Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0802(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0011/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0011/2009

Keskustelut :

PV 07/10/2009 - 21
CRE 07/10/2009 - 21

Äänestykset :

PV 08/10/2009 - 7.2
CRE 08/10/2009 - 7.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0027

Hyväksytyt tekstit
PDF 106kWORD 97k
Torstai 8. lokakuuta 2009 - Bryssel
Rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäiseminen ja ratkaiseminen *
P7_TA(2009)0027A7-0011/2009

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 8. lokakuuta 2009 Tšekin tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloitteesta neuvoston puitepäätöksen 2009/.../YOS tekemiseksi rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta (08535/2009 – C7-0205/2009 – 2009/0802(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Tšekin tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloitteen (08535/2009),

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan ja 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0205/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 100 ja 55 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0011/2009),

1.   hyväksyy Tšekin tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloitteen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää neuvostoa muuttamaan aloitteen tekstiä vastaavasti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia Tšekin tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloitteeseen;

5.   kehottaa neuvostoa olemaan hyväksymättä aloitetta muodollisesti ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa, jotta lopullinen säädös on mahdollista saattaa valmiiksi siten, että taataan Euroopan unionin tuomioistuimen, komission sekä parlamentin täysipainoinen osallistuminen ja niiden harjoittama valvonta (siirtymämääräyksiä koskeva Lissabonin sopimuksen pöytäkirja); aikoo näin meneteltäessä käsitellä mahdollista tulevaa ehdotusta kiireellisesti;

6.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä Tšekin tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksille.

Neuvoston teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Tšekin tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken olisi käytävä suoria neuvotteluja tarkoituksin päästä yksimielisyyteen tehokkaasta ratkaisusta, jolla on määrä välttää rinnakkaisista menettelyistä johtuvat kielteiset seuraukset sekä kyseessä olevien toimivaltaisten viranomaisten ajan ja voimavarojen hukkaaminen. Tällainen tehokas ratkaisu voisi olla erityisesti rikosoikeudellisten menettelyjen keskittäminen yhteen jäsenvaltioon esimerkiksi rikosoikeudelliset menettelyt siirtämällä. Se voisi olla myös jokin muu toimenpide, joka sallii näiden menettelyjen tehokkaan ja järkevän toteuttamisen, mukaan lukien niihin käytettävän ajan jakaminen, esimerkiksi antamalla asia Eurojustin käsiteltäväksi jos toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse asiasta yhteisymmärrykseen. Tältä osin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota todisteiden keräämiseen, johon vireillä olevat rinnakkaiset menettelyt voivat vaikuttaa.
(4)  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken olisi käytävä suoria neuvotteluja tarkoituksin päästä yksimielisyyteen tehokkaasta ratkaisusta, jolla on määrä välttää rinnakkaisista menettelyistä johtuvat kielteiset seuraukset sekä kyseessä olevien toimivaltaisten viranomaisten ajan ja voimavarojen hukkaaminen. Tällainen tehokas ratkaisu voisi olla erityisesti rikosoikeudellisten menettelyjen keskittäminen yhteen jäsenvaltioon esimerkiksi rikosoikeudelliset menettelyt siirtämällä. Se voisi olla myös jokin muu toimenpide, joka sallii näiden menettelyjen tehokkaan ja järkevän toteuttamisen, mukaan lukien niihin käytettävän ajan jakaminen. Tältä osin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota todisteiden keräämiseen, johon vireillä olevat rinnakkaiset menettelyt voivat vaikuttaa.
Tarkistus 2
Tšekin tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite
Johdanto-osan 7 kappale
(7)   Toimivaltaisella viranomaisella, johon toisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on ottanut yhteyttä, olisi oltava yleinen velvollisuus vastata toimitettuun pyyntöön. Yhteyttä ottavaa viranomaista kannustetaan asettamaan määräaika, jonka kuluessa viranomaisen, johon on otettu yhteyttä, olisi mahdollisuuksien mukaan vastattava. Toimivaltaisten viranomaisten olisi koko yhteydenottomenettelyn ajan otettava täysimääräisesti huomioon sellaisten henkilöiden erityistilanne, jotka ovat vapautensa menettäneinä.
(7)   Toimivaltaisen viranomaisen, johon toisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on ottanut yhteyttä, olisi vastattava toimitettuun pyyntöön asetetun määräajan kuluessa. Toimivaltaisten viranomaisten olisi koko yhteydenottomenettelyn ajan otettava täysimääräisesti huomioon sellaisten henkilöiden erityistilanne, jotka ovat vapautensa menettäneinä.
Tarkistus 3
Tšekin tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Toimivaltaisten viranomaisten välisten suorien yhteyksien olisi oltava tällä puitepäätöksellä käyttöön otettavan yhteistyön pääperiaate. Jäsenvaltioilla olisi menettelyä koskevaa kansallista itsemääräämisoikeutta koskevan periaatteen mukaisesti oltava valta päättää, mitkä viranomaiset ovat toimivaltaisia toimimaan tämän puitepäätöksen mukaisesti edellyttäen, että näillä viranomaisilla on toimivalta toimia ja päättää sen säännösten mukaisesti.
(8)  Toimivaltaisten viranomaisten välisten suorien yhteyksien ja Eurojustin osallistumisen olisi oltava tällä puitepäätöksellä käyttöön otettavan yhteistyön pääperiaatteita.
Tarkistus 4
Tšekin tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Pyrkiessään pääsemään yksimielisyyteen tehokkaasta ratkaisusta, jolla pyritään välttämään kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa toteutettavista rinnakkaisista menettelyistä johtuvat kielteiset seuraukset, toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava huomioon, että kukin tapaus on erityislaatuinen ja että kaikki siihen liittyvät tosiseikat ja asiaperusteet olisi otettava huomioon. Yksimielisyyteen pääsemiseksi toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava huomioon asiaankuuluvat perusteet, joihin voivat kuulua ne, jotka on julkaistu Eurojustin vuosikertomuksessa 2003 ja jotka on laadittu oikeusalan toimijoiden tarpeisiin, sekä ottaa huomioon esimerkiksi rikoksen pääasiallinen tapahtumapaikka, paikka jolla suurin osa vahingosta on aiheutunut, epäillyn tai syytetyn olinpaikka ja mahdollisuus varmistaa hänen luovuttamisensa muille lainkäyttöalueille, epäiltyjen tai syytettyjen kansalaisuus tai asuinpaikka, epäiltyjen tai syytettyjen merkittävät edut, asianomistajien ja todistajien merkittävät edut sekä todisteiden hyväksyttävyys tai mahdollinen viivästyminen.
(9)  Pyrkiessään pääsemään yksimielisyyteen tehokkaasta ratkaisusta, jolla pyritään välttämään kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa toteutettavista rinnakkaisista menettelyistä johtuvat kielteiset seuraukset, toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava huomioon, että kukin tapaus on erityislaatuinen ja että kaikki siihen liittyvät tosiseikat ja asiaperusteet olisi otettava huomioon.
Tarkistus 5
Tšekin tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Tästä puitepäätöksestä ei saisi aiheutua aiheetonta hallinnollista rasitetta tapauksissa, joissa ongelmiin, joihin sillä puututaan, on helposti saatavilla sopivampia ratkaisuvaihtoehtoja. Siten tilanteissa, joissa jäsenvaltioiden välillä on olemassa joustavampia välineitä tai järjestelyjä, niitä olisi sovellettava tähän puitepäätökseen nähden ensisijaisina.
(16)  Tästä puitepäätöksestä ei saisi aiheutua aiheetonta hallinnollista rasitetta tapauksissa, joissa ongelmiin, joihin sillä puututaan, on helposti saatavilla sopivampia ratkaisuvaihtoehtoja. Siten tilanteissa, joissa jäsenvaltioiden välillä on olemassa joustavampia välineitä tai järjestelyjä, niitä olisi sovellettava tähän puitepäätökseen nähden ensisijaisina, edellyttäen, että ne eivät heikennä epäillyn tai syytetyn suojaa.
Tarkistus 6
Tšekin tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 27 päivänä marraskuuta 2008 tehtyä neuvoston puitepäätöstä 2008/977/YOS olisi sovellettava tämän puitepäätöksen mukaisesti toimitettuihin henkilötietoihin.
(18)  Poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 27 päivänä marraskuuta 2008 tehtyä neuvoston puitepäätöstä 2008/977/YOS olisi sovellettava tämän puitepäätöksen mukaisesti toimitettuihin henkilötietoihin. Sellaisten tietojen välittäminen, jotka koskevat niin kutsuttua rotua tai etnistä alkuperää, uskontoa tai vakaumusta tai seksuaalista suuntautumista, on nimenomaisesti kiellettyä, paitsi milloin tietojen välittäminen on tätä puitepäätöstä sovellettaessa välttämätöntä toimivaltaristiriitojen ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi.
Tarkistus 7
Tšekin tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite
Johdanto-osan 20 kappale
(20)  Tässä puitepäätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa tunnustetut periaatteet sellaisina kuin ne ilmenevät Euroopan unionin perusoikeuskirjassa,
(20)  Tässä puitepäätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa tunnustetut periaatteet sellaisina kuin ne ilmenevät Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, ja erityisesti otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 50 artikla,
Tarkistus 8
Tšekin tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite
3 artikla – 1 kohta – b alakohta
b) 'toimivaltaisella viranomaisella' oikeusviranomaista tai muuta viranomaista, joka on jäsenvaltionsa lainsäädännön mukaisesti toimivaltainen toteuttamaan tämän puitepäätöksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimet;
b) 'toimivaltaisella viranomaisella' tuomaria, tutkintatuomaria tai yleistä syyttäjää tai muuta oikeusviranomaista, joka on jäsenvaltionsa lainsäädännön mukaisesti toimivaltainen toteuttamaan tämän puitepäätöksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimet;
Tarkistus 9
Tšekin tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite
5 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Eurojust-päätöksen mukaisesti yhteyttä ottavan viranomaisen on samanaikaisesti annettava asiasta tieto Eurojustille.
Tarkistus 10
Tšekin tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite
6 artikla – 1 kohta
1.  Viranomaisen, johon on otettu yhteyttä, on vastattava 5 artiklan mukaisesti tehtyyn pyyntöön yhteyttä ottavan viranomaisen ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa tai, jos määräaikaa ei ole ilmoitettu, ilman aiheetonta viivytystä, ja ilmoitettava yhteyttä ottavalle viranomaiselle, onko sen jäsenvaltiossa vireillä rinnakkaisia menettelyjä. Tapauksissa, joissa yhteyttä ottava viranomainen on ilmoittanut viranomaiselle, johon on otettu yhteyttä, että epäilty tai syytetty on pidätetty tai tutkintavankeudessa, jälkimmäisen viranomaisen on käsiteltävä pyyntö kiireellisenä.
1.  Viranomaisen, johon on otettu yhteyttä, on vastattava 5 artiklan mukaisesti tehtyyn pyyntöön yhteyttä ottavan viranomaisen ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa tai, jos määräaikaa ei ole ilmoitettu, 30 päivän kuluessa, ja ilmoitettava yhteyttä ottavalle viranomaiselle, onko sen jäsenvaltiossa vireillä rinnakkaisia menettelyjä. Tapauksissa, joissa yhteyttä ottava viranomainen on ilmoittanut viranomaiselle, johon on otettu yhteyttä, että epäilty tai syytetty on pidätetty tai tutkintavankeudessa, jälkimmäisen viranomaisen on käsiteltävä pyyntö kiireellisenä.
Tarkistus 11
Tšekin tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite
8 artikla – 1 kohta – c alakohta
c) epäillyn tai syytetyn ja mahdollisten asianomistajien asiaankuuluvat henkilöllisyystiedot;
c) epäillyn tai syytetyn nimi, kansallisuus, syntymäaika ja osoite sekä vastaavat tiedot mahdollisista asianomistajista sekä muut asiaankuuluvat yksityiskohdat, jos epäillään, että epäilty tai syytetty käyttää väärää henkilöllisyyttä;
Tarkistus 12
Tšekin tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite
10 artikla – 1 kohta
1.  Jos todetaan, että rinnakkaisia menettelyjä on vireillä, asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on aloitettava suorat neuvottelut päästäkseen yhteisymmärrykseen tehokkaasta ratkaisusta, jolla pyritään välttämään tällaisista rinnakkaisista menettelyistä johtuvat kielteiset seuraukset ja joka voi tarvittaessa johtaa rikosoikeudellisten menettelyjen keskittämiseen yhteen jäsenvaltioon.
1.  Jos todetaan, että rinnakkaisia menettelyjä on vireillä, asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on aloitettava viipymättä suorat neuvottelut päästäkseen yhteisymmärrykseen tehokkaasta ratkaisusta, jolla pyritään välttämään tällaisista rinnakkaisista menettelyistä johtuvat kielteiset seuraukset ja joka voi tarvittaessa johtaa rikosoikeudellisten menettelyjen keskittämiseen yhteen jäsenvaltioon. Jos epäilty tai syytetty on pidätettynä tai tutkintavankeudessa, suorilla neuvotteluilla on pyrittävä pääsemään yhteisymmärrykseen mahdollisimman pian.
Tarkistus 13
Tšekin tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite
11 artikla
Kun jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset aloittavat jotain tapausta koskevat suorat neuvottelut yhteisymmärrykseen pääsemiseksi 10 artiklan mukaisesti, niiden on otettava huomioon tapausta koskevat tosiseikat ja asiaperusteet sekä kaikki merkityksellisinä pitämänsä tekijät.
Kun jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset aloittavat jotain tapausta koskevat suorat neuvottelut yhteisymmärrykseen pääsemiseksi 10 artiklan mukaisesti, niiden on otettava huomioon tapausta koskevat tosiseikat ja asiaperusteet sekä esimerkiksi seuraavat tekijät:
– rikoksen pääasiallinen tekopaikka,
– paikka, jossa suurin osa vahingosta on aiheutunut,
– epäillyn tai syytetyn olinpaikka sekä mahdollisuus varmistaa hänen luovuttamisensa toiselle lainkäyttöalueelle,
– epäillyn tai syytetyn kansallisuus tai asuinpaikka,
– epäillyn tai syytetyn merkittävät edut,
– asianomistajien ja todistajien merkittävät edut,
– todisteiden hyväksyttävyys ja
– mahdolliset viivytykset.
Tarkistus 14
Tšekin tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite
11 a artikla (uusi)
11 a artikla
Menettelylliset oikeusturvatakeet
Syytetyllä on oikeudenkäynnin yhteydessä oikeus
– saada ilmoitus tiedonvaihdosta ja neuvotteluista jäsenvaltioiden viranomaisten välillä sekä jäsenvaltion viranomaisten ja Eurojustin välillä samoin kuin valituista ratkaisuista tai epäonnistumisesta sopimukseen pääsyssä tämän puitepäätöksen nojalla niin, että samalla ilmoitetaan osallistuvat toimijat, sisältö ja syyt;
– esittää sopivinta oikeuspaikkaa ennen ratkaisun valintaa;
– hakea muutosta kaikkiin 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehtyihin päätöksiin tai, jos sopimukseen ei päästä, oikeus asian uuteen käsittelyyn.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että taataan asianmukainen kääntäminen, tulkkaus ja oikeusapu.
Tarkistus 15
Tšekin tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite
11 b artikla (uusi)
11 b artikla
Perusoikeudet
Edellä 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti saavutetun yhteisymmärryksen on oltava oikeudenmukainen, riippumaton ja objektiivinen, ja siihen pääsemiseen on sovellettava periaatteita, jotka tunnustetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa ja jotka ilmenevät Euroopan unionin perusoikeuskirjasta ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdystä Euroopan yleissopimuksessa, jotta taataan epäillyn tai syytetyn ihmisoikeuksien suoja.
Tarkistus 16
Tšekin tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite
12 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Kaikki kansalliset viranomaiset voivat kansallisen menettelyn kaikissa vaiheissa vapaasti pyytää Eurojustilta neuvoa ja antaa Eurojustin käsiteltäviksi tapaukset, joissa nousee esiin kysymys parhaiten soveltuvasta oikeuspaikasta.
Tarkistus 17
Tšekin tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite
12 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Jos jäsenvaltiot päättävät olla noudattamatta Eurojustin lausuntoa, niiden on ilmoitettava päätöksestään Eurojustille kirjallisesti Eurojust-päätöksen 7 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 18
Tšekin tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Sikäli kuin muut oikeudelliset välineet tai järjestelyt mahdollistavat tämän puitepäätöksen tavoitteiden laajentamisen tai edistävät sen menettelyn yksinkertaistamista tai helpottamista, jonka mukaisesti kansalliset viranomaiset vaihtavat tietoja rikosoikeudellisista menettelyistään, aloittavat suorat neuvottelut ja pyrkivät pääsemään yhteisymmärrykseen tehokkaasta ratkaisusta, jolla pyritään välttämään rinnakkaisista menettelyistä johtuvat kielteiset seuraukset, jäsenvaltiot voivat
1.  Sikäli kuin muut oikeudelliset välineet tai järjestelyt mahdollistavat tämän puitepäätöksen tavoitteiden laajentamisen tai edistävät sen menettelyn yksinkertaistamista tai helpottamista, jonka mukaisesti kansalliset viranomaiset vaihtavat tietoja rikosoikeudellisista menettelyistään, aloittavat suorat neuvottelut ja pyrkivät pääsemään yhteisymmärrykseen tehokkaasta ratkaisusta, jolla pyritään välttämään rinnakkaisista menettelyistä johtuvat kielteiset seuraukset, ja edellyttäen, että epäillylle tai henkilölle myönnetty suoja ei heikkene, jäsenvaltiot voivat
Tarkistus 19
Tšekin tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite
15 a artikla (uusi)
15 a artikla
Sisällyttäminen vuosikertomukseen
Eurojustin vuosikertomukseen on sisällytettävä sille siirretyt tapaukset, joissa ei ole päästy yksimielisyyteen jäsenvaltioiden kesken.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö