Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2608(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0082/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/10/2009 - 7.4
CRE 08/10/2009 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0028

Antagna texter
PDF 206kWORD 53k
Torsdagen den 8 oktober 2009 - Bryssel
G20-toppmötet i Pittsburgh (24-25 september)
P7_TA(2009)0028RC-B7-0082/2009

Europaparlamentets resolution av den 8 oktober 2009 om G20-toppmötet i Pittsburgh den 24 och 25 september 2009

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av ledarnas uttalande vid G20-toppmötet i Pittsburgh den 24 och 25 september 2009,

–   med beaktande av ledarnas uttalande (den globala planen för återhämtning och reform) från G20-toppmötet i London, och deras förklaringar om att stärka finanssystemet och om att tillhandahålla resurser genom de internationella finansiella institutionerna, av 2 april 2009,

–   med beaktande av den resolution av den 24 april 2009 om G20-toppmötet i London den 2 april 2009(1)

–   med beaktande av uttalandet från G20-toppmötet i Washington om finansmarknaderna och världsekonomin av den 15 november 2008,

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 april 2009 "Att hjälpa utvecklingsländerna att hantera krisen" (KOM(2009)0160),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 augusti 2009 "Bortom BNP - Att mäta framsteg i en föränderlig värld" (KOM(2009)0433),

–   med beaktande av sina resolutioner om klimatförändringar, särskilt resolutionen av den 4 februari 2009 om "2050: Framtiden börjar i dag: rekommendationer för EU:s framtida integrerade politik i klimatförändringsfrågan"(2) och av den 11 mars 2009 om en EU-strategi för ett övergripande klimatförändringsavtal i Köpenhamn och tillräckliga medel för finansieringen av klimatförändringspolitiken"(3),

–   med beaktande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) resolution av den 19 juni 2009 "Recovering from the Crises: a Global Jobs Pact",

–   med beaktande av FN:s millennieutvecklingsmål och medlemsstaternas biståndsåtaganden att bekämpa hunger och fattigdom,

–   med beaktande av den förklaring som gjordes efter det informella mötet mellan medlemsstaternas stats- och regeringschefer i Bryssel den 17 september 2009 om det överenskomna språket för G20-toppmötet i Pittsburgh,

   med beaktande av kommissionens slutrapport om mätning av ekonomiska resultat och samhällsutveckling beträffande alternativa index,

–   med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den ekonomiska återhämtningen är fortfarande inte säkerställd. Det är synnerligen viktigt att snabbt bekämpa den växande arbetslösheten. Arbetslösheten i Europa uppgick till 9,5 procent i juli 2009, vilket är den högsta nivån på tio år, och arbetslösheten förväntas stiga ytterligare.

B.  Den största utmaningen när det gäller att säkerställa en återgång till ekonomisk tillväxt är att återskapa privat efterfrågan. Reformerna måste leda till väsentliga framsteg för att åstadkomma en stark ekonomisk tillväxt som är balanserad och hållbar.

C.  Dagens ekonomiska problem bör ses som ett tillfälle att främja Lissabon- och Göteborgsmålen, att upprepa åtagandet att bekämpa arbetslösheten och klimatförändringen samt att minska energianvändningen och skapa en EU-strategi som innebär en övergång från akut krishantering till mera långsiktig och hållbar ekonomisk återhämtning.

D.  En i stor utsträckning bristande reglering och övervakning, vårdslöst och oansvarigt risktagande från vissa finansinstituts sida, samt överutbud av likviditet på grund av en slapp penningpolitik på vissa håll i världen, har allvarligt bidragit till den nuvarande krisen.

E.  En bättre internationell samordning är nödvändig för ekonomin, omfattande multilateralt samarbete behövs för att undvika protektionistiska tendenser och politisk passivitet kan medföra att finansinstitutioner frestas att bedriva sin verksamhet på samma sätt som tidigare.

F.  G20-ledarna har ett gemensamt ansvar att dämpa krisens sociala följder, särskilt i utvecklingsländerna, som har drabbats hårt av krisens indirekta effekter.

G.  Off-shore-verksamhet har undergrävt den finansiella regleringen och utgör ett hinder mot uppnåendet av millenniemålen.

Allmänna kommentarer: Att återställa sysselsättningen

1.  Europaparlamentet välkomnar de överenskommelser som nåddes vid G20-toppmötet, däribland löftet att undvika ett för tidigt tillbakadragande av stimulanser. Parlamentet noterar dock med oro den snabba ökningen av statsskuld och budgetunderskott. Parlamentet betonar vikten av att skapa sunda offentliga finanser och säkerställa en långsiktig finanspolitisk stabilitet för att undvika att lägga alltför stora bördor på kommande generationer. Parlamentet kräver att arbetet med att utarbeta effektiva "exitstrategier" påbörjas omgående för att så snart återhämtningen tillåter snabbt kunna genomföra dem.

2.  Europaparlamentet anser att det behövs nya indikationer och redovisningsramar för hållbar utveckling som ser till annat än bara BNP och som gör det möjligt att mäta välstånd och mänskliga verksamheters miljökonsekvenser. Dessa skulle således fungera som riktlinjer för inriktningen på och utvärderingen av den globala återhämtningen.

3.  Europaparlamentet betonar att de omedelbara prioriteringarna måste vara att säkerställa en stark och hållbar ekonomisk tillväxt i den reala ekonomin, se till att kapitalmarknader och utlåning fungerar, bevara och främja sysselsättningen och skydda människor från krisens negativa effekter, med särskilt beaktande av de fattigaste och mest sårbara.

4.  Europaparlamentet välkomnar att G20-toppmötet riktade uppmärksamheten på de globala obalanser som är roten till finanskrisen. Parlamentet påminner om att man för att förhindra framtida finanskriser måste ta itu med de bakomliggande orsakerna (inbegripet alltför stora handelsunderskott och handelöverskott), vilket har återverkningar långt utöver regleringen av bank- och finanssektorn och institutionella mekanismer. Parlamentet anser att en effektiv multilateral lösning på krisen kräver en multilateral hantering av orsakerna till obalansen i valutakurserna och svängningarna när det gäller råvarupriserna.

5.  Parlamentet beklagar dock att G20-ledarna inte utvärderade de stora misstag inom reglering och övervakning som orsakade den finansiella krisen, så att en upprepning av samma reglerings- och övervakningsmisstag och därmed en ny kris av detta slag ska kunna undvikas. Parlamentet beklagar att G"=-ledarna inte gjorde några framsteg i fråga om finansieringen av den globala kampen mot klimatförändringar.

6.  Europaparlamentet välkomnar det förnyade åtagandet att uppnå millennieutvecklingsmålen och utfästelserna om offentligt utvecklingsbistånd, inbegripet åtagandena om Aid for Trade (stöd till handel) och skuldlättnader samt åtagandena från toppmötet i Gleneagles.

7.  Europaparlamentet välkomnar G20-ledarnas överenskommelse om att verka för internationella ramar för en skatt på finansiella transaktioner, och uppmanar till snabba framsteg för att säkerställa att finanssektorn på ett rättvist sätt bidrar till den ekonomiska återhämtningen och tillväxten, med tanke på att kostnaderna för krisen hittills uppbärs av skattebetalarna, andra medborgare och den offentliga sektorn.

Arbetstillfällen, arbetstillfällen, arbetstillfällen

8.  Europaparlamentet välkomnar G20-ledarnas beslut att inom ramen för återhämtningen och reformerna betona anständiga arbetstillfällen, och välkomnar särskilt den roll man kommit överens om att ge ILO.

9.  Europaparlamentet välkomnar G20-ledarnas åtagande att tackla arbetslöshetskrisen på internationell nivå och stärka stödet till de mest utsatta, eftersom denna grupp har drabbats allra hårdast av krisen och är i störst behov av gemensamma åtgärder. Parlamentet välkomnar i detta avseende inrättandet av ett globalt system som varnar i de fall där utsatta grupper kan komma att drabbas.

10.  Europaparlamentet kräver att det internationella samfundets åtagande omsätts i konkreta handlingar och att det genomförs, genom att man särskilt kraftfullt stöder en kraftfull och miljöinriktad sysselsättningsagenda.

11.  Europaparlamentet är enigt om vikten av att skapa en sysselsättningsinriktad ram för framtida ekonomisk tillväxt och om att göra främjandet av anständiga arbetstillfällen till en central del av återhämtningsplanerna.

12.  Europaparlamentet välkomnar ILO:s globala sysselsättningspakt och begär att den genomförs omedelbart, särskilt inrättandet av en sysselsättningsfond för utjämning av konjunktursvängningar på internationell nivå och ambitiösa finanspolitiska stimulanspaket som skapar och bevarar arbetstillfällen genom effektiva sysselsättningsåtgärder, samt en stark socialpolitik till stöd för sårbara grupper och som säkerställer minimilönernas köpkraft.

13.  Europaparlamentet framhåller därför att det är oerhört viktigt att ILO:s konventioner ratificeras och genomförs, och kräver att de införlivas i WTO:s handelsavtal. Parlamentet begär vidare att samarbetet mellan de viktigaste internationella organisationerna ska stärkas ytterligare.

14.  Europaparlamentet stöder initiativen rörande nya former av finansiella tjänster, såsom mikrofinansiering, som syftar till att erbjuda de fattigaste befolkningsgrupperna en bättre tillgång till finansiella tjänster.

15.  Europaparlamentet framhåller hur viktigt det är att stödja den sociala dialogen på alla nivåer för att förhindra att lönernas värde urholkas och för att se till att löneökningarna ligger i linje med produktionstillväxten.

Förstärkning av finansiell tillsyn och reglering

16.  Europaparlamentet välkomnar uppmaningen till G20:s finansministrar och centralbankschefer att nå en överenskommelse om en internationell ram för reformer av följande kritiska områden inom finanssektorn:

   Uppbyggnad av kapital av hög kvalitet och undvikande av en konjunkturförstärkande politik.
   Reform av ersättningssystem för att främja finansiell stabilitet.
   Förbättring av OTC-derivatmarknaden.
   Fokus på gränsöverskridande konstruktioner och finansinstitut som är viktiga för systemet.
   Reform av tillsynen inom finanssektorn, vilken måste vara förenlig med den övergripande ramen.

17.  Europaparlamentet berömmer viljan att förändra det internationella systemet för reglering av finansmarknaderna och instämmer i att stora framsteg har gjorts, men anser att många av de förändringar som man kommit överens om ännu inte har genomförts fullt ut och att det fortfarande finns mycket kvar att göra.

18.  Europaparlamentet noterar G20-ledarnas löfte om fullständig tillsyn av alla institutioner och finansiella instrument som är viktiga för systemet. Parlamentet anser att det krävs en mer centraliserad strategi för tillsynen av finansmarknaden om nya kriser ska kunna undvikas, och menar att det behövs en starkare finansiell tillsynsstruktur på EU-nivå, och att målet ska vara en gemensam tillsynsmyndighet.

19.  Europaparlamentet anser att internationell samordning måste leda till en gradvis uppgradering av tillsynsregler på det globala planet så att regleringsarbitrage undviks. Parlamentet betonar att framsteg som gjorts inom ramen för ett bredare G20-sammanhang omfattar "minimal harmonisering", vilket inte får hindra EU att tillämpa strängare normer. Parlamentet gläder sig över att EU nu har högre ambitioner när det gäller omfattningen och kraven på reglering och tillsyn, vilket framgår av dess lagstiftning, antingen den nyligen antagits eller fortfarande diskuteras.

20.  Europaparlamentet välkomnar den bekräftade utfästelsen om att finansinstituten ska ha striktare regler för risktagande, förvaltningar där ersättningar kopplas till långsiktiga resultat och en större transparens i allmänhet. Parlamentet ser mycket positivt på åtagandet att anta Basel II-regelverket senast 2011 och att införa ett internationellt harmoniserat förhållande mellan eget och främmande kapital (leverage ratio). Parlamentet anser att dessa breda principer och mål bör iakttas av alla marknadsaktörer i alla situationer där det behövs skydd för investerare, skattebetalare och konsumenter.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snabbt införliva de åtaganden avseende bonusar som gjordes vid G20-mötet i bindande EU-lagstiftning. Parlamentet uppmanar därför G20-ledarna att se till att deras förslag är mer effektiva i fråga om kapitaluppbyggnad och reformer av ersättningssystemen och att tillsynsmyndigheterna över hela världen är konsekventa i sin tillämpning av sanktioner.

22.  Europaparlamentet anser att principerna för ett gränsöverskridande samarbete inom krishantering måste genomföras omgående. Parlamentet uppmanar styrelsen för finansiell stabilitet (Financial Stability Board) att rådfråga parlamentet innan man godkänner de förslag som ska antas i slutet av oktober 2010 i fråga om systemviktiga finansinstitut.

23.  Europaparlamentet anser att betydande resultat har uppnåtts för att bekämpa icke samarbetsvilliga jurisdiktioner (skatteparadis), men att de ändå inte är tillräckliga. Parlamentet uppmuntrar Globalt forum om transparens och utbyte av information att förbättra skattetransparensen och informationsutbytet så att länder kan genomföra sin skattelagstiftning fullt ut och försvara sin skattebas. Parlamentet stödjer G20-gruppen när det gäller att använda åtgärder mot skatteparadis från mars 2010 om de inte vill samarbeta.

24.  Europaparlamentet välkomnar framstegen i fråga om banksekretessen, framför allt utvidgningen av OECD:s globala forum om transparens och utbyte av information. Parlamentet konstaterar emellertid att flera jurisdiktioner som lovat att genomföra standarderna ännu inte vidtagit konkreta åtgärder. Parlamentet efterlyser ett effektivt system för att förhindra skattesmitning, upptäcka skattesmitare och vidta åtgärder mot dem. Parlamentet betonar vikten av att skapa ett standardiserat system för rapportering.

25.  Europaparlamentet beklagar att G20-ledarna inte tog upp problemet med moraliska risker och att frågan om en koppling mellan stabilitetsnormerna för institutioner med betydelse för det finansiella systemet och kostnaderna i samband med sådana institutioners konkurser har skjutits fram till oktober 2010. Parlamentet efterlyser förslag om hur man ska ta itu med frågan om omstruktureringar och översyn av affärsmodeller inom finanssektorn för att hantera problemet med verksamheter som är alltför stora för att tillåtas gå omkull.

Förstärkning av våra globala finansinstitut

26.  Europaparlamentet ser mycket positivt på G20-ledarnas plan att reformera Internationella valutafonden och Världsbanken och begär att dessa reformer ska inledas så snart som möjligt. Parlamentet efterlyser en långtgående reform av den globala ekonomiska och finansiella styrningen. Parlamentet stödjer moderniseringen av Internationella valutafonden och Världsbanken som ett av de viktigaste inslagen för att förbättra dessa institutioners trovärdighet, legitimitet och effektivitet. Parlamentet väntar sig att utvecklingsländernas representation i internationella finansinstitut förbättras. Parlamentet är positivt till en förändring som innebär kvoter till länder med dynamiska tillväxtmarknader och utvecklingsländer. Parlamentet erinrar om hur viktigt det är att undvika konjunkturförstärkande åtgärder som ett medel när man vill åstadkomma återhämtning.

27.  Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att ta tillfället i akt att skapa en mekanism för att överföra en del av de nya särskilda dragningsrätter (SDR) som de tilldelats av Internationella valutafonden till låginkomstländerna, vilket skulle kunna fördubbla Internationella valutafondens möjlighet att på medellång sikt ge förmånliga lån.

28.  Europaparlamentet välkomnar G20-ledarnas åtaganden om en öppen global ekonomi. Parlamentet anser att världshandeln måste återupplivas om den globala tillväxten ska kunna återupprättas. Parlamentet upprepar i detta sammanhang sin ståndpunkt mot varje form av protektionism och fortsätter att utöva påtryckningar för att säkerställa marknadstillträde genom att avlägsna godtyckliga tullavgifter och icke-tariffära handelshinder, och för att reglerna för en fri och rättvis handel ska respekteras. Parlamentet kommer även fortsättningsvis att försöka uppnå en global, ambitiös och balanserad lösning av utvecklingsrundan i Doha, i linje med dess mandat, och uppmanar ledarna att inte glömma bort det slutliga utvecklingsmålet för denna runda.

29.  Europaparlamentet välkomnar G20-ledarnas erkännande av betydelsen av en mer hållbar global ekonomi. Parlamentet betonar vikten av ett bindande avtal om klimatförändringen under den kommande konferensen i Köpenhamn med Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC-mötet). Parlamentet understryker dock att G20-ledaren bör erkänna att det finns många olika utmaningar i fråga om den globala hållbarheten. Europaparlamentet uppmanar G20-ländernas finansministrar att uppbåda resurser till stöd för omedelbara klimatåtgärder i utvecklingsländer som en av de huvudsakliga beståndsdelarna i de gemensamma insatserna mot den globala ekonomiska krisen.

30.  Europaparlamentet betonar att samtliga åtaganden som G20-ledarna har gjort måste respekteras fullt ut, verkställas utan dröjsmål och byggas ut på både nationell och internationell nivå för att man ska kunna återskapa förtroende och åstadkomma en så omfattande ekonomisk återhämtning som möjligt.

31.  Europaparlamentet anser att EU:s representation på G20-mötena måste diskuteras ingående mellan de tre största institutionerna och medlemsstaterna. Parlamentet är övertygat om att Europeiska unionen måste enas om en gemensam ståndpunkt i internationella forum, särskilt vid G20-möten, och vidhåller att EU måste ha en gemensam och samstämmig representation i internationella förhandlingar.

32.  Europarlamentet betonar vikten av en överenskommelse om medel vid UNFCCC-mötet för att hjälpa fattiga länder att anpassa sig till klimatförändringarna, och vikten av starka och förutsägbara finansieringsmekanismer som kompletterar det offentliga utvecklingsbiståndet. Europaparlamentet beklagar att denna fråga skjutits upp till UNFCCC-mötet, och upprepar att EU bör lämna ett rimligt bidrag till finansiering för begränsning av och anpassning till effekterna av klimatförändringarna, som baseras på forskningsresultaten om allvaret i klimatförändringarna och kostnadernas omfattning.

33.  Europaparlamentet fäster uppmärksamhet på den varaktiga livsmedelskrisen och välkomnar beslutet att stödja Världsbankens livsmedelsinitiativ. Parlamentet uppmanar givarländerna att garantera transparens och ansvarighet i samband med tilldelningen av livsmedelsbiståndet.

o
o   o

34.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska centralbanken, medlemsstaternas regeringar och parlament och till G20-ländernas regeringar och parlament samt till Internationella valutafonden.

(1) Antagna texter, P6_TA(2009)0330.
(2) Antagna texter, P6_TA(2009)0042.
(3) Antagna texter, P6_TA(2009)0121.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy