Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2087(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0023/2009

Teksty złożone :

A7-0023/2009

Debaty :

Głosowanie :

PV 20/10/2009 - 7.19
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2009)0048

Teksty przyjęte
PDF 207kWORD 42k
Wtorek, 20 października 2009 r. - Strasburg
Projektu budżetu korygującego nr 9/2009: trzęsienie ziemi we Włoszech
P7_TA(2009)0048A7-0023/2009

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 9/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, trzęsienie ziemi we Włoszech, sekcja 3 – Komisja (14265/2009 – C7-0214/2009 – 2009/2087(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 272 traktatu WE oraz art. 177 traktatu Euratom,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 37 i 38(1),

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 w formie przyjętej ostatecznie w dniu 18 grudnia 2008 r.(2),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.(3),

–   uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 9/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 przedstawiony przez Komisję dnia 28.08.09 r.(COM(2009)0448),

–   uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 9/2009 sporządzony przez Radę dnia 9 października 2009 r. (14265/2009 – C7-0214/2009),

–   uwzględniając art. 75 i załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0023/2009),

A.   mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 9 do budżetu ogólnego na rok 2009 obejmuje następujące pozycje:

   uruchomienie z Funduszu Solidarności UE kwoty 493 780 000 EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności w związku ze skutkami trzęsienia ziemi, które dotknęło Włochy w kwietniu 2009 r.,
   odpowiednie obniżenie o 493 780 000 EUR całkowitych środków na płatności z następujących linii budżetowych:

05 04 02 01 Zakończenie działalności Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Orientacji ‐ Regiony celu 1 (2000–2006);
06 02 06 Program Marco Polo II;
06 04 06 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji – Program "Inteligentna Energia dla Europy";
06 06 01 02 Badania naukowe związane z energią – Wspólne przedsięwzięcie na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH);
06 06 02 01 Badania naukowe związane z transportem (w tym aeronautyka);
06 06 02 03 Wspólne przedsięwzięcie SESAR;
06 06 05 02 Zakończenie szóstego programu ramowego WE (2003-2006); 07 03 07 LIFE+ (instrument finansowy na rzecz środowiska) – 2007-2013 08 02 01 Współpraca – Zdrowie;
08 07 02 Współpraca – Transport – Wspólne przedsięwzięcie Clean Sky;
08 10 01 Pomysły;
11 06 01 Zakończenie Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (IFOR) – cel 1 (2000–2006), oraz
11 06 04 Zakończenie Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (IFOR) – Obszary spoza celu 1 (2000–2006),

B.   mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 9/2009 służy formalnemu wprowadzeniu tej korekty do budżetu na rok 2009,

1.   przyjmuje do wiadomości wstępny projekt budżetu korygującego nr 9/2009, który stanowi piąty budżet korygujący dotyczący wyłącznie Funduszu Solidarności UE, przedstawiony zgodnie z wnioskiem Parlamentu Europejskiego i Rady zawartym we wspólnej deklaracji przyjętej na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r.;

2.   przyjmuje projekt budżetu korygującego nr 9/2009 bez poprawek;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(2) Dz.U. L 69 z 13.3.2009.
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności