Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0802(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0011/2009

Teksty złożone :

A7-0011/2009

Debaty :

PV 07/10/2009 - 21
CRE 07/10/2009 - 21

Głosowanie :

PV 08/10/2009 - 7.2
CRE 08/10/2009 - 7.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2009)0027

Teksty przyjęte
PDF 126kWORD 113k
Czwartek, 8 października 2009 r. - Bruksela
Zapobieganie konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i rozstrzyganie takich konfliktów *
P7_TA(2009)0027A7-0011/2009

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 października 2009 r. w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką oraz Królestwo Szwecji na rzecz przyjęcia decyzji ramowej Rady 2009/.../WSiSW w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów (08535/2009 – C7-0205/2009 – 2009/0802(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając inicjatywę Republiki Czeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej oraz Królestwa Szwecji (08535/2009),

–   uwzględniając art. 39 ust. 1 oraz art. 34 ust. 2 litera b) traktatu UE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0205/2009),

–   uwzględniając art. 100 oraz art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0011/2009),

1.   zatwierdza po poprawkach inicjatywę Republiki Czeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej oraz Królestwa Szwecji;

2.   zwraca się do Rady o odpowiednią zmianę tekstu;

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do inicjatywy Republiki Czeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej oraz Królestwa Szwecji;

5.   wzywa Radę, aby zaczekała z oficjalnym przyjęciem inicjatywy do czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego, tak aby pozwolić na sfinalizowanie końcowego aktu, gwarantując pełną rolę i uprawnienia kontrolne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Komisji i Parlamentu (Protokół do traktatu lizbońskiego w sprawie postanowień przejściowych); w takiej sytuacji zobowiązuje się do rozpatrzenia wszelkich dalszych wniosków w trybie pilnym.

6.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom Republiki Czeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej oraz Królestwa Szwecji.

Projekt Rady   Poprawka
Poprawka 1
Inicjatywa zgłoszona przez Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką i Królestwo Szwecji
Punkt 4 preambuły
(4)  W celu osiągnięcia porozumienia co do skutecznego rozwiązania, które pozwoli uniknąć negatywnych skutków równoległych postępowań oraz zbędnych nakładów czasu i zasobów stosownych właściwych organów, powinny mieć miejsce bezpośrednie konsultacje pomiędzy tymi organami. Takie skuteczne rozwiązanie może polegać przede wszystkim na skoncentrowaniu postępowania karnego w jednym państwie członkowskim na przykład w wyniku przeniesienia postępowania. Może też polegać na jakimkolwiek innym rozwiązaniu, w tym w zakresie jego umiejscowienia w czasie, pozwalającym na skuteczne i rozsądne prowadzenie takiego postępowania, na przykład poprzez przekazanie sprawy Eurojustowi, jeżeli właściwe organy nie są w stanie osiągnąć porozumienia. W tym kontekście szczególną uwagę należy zwrócić na kwestię gromadzenia dowodów, na którą może wpłynąć prowadzenie równoległych postępowań.
(4)  W celu osiągnięcia porozumienia co do skutecznego rozwiązania, które pozwoli uniknąć negatywnych skutków równoległych postępowań oraz zbędnych nakładów czasu i zasobów stosownych właściwych organów, powinny mieć miejsce bezpośrednie konsultacje pomiędzy tymi organami. Takie skuteczne rozwiązanie może polegać przede wszystkim na skoncentrowaniu postępowania karnego w jednym państwie członkowskim na przykład w wyniku przeniesienia postępowania. Może też polegać na jakimkolwiek innym rozwiązaniu, w tym w zakresie jego umiejscowienia w czasie, pozwalającym na skuteczne i rozsądne prowadzenie takiego postępowania. W tym kontekście szczególną uwagę należy zwrócić na kwestię gromadzenia dowodów, na którą może wpłynąć prowadzenie równoległych postępowań.
Poprawka 2
Inicjatywa zgłoszona przez Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką i Królestwo Szwecji
Punkt 7 preambuły
(7)   Na właściwym organie, z którym nawiązał kontakt właściwy organ innego państwa członkowskiego, powinien spoczywać ogólny obowiązek udzielenia odpowiedzi na wystosowany wniosek. Zachęca się organ nawiązujący kontakt, by wyznaczył organowi, z którym nawiązuje kontakt, termin, w którym należy – jeżeli to możliwe – udzielić odpowiedzi. Podczas nawiązywania kontaktu właściwe organy powinny w pełni uwzględnić szczególną sytuację osoby, wobec której zastosowano środek zapobiegawczy polegający na pozbawieniu wolności.
(7)   Właściwy organ, z którym nawiązał kontakt właściwy organ innego państwa członkowskiego, powinien udzielić odpowiedzi na wystosowany wniosek w wyznaczonym terminie. Podczas nawiązywania kontaktu właściwe organy powinny w pełni uwzględnić szczególną sytuację osoby, wobec której zastosowano środek zapobiegawczy polegający na pozbawieniu wolności.
Poprawka 3
Inicjatywa zgłoszona przez Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką i Królestwo Szwecji
Punkt 8 preambuły
(8)  Główną zasadą współpracy ustanowionej na mocy niniejszej decyzji ramowej powinna być zasada bezpośredniego kontaktu między właściwymi organami. Państwa członkowskie powinny móc decydować, które organy są właściwe do podejmowania działań przewidzianych w niniejszej decyzji ramowej – zgodnie z zasadą krajowej autonomii proceduralnej, pod warunkiem że organy te mają kompetencje do podejmowania działań i decyzji przewidzianych w niniejszych przepisach.
(8)  Główną zasadą współpracy ustanowionej na mocy niniejszej decyzji ramowej powinna być zasada bezpośredniego kontaktu między właściwymi organami oraz włączenie Eurojustu.
Poprawka 4
Inicjatywa zgłoszona przez Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką i Królestwo Szwecji
Punkt 9 preambuły
(9)  Starając się wypracować porozumienie co do skutecznego rozwiązania pozwalającego uniknąć negatywnych skutków równoległych postępowań toczących się w co najmniej dwóch państwach członkowskich, właściwe organy powinny mieć na względzie, że każda sprawa jest szczególna i wymaga uwzględnienia wszystkich jej istotnych cech. Aby wypracować porozumienie, właściwe organy powinny rozważyć odpowiednie kryteria, w tym ewentualnie kryteria zawarte w wytycznych opublikowanych w rocznym sprawozdaniu Eurojustu z 2003 roku i sporządzonych na potrzeby praktyków, i wziąć pod uwagę na przykład miejsce, w którym doszło do większej części czynu zabronionego;miejsce, w którym poniesiono większość strat;miejsce pobytu podejrzanego lub oskarżonego oraz możliwość jego wydania lub ekstradycji do innych jurysdykcji;obywatelstwo lub miejsce pobytu podejrzanego lub oskarżonego;istotne interesy podejrzanego lub oskarżonego;istotne interesy ofiar i świadków;dopuszczalność dowodów lub możliwe opóźnienia.
(9)  Starając się wypracować porozumienie co do skutecznego rozwiązania pozwalającego uniknąć negatywnych skutków równoległych postępowań toczących się w co najmniej dwóch państwach członkowskich, właściwe organy powinny mieć na względzie, że każda sprawa jest szczególna i wymaga uwzględnienia wszystkich jej istotnych cech.
Poprawka 5
Inicjatywa zgłoszona przez Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką i Królestwo Szwecji
Punkt 16 preambuły
(16)  Niniejsza decyzja ramowa nie powinna prowadzić do zbędnych obciążeń administracyjnych, jeżeli problemy, do których się odnosi, można rozwiązać w inny dostępny już sposób. A zatem jeżeli państwa członkowskie posługują się wobec siebie bardziej elastycznymi instrumentami lub uzgodnieniami, powinny one mieć pierwszeństwo wobec niniejszej decyzji ramowej.
(16)  Niniejsza decyzja ramowa nie powinna prowadzić do zbędnych obciążeń administracyjnych, jeżeli problemy, do których się odnosi, można rozwiązać w inny dostępny już sposób. A zatem jeżeli państwa członkowskie posługują się wobec siebie bardziej elastycznymi instrumentami lub uzgodnieniami, powinny one przeważać nad niniejszą decyzją ramową, pod warunkiem że nie zmniejszają ochrony zapewnionej podejrzanemu lub oskarżonemu.
Poprawka 6
Inicjatywa zgłoszona przez Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką i Królestwo Szwecji
Punkt 18 preambuły
(18)  Do przetwarzania danych osobowych wymienianych na mocy niniejszej decyzji ramowej powinna mieć zastosowanie decyzja ramowa Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych.
(18)  Do przetwarzania danych osobowych wymienianych na mocy niniejszej decyzji ramowej powinna mieć zastosowanie decyzja ramowa Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych. Przekazywanie informacji dotyczących tzw. pochodzenia "rasowego" lub etnicznego, religii, wyznania i orientacji seksualnej jest wyraźnie zabronione, chyba że jest to niezbędne do zapobiegania konfliktom jurysdykcji lub ich rozstrzygania w ramach stosowania niniejszej decyzji ramowej.
Poprawka 7
Inicjatywa zgłoszona przez Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką i Królestwo Szwecji
Punkt 20 preambuły
(20)  Niniejsza decyzja ramowa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w art.6 Traktatu o Unii Europejskiej i odzwierciedlonymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej,
(20)  Niniejsza decyzja ramowa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w art.6 Traktatu o Unii Europejskiej i odzwierciedlonymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności w jej art. 50.
Poprawka 8
Inicjatywa zgłoszona przez Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką i Królestwo Szwecji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b)
b) "właściwy organ" oznacza organ sądowy lub inny, który na mocy ustawodawstwa odnośnego państwa członkowskiego jest właściwy do wykonywania działań przewidzianych w art.2 ust. 1 niniejszej decyzji ramowej;
b) "właściwy organ" oznacza sędziego, sędziego śledczego, prokuratora lub inny organ sądowy, który na mocy ustawodawstwa odnośnego państwa członkowskiego jest właściwy do wykonywania działań przewidzianych w art.2 ust. 1 niniejszej decyzji ramowej;
Poprawka 9
Inicjatywa zgłoszona przez Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką i Królestwo Szwecji
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Stosownie do decyzji w sprawie Eurojustu organ nawiązujący kontakt informuje jednocześnie Eurojust.
Poprawka 10
Inicjatywa zgłoszona przez Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką i Królestwo Szwecji
Artykuł 6 – ustęp 1
1.  Organ, z którym nawiązano kontakt, udziela odpowiedzi na wniosek wystosowany zgodnie z art.5 ust.1 w rozsądnym terminie wskazanym przez organ nawiązujący kontakt, a jeżeli nie wskazano rozsądnego terminu – odpowiada bez nieuzasadnionej zwłoki, i informuje organ nawiązujący kontakt, czy w danym państwie członkowskim toczy się równoległe postępowanie. Jeżeli organ nawiązujący kontakt poinformuje właściwy organ, z którym nawiązano kontakt, że wobec podejrzanego lub oskarżonego zastosowano tymczasowy środek zapobiegawczy polegający na pozbawieniu wolności, drugi z organów traktuje wniosek jako pilny.
1.  Organ, z którym nawiązano kontakt, udziela odpowiedzi na wniosek wystosowany zgodnie z art.5 ust.1 w rozsądnym terminie wskazanym przez organ nawiązujący kontakt, a jeżeli nie wskazano rozsądnego terminu – odpowiada w ciągu 30 dni i informuje organ nawiązujący kontakt, czy w danym państwie członkowskim toczy się równoległe postępowanie. Jeżeli organ nawiązujący kontakt poinformuje właściwy organ, z którym nawiązano kontakt, że wobec podejrzanego lub oskarżonego zastosowano tymczasowy środek zapobiegawczy polegający na pozbawieniu wolności, drugi z organów traktuje wniosek jako pilny.
Poprawka 11
Inicjatywa zgłoszona przez Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką i Królestwo Szwecji
Artykuł 8 - ustęp 1 – litera c)
c) wszystkie stosowne dane o tożsamości podejrzanego lub oskarżonego, a w odpowiednich przypadkach – ofiar;
c) nazwisko, narodowość, data urodzenia i adres zamieszkania podejrzanego lub oskarżonego, a w odpowiednich przypadkach – ofiar, oraz inne stosowne dane, jeśli istnieje podejrzenie, że podejrzany lub oskarżony posługuje się fałszywą tożsamością;
Poprawka 12
Inicjatywa zgłoszona przez Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką i Królestwo Szwecji
Artykuł 10 – ustęp 1
1.  Jeżeli zostanie ustalone, że toczy się równoległe postępowanie, właściwe organy danych państw członkowskich podejmują bezpośrednie konsultacje, by wypracować porozumienie co do skutecznego rozwiązania, które pozwoli uniknąć negatywnych skutków równoległych postępowań; rozwiązanie to może – w stosownych przypadkach – prowadzić do skoncentrowania postępowania karnego w jednym państwie członkowskim.
1.  Jeżeli zostanie ustalone, że toczy się równoległe postępowanie, właściwe organy danych państw członkowskich podejmują bez nieuzasadnionej zwłoki bezpośrednie konsultacje, by wypracować porozumienie co do skutecznego rozwiązania, które pozwoli uniknąć negatywnych skutków równoległych postępowań; rozwiązanie to może – w stosownych przypadkach – prowadzić do skoncentrowania postępowania karnego w jednym państwie członkowskim. Jeżeli podejrzanego lub oskarżonego przetrzymuje się w ośrodku zatrzymania tymczasowego lub w areszcie, celem konsultacji jest pilne osiągnięcie konsensusu.
Poprawka 13
Inicjatywa zgłoszona przez Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką i Królestwo Szwecji
Artykuł 11
Jeżeli właściwe organy państw członkowskich podejmują – zgodnie z art.10 – bezpośrednie konsultacje na temat określonej sprawy z zamiarem wypracowania porozumienia, rozważają istotne cechy tej sprawy oraz wszystkie czynniki, które uznają za istotne.
Jeżeli właściwe organy państw członkowskich podejmują – zgodnie z art.10 – bezpośrednie konsultacje na temat określonej sprawy z zamiarem wypracowania porozumienia, rozważają istotne cechy tej sprawy oraz czynniki takie jak:
- miejsce popełnienia najważniejszych czynów stanowiących przestępstwo;
- miejsce, w którym doszło do największych strat;
- miejsce przebywania podejrzanego lub oskarżonego oraz możliwości doprowadzenia do jego poddania się lub do ekstradycji na obszar podlegający innej jurysdykcji;
- narodowość lub miejsce zamieszkania podejrzanego lub oskarżonego;
- wszelkie istotne interesy podejrzanego lub oskarżonego;
- wszelkie istotne interesy ofiar i świadków;
- dopuszczalność materiału dowodowego lub
- wszelkie ewentualne opóźnienia.
Poprawka 14
Inicjatywa zgłoszona przez Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką i Królestwo Szwecji
Artykuł 11 a (nowy)
Artykuł 11a
Gwarancje proceduralne
Osoba wobec której postawiono oficjalne zarzuty na etapie procesu:
-jest informowana o wymianie informacji i konsultacjach między organami państw członkowskich oraz między organami państwa członkowskiego a Eurojustem, jak również o wybranych rozwiązaniach lub braku porozumienia zgodnie z niniejszą decyzją ramową, a także o zaangażowanych stronach, treści sprawy i powodach;
-ma prawo do zaproponowania najodpowiedniejszej jurysdykcji przed wyborem rozwiązania;
- ma prawo odwołać się od decyzji podjętej zgodnie z art. 10 ust. 1, a w przypadku braku porozumienia – do jej ponownego rozpatrzenia.
Państwa członkowskie gwarantują odpowiednie tłumaczenie pisemne, ustne lub pomoc prawną.
Poprawka 15
Inicjatywa zgłoszona przez Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką i Królestwo Szwecji
Artykuł 11 b (nowy)
Artykuł 11b
Prawa podstawowe
Wszelki konsensus osiągnięty w oparciu o art. 10 ust. 1 musi być wyrazem uczciwości, niezależności i obiektywizmu oraz musi być rezultatem zastosowania zasad zapisanych w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej, w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej i w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, aby zagwarantować ochronę praw człowieka osób podejrzanych lub oskarżonych.
Poprawka 16
Inicjatywa zgłoszona przez Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką i Królestwo Szwecji
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Na każdym etapie procedury krajowej każdy organ krajowy może zwrócić się do Eurojustu o poradę i przekazać Eurojustowi konkretne sprawy, w związku z którymi pojawia się kwestia najodpowiedniejszej jurysdykcji.
Poprawka 17
Inicjatywa zgłoszona przez Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką i Królestwo Szwecji
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Jeżeli państwa członkowskie postanowią nie stosować się do opinii Eurojustu, informują Eurojust o swojej decyzji na piśmie, zgodnie z art. 7 decyzji w sprawie Eurojustu.
Poprawka 18
Inicjatywa zgłoszona przez Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowacką, Republikę Słowenii i Królestwo Szwecji
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  O ile inne akty prawne lub uzgodnienia pozwalają rozszerzyć cele niniejszej decyzji ramowej lub pomagają uprościć lub ułatwić procedurę stosowaną przez organy krajowe, by wymieniać się informacjami o postępowaniach karnych, podejmować bezpośrednie konsultacje i dążyć do wypracowania porozumienia co do skutecznego rozwiązania, które pozwala uniknąć negatywnych skutków równoległych postępowań, państwa członkowskie mogą:
1.  O ile inne akty prawne lub uzgodnienia pozwalają rozszerzyć cele niniejszej decyzji ramowej lub pomagają uprościć lub ułatwić procedurę stosowaną przez organy krajowe, by wymieniać się informacjami o postępowaniach karnych, podejmować bezpośrednie konsultacje i dążyć do wypracowania porozumienia co do skutecznego rozwiązania, które pozwala uniknąć negatywnych skutków równoległych postępowań oraz pod warunkiem że nie zmniejsza się ochrony zapewnionej podejrzanemu lub oskarżonemu, państwa członkowskie mogą:
Poprawka 19
Inicjatywa zgłoszona przez Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką i Królestwo Szwecji
Artykuł 15 a (nowy)
Artykuł 15a
Włączenie sprawozdania rocznego
Sprawy przekazywane Eurojustowi, w przypadku których państwom członkowskim nie udało się osiągnąć porozumienia, zostają włączone do sprawozdania rocznego eurojustu.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności