Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2083(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0021/2009

Indgivne tekster :

A7-0021/2009

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0026

Vedtagne tekster
PDF 108kWORD 39k
Torsdag den 8. oktober 2009 - Bruxelles
Anvendelse af EU's Solidaritetsfond: Italien, jordskælv i Abruzzerne
P7_TA(2009)0026A7-0021/2009
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 8. oktober 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2009)0445 – C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelse af EU's Solidaritetsfond (KOM(2009)0445 - C7-0122/2009),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1), særlig punkt 26,

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(2),

–   der henviser til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008 om Den Europæiske Unions Solidaritetsfond,

–   der henviser til betænkningen fra Budgetudvalget og udtalelsen fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0021/2009),

1.   godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

2.   pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

3.   pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1), særlig punkt 26,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(2),

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

1)  Den Europæiske Union har oprettet Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("fonden") for at udvise solidaritet med befolkningen i katastroferamte regioner.

2)  Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende fonden inden for et årligt loft på 1 mia. EUR.

3)  Forordning (EF) nr. 2012/2002 indeholder bestemmelser om fondens anvendelse.

4)  Italien har fremsat anmodning om anvendelse af fonden i forbindelse med en katastrofe forårsaget af jordskælv -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

For Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009 tages Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i anvendelse med henblik på tilvejebringelse af forpligtelses- og betalingsbevillinger på 493 771 159 EUR.

Artikel 2

Denne beslutning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formanden Formanden

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik