Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2002(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0038/2009

Předložené texty :

A7-0038/2009

Rozpravy :

Hlasování :

PV 22/10/2009 - 8.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2009)0051

Přijaté texty
PDF 476kWORD 97k
Čtvrtek, 22. října 2009 - Štrasburk
Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl III
P7_TA(2009)0051A7-0038/2009
Usnesení
 Příloha
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2009 o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl III – Komise (C7-0127/2009 – 2009/2002(BUD)) a návrhu na změnu č. 1/2010 (SEK(2009)1133) k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a článek 177 Smlouvy o Euratomu,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(1),

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (finanční nařízení)(2),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu (IID) ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3) ,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 10. března. 2009 o roční politické strategii Komise pro roční rozpočtový proces pro rok 2010(4),

–   s ohledem na předběžný návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, který předložila Komise dne 29. dubna. 2009 (KOM(2009)0300),

–   s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, který sestavila Rada dne 10. července. 2009 (C7-0127/2009),

–   s ohledem na návrh na změnu č. 1/2010 (SEK(2009)1133) k předběžnému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010,

–   s ohledem na článek 75 a přílohu V jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanoviska ostatních dotčených výborů (A7-0038/2009),

Klíčové otázky

1.   připomíná, že své politické priority a hodnocení rozpočtového rámce na rok 2010 uvedl v usnesení EP ze dne 10. března 2009, v němž byl Parlament velmi kritický k nízkým rozpětím, jež jsou k dispozici ve většině okruhů víceletého finančního rámce (VFR);

2.   lituje skutečnosti, že ve svém návrhu rozpočtu Rada ještě více snížila předběžný návrh rozpočtu (PNR) Komise: prostředky na závazky v návrhu rozpočtu činí celkem 137 944 milionů EUR, což představuje snížení o 613 milionů EUR oproti PNR, a prostředky na platby, které představují 120 521 milionů EUR, jsou o 1 795 milionů EUR nižší než PNR; zdůrazňuje, že tím došlo k dalšímu prohloubení nepoměru mezi výší prostředků na závazky a prostředků na platby, což je v rozporu se zásadou řádného finančního řízení;

3.   připomíná, že klíčovým cílem rozpočtu na rok 2010 je věnovat zvláštní pozornost současné hospodářské krizi; v této souvislosti je rozhodnut, že se Parlament zaměří zejména na evropské občany, čímž dokáže, že Evropská unie není původcem problému, nýbrž může přispět k jeho řešení v souladu s tím patřičně pozměnil návrh rozpočtu Rady s cílem použít rozpočet EU jako nástroj, který pomůže překonat stávající krizi tím, že poskytne impuls hospodářskému růstu, konkurenceschopnosti, soudržnosti a ochraně pracovních míst;

4.   znovu připomíná, že poté, co přezkoumal návrh rozpočtu, zjistil, že okruh 1 neumožňuje řádné financování potřeb EU v oblasti "Konkurenceschopnosti pro růst a zaměstnanost", což je nedostatek, zejména pokud jde o řešení stávající hospodářské krize a omezení jejích případných dopadů; domnívá, se že by tento okruh měl být důkladně přezkoumán a případně upraven, aby se zajistilo, že své cíle bude plnit i v budoucích letech;

5.   připomíná dohodu na společném prohlášení – připojenému k tomuto usnesení – mezi Evropským parlamentem a Radou v rámci dohodovacího řízení před prvním čtením týkajícího se rozpočtu na rok 2010 ze dne 10. července 2009; vzal toto prohlášení v úvahu při přípravě svých změn k návrhu rozpočtu;

K plánu evropské hospodářské obnovy

6.   zdůrazňuje, že financování druhé fáze plánu evropské hospodářské obnovy je pro Parlament prioritou; má v úmyslu využít nástroje stanovené v IID, aby na ni zajistil finanční prostředky; v této souvislosti připomíná, že Evropská rada nebyla schopna v návrhu rozpočtu předložit své plány; připomíná, že finanční dohoda by neměla ohrozit finanční příděly pro programy schvalované postupem spolurozhodování ani roční rozpočtový proces stanovený v prohlášení schváleném rozpočtovým orgánem o financování plánu evropské hospodářské obnovy ze dne 2. dubna 2009; připomíná také své stanovisko k zásadám a obezřetnosti, jež je třeba dodržovat při využívání dostupných rozpětí v konkrétním okruhu;

K okruhu 1a

7.   je překvapen dalšími škrty, které Rada provedla v položkách podporujících Lisabonskou strategii, která přitom vychází z rozhodnutí Evropské rady; zdůrazňuje, že k řešení současné hospodářské krize měl být přijat přesně opačný krok;

8.   je rozhodnut udělat vše pro zajištění přiměřeného financování všech činností a politik spadajících do okruhu 1a, které podporují udržitelný růst a vytváření pracovních míst a poskytují evropským občanům řešení, jmenovitě prostřednictvím lepšího zabezpečení dodávek energie, zvýšenou podporou výzkumu a inovacím, zejména technologie pro výrobu "čisté" energie, podporou malých a středních podniků a posílením celoživotního vzdělávání; prosazuje rozšíření a další rozvoj programu Erasmus, aby tak podpořil vytváření absolventských pracovních míst pro mladé lidi; připomíná, že je důležité optimalizovat provádění rámcových programů a vyzývá Komisi, aby zohlednila stanovisko Parlamentu přijaté při procesu udělování absolutoria Komisi za rok 2007(5) obsažené zejména v bodech 113 až 123 zaměřených na problémy při provádění;

9.   připomíná revidované předpisy obsažené v nařízení (ES) č. 546/2009 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(6), jež byly vypracovány s cílem prospět pracovníkům, které zasáhly důsledky významných strukturálních změn modelů světového obchodu, a pomoci jim při opětovném začleňování do pracovního trhu; připomíná výše uvedenou revizi, jejímž cílem bylo rozšířit využívání fondu tak, aby byly zohledněny dopady současné hospodářské krize; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby byl EFG důkladně přezkoumán v rámci přezkumu v polovině období;

K podokruhu 1b

10.   lituje škrtů, které Rada udělala v PNR v době, kdy by strukturální fondy a Fond soudržnosti měly sloužit ke stimulaci hospodářského růstu a oživení; navrhuje systematické navyšování prostředků na platby v hlavních položkách (EFRR, ESF, Fond soudržnosti) na podporu provádění strukturální politiky v členských státech ve prospěch všech evropských občanů;

11.   poukazuje na to, že stávající nedostatečné provádění strukturální politiky a politiky soudržnosti je převážně způsobeno malou pružností systému komplikovaných pravidel a požadavků stanovených Komisí a členskými státy;

12.   trvá na tom, aby členské státy používaly všechny stávající nástroje pro urychlení či dokonce změnu svých operačních programů s cílem účinněji řešit důsledky současné hospodářské a finanční krize; vyzývá Komisi, aby tyto úpravy podpořila v co nejkratší době, a zabránila tak zdržení při jejich provádění;

13.   naléhá na Radu, aby dospěla k dohodě o návrhu Komise předloženém v červenci, jehož cílem je pozměnit obecná ustanovení EFRR, ESF a Fondu soudržnosti, co se týče zjednodušení ustanovení o finančním řízení;

14.   zdůrazňuje, že z tohoto podokruhu je financována řada důležitých politik a činností, jejichž cílem je boj proti změně klimatu a podpora růstu ve prospěch zaměstnanosti, a že je třeba více sjednotit úsilí o nalezení efektivního řešení těchto priorit;

15.   znovu opakuje, že princip solidarity v rámci Evropské unie je pro něj velmi důležitý; má v úmyslu vyvinout veškeré úsilí, aby zaručil přiměřenější financování pro politiku soudržnosti, aby byla schopna se vyrovnat se současnými i budoucími výzvami; považuje za stále naléhavější potřebu posoudit uplatňování pravidla n+2 a n+3 s cílem zajistit plné čerpání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti;

K okruhu 2

16.   je toho názoru, že rozpočet EU ve své stávající podobě nemůže účinně a realisticky plnit cíle, které si Unie stanovila v oblasti změny klimatu; domnívá se, že aby mohli bojovat proti změně klimatu, čelit jejím dopadům a financovat potřebné politiky, potřebují evropští občané skutečnou evropskou iniciativu;

17.   připomíná, že vzhledem ke kodaňské konferenci, která se bude konat v prosinci 2009, zůstane boj proti změně klimatu jednou z hlavních priorit rozpočtu na rok 2010; domnívá se však, že tato priorita není v návrhu rozpočtu náležitě zohledněna, a má tudíž v úmyslu klást na tuto klíčovou politiku větší důraz; připomíná Komisi, aby v návaznosti na konferenci o změně klimatu předložila včasný a přijatelný návrh týkající se financování;

18.   zdůrazňuje, že pro jeho příslušné výbory je podpora producentů mléka prioritou; rozhodl se to dát Komisi a Radě jasně najevo tím, že jim navrhne použít částku ve výši 300 milionů EUR na zřízení mlékárenského fondu; naléhavě vyzývá Komisi, aby tento požadavek začlenila do svého návrhu na změnu č. 2;

19.   rozhodl se financovat opatření v rámci plánu evropského hospodářské obnovy zaměřená na širokopásmové připojení k internetu ve venkovských oblastech z rezervy v okruhu 2, což je v souladu s příslušným prohlášením o financování, které rozpočtový orgán schválil dne 2. dubna 2009;

20.   zdůrazňuje, že je třeba navýšit financování programů, které mohou podpořit spotřebu zemědělských produktů (např. mléko nebo ovoce do škol);

K podokruhu 3a

21.   je si vědom toho, že si evropští občané přejí bezpečnou Evropu, a vítá navýšení prostředků v tomto podokruhu oproti rozpočtu na rok 2009; je si vědom toho, že všechny země v Unii čelí v souvislosti s politikami spadajícími do tohoto okruhu mnoha problémům; naléhavě žádá členské státy, aby využily skutečnosti, že v tomto podokruhu došlo oproti rozpočtu na rok 2009 k navýšení prostředků, a řešily tyto problémy společně;

22.   zdůrazňuje, že je důležité, aby rozpočet EU poskytl další finanční prostředky na řízení legálního přistěhovalectví a integraci státních příslušníků třetích zemí a zároveň na řešení nelegálního přistěhovalectví za plného dodržování základních lidských práv a posílení ochrany hranic, včetně posílení Evropského návratového fondu a Evropského fondu pro uprchlíky s cílem zajistit solidaritu mezi členskými státy;

K podokruhu 3b

23.   připomíná, že podokruh 3b se týká zásadních politik, které mají přímý dopad na každodenní život evropských občanů; nesouhlasí se škrty, které Rada provedla v tomto podokruhu, a schvaluje přístup zvláštních výborů, který potvrzuje, že navýšení prostředků je odůvodněné;

24.   připomíná, že nízká účast ve volbách do Evropského parlamentu opět potvrdila, že je nezbytné v rozpočtu na rok 2010 posílit informační a komunikační politiku; uznává, že tato skutečnost představuje společnou výzvu pro Komisi, členské státy a Parlament coby nezbytná součást demokratického procesu; předložil proto předlohy změn, které navrhují zanesení části prostředků vyčleněných na oblast informační a komunikační politiky do rezervy; vyzývá Komisi, aby Parlamentu předložila své plány, jak míní naložit s výsledky schůzek Interinstitucionální informační skupiny (IGI);

K okruhu 4

25.   podporuje návrh na změnu č. 1 k PNR na rok 2010, který přijala Komise dne 2. září 2009, v němž se navrhuje navýšení dvou položek: položku pro Palestinu a položku pro změnu klimatu v rozvojových zemích, což jsou dvě priority, které předložil Evropský parlament;

26.   rozhodl o zvýšení prostředků v rozpočtové položce pro změnu klimatu v rozvojových zemích a čeká na výsledky Konference o změně klimatu v Kodani; zdůrazňuje však, že je zapotřebí nového finančního nástroje, jenž by rozvojovým zemím pomohl vyrovnat se s důsledky změny klimatu, aby mohl nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI) v budoucnu plnit své původní úkoly;

27.   znovu opakuje, že je hluboce znepokojen nebezpečně nízkým rozpětím, které je výsledkem chronického nedostatku financí v okruhu, jež je vystaven neustálému nátlaku v důsledku krizí, s nimiž se potýkají třetí země;

28.   vyzývá Komisi, aby předložila plán pro období 2010 až 2013 na obnovení finančních prostředků přesunutých z nástroje stability do nástroje pro potravinovou pomoc, a zajistila tak, že Unie bude mít v rámci okruhu 4 rozpočtu všechny dostupné finanční prostředky nezbytné k tomu, aby plnila svou úlohu na mezinárodní scéně v souladu s očekáváním evropských občanů; vyzývá Komisi, aby předložila plán na uvolnění finančních prostředků na jakékoli vnější nástroje či mechanismy pomoci při mimořádných událostech, které nespadají pod nástroj stability, aby se zabránilo čerpání prostředků, jež byly na nástroj stability vyčleněny;

29.   vyzývá Evropskou radu, aby nečinila dalekosáhlé politické závazky vyžadující vyšší finanční podporu EU, aniž by zároveň předem zajistila nezbytné rozpočtové prostředky, jestliže jsou závazky v jasném rozporu s prostředky dostupnými v rámci ročních stropů stávajícího VFR;

30.   domnívá se, že zajištění dodávek energie je pro Unii důležitou otázkou; vítá proto podpis všech zemí, jež se účastní projektu Nabucco, a očekává z jejich strany důslednost, až se budou zabývat dalšími projekty, které by mohly projekt Nabucco ohrozit;

31.   nadále spoléhá, že bude poskytnuta podpora mírovému procesu v Palestině a potřebné obnově pásma Gazy; vyzývá Komisi, aby sdělila, jaká opatření přijala, aby minimalizovala riziko, že projekty a programy financované z této rozpočtové položky budou využity nebo zneužity teroristickými organizacemi anebo na teroristické útoky či neúčinnou byrokracii, a aby upřesnila, zda je část pomoci určena na opravy budov a infrastruktury, které byly již dříve financovány z prostředků Unie nebo členských států a byly poškozeny během vojenských akcí;

32.   zdůrazňuje, že je nezbytné vyčlenit dostatečné finanční prostředky na strategii EU v oblasti Baltského moře, aby se umožnilo financování akcí, které není možné financovat z jiných rozpočtových položek (koordinace, poskytování informací a pilotní projekty v kterémkoli ze čtyř pilířů akčního plánu);

K okruhu 5

33.   rozhodl se přijmout na základě selektivní metody některé škrty ve správních výdajích, které provedla Rada, aby se dosáhlo rovnováhy mezi celkovými rozpočtovými prioritami, včetně těch nových, a potřebou provádět stávající politiky;

34.   obnovil však prostředky vyčleněné na výdaje na zaměstnance; poukazuje na skutečnost, že celková výše všech typů správních výdajů financovaných z jiných prostředků, než je okruh 5, v posledních letech výrazně vzrostla; požaduje, aby v budoucnu byly návrhy Komise na převod správních výdajů do provozních položek řádně odůvodněny; bere na vědomí, že operační programy nemohou fungovat bez nezbytné administrativní podpory; přesto je však znepokojen skutečností, že v rámci stávajícího VFR je část prostředků vyčleněných na víceleté programy, které jsou zapsány v okruzích jiných, než je okruh 5, využívána na správní výdaje;

35.   je znepokojen momentálně vyhlášeným výběrovým řízením pro novou Evropskou čtvrť; znovu připomíná, že požadoval vyčerpávající informace týkající se výběrového řízení a že je třeba, aby Komise poskytla další informace ohledně její politiky v oblasti nemovitostí obecně;

36.   žádá Komisi, aby předložila časový harmonogram návrhů na přezkum finančního nařízení, který provádí každé tři roky;

K pilotním projektům a přípravným akcím

37.   připomíná, že IID stanoví celkovou částku pro pilotní projekty v maximální výši 40 milionů EUR v každém rozpočtovém roce a celkovou částku na přípravné akce ve výši 100 milionů EUR, přičemž na nové přípravné akce lze přidělit maximálně 50 milionů EUR;

38.   považuje tyto projekty za nezbytný nástroj Parlamentu k zahajování nových politik pro občany Unie; konstatuje, že Komise s výjimkou čtyř případů vyčlenila u všech pilotních projektů a přípravných akcí pouze prostředky na platby, což umožnilo Parlamentu, aby prozkoumal, zda na ně bude třeba navázat a zda by se mělo hlasovat o nových prostředcích na závazky; kromě toho provedl analýzu řady nových zajímavých návrhů, z nichž pouze některé byly zapsány do rozpočtu na rok 2010 s ohledem na omezení vyplývající z IID a na stropy VFR;

39.   upřednostňuje provádění pilotních projektů a přípravných akcí v jejich druhém a třetím roce; má v úmyslu v průběhu rozpočtového roku 2010 pečlivě sledovat provádění stávajících i nově zahájených projektů a akcí;

o
o   o

40.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení spolu se změnami a pozměňovacími návrhy k oddílu III návrhu souhrnného rozpočtu Radě a Komisi a také ostatním příslušným orgánům a institucím.

(1) Úř. věst. L 253, 7. 10. 2000, s. 42.
(2) Úř. věst. L 248, 16. 09. 2002, s. 1.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Přijaté texty, P6_TA(2009)0095.
(5) Úř. věst. L 255, 26.9.2009, s. 36.
(6) Úř. věst. L 167, 29.6.2009, s. 26.


PŘÍLOHA 1

PROHLÁŠENÍ DOHODNUTÁ NA DOHODOVACÍM JEDNÁNÍ DNE 10. ČERVENCE 2009

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ DO ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADY

Nábor v souvislosti s rozšířením v roce 2004 a 2007

"Evropský parlament a Rada znovu zdůrazňují význam náboru na všechna neobsazená místa související s rozšířením v letech 2004 a 2007, především na úrovni středních a vysokých řídících funkcí, a trvají na tom, aby příslušné orgány, a zejména Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO), vynaložily veškeré úsilí a přijaly nezbytná opatření v zájmu urychlení celého procesu obsazování míst, která rozpočtový orgán schválil. Příslušná kritéria by měla odpovídat článku 27 služebního řádu a měla by být zaměřena na co nejrychlejší dosažení co největší zeměpisné vyváženosti.

Evropský parlament a Rada mají v úmyslu probíhající proces přijímání pracovníků i nadále podrobně sledovat. Za tímto účelem žádají všechny orgány a EPSO, aby rozpočtovému orgánu dvakrát ročně, a to vždy v březnu a v říjnu, předkládaly informace o aktuálním stavu náboru v souvislosti s rozšířeními v letech 2004 a 2007."

PROHLÁŠENÍ RADY DO ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADY

1.  Prostředky na platby

"Rada žádá Komisi, aby předložila opravný rozpočet, pokud prostředky uvedené v rozpočtu na rok 2010 nebudou dostatečné pro pokrytí výdajů v rámci podokruhu 1a (Konkurenceschopnost pro hospodářský růst a zaměstnanost), podokruhu 1b (Soudržnost pro hospodářský růst a zaměstnanost), okruhu 2 (Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi) a okruhu 4 (EU jako globální partner)."

2.  Okruh 4

"Rada vzala na vědomí záměr Komise předložit k PNR na rok 2010 návrh na změnu, který má pokrýt dodatečné potřeby vzniklé v pozdější fázi v oblasti vnější činnosti, zejména pak priority zahrnuté v předchozích návrzích na změnu a priority uvedené v závěrech Evropské rady z června roku 2009, a schválila tak svůj návrh rozpočtu na rok 2010 s patřičným rozpětím v rámci okruhu 4, jež umožní výše uvedenou skutečnost zohlednit."

3.  Politika orgánů a subjektů EU v oblasti budov

"Rada připomíná své závěry ke zvláštní zprávě Účetního dvora č. 2/2007 o výdajích orgánů na budovy a současně uznává, že náklady na budovy představují podstatnou část celkových správních výdajů orgánů EU, a domnívá se, že řádné finanční řízení v souvislosti s náklady na budovy má zásadní význam.

Rada znovu opakuje význam intenzivní interinstitucionální spolupráce v této oblasti. Zdůrazňuje, že je třeba, aby orgány spolupracovaly v co nejvyšší míře a spojily své síly, jak pokud jde o pronájem nebo pořízení budov, tak o související běžné výdaje. Vyzývá orgány, aby zařízení společně sdílely, kdykoli je to možné, a tím náklady na budovy omezily na nevyhnutelnou minimální úroveň.

V této souvislosti Rada vítá úsilí, které již orgány vyvinuly v zájmu spolupráce na interinstitucionální úrovni a v zájmu harmonizace svých postupů v oblasti správy budov. Bere s uspokojením na vědomí dohodu o společných pokynech pro definování a měření prostoru v budovách, již nedávno dosáhly interinstitucionální pracovní skupiny zařízené v Bruselu a v Lucemburku. Rada žádá orgány, aby posoudily možnost další interinstitucionální spolupráce, která by mohla zahrnovat sdílení prostor a společnou správu prostor, a dále možnost případného vytvoření interinstitucionálního úřadu pro budovy.

Rada vybízí orgány, aby s cílem zabránit v co nejvyšší míře příjímání ad-hoc rozhodnutí ohledně budov vypracovaly dlouhodobé strategie pro oblast budov, které budou vycházet z reálných odhadů budoucího počtu pracovníků a prostřednictvím rovnováhy mezi vlastními a pronajatými budovami zároveň zajistí nezbytnou flexibilitu. Žádá rovněž orgány, aby dostupný prostor využívaly co nejefektivněji a aby přijaly veškerá možná opatření týkající se interní racionalizace. Rada vítá dosavadní činnost orgánů v oblasti alternativních metod financování a očekává připravovanou zprávu Komise.

Rada přikládá velký význam tomu, aby co nejdříve obdržela informace požadované podle příslušných ustanovení finančního nařízení. Tyto informace by měly zahrnovat pečlivé posouzení potřeb a komplexní analýzy nákladů a přínosů, jednotlivé alternativy, nastínění možností z hlediska pronájmu nebo pořízení, jakož i alternativní možnosti financování, a měly by zohledňovat veškeré náklady na financování. Informace by měly být oběma složkám rozpočtového orgánu k dispozici dostatečně včas před tím, než je třeba přijmout rozhodnutí, tak aby obě složky mohly stanovit svůj postoj bez časové tísně.

Rada navíc znovu opakuje svoji výzvu určenou generálním tajemníkům orgánů, aby informace poskytovali ještě před předložením předběžného návrhu rozpočtu. Rada uznává vlastní specifika každého orgánu a doplňující znaky charakterizující každý projekt, avšak současně žádá orgány, aby pokračovaly v úsilí o harmonizaci těchto informací prostřednictvím společných definic a ukazatelů, které umožní srovnání prostoru budov a nákladů na budovy mezi jednotlivými orgány, včetně společného pojetí metody výpočtu ročních nákladů na nemovitosti ve vlastnictví, rozložených na celé období jejich užívání.

Rada orgány vybízí, aby ve svých budovách i nadále přijímaly a posílily opatření v oblasti energetické účinnosti a ochrany životního prostředí, včetně certifikace v souladu s environmentálními normami, kdykoli je to vhodné a proveditelné s ohledem na dané zdroje.

Rada bere na vědomí výbornou spolupráci orgánů EU a správních orgánů jejich hostitelských členských států, která významně přispívá k řádné správě záležitosti týkajících se budov.

Rada připomíná, že její připomínky platí stejnou měrou pro specifickou situaci výkonných agentur a v příslušných případech i pro decentralizované agentury."

JEDNOSTRANNÉ PROHLÁŠENÍ DO ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADY

"Pokud jde o přijetí postoje Rady k návrhu rozpočtu na rok 2010 a s ohledem na řízení probíhající před Soudem prvního stupně, Německo prohlašuje, že program "Potravinová pomoc pro nejchudší osoby v Evropské unii" musí být prováděn v souladu s právem Společenství. Německo vyjadřuje názor, že pro tento program nemělo být používáno nakupování na trhu. Tento program musí být prováděn s ohledem na řízení probíhající před Soudem prvního stupně."


PŘÍLOHA 2

Prohlášení Evropského parlamentu učiněná během dohodovacího řízení v prvním čtení rozpočtového procesu 2010

Plnění rozpočtu na rok 2009 (Výstraha pro rozpočtové prognózy)

Evropský parlament vyjadřuje své obavy ohledně stavu plnění rozpočtu na rok 2009, jak je popsán v nejnovější výstraze pro rozpočtové prognózy, zejména pokud jde o závazky v podokruzích 3a a 3b a platby v podokruzích 1a, 3a, 3b a okruhu 5. Parlament zdůrazňuje, že je důležité postupovat v souladu s plánem plnění předpokládaným v PNR.

Evropský parlament žádá Komisi, aby do 31. srpna 2009 předložila zprávu obsahující podrobnější informace o důvodech (strukturálních, organizačních, manažerských, procedurálních) vedoucích ke zpoždění, která byla zaznamenána v provádění každého dotyčného programu nebo oblasti politiky.

Evropský parlament rovněž žádá Komisi, aby předložila odůvodnění pro každý program nebo oblast politiky, jejichž plnění se odchyluje od rozhodnutí přijatých rozpočtovým orgánem v rozpočtu na rok 2009.

Zjednodušení a cílenější využívání strukturálních fondů v souvislosti s hospodářskou krizí.

Evropský parlament připomíná společná prohlášení tří orgánů z listopadu roku 2008 a dubna roku 2009 o provádění politiky soudržnosti a zdůrazňuje, že je nutné pokračovat v úsilí o urychlené provádění strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Domnívá se, že dosažený pokrok v oblasti zjednodušení postupů posuzování, schvalování a řízení je nedostatečný, což dokazuje nízká míra schválení řídicích a kontrolních systémů (MSC) a velkých projektů (MP). Evropský parlament vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci s členskými státy pokračovala ve svých snahách o zjednodušení prováděcích postupů, a zejména o urychlení schvalování řídicích a kontrolních systémů i velkých projektů, a tím urychlila výplaty prostředků při respektování pravidla n+2.

Evropský parlament je přesvědčen, že všechny příležitosti, jež využívání strukturálních fondů nabízí, včetně přizpůsobení nebo revize operačních programů, by mohly být mobilizovány na cílenější opatření, která usnadní překonání dopadů hospodářské krize, zejména opatření na podporu růstu a konkurenceschopnosti a omezení ztrát pracovních míst, a vybízí členské státy, aby této možnosti využily. Evropský parlament vyzývá Komisi, aby účinnými a rychlými postupy podpořila a umožnila využívání všech opatření stanovených v nařízeních o strukturálních fondech, jejichž cílem je podpora růstu a zaměstnanosti. Evropský parlament dále připomíná význam plného a efektivního využití dostupných prostředků.

Prostředky na platby

Evropský parlament žádá Komisi, aby podle potřeby předložila opravný rozpočet, pokud prostředky uvedené v rozpočtu na rok 2010 nebudou dostatečné pro pokrytí výdajů v rámci určitého okruhu."

Okruh 4

Evropský parlament bere na vědomí záměr Komise předložit k PNR na rok 2010 návrh na změnu, který má pokrýt dodatečné potřeby vzniklé v pozdější fázi v oblasti vnější činnosti, zejména pak priority zahrnuté v předchozích návrzích na změnu a priority uvedené v závěrech Evropské rady z června roku 2009. Evropský parlament připomíná, že během rozpočtového dohodovacího jednání dne 21. listopadu 2008 se Komise zavázala, že předloží posouzení situace týkající se okruhu 4 a případně k němu přiloží patřičné návrhy. Očekává, že Komise předloží spolu s návrhem na změnu i víceleté posouzení potřeb v této oblasti.

Právní upozornění - Ochrana soukromí