Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2002B(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0037/2009

Внесени текстове :

A7-0037/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 22/10/2009 - 8.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0052

Приети текстове
PDF 416kWORD 106k
Четвъртък, 22 октомври 2009 г. - Страсбург
Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 г. (раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IX)
P7_TA(2009)0052A7-0037/2009

Резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, Раздел I – Европейски парламент, Раздел II – Съвет, Раздел IV – Съд, Раздел V – Сметна палата, Раздел VI – Европейски икономически и социален комитет, Раздел VII – Комитет на регионите, Раздел VIII – Европейски омбудсман и Раздел IX − Европейски надзорен орган по защита на данните (C7-0128/2009 – 2009/2002B(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 272 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Решение 2000/597/ЕО, Евратом, на Съвета от 29 септември 2000 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(1),

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–   като взе предвид своята резолюция от 10 март 2009 г. относно насоките за бюджетната процедура за 2010 г. – Раздели I, II и IV до IX(4),

–   като взе предвид своята резолюция от 5 май 2009 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2010 г. (5),

–   като взе предвид вътрешната договореност от 1988 г. за ограничаване на своите бюджетни кредити до не повече от 20 % от общия размер на функция 5, без да се включват извънредните разходи;

–   като взе предвид предварителния проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 г., внесен от Комисията на 29 април 2009 г. (COM(2009)0300),

–   като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, съставен от Съвета на 13 юли 2009 г. (C7-0128/2009),

–   като взе предвид член 75 от своя правилник и приложение V към него,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети и становищата на Комисията по международна търговия и Комисията по петиции (A7-0037/2009),

A.   като има предвид, че в предварителния проектобюджет (ППБ) на всички институции остава резерв от 236 597 323 EUR под горната граница на финансовата рамка за финансовата 2010 година;

Б.   като има предвид, че след решението на Съвета от 13 юли 2009 г. в проектобюджета (ПБ) остава резерв от 276 153 415 EUR под тази горна граница;

В.   като има предвид, че договореният за процедурата за 2009 г. пилотен процес, при който се прилагат засилено сътрудничество между Бюрото и Комисията по бюджети, както и ранно съвместно сътрудничество по всички позиции със значителни последствия за бюджета, се запазва и при процедурата за 2010 г.;

Г.   като има предвид, че на 15 септември 2009 г. се състоя заседание по съгласуване между Бюрото и комисията по бюджети преди гласуванията в комисията по бюджети и в пленарно заседание;

Обща рамка

1.  Припомня, че институциите на ЕС трябва да определят своите бюджети в контекста на икономическото и финансово положение, пред което е изправена Европа, като е задължително те да отразяват усилията за постигане на политическите цели с възможно най-ефективно оползотворяване на средствата;

2.  Отново изтъква своята убеденост в това, че исканията за бюджетни средства трябва изцяло да се основават на разходите, отразявайки само действителните потребности за постигането на възложените на всяка институция задачи, като същевременно се полагат всички възможни усилия за намиране на начини за пестене на средства, включително чрез по-добра организация на работата, пренасочване на съществуващи ресурси към приоритетите и по-малко бюрокрация, за да се оползотворят оптимално оскъдните финансови средства;

3.  Приветства конструктивния подход на сътрудничество, възприет от всички институции в техните отношения с бюджетния орган, и изразява задоволство от своевременността и точността на техните отговори на повдигнатите въпроси;

4.  Подчертава, че в предложенията не са включени никакви разходи, конкретно свързани с потенциалното влизане в сила на Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност; припомня, че ако този договор влезе в сила, съществуващите бюджетни инструменти, като писмо за внасяне на корекции или коригиращ бюджет, може да се наложи да бъдат използвани при нужда; въпреки всичко смята, че в такъв случай, и във възможно най-голяма степен, реорганизацията на съществуващите средства трябва да бъде подложена на внимателен цялостен преглед, преди да се отправи каквото и да било искане за допълнителни средства; от съображения за предпазливост по отношение на бъдещето, отново изтъква необходимостта от поддържане на устойчив бюджет и от голям финансов резерв по тази функция;

5.  Припомня, че все още има възможности за подобрения и по-ефективно използване на бюджетните ресурси в редица области, и желае да подчертае още веднъж областта на междуинституционалното сътрудничество; изразява съгласие със Сметната палата относно това, че по-активното сътрудничество в областта на езиковите служби би могло да предостави определена възможност за реализиране на икономии на средства; следователно определя това като приоритет за 2010 г. и призовава институциите да подобрят още повече тези аспекти, включително предоговаряне на настоящите разпоредби за поделяне на ресурсите за вътрешен превод;

6.  За тази цел, решава да се въведе широкообхватен резерв в размер на 5 % за външни преводачески услуги и подчертава, че това изменение е насочено към всички институции, разполагащи със свои собствени преводачески отдели; изисканите подобрения включват предоговарянето на настоящите разпоредби за поделяне на ресурсите за вътрешен превод, с оглед повишаване на ефикасността и реализиране на икономии в областта на преводите, което е в съответствие и със специалния доклад на Сметната палата в тази област; отбелязва факта, че така този резерв може да бъде освободен, когато институциите представят конкретно предложение за система за поделяне на ресурсите за вътрешен превод и той бъде разгледан от бюджетния орган;

7.  Подчертава своето желание институциите да преразгледат възможността за "работа от разстояние" за преводачите; отбелязва, че това би могло да доведе до годишни икономии на средства, особено ако е възможно да се освободят офиси и те да се използват за други цели; отбелязва, че Сметната палата използва тази система (макар и в ограничен вид) и тя работи добре;

8.  Решава да бъде оставен резерв под горната граница по функция 5 –– "Административни разходи", в размер на 222 344 665 EUR, като по този начин се ограничава цялостното увеличение до 2,1 %; подчертава, че това предполага възстановяване на част от съкращенията в бюджета на институциите, направени от Съвета, в случаите, в които конкретните искания на всяка една от тях са обосновани;

9.  Смята, че бюджетната система на ЕС трябва да се развие по начин, който да възнаграждава съобразителността и новаторските решения; в това отношение изтъква, като стимул, че повишаването на ефикасността и реализирането на икономии от страна на институциите, в резултат на такива мерки, биха могли да се използват за евентуални други техни приоритети; подчертава обаче, че неизползваните средства, които произтичат просто от бавно изпълнение или непредвидени събития, по принцип следва да бъдат върнати на данъкоплатеца;

Раздел І - Европейски парламент
Обща рамка

10.  Приветства духа на разбирателство и съзидателния характер на заседанието по съгласуване, проведено на 15 септември 2009 г., между Бюрото и Комисията по бюджети на ЕП; смята, че това следва да послужи като допълнителна подкрепа за съставянето на бюджета на Парламента в условия на взаимно сътрудничество и доверие, както и строго прилагане на солидни бюджетни принципи и прозрачност; подчертава, че прерогативите на всеки един орган следва да бъдат запазени изцяло;

11.  Припомня, че беше постигнато съгласие по следните въпроси, които бяха част от разискванията на това заседание по съгласуване:

   резерви (приоритетни проекти, резерв за сгради, резерв за непредвидени разходи),
   преструктуриране на Генералната дирекция за инфраструктури и логистика и службата за охрана,
   нужди от персонал за 2010 г.,
   "Дом на европейската история",
   политически партии и фондации,
   езиково многообразие,
   управление на знанията;

12.  Счита, че информационният поток и синхронизирането на обмена на информация между Бюрото и комисията по бюджети са от изключително важно значение за гарантирането на успех и на още повече подобрения в тяхното сътрудничество;

13.  Подчертава необходимостта Парламентът, като това важи за всички институции, да представя възможно най-пълно предложение за предварителен бюджет през пролетта и в началото на лятото; подчертава, че използването на писмо за внасяне на корекции през есента следва наистина да се ограничи до непредвидени събития и технически актуализации; признава, че годините, в които се провеждат избори, представляват специфична ситуация, в която трябва да се предвиди по-голяма степен на гъвкавост в тези процедури, така че да се гарантират прерогативите на новосформирания Парламент;

14.  Посочва, че общото равнище на неговия бюджет възлиза на 19,87 % от разрешените разходи по функция 5 (бюджетни кредити за административни разходи) от многогодишната финансова рамка, тоест то се запазва под самоналожената горна граница от 20 %; отново изтъква обаче, че посочените 19,87 % не включват евентуалните корекции, които може да се окажат необходими, ако Договорът от Лисабон влезе в сила, особено в законодателната област, и поддържа своята позиция относно това, че значителният резерв е от съществено значение; признава, че поради настоящия ограничен резерв ще се изискват допълнителни икономии и преразпределение, за да се позволи изпълнението на допълнителните изисквания;

15.  Счита, че разграничаването на постоянните и променливите разходи на Парламента би улеснило вземането на решения относно общото равнище на бюджета му и подходящите последващи мерки за поддържане на устойчив бюджет; в това отношение решава да постави в резерв част от три конкретни бюджетни реда, като същевременно изисква доклад, който да идентифицира разноските по дял 2 и дял 3 според различните видове разходи, както и да определи дали те са с постоянен или променлив характер; счита, че това разграничение, дългосрочните стратегии по отношение на сградния фонд, комуникационните и информационните политики, както и анализът на разходите и ползите от различните дейности на Парламента, ще позволят изготвянето на бюджет на нулева база през следващите години; счита, че това ще даде възможност бюджетът на Парламента да отразява само действителните потребности, като ще увеличи неговата прозрачност, точността на бюджета и ефикасността му;

16.  Посочва, че 2010 г. е първата година на пълно прилагане на новия Устав на членовете на Европейския парламент, като това оказва значително въздействие върху неговия бюджет, който трябва да поеме тези разходи; отбелязва, че включените допълнителни суми, в сравнение с 2009 г. (година на частично прилагане), може да се очаква да възлязат на около 40 милиона евро, а в сравнение с предходни години – приблизително на 113 милиона евро;

17.  Счита обаче, че следва да се направи разграничение между гореспоменатите цифри, разглеждайки поотделно тези, които в действителност са неизбежни последици от правен и бюджетен характер, и тези, върху които реалното прилагане на системата може да окаже въздействие; поради това изисква доклад, от гледна точка на бюджета, относно прилагането на системата за възстановяване на пътните разноски, основаващ се на точни и обективни данни, да бъде представен преди 30 юни 2010 г.;

18.  Приветства постигнатото в края на 2008 г. споразумение относно новия правилник за статута на парламентарните сътрудници на членовете на Европейския парламент, като е включил бюджетните разпоредби за първата пълна година от прилагането му в бюджета за 2010 г.; също така приветства създаването на Временната група за оценка с цел разглеждане на практическите проблеми, възникващи поради въвеждането на устава на членовете на ЕП и правилника за положението на парламентарните сътрудници, като очаква да получи възможно най-скоро нейните заключения, при всяко положение не по-късно от датата, на която Бюрото ще представи разчетите за 2011 г.;

19.  Във връзка с общото равнище на бюджета и очертаните по-горе елементи също така посочва, че в резултат на заседанието по съгласуване се постигна споразумение за намаляване на предложените резерви до ниво от 5 милиона евро за нови политически инициативи, запазвайки общ резерв за непредвидени разходи в размер на 10 милиона евро, както и споразумение за резерв за сгради в размер на 15 милиона евро;

Човешки ресурси

20.  Приветства споразумението относно ресурсите за персонал във връзка с бюджета за 2010 г. и изразява високата си оценка за информацията, предоставена от администрацията, по отношение на длъжностите, които се считат за необходими, както и предложените успоредно с това мерки за преструктуриране;

21.  Решава да разреши бюджетните кредити за 54 нови длъжности в щатното разписание на Парламента за 2010 г., както следва:

   постоянни длъжности: 8 AD9, 17 AD5 и 28 AST1,
   длъжности за срочно наети служители: 2 AD10, 1 AD9 и 1 AD5,
   премахване на 3 длъжности AST 1 за срочно наети служители, одобрени в щатното разписание за 2009 г.;
  

решава също така да одобри бюджетни кредити за следните повишения: от 5 AD5 в 5 AD7 във връзка с назначаването на устни преводачи, от 30 AD7 в 30 AD9 във връзка с вътрешните конкурси и от 30 AST3 в 30 AST5, също така във връзка с вътрешните конкурси; решава също така да одобри бюджетните кредити за превръщането на 5 длъжности AST6 в 2 длъжности AD11 и 3 длъжности AD12, във връзка с конкурси за преход;

22.  Въпреки това настоява по-нататъшните усилия за пренасочване на вече съществуващи ресурси и длъжности да представляват неразделна част от бюджетния процес; във връзка с това смята, че е правилно организацията на работата и структурата на службите на Парламента да се приспособяват към политическите приоритети с цел постигане на максимални резултати и намаляване въздействието на разходите от гледна точка на бюджета; в това отношение припомня искането си от миналата година, в което се посочва, че е изключително важно да се уравновеси оптимално разпределението на човешките ресурси между основните законодателни дейности, преките услуги за членовете на ЕП и функциите, свързани с административно подпомагане, както и да се разяснят по по-добър начин основните положения и приоритети;

23.  Отбелязва, в частност, споразумението от заседанието по съгласуване за подсилване на отдела в ЕП, отговарящ за сградите и политиката в областта на сградния фонд, с цел да се подсигурят подобаваща поддръжка и охрана, като се подобрят планирането и контролът, постигайки в резултат на това, наравно с последователна и отговорна политика по отношение на сградния фонд, разумни икономии на средства в по-дългосрочен план; следователно изразява съгласието си за тази цел да се осигурят 49 нови длъжности за период от три години; също така отбелязва споразумението за финансиране на 5 длъжности, изискани с цел реорганизация на службата за охрана;

24.  Също така приветства споразумението от заседанието по съгласуване, което предвижда провеждане на организационен одит на Генералната дирекция за инфраструктури и логистика и Службата за охрана, за да се прецени дали ресурсите се използват оптимално;

Законодателна дейност и езиково многообразие

25.  Припомня, че езиковото многообразие е изключително важна характеристика на бюджета за 2010 г. както от гледна точка на гарантирането и в действителност укрепването на правото на всички членове на ЕП да се ползват с равно третиране, доколкото става въпрос за езиковите служби, така и от гледна точка на стремежа за задържане на разходите на ниско ниво чрез по-добро междуинституционално сътрудничество между всички институции; приветства допълнителното целево финансиране за тази област в предложението за бюджета и го одобрява;

26.  Вярва, че поемането на увеличените законодателни отговорности на Парламента е продължителен процес, който изисква пълно подпомагане на членовете на ЕП при изпълнението на тяхната законодателна работа; приветства, в този контекст, решението на Бюрото от 6 май 2009 г., насочено към увеличаване на прякото подпомагане на членовете на ЕП по време на законодателната им дейност, и по-специално на началния етап от изготвянето на проектите; счита, че сега вниманието трябва да се насочи и към по-късните етапи на законодателните процедури, като смята за съществено членовете на ЕП да разполагат с достъп до правилните текстове на всички официални езици, в съответствие с принципите на езиковото многообразие и с целите на политиката за по-добро законотворчество на Съюза, за да се повиши прозрачността и демократичната легитимност на позициите на Парламента в законодателните процедури;

27.  Припомня, че Парламентът редовно гласува законодателни актове, по които е постигнато споразумение, под формата на ранни политически компромиси, докато Съветът приема такива актове едва след тяхното финализиране; счита, че е от съществено значение Парламентът да разглежда и гласува окончателните, правилни текстове на всички езици; изисква да се предприемат необходимите стъпки на вътрешно и междуинституционално равнище, за да се гарантира, че в това отношение Парламентът е на равнопоставена основа със Съвета;

28.  Приветства постигнатото на заседанието по съгласуване споразумение за въвеждане на широкообхватен резерв в размер на 5 % по конкретни бюджетни редове за всички институции, разполагащи със свои собствени преводачески служби, както вече беше описано по-горе;

29.  Изразява своята готовност за преразглеждане на системата и достъпността на преводите на изказванията в пленарна зала, така наречените "пълни стенографски протоколи от заседанията", както и на начина, по който това би могло да се подобри посредством използването на съвременните технологии, като същевременно се постигнат големи икономии на бюджетни средства; счита, че това може да означава система за преводи, основана на търсенето, която би могла да увеличи значително и възможностите за достъп до изисканите текстове;

Политика в областта на сградния фонд

30.  Припомня предишното си искане Бюрото да представи последователна и отговорна дългосрочна стратегия в областта на имуществото и сградите, в която да се вземе предвид и специфичният проблем с увеличаването на разходите за поддръжка, нуждите от обновяване и разходите за охрана, като се гарантира устойчивостта на бюджета на Парламента, и очаква тя да бъде представена до края на 2009 г.; отбелязва получения отговор вследствие на резолюцията относно миналогодишния бюджет, но счита, че това не е достатъчно; също така подчертава, че трябва да се отчетат евентуалните възстановявания на средства в бъдеще от страна на белгийските органи в съответствие със споразумението относно съществуващите сгради на Парламента в Брюксел;

31.  Заявява повторно важността, която отдава на въпросите на сигурността, които са тясно свързани и с политиката за сградите, и счита за необходимо в тази област да се подходи по ефективен и балансиран начин; подчертава в частност специфичното естество на Парламента и нуждата от откритост и достъпност, наравно със сигурността; същевременно изразява своите опасения във връзка с постоянно нарастващите разходи в тази област и счита, че е необходим диференциран подход в зависимост от специфичното разположение на всяко от местата на работа;

32.  Отбелязва, че трябва ясно да бъде обяснена причината, поради която Бюрото обмисля възможността за закупуване на нова сграда в близост до настоящите обекти в Брюксел, при положение че е преценило, че повече не се нуждае от друга една от своите сгради за парламентарна работа;

Комуникационна и информационна политика

33.  Приветства споразумението относно финансирането на европейските политически партии и фондации, което следва да допринесе за засилването на диалога с гражданите и тяхното участие в политическия живот в ЕС; призовава за допълнителни разисквания по дългосрочни бюджетни принципи в тази област;

34.  Приветства окончателното решение на Бюрото относно модела на управление за новия Център за посетители и решава да се осигурят изисканите 13 длъжности с цел най-сетне да се обезпечи възможно най-бързото му откриване, като при всяко положение то трябва да се превърне във факт най-късно през първата част на 2010 г.;

35.  Отбелязва постигнатото от Бюрото и Комисията по бюджети споразумение относно "Дома на европейската история"; решава да се предоставят на разположение поисканите 1,5 милиона евро, които следва да се заделят по подходящ бюджетен ред, вече съществуващ в бюджета за 2009 г., за да се гарантира, че съревнованието между архитектите може да продължи и че през следващата година ще може да се получат навременни концептуални предложения; потвърждава своето становище, че е необходима информация за общата стойност на проекта; приветства споразумението за търсене на допълнително финансиране от външни източници и проучване на възможностите за сътрудничество по проекта;

36.  Подчертава колко е важна за него ефективната организация на множеството информационни източници и услуги, които са на разположение на членовете на ЕП и на служителите на Парламента; в това отношение припомня новоприетата стратегия за ИКТ, в рамките на Генералната дирекция за информационни технологии, както и решението за създаване на Дирекция за библиотеката и управлението на документите към Генералната дирекция на службите към председателството; допълнително подчертава необходимостта от разработване на цялостна "Система за управление на знанията", за да се улесни разпространението на цялата информация както на политическо, така и на административно равнище; иска Бюрото да обърне особено внимание на сътрудничеството между различните служби, за да се гарантира съгласуваност и ефективност на общата политика, от гледна точка на разходите, като в заключение приветства постигнатото на заседанието по съгласуване споразумение относно представянето на изложение, обхващащо тези аспекти, на заседание на комисията по бюджети;

37.  Също така смята, че включването на службите за управление на документи в рамките на гореспоменатата нова дирекция следва да подобри достъпа до информация и да допринесе за по-доброто разбиране на парламентарните дейности; подчертава, че това следва да улесни работата на членовете на Парламента, както и да подобри прозрачността по отношение на гражданите; решава да одобри елементите на бюджета, съдържащи се в предварителния бюджет; същевременно желае да бъде държан в течение на прогнозите по отношение на неговата организация, разходи и персонал, както и продукти и услуги, включително мерките за подобряване на възможностите за достъп до документи;

38.  Отбелязва становищата, представени от Комисиата по международна търговия и от Комисията по петициите и изразените сходни позиции; счита, че, като цяло, изразените в тях тревоги бяха взети предвид, доколкото е възможно, посредством бюджетните изменения и гласуването;

Раздел IV - Съд

39.  Счита, че нарастващият обем работа на Съда във връзка с провеждането на консултации и новите спешни процедури даде основание за разумно увеличение на неговия оперативен бюджет и щатно разписание през последните две години, включително значително увеличение на броя на служителите за 2009 г.; поради това счита за естествено, че не са отправени искания за допълнителни длъжности за 2010 г.; не е убеден, че направените от Съвета съкращения на предвидените възнаграждения и проценти на намаление са правилни, предвид настоящото темпо на набиране на служители и числеността на персонала;

40.  Поради това решава да възстанови ППБ по редица бюджетни редове, с оглед на представените аргументи и след разглеждане на становищата на своите комисии;

41.  Отбелязва, че последиците от значителните разходи за новите сгради на Съда продължават да се усещат, както и че те оказват проблематично въздействие върху общия ръст на неговия бюджет; от тази гледна точка и като има предвид тези невъзвръщаеми разходи, може да приеме предложението за общ ръст от 4,5 %, като отбелязва, че нарастването на обичайния оперативен бюджет на Съда е на значително по-ниско равнище: около +2,5 %;

Раздел V - Сметна палата

42.  След отпускането на 20 длъжности за одитори за 2009 г., одобрява създаването на 12 допълнителни длъжности за одитори вследствие на нарастващия брой искания, в частност от страна на органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; подчертава, че числеността на персонала и исканията за дейности трябва да бъдат разглеждани в по-широкия контекст на бюджета и европейската икономика; следователно счита, че 32-те нови длъжности за одитори, отпуснати в рамките на две години, ще поставят Сметната палата в удобна позиция през следващите няколко години, и освен това настоява Сметната палата да степенува исканията според техния спешен характер и относителна важност;

43.  Отбелязва планираното нарастване на разходите за разширяването на сградата K3 и отново заявява, че в сравнение с възможността за отдаване под наем с право на откупуване решението за пряко финансиране от бюджета ще позволи проектът да се осъществи на възможно най-ниска цена за данъкоплатците; взема предвид факта, че решението за предварително планиране на сумата от 55 милиона евро за 2009 г. доведе до значително намаление по този бюджетен ред за 2010 г.;

44.  Вследствие на забележка, формулирана в рамките на проведения външен одит на Сметната палата, счита, че всички разходи по този проект трябва да бъдат извършени в рамките на бюджетните кредити, отпуснати по целевия бюджетен ред, и от съображения за прозрачност не трябва да бъдат бюджетирани по други функции или бюджетни редове;

45.  Решава да увеличи размера на ограничен брой разходни позиции, свързани с разпространението на докладите на Сметната палата на вниманието на обществеността, публикациите в Официален вестник и командировките, за да се даде възможност на тематичен експерт да придружава одитора, при необходимост, с цел да се подобри представата и качеството на констатациите;

Раздел VI - Европейски икономически и социален комитет

46.  Решава да заеме компромисна позиция между първоначалните искания на Комитета и проектобюджета на Съвета; за тази цел, решава да одобри създаването на 6 допълнителни длъжности (4 AD5, 1 AST 3 и 1 AST1) и да установи размера на процента на общо намаление за възнагражденията и надбавките на 5 %;

47.  Иска Комитетът да представи първия обобщаващ доклад за функционирането на подобрената система за планиране на разноските за заседания и транспорт, въведена в предишния бюджет;

48.  С оглед на бъдещите бюджети, изисква също кратко обяснение за начина на изчисление на възстановяването на пътни разноски и на надбавките за пътуване, както и за възможностите, ако има такива, които членовете и служителите имат в тази връзка;

Раздел VII - Комитет на регионите

49.  Изразява несъгласие със съкращаването от Съвета на десетте допълнителни длъжности, които бяха поискани за Комитета, и решава да възстанови четири от тях като приоритетни длъжности, свързани с политическата работа на Комитета и в частност с регионалната асамблея; при все това припомня, че увеличенията на персонала на Комитета вече бяха одобрени за 2009 г., и следователно не може да одобри повече от това, предвид общото икономическо положение;

50.  Решава да въведе процент на общо намаление от 5 %, след като изслуша аргументите на Комитета относно набирането на персонал и процента на незаетите работни места; отбелязва, че тази мярка следва да гарантира, че Комитетът разполага с достатъчно средства за изпълнението на задълженията си, като същевременно представлява малка икономия спрямо ППБ;

51.  Заема компромисна позиция между исканията на Комитета и направените от Съвета съкращения на средствата по различни оперативни бюджетни редове, включително ресурсите за развитие на ИТ, заведения за децата на персонала и мерки за информация и комуникация;

Раздел VIII - Европейски омбудсман

52.  Частично възстановява ППБ, след като отбеляза направените от Съвета съкращения и изслуша аргументите на омбудсмана; настоява, че въпреки това като цяло е възможно ограничените икономии по ППБ да бъдат запазени;

53.  Заема компромисна позиция между омбудсмана и Съвета и по отношение на необходимите бюджетни кредити за възнаграждения и надбавки;

54.  Изразява съгласие с омбудсмана, че е полезно да има размисъл относно разходите, свързани с избора на този орган, и всъщност счита, че настоящата система за разпределяне на тези разходи в различни години и в различни бюджетни позиции не е прозрачна;

55.  Изразява изненадата си, че този орган на практика не разполага с никакъв бюджет за мерки за обучение, и поради това може да приеме известно увеличение на средствата в тази област;

Раздел IX - Европейски надзорен орган по защита на данните

56.  Признава, че надзорният орган все по-често е приканван да дава становища по законодателни текстове (които имат отражение върху въпросите, свързани със защита на данните); обсъди задълбочено този въпрос и отбеляза твърдението, че тези консултации са задължителни за надзорния орган; поради това решава да внесе известни корекции в предложения от Съвета проектобюджет;

57.  Одобрява създаването на две допълнителни длъжности (1 AD5 и 1 AST2), като това представлява средно положение между първоначалните искания и позицията на Съвета; прави това с оглед на факта, че същевременно се отпуска и увеличение за финансирането на национални експерти;

58.  Приема също така някои увеличения на средствата, спрямо предложението на Съвета, по ограничен брой други бюджетни редове, след като изслуша аргументите на надзорния орган;

o
o   o

59.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, заедно с измененията в раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и ІХ от проекта на общ бюджет, съответно на Съвета и на Комисията, както и на другите заинтересовани институции и органи.

(1) ОВ L 253, 7.10.2000 г., стр. 42.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(4) Приети текстове от тази дата, P6_TA(2009)0096.
(5) Приети текстове от тази дата, P6_TA(2009)0346.

Правна информация - Политика за поверителност