Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2083(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0021/2009

Внесени текстове :

A7-0021/2009

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0026

Приети текстове
PDF 359kWORD 40k
Четвъртък, 8 октомври 2009 г. - Брюксел
Мобилизиране на средства от фонд "Солидарност" на Европейския съюз
P7_TA(2009)0026A7-0021/2009
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2009 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от фонд "Солидарност" на Европейския съюз в съответствие с точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2009)0445 – C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0445 – C7-0122/2009),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1), и по-специално точка 26 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. относно създаване на фонд "Солидарност" на Европейския съюз(2),

–   като взе предвид съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване от 17 юли 2008 г. относно фонд "Солидарност",

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети и становището на комисията по регионално развитие (A7-0021/2009),

1.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизиране на средства от фонд "Солидарност" на Европейския съюз в съответствие с точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1), и по-специално точка 26 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд "Солидарност" на Европейския съюз(2),

като взеха предвид предложението на Комисията,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският съюз създаде фонд "Солидарност" на Европейския съюз ("фонда") в израз на солидарност с населението от регионите, засегнати от бедствия.

(2)  Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. позволява мобилизиране на средства от фонда в рамките на годишния таван от 1 милиард евро.

(3)  Регламент (ЕО) № 2012/2002 съдържа разпоредбите, съгласно които се мобилизират средствата от фонда.

(4)  Италия внесе заявление за мобилизиране на средства от фонда във връзка с бедствие, причинено от земетресение.

РЕШИХА:

Член 1

За общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година фонд "Солидарност" на Европейския съюз се мобилизира за осигуряване на сумата от 493 771 159 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

Правна информация - Политика за поверителност