Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2083(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0021/2009

Ingivna texter :

A7-0021/2009

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0026

Antagna texter
PDF 205kWORD 36k
Torsdagen den 8 oktober 2009 - Bryssel
Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Jordbävningen i Abruzzo, Italien
P7_TA(2009)0026A7-0021/2009
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 8 oktober 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2009)0445 – C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0445 – C7-0122/2009),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkt 26,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(2),

–   med beaktande av Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma förklaring, som antogs vid medlingssammanträdet den 17 juli 2008, om EU:s solidaritetsfond,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandet från utskottet för regional utveckling (A7-0021/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution, inklusive bilagan, till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkt 26,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(2),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)  Europeiska unionen har inrättat Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) för att visa solidaritet med befolkningen i regioner som drabbats av katastrofer.

(2)  Enligt det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 får fonden tas i anspråk inom det årliga taket på 1 000 000 000 EUR.

(3)  Förordning (EG) nr 2012/2002 innehåller bestämmelser för hur fonden får användas.

(4)  Italien har lämnat in en ansökan om att få ta fonden i anspråk till följd av en katastrof som orsakades av en jordbävning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för Europeiska unionens allmänna budget för 2009 ska Europeiska unionens solidaritetsfond belastas med 493 771 159 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordföranden Ordföranden

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy