Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0085(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0026/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0026/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 20/10/2009 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0030

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 254kWORD 31k
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009 - Στρασβούργο
Κύρωση του καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) *
P7_TA(2009)0030A7-0026/2009

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την κύρωση, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, του καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) και για την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της (COM(2009)0326 – C7-0092/2009 – 2009/0085(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2009)0326),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 175, παράγραφος 1, το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο και το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0092/2009),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55, το άρθρο 90, παράγραφος 8 και το άρθρο 46, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0026/2009),

1.   εγκρίνει την κύρωση του καταστατικού·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου