Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2083(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0021/2009

Předložené texty :

A7-0021/2009

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2009)0026

Přijaté texty
PDF 355kWORD 39k
Čtvrtek, 8. října 2009 - Brusel
Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: Itálie, zemětřesení v oblasti Abruzzi
P7_TA(2009)0026A7-0021/2009
Usnesení
 Příloha

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 8. října 2009 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (KOM(2009)0445 – C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0445 – C7-0122/2009),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 26 této dohody,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(2),

–   s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o Fondu solidarity přijaté v rámci dohodovacího řízení dne 17. července 2008,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro regionální rozvoj (A7-0021/2009),

1.   schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

2.   pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s přílohou Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 26 této dohody,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(2),

– s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Evropská unie zřídila Fond solidarity Evropské unie (dále jen "fond"), aby prokázala svou solidaritu s obyvateli regionů postižených katastrofami.

(2)  Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 umožňuje uvolnění prostředků z fondu v rámci ročního stropu ve výši 1 miliardy EUR.

(3)  Nařízení (ES) č. 2012/2002 obsahuje ustanovení, podle nichž mohou být prostředky z fondu uvolněny.

(4)  Itálie předložila žádost o uvolnění finančních prostředků z fondu z důvodu přírodní katastrofy způsobené zemětřesením,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009 bude z Fondu solidarity Evropské unie uvolněna částka ve výši 493 771 159 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

Právní upozornění - Ochrana soukromí