Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2087(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0023/2009

Esitatud tekstid :

A7-0023/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 20/10/2009 - 7.19
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2009)0048

Vastuvõetud tekstid
PDF 198kWORD 41k
Teisipäev, 20. oktoober 2009 - Strasbourg
Paranduseelarve nr 9/2009 projekt: Itaalia maavärin
P7_TA(2009)0048A7-0023/2009

Euroopa Parlamendi 20. oktoobri 2009. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2009. aasta paranduseelarve nr 9/2009 projekti kohta, Itaalias toimunud maavärin, III jagu – Komisjon (14265/2009 – C7-0214/2009 – 2009/2087(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 272 ja Euratomi asutamislepingu artiklit 177;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(1) eriti selle artikleid 37 ja 38;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 18. detsembril 2008(2);

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, Nõukogu ja Komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3);

–   võttes arvesse komisjoni 28. augustil 2009. aastal esitatud 2009. aasta üldeelarve esialgset paranduseelarve projekti nr 9/2009 (KOM(2009)0448);

–   võttes arvesse nõukogu poolt 9. oktoobril 2009. aastal koostatud paranduseelarve nr 9/2009 projekti (14265/2009 – C7-0214/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 75 ja V lisa;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0023/2009),

A.   arvestades, et 2009. aasta üldeelarve paranduseelarve nr 9 projekt hõlmab järgmisi punkte:

   Euroopa Liidu solidaarsusfondi raames kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena 493,78 miljoni euro suuruse summa kasutuselevõtmine seoses Itaaliat 2009. aasta aprillis kahjustanud maavärina tagajärgedega;
   sellega seoses maksete assigneeringute vähendamine järgmistel eelarveridadel kokku 493,78 miljoni euro võrra:

05 04 02 01 − Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi arendusrahastu lõpuleviimine − Eesmärgi 1 sihtpiirkonnad (2000–2006);
06 02 06 − Programm "Marco Polo II";
06 04 06 − Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm − Programm "Arukas energeetika – Euroopa";
06 06 01 02 − Energiaalane uurimistegevus − Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte (FCH);
06 06 02 01 − Transpordialane uurimistegevus (kaasa arvatud lennundus);
06 06 02 03 − SESARi ühisettevõte;
06 06 05 02 − EÜ kuuenda raamprogrammi (2003–2006) lõpuleviimine;
07 03 07 − "LIFE+" (keskkonnakaitse rahastamisvahend − 2007–2013)
08 02 01 – Koostöö − Tervishoid;
08 07 02 − Koostöö − Transport − Ühisettevõtte Clean Sky;
08 10 01 − Ideed;
11 06 01 − Kalanduse Arendusrahastu lõpuleviimine − Eesmärk 1 (2000–2006); ja
11 06 04 − Kalanduse Arendusrahastu lõpuleviimine − Väljaspool eesmärgi 1 sihtpiirkonda (2000–2006);

B.   arvestades, et paranduseelarve nr 9/2009 projekti eesmärk on ametlikult korrigeerida 2009. aasta eelarvet,

1.   võtab teadmiseks paranduseelarve nr 9/2009 esialgse projekti, mis on viies üksnes ELi solidaarsusfondile pühendatud paranduseelarve ja mis vastab 17. juuli 2008. aasta lepituskohtumisel vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisdeklaratsioonis esitatud nõudmisele;

2.   kiidab paranduseelarve nr 9/2009 projekti muutmata kujul heaks;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(2) ELT L 69, 13.3.2009.
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika