Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0802(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0011/2009

Esitatud tekstid :

A7-0011/2009

Arutelud :

PV 07/10/2009 - 21
CRE 07/10/2009 - 21

Hääletused :

PV 08/10/2009 - 7.2
CRE 08/10/2009 - 7.2
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2009)0027

Vastuvõetud tekstid
PDF 109kWORD 95k
Neljapäev, 8. oktoober 2009 - Brüssel
Kohtualluvuskonfliktide ennetamine ja lahendamine kriminaalmenetluses *
P7_TA(2009)0027A7-0011/2009

Euroopa Parlamendi 8. oktoobri 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatuse kohta võtta vastu nõukogu raamotsus 2009/.../JSK kohtualluvuskonfliktide ennetamise ja lahendamise kohta kriminaalmenetluses (08535/2009 – C7-0205/2009 – 2009/0802(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatust (08535/2009);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 ja artikli 34 lõike 2 punkti b, mille kohaselt nõukogu Euroopa Parlamendiga konsulteeris (C7-0205/2009),

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 100 ja 55;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A7-0011/2009),

1.   kiidab Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatuse muudetud kujul heaks;

2.   palub nõukogul teksti vastavalt muuta;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatust oluliselt muuta;

5.   palub nõukogul algatust mitte vastu võtta enne, kui Lissaboni leping on jõustunud, et oleks võimalik lõppakt lõplikult vormistada, mis tagab Euroopa Kohtule, komisjonile ja Euroopa Parlamendile võimaluse täita täiel määral oma rolli ja kontrollifunktsiooni (Lissaboni lepingu protokoll üleminekusätete kohta); kohustub sel juhul arutama võimalikku uut ettepanekut kiirmenetluse korras;

6.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi valitsusele.

Nõukogu eelnõu   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus
Põhjendus 4
(4)  Liikmesriikide pädevate asutuste vahel peaksid toimuma otsesed konsultatsioonid eesmärgiga saavutada üksmeel mis tahes tõhusa lahenduse suhtes, eesmärgiga vältida paralleelsete menetluste toimetamisest tulenevaid negatiivseid tagajärgi ning asjaomaste pädevate asutuste aja ja ressursside raiskamist. Seesugune tõhus lahendus võiks seisneda eelkõige kriminaalmenetluse toimetamises ühes liikmesriigis (nt kriminaalmenetluste üleandmise teel). See peaks hõlmama ka muid samme, mis võimaldavad tõhusal ja mõistlikul viisil menetlusalluvust muuta, näiteks juhtumi suunamist Eurojusti kui pädevad asutused üksmeelele ei jõua. Sellega seoses tuleks erilist tähelepanu pöörata tõendite kogumise küsimusele, mida võib mõjutada paralleelsete menetluste toimetamine.
(4)  Liikmesriikide pädevate asutuste vahel peaksid toimuma otsesed konsultatsioonid eesmärgiga saavutada üksmeel mis tahes tõhusa lahenduse suhtes, eesmärgiga vältida paralleelsete menetluste toimetamisest tulenevaid negatiivseid tagajärgi ning asjaomaste pädevate asutuste aja ja ressursside raiskamist. Seesugune tõhus lahendus võiks seisneda eelkõige kriminaalmenetluse toimetamises ühes liikmesriigis (nt kriminaalmenetluste üleandmise teel). See peaks hõlmama ka muid samme, mis võimaldavad tõhusal ja mõistlikul viisil menetlusalluvust muuta. Sellega seoses tuleks erilist tähelepanu pöörata tõendite kogumise küsimusele, mida võib mõjutada paralleelsete menetluste toimetamine.
Muudatusettepanek 2
Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus
Põhjendus 7
(7)  Pädeval asutusel, kellega teise liikmesriigi pädev asutus on ühendust võtnud, peaks olema üldine kohustus vastata esitatud teabenõudele. Ühendust võtnud asutust julgustatakse määrama tähtaega, mille jooksul pädev asutus, kellega ühendust võeti, peab võimaluse korral vastama. Pädevad asutused peaksid ühenduse võtmise käigus võtma täielikult arvesse vabadusest ilma jäetud isikute eriolukorda.
(7)  Pädeval asutusel, kellega teise liikmesriigi pädev asutus on ühendust võtnud, peaks olema üldine kohustus vastata esitatud teabenõudele määratud tähtaja jooksul. Pädevad asutused peaksid ühenduse võtmise käigus võtma täielikult arvesse vabadusest ilma jäetud isikute eriolukorda.
Muudatusettepanek 3
Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus
Põhjendus 8
(8)  Pädevate asutuste vahelised otsesed kontaktid peaksid olema raamotsusega loodava koostöö juhtpõhimõtteks. Liikmesriikidel peaks olema õigus otsustada, millised asutused on pädevad käesoleva raamotsuse kohaselt tegutsema, pidades kinni liikmesriikide menetlusautonoomia põhimõttest, tingimusel et sellised asutused on pädevad sekkuma ja tegema otsuseid vastavalt raamotsuse sätetele.
(8)  Pädevate asutuste vahelised otsesed kontaktid ja Eurojusti kaasamine peaksid olema raamotsusega loodava koostöö juhtpõhimõtteks.
Muudatusettepanek 4
Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus
Põhjendus 9
(9)  Püüdes saavutada üksmeelt mis tahes tõhusa lahenduse suhtes, eesmärgiga vältida kahes või enamas liikmesriigis paralleelsete menetluste toimetamisest tulenevaid negatiivseid tagajärgi, peaksid pädevad asutused arvestama asjaoluga, et iga juhtum on ainulaadne ning kaaluma selle asjaolusid ja põhjendusi. Üksmeele saavutamiseks peaksid pädevad asutused kaaluma asjakohaseid kriteeriume, mille hulka võivad kuuluda Eurojusti 2003. aasta aruandes avaldatud suunistes esitatud ning praktilistest vajadustest lähtudes koostatud kriteeriumid, ning võtma arvesse näiteks kohta, kus pandi toime suurem osa kuritegudest; kohta, kus tekkis suurem osa kahjust; kahtlustatava või süüdistatava asukohta ja võimalusi tema üleandmiseks või väljaandmiseks muude võimalike kohtualluvuste alla; kahtlustatava või süüdistatava kodakondsust või elukohta; kahtlustatava või süüdistatava olulisi huve; kannatanute ja tunnistajate olulisi huve; tõendite lubatavust ning võimalikke viivitusi.
(9)  Püüdes saavutada üksmeelt mis tahes tõhusa lahenduse suhtes, eesmärgiga vältida kahes või enamas liikmesriigis paralleelsete menetluste toimetamisest tulenevaid negatiivseid tagajärgi, peaksid pädevad asutused arvestama asjaoluga, et iga juhtum on ainulaadne ning kaaluma selle asjaolusid ja põhjendusi.
Muudatusettepanek 5
Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus
Põhjendus 16
(16)  Käesolev raamotsus ei tohiks tekitada tarbetut halduskoormust juhul, kui otsusega hõlmatud probleeme saab hõlpsasti lahendada muul sobival viisil. Seega peaks liikmesriikide vahelised olemasolevad paindlikumad vahendid või kokkulepped olema käesoleva raamotsuse suhtes ülimuslikud.
(16)  Käesolev raamotsus ei tohiks tekitada tarbetut halduskoormust juhul, kui otsusega hõlmatud probleeme saab hõlpsasti lahendada muul sobival viisil. Seega peaks liikmesriikide vahelised olemasolevad paindlikumad vahendid või kokkulepped olema käesoleva raamotsuse suhtes ülimuslikud, tingimusel et need ei nõrgenda kahtlustatud või süüdistatud isikule pakutavat kaitset.
Muudatusettepanek 6
Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus
Põhjendus 18
(18)  Käesoleva raamotsuse kohaselt vahetatud isikuandmete töötlemise suhtes tuleks kohaldada nõukogu 27. novembri 2008. aasta raamotsust 2008/977/JSK (kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta).
(18)  Käesoleva raamotsuse kohaselt vahetatud isikuandmete töötlemise suhtes tuleks kohaldada nõukogu 27. novembri 2008. aasta raamotsust 2008/977/JSK (kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta). Nn rassilist või etnilist päritolu, usutunnistus või veendumusi ja seksuaalset sättumust käsitlevate andmete edastamine on rangelt keelatud, välja arvatud üksnes juhul, kui see on vajalik kohtualluvuskonfliktide ennetamiseks ja lahendamiseks käesoleva raamotsuse rakendamisel.
Muudatusettepanek 7
Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus
Põhjendus 20
(20)  Käesolev raamotsus austab põhiõigusi ja järgib põhimõtteid, mida tunnustatakse Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 ja mis on kajastatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas,
(20)  Käesolev raamotsus austab põhiõigusi ja järgib põhimõtteid, mida tunnustatakse Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 ja mis on kajastatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, eelkõige selle artiklis 50.
Muudatusettepanek 8
Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b
(b) "pädev asutus" – õigusasutus või muu asutus, kes asukohaliikmesriigi õiguse kohaselt on pädev läbi viima käesoleva raamotsuse artikli 2 lõikes 1 kavandatud tegevusi;
(b) "pädev asutus" – kohtunik, eeluurimiskohtunik, prokurör või muu õigusasutus, kes asukohaliikmesriigi õiguse kohaselt on pädev läbi viima käesoleva raamotsuse artikli 2 lõikes 1 kavandatud tegevusi;
Muudatusettepanek 9
Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)
3 a.  Eurojusti otsuse kohaselt teavitab ühendust võtnud asutus samaaegselt Eurojusti.
Muudatusettepanek 10
Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus
Artikkel 6 – lõige 1
1.  Reageeriv asutus vastab kooskõlas artikli 5 lõikega 1 esitatud teabenõudele ühendust võtnud asutuse märgitud mõistliku tähtaja jooksul või, kui tähtaega pole märgitud, põhjendamatult viivitamata ning teavitab ühendust võtnud asutust sellest, kas antud liikmesriigis toimetatakse paralleelset kriminaalmenetlust. Juhul kui ühendust võtnud asutus on teavitanud reageerivat asutust sellest, et kahtlustatav või süüdistatav isik on kinni peetud või viibib vahi all, käsitleb viimane teabenõuet kiirendatud korras.
1.  Reageeriv asutus vastab kooskõlas artikli 5 lõikega 1 esitatud teabenõudele ühendust võtnud asutuse märgitud mõistliku tähtaja jooksul või, kui tähtaega pole märgitud, 30 päeva jooksul ning teavitab ühendust võtnud asutust sellest, kas antud liikmesriigis toimetatakse paralleelset kriminaalmenetlust. Juhul kui ühendust võtnud asutus on teavitanud reageerivat asutust sellest, et kahtlustatav või süüdistatav isik on kinni peetud või viibib vahi all, käsitleb viimane teabenõuet kiirendatud korras.
Muudatusettepanek 11
Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c
(c) kõik kahtlustatava või süüdistatava isiku ning vajaduse korral kannatanute asjakohased andmed;
(c) kahtlustatava või süüdistatava isiku ning vajaduse korral kannatanute nimi, kodakondsus, sünnikuupäev ja aadress ning muud üksikasjad, mis on olulised juhul, kui kahtlustatava või süüdistatava isiku andmete õigsuses kaheldakse;
Muudatusettepanek 12
Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus
Artikkel 10 – lõige 1
1.  Kui on kindlaks tehtud, et toimetatakse paralleelseid kriminaalmenetlusi, alustavad asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused otseseid konsultatsioone, et saavutada üksmeel mis tahes tõhusa lahenduse suhtes, eesmärgiga vältida seesuguste paralleelsete menetluste toimetamisest tulenevaid negatiivseid tagajärgi, mille tulemuseks võib vastavalt vajadusele olla kriminaalmenetluste koondamine ühte liikmesriiki.
1.  Kui on kindlaks tehtud, et toimetatakse paralleelseid kriminaalmenetlusi, alustavad asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused põhjendamatult viivitamata otseseid konsultatsioone, et saavutada üksmeel mis tahes tõhusa lahenduse suhtes, eesmärgiga vältida seesuguste paralleelsete menetluste toimetamisest tulenevaid negatiivseid tagajärgi, mille tulemuseks võib vastavalt vajadusele olla kriminaalmenetluste koondamine ühte liikmesriiki. Juhul kui kahtlustatav või süüdistatav isik on kinni peetud või viibib vahi all, püütakse otseste konsultatsioonide abil jõuda võimalikult kiiresti üksmeelele.
Muudatusettepanek 13
Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus
Artikkel 11
Kui liikmesriikide pädevad asutused alustavad juhtumi osas otseseid konsultatsioone, et saavutada üksmeel vastavalt artiklile 10, kaaluvad nad juhtumi asjaolusid ja põhjendusi ning kõiki tegureid, mida nad peavad asjakohaseks.
Kui liikmesriikide pädevad asutused alustavad juhtumi osas otseseid konsultatsioone, et saavutada üksmeel vastavalt artiklile 10, kaaluvad nad juhtumi asjaolusid ja põhjendusi ning kõiki tegureid, mida nad peavad asjakohaseks, näiteks järgmisi tegureid:
– koht, kus pandi toime suurem osa kuriteost;
– koht, kus tekkis suurem osa kahjust;
– kahtlustatava või süüdistatava isiku asukoht ja võimalused tema üleandmiseks või väljaandmiseks muude kohutalluvuste alla;
– kahtlustatud või süüdistatud isiku kodakondsus või elukoht;
– kahtlustatud või süüdistatud isiku olulised huvid;
– kannatanute ja tunnistajate olulised huvid;
– tõendite lubatavus või
– võimalikud viivitused.
Muudatusettepanek 14
Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus
Artikkel 11 a (uus)
Artikkel 11 a
Menetluslikud tagatised
Ametlikult süüdistataval isikul on eelkõige kohtumenetluse järgus:
− õigus saada teavet teabevahetuse ja konsultatsioonide kohta liikmesriikide asutuste vahel, samuti liikmesriigi asutuste ja Eurojusti vahel, aga ka käesoleva raamotsuse kohaselt tehtud valikute kohta, mis käsitlevad kokkuleppe saavutamist või nurjumist, sealhulgas teavet osalejate, sisu ja põhjuste kohta;
− õigus teha avaldusi sobivaima kohtualluvuse kohta enne valiku tegemist;
− õigus esitada kaebusi vastavalt artikli 10 lõikele 1 langetatud otsuse kohta või kokkuleppe saavutamise nurjumise otsuse kohta, et see läbi vaadataks.
Liikmesriigid tagavad asjakohase kirjaliku ja suulise tõlke ning õigusabi.
Muudatusettepanek 15
Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus
Artikkel 11 b (uus)
Artikkel 11 b
Põhiõigused
Artikli 10 lõike 1 alusel saavutatud üksmeel peab väljendama õiglust, sõltumatust ja objektiivsust ning selle saavutamisel tuleb kohaldada põhimõtteid, mida tunnustatakse Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 ja kajastatakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis, et tagada kahtlustatud või süüdistatud isiku inimõiguste kaitse.
Muudatusettepanek 16
Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)
1 a.  Kõik riiklikud ametiasutused võivad igas riikliku menetluse etapis küsida Eurojustilt nõu ning saata Eurojustile lahendamiseks konkreetsed juhtumid, mille puhul kerkib sobivaima kohtualluvuse küsimus.
Muudatusettepanek 17
Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)
2 a.  Kui liikmesriigid ei ole nõus Eurojusti arvamusega, teavitavad nad Eurojusti kirjalikult oma otsusest vastavalt Eurojusti otsuse artiklile 7.
Muudatusettepanek 18
Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus
Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa
1.  Kui muud õigusaktid või kokkulepped võimaldavad laiendada käesoleva raamotsuse eesmärke ning aitavad lihtsustada või hõlbustada korda, mille kohaselt siseriiklikud asutused vahetavad teavet käimasolevate kriminaalmenetluste kohta, alustavad otseseid konsultatsioone ja püüavad saavutada üksmeelt mis tahes tõhusa lahenduse suhtes, eesmärgiga vältida paralleelsete kriminaalmenetluse toimetamisest tulenevaid negatiivseid tagajärgi, võivad liikmesriigid:
1.  Kui muud õigusaktid või kokkulepped võimaldavad laiendada käesoleva raamotsuse eesmärke ning aitavad lihtsustada või hõlbustada korda, mille kohaselt siseriiklikud asutused vahetavad teavet käimasolevate kriminaalmenetluste kohta, alustavad otseseid konsultatsioone ja püüavad saavutada üksmeelt mis tahes tõhusa lahenduse suhtes, eesmärgiga vältida paralleelsete kriminaalmenetluse toimetamisest tulenevaid negatiivseid tagajärgi ning tingimusel, et need ei nõrgenda kahtlustatud või süüdistatud isikule pakutavat kaitset, võivad liikmesriigid:
Muudatusettepanek 19
Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus
Artikkel 15 a (uus)
Artikkel 15 a
Kajastamine aastaaruandes
Eurojusti aastaaruandes tuuakse ära kõik Eurojustile saadetud juhtumid, mille puhul liikmesriigid ei ole suutnud saavutada üksmeelt.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika