Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2083(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0021/2009

Pateikti tekstai :

A7-0021/2009

Debatai :

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2009)0026

Priimti tekstai
PDF 284kWORD 38k
Ketvirtadienis, 2009 m. spalio 8 d. - Briuselis
Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimas: Italija, žemės drebėjimas "Abruzzo"
P7_TA(2009)0026A7-0021/2009
Rezoliucija
 Priedas

2009 m. spalio 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą (COM(2009)0445 – C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0445 – C7-0122/2009),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1), ypač į jo 26 punktą,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(2),

–   atsižvelgdamas į bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaraciją dėl solidarumo fondo, priimtą per 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdį,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir Regioninės plėtros komiteto nuomonę (A7-0021/2009),

1.   pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

2.   paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(2) OL L 311, 2002 11 14, p. 3.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1), ypač į jo 26 punktą,

atsižvelgdami į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(2),

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos Sąjunga įsteigė Europos Sąjungos solidarumo fondą (toliau – Fondas), parodydama solidarumą su stichinių nelaimių ištiktų regionų gyventojais.

(2)   2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė panaudoti Fondo lėšas neviršijant viršutinės metinės 1 mlrd. EUR ribos.

(3)  Reglamente (EB) Nr. 2012/2002 numatytos nuostatos, kuriomis remiantis galima panaudoti Fondo lėšas.

(4)  Italija pateikė paraišką panaudoti Fondo lėšas dėl žemės drebėjimo sukeltos stichinės nelaimės,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos Sąjungos solidarumo fondo skiriama 493 771 159 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(2) OL L 311, 2002 11 14, p. 3.

Teisinė informacija - Privatumo politika