Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2002B(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0037/2009

Teksty złożone :

A7-0037/2009

Debaty :

Głosowanie :

PV 22/10/2009 - 8.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2009)0052

Teksty przyjęte
PDF 352kWORD 97k
Czwartek, 22 października 2009 r. - Strasburg
Projekt budżetu ogólnego na rok 2010 (Sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII i IX)
P7_TA(2009)0052A7-0037/2009

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, sekcja 1 – Parlament Europejski, sekcja 2 – Rada, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, sekcja 7 – Komitet Regionów, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich i sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (C7-0128/2009 – 2009/2002B(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 272 traktatu WE,

–   uwzględniając decyzję Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(1),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2),

–   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.(3),

–   uwzględniając własną rezolucję z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej na rok 2010 – sekcje 1-2, 4-9(4),

–   uwzględniając rezolucję z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie preliminarza wpływów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2010(5),

–   uwzględniając wewnętrzne porozumienie z roku 1988 w sprawie ograniczenia środków budżetowych do kwoty nieprzekraczającej 20% działu 5, z wyjątkiem wydatków specjalnych,

–   uwzględniając wstępny projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, przedstawiony przez Komisję dnia 29 kwietnia 2009 r.(COM(2009)0300),

–   uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, przyjęty przez Radę w dniu 13 lipca 2009 r. (C7-0128/2009),

–   uwzględniając art. 75 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego i Komisji Petycji (A7-0037/2009),

A.   mając na uwadze, że we wstępnym projekcie budżetu (WPB) wszystkich instytucji pozostawiono margines w kwocie 236 597 323 EUR poniżej pułapu przewidzianego w ramach finansowych na rok budżetowy 2010,

B.   mając na uwadze, że po decyzji Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w projekcie budżetu istnieje margines w wysokości 276 153 415 EUR poniżej tego pułapu,

C.   mając na uwadze, że uzgodniony podczas procedury w 2009 r. proces pilotażowy, w ramach którego stosuje się ściślejszą współpracę między Prezydium a Komisją Budżetową, a także wczesną wzajemną współpracę w przypadku wszystkich pozycji mających znaczące skutki budżetowe, nadal obowiązuje także podczas procedury budżetowej na 2010 r.,

D.  mając na uwadze, że posiedzenie pojednawcze między Prezydium a Komisją Budżetową miało miejsce dnia 15 września 2009 r. przed głosowaniami w Komisji Budżetowej i na posiedzeniu plenarnym,

Ogólne ramy

1.   przypomina, że instytucje UE muszą określać swe budżety w kontekście sytuacji gospodarczej i finansowej, w której znajduje się Europa, oraz że konieczne jest, aby odzwierciedlały one starania na rzecz osiągnięcia celów politycznych oraz jak najlepsze wykorzystanie zasobów;

2.   ponownie daje wyraz swemu przekonaniu, że wnioski o środki budżetowe muszą być w pełni oparte na kosztach i odzwierciedlać realne potrzeby, mając na celu realizację zadań powierzonych każdej z instytucji, a jednocześnie należy dołożyć wszelkich starań w celu znalezienia oszczędności, w tym dzięki lepszej organizacji pracy, przesunięciom aktualnych zasobów na priorytety oraz mniejszej biurokracji, tak aby optymalnie wykorzystać skąpe środki finansowe;

3.   z zadowoleniem przyjmuje konstruktywne i skłonne do współpracy podejście wszystkich instytucji okazane w kontaktach z władzą budżetową i jest usatysfakcjonowany, że ich odpowiedzi na postawione pytania były szybkie i dokładne;

4.   podkreśla, że wszelkie wydatki konkretnie powiązane z potencjalnym wejściem w życie traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską nie zostały uwzględnione; przypomina, że jeśli traktat ten wejdzie w życie, wykorzystanie aktualnych instrumentów budżetowych, takich jak list w sprawie poprawek lub budżet korygujący, może się okazać konieczne; niemniej jednak jest zdania, że w takim przypadku i w możliwie najszerszym zakresie przed wystąpieniem o dodatkowe środki należy w pełni przeanalizować reorganizację aktualnych zasobów; w celu zachowania ostrożności w przyszłości ponownie daje znać o konieczności utrzymania zrównoważonego budżetu i zapewnienia znacznej rezerwy finansowej w tym dziale;

5.   przypomina, że wciąż jeszcze można ulepszać i skuteczniej gospodarować zasobami budżetowymi w wielu dziedzinach, wśród których chciałby ponownie podkreślić dziedzinę współpracy międzyinstytucjonalnej; zgadza się z Trybunałem Obrachunkowym, że wzrost współpracy w dziedzinie obsługi językowej może zapewnić pewne oszczędności; w związku z tym uznał ten cel za priorytet w 2010 r. i apeluje do instytucji o dalszą poprawę tych aspektów, w tym renegocjację obowiązujących obecnie ustaleń w zakresie wspólnego wykorzystywania wewnętrznych zasobów tłumaczeniowych;

6.   w tym celu postanawia wprowadzić horyzontalną rezerwę na poziomie 5% na zewnętrzne usługi tłumaczeniowe i podkreśla, że zmiana ta dotyczy wszystkich instytucji posiadających własne działy tłumaczeń; wymagane ulepszenia obejmują renegocjację obowiązujących obecnie ustaleń w zakresie wspólnego wykorzystywania wewnętrznych zasobów tłumaczeniowych w celu zwiększenia wydajności i realizacji oszczędności w dziedzinie tłumaczeń, a także zgodnie ze specjalnym sprawozdaniem Trybunału Obrachunkowego w tym zakresie; odnotowuje fakt, że rezerwa ta może zatem zostać uruchomiona po przedstawieniu przez instytucje konkretnej propozycji systemu umożliwiającego wspólne korzystanie z wewnętrznych zasobów tłumaczeniowych i jej ocenie przez władzę budżetową;

7.   podkreśla pragnienie, aby możliwość telepracy w przypadku tłumaczy została ponownie zbadana przez instytucje; uważa, że może to spowodować oszczędności w skali rocznej, zwłaszcza jeśli chodzi o zwalnianą przestrzeń biurową, które może zostać wykorzystana w innych celach; zauważa, że Trybunał Obrachunkowy korzysta z tego systemu (choć w ograniczonym zakresie) i że działa on prawidłowo;

8.   postanowił pozostawić rezerwę poniżej pułapu działu 5 "Wydatki administracyjne" w kwocie 222 344 665 EUR, ograniczając tym samym ogólny wzrost do 2,1 %; podkreśla, że obejmuje to przywrócenie części dokonanych przez Radę cięć budżetowych w innych instytucjach w przypadkach, w których jest to uzasadnione konkretnymi potrzebami każdej z nich;

9.   uważa, że system budżetowy UE musi rozwijać się w sposób nagradzający zaradność i innowacyjne rozwiązania; podkreśla w związku z tym, tytułem zachęty, że korzyści z wydajności i oszczędności wynikające z takich działań instytucji mogłyby być wykorzystywane na ich ewentualne inne priorytety; podkreśla jednak, że niewykorzystane fundusze, będące po prostu skutkiem powolnego wdrażania lub nieoczekiwanych zdarzeń, powinny zasadniczo być zwracane podatnikom;

Sekcja 1 – Parlament Europejski
Ramy ogólne

10.   z zadowoleniem przyjmuje dobrą atmosferę i konstruktywny charakter posiedzenia pojednawczego w dniu 15 września 2009 r. między Prezydium i Komisją Budżetową; uważa, że powinno ono kontynuować podporządkowywanie planowania budżetu Parlamentu warunkom wzajemnej współpracy i zaufania, a także surowemu stosowaniu zasad gospodarności budżetowej i przejrzystości; podkreśla, że uprawnienia każdego organu powinny zostać w całości zachowane;

11.   przypomina, że osiągnięto porozumienie w następujących kwestiach, które były przedmiotem posiedzenia pojednawczego:

   rezerwy (projekty priorytetowe, rezerwa na budynki, rezerwa na nieprzewidziane wydatki)
   restrukturyzacja DG INLO i służb ochrony
   potrzeby kadrowe w 2010 r.
   - Dom Historii Europejskiej
   partie polityczne i fundacje
   wielojęzyczność
   zarządzanie wiedzą;

12.   uważa, że przepływ informacji i harmonogram spotkań między Prezydium i Komisją Budżetową jest kluczowy dla zapewnienia sukcesu i dalszych usprawnień ich współpracy;

13.   podkreśla, że Parlament, tak jak i inne instytucje, powinien przygotować w miarę możliwości jak najbardziej kompletny wstępny projekt budżetu wiosną lub wczesnym latem; podkreśla, że korzystanie z listu w sprawie poprawek jesienią powinno być naprawdę ograniczone do nieprzewidzianych wydarzeń i technicznych zmian; przyznaje, że rok wyborów stanowi szczególną okoliczność, z powodu której trzeba zastosować większą elastyczność w tych procedurach, aby uszanować uprawnienia nowo utworzonego Parlamentu;

14.  zwraca uwagę, że ogólny poziom budżetu PE wynosi 19,87% zatwierdzonych wydatków w dziale 5 (środki na wydatki administracyjne) wieloletnich ram finansowych, co znaczy, że został on utrzymany poniżej dobrowolnego limitu w wysokości 20%; podkreśla jednak, że odsetek19,87% nie uwzględnia żadnych ewentualnych dostosowań, które mogą stać się konieczne, jeżeli traktat z Lizbony wejdzie w życie, zwłaszcza w dziedzinie tekstów legislacyjnych, i podtrzymuje swoje stanowisko, w którym stwierdza, że konieczne jest zachowanie znacznej rezerwy; przyznaje, że ze względu na ograniczoną obecnie rezerwę potrzebne będą dalsze oszczędności i przesunięcia, aby umożliwić wypełnienie dodatkowych zobowiązań;

15.   uważa, że rozróżnienie między stałymi i zmiennymi wydatkami Parlamentu ułatwiłoby decyzje dotyczące ogólnego poziomu jego budżetu oraz odpowiednią ocenę w celu zapewnienia zrównoważonego budżetu; w związku z tym postanowił umieścić w rezerwie część trzech konkretnych linii budżetowych i zwrócić się o przygotowanie sprawozdania, które określi wydatki w tytule 2 i 3 według rodzajów wydatków oraz ich stałego lub zmiennego charakteru; uważa, że to rozróżnienie, długofalowe strategie w zakresie nieruchomości, strategia komunikacyjna i informacyjna, a także analiza kosztów i korzyści różnych działań Parlamentu umożliwią wprowadzenie zasady budżetowania od zera w nadchodzących latach; uważa, że dzięki temu budżet Parlamentu będzie mógł odzwierciedlać tylko rzeczywiste potrzeby oraz zwiększy się jego przejrzystość, dokładność i efektywność;

16.   podkreśla, że rok 2010 jest pierwszym rokiem pełnego obowiązywania nowego Statutu posła oraz że ma to znaczący wpływ na budżet, który musiał przejąć jego koszty; zauważa, że dodatkowe uwzględnione kwoty w porównaniu z 2009 r. (rok częściowego obowiązywania statutu) mogą zostać oszacowane na poziomie 40 mln EUR oraz, w porównaniu z ubiegłymi latami, na poziomie około 113 mln EUR;

17.   uważa, że koszty te powinny jednak zostać zróżnicowane na takie, które rzeczywiście są niemożliwymi do uniknięcia konsekwencjami o charakterze prawnym lub budżetowym oraz takie, w przypadku których właściwe wprowadzenie systemu może spowodować poprawę; z budżetowego punktu widzenia wzywa w związku z tym do opracowania sprawozdania na temat stosowania systemu zwrotu kosztów podróży, opartego na dokładnych i obiektywnych danych, oraz jego przedłożenia do 30 czerwca 2010 r.;

18.   z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte pod koniec 2008 r. w sprawie nowego statutu asystentów parlamentarnych posłów i uwzględnił środki budżetowe na pierwszy pełny rok jego stosowania w 2010 r.; z zadowoleniem przyjmuje również utworzenie tymczasowej grupy oceniającej, której zadaniem jest przeanalizowanie wszelkich praktycznych problemów związanych z wprowadzeniem w życie statutu posła i statutu asystenta, i oczekuje, że grupa przedstawi jak najszybciej wyniki swojej pracy, w każdym razie najpóźniej do momentu przedstawienia przez Prezydium preliminarza na 2011 r.;

19.   w związku z ogólnym poziomem budżetu i wyżej opisanymi elementami podkreśla także, że posiedzenie pojednawcze doprowadziło do osiągnięcia porozumienia w sprawie redukcji proponowanych rezerw do poziomu 5 mln EUR na nowe inicjatywy polityczne, przy podtrzymaniu ogólnej rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 10 mln EUR, a także do osiągnięcia porozumienia w sprawie utworzenia rezerwy w wysokości 15 mln EUR;

Zasoby ludzkie

20.   z zadowoleniem przyjmuje porozumienie dotyczące zasobów kadrowych w budżecie na 2010 r. i docenia informacje dostarczone przez administrację na temat uznanych za niezbędne stanowisk i proponowanych jednoczesnych działań restrukturyzacyjnych;

21.   podejmuje decyzję o zatwierdzeniu środków na 54 nowe stanowiska w planie zatrudnienia Parlamentu na 2010 r. w sposób następujący:

   stanowiska stałe: 8 stanowisk AD9, 17 stanowisk AD5 i 28 stanowisk AST1;
   stanowiska tymczasowe: 2 stanowiska AD10, 1 stanowisko AD9 i 1 stanowisko AD5;
   likwidacja 3 stanowisk czasowych AST1 zatwierdzonych w planie zatrudnienia na 2009 r.;
  

podejmuje również decyzję o zatwierdzeniu środków na zmianę zaszeregowania na wyższe w następujący sposób: zamiana 5 stanowisk AD5 na 5 stanowisk AD7 w związku z przyjęciem do pracy tłumaczy ustnych, 30 stanowisk AD7 na 30 stanowisk AD9 w związku z konkursami wewnętrznymi oraz 30 stanowisk AST3 na 30 stanowisk AST5, również w związku z konkursami wewnętrznymi; zatwierdza również środki na przekształcenie 5 stanowisk AST6 na 2 stanowiska AD11 i 3 AD12 w związku z konkursami przekrojowymi;

22.   niemniej jednak podkreśla, że dalsze starania na rzecz przesunięcia już istniejących zasobów i stanowisk powinny stanowić integralną część procedury budżetowej; jest przekonany w związku z tym, że właściwe jest zaadaptowanie sposobu organizacji pracy i struktury służb do priorytetów politycznych, aby uzyskać optymalne wyniki oraz, z budżetowego punktu widzenia, zmniejszyć koszty; w związku z tym przypomina prośbę z zeszłego roku dotyczącą kluczowego znaczenia osiągnięcia optymalnej równowagi pod względem podziału personelu między podstawową działalność ustawodawczą, bezpośrednią obsługę posłów oraz wsparcie administracyjne, a także przyczynić się do lepszego zrozumienia priorytetów oraz założeń leżących u ich podstaw;

23.  odnotowuje zwłaszcza osiągnięte na posiedzeniu pojednawczym porozumienie w sprawie wzmocnienia działu zajmującego się budynkami i polityką w zakresie nieruchomości w celu zapewnienia właściwej konserwacji i ochrony, poprawy planowania i kontroli oraz, w miarę możliwości, dokonania oszczędności w dłuższej perspektywie przy założeniu spójnej i rozsądnej polityki w zakresie nieruchomości; zgadza się w związku z tym na utworzenie w tym celu 49 nowych stanowisk w ciągu trzech lat; odnotowuje także porozumienie w sprawie sfinansowania 5 stanowisk wymaganych w celu reorganizacji służb ochrony;

24.   z zadowoleniem przyjmuje także osiągnięte na posiedzeniu pojednawczym porozumienie dotyczące przeprowadzenia organizacyjnej kontroli DG INLO i służb ochrony w celu dokonania oceny czy zasoby są wykorzystywane w sposób optymalny;

Prace legislacyjne i wielojęzyczność

25.   przypomina, że wielojęzyczność była kluczowym elementem budżetu na 2010 r. zarówno z punktu widzenia podtrzymania jak i wzmocnienia prawa wszystkich posłów do równego traktowania pod względem obsługi językowej, a także z punktu widzenia dążenia do obniżania kosztów dzięki poprawionej współpracy międzyinstytucjonalnej między wszystkimi instytucjami; z zadowoleniem przyjmuje ukierunkowane dodatkowe fundusze na ten obszar w projekcie budżetu i zatwierdza je;

26.  uważa, że sprawowanie przez Parlament większych obowiązków w procesie legislacyjnym jest stałym procesem i wymaga udzielania posłom wszelkiej pomocy, aby mogli się wywiązywać z obowiązków legislacyjnych; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje decyzję Prezydium z dnia 6 maja 2009 r. mającą na celu rozszerzenie bezpośredniej pomocy posłom w działalności ustawodawczej, zwłaszcza we wstępnej fazie przygotowawczej; uważa, że należy skierować obecnie uwagę na kolejne etapy procedur ustawodawczych, i uznaje za istotne, aby posłowie mieli dostęp do poprawnych wersji tekstów we wszystkich językach urzędowych, zgodnie z zasadami wielojęzyczności i zgodnie z celami unijnej polityki lepszego stanowienia prawa, w celu zwiększenia przejrzystości i demokratycznej legitymacji stanowisk Parlamentu w procedurach ustawodawczych;

27.   przypomina, że Parlament regularnie głosuje nad uzgodnionymi aktami ustawodawczymi w formie wczesnych kompromisów politycznych, podczas gdy Rada przyjmuje takie akty po ich sfinalizowaniu; uważa za istotne, aby Parlament analizował i głosował nad ostatecznymi, poprawnymi wersjami dokumentów we wszystkich językach; zwraca się o podjęcie kroków na szczeblu wewnętrznym i międzyinstytucjonalnym w celu zapewnienia Parlamentowi traktowania sytuującego go na równi z Radą;

28.   z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte na posiedzeniu pojednawczym porozumienie w sprawie wprowadzenia horyzontalnej rezerwy na poziomie 5% w konkretnych liniach budżetowych we wszystkich instytucjach posiadających własne służby tłumaczeń, tak jak opisano powyżej;

29.   jest gotowy ponownie rozważyć system i dostępność pisemnych tłumaczeń wystąpień plenarnych, tak zwanych pełnych sprawozdań z obrad, oraz metod jego ulepszenia za pomocą wykorzystania nowoczesnych technologii przy jednoczesnym uzyskaniu dużych oszczędności budżetowych; uważa, że można by tu zastosować system tłumaczeń oparty na zapotrzebowaniu, który przyspieszyłby także znacznie udostępnianie zamawianych tekstów;

Polityka dotycząca nieruchomości

30.   przypomina o wcześniejszej prośbie do Prezydium o przyjęcie spójnej i odpowiedzialnej długofalowej strategii w dziedzinie własności i budynków, która uwzględni szczególny problem rosnących kosztów konserwacji, potrzeby remontowe i w zakresie ochrony, a także zapewni równowagę budżetu Parlamentu; spodziewa się, że zostanie mu ona przedstawiona pod koniec 2009 r.; odnotowuje odpowiedź otrzymaną po zeszłorocznej rezolucji budżetowej, ale nie uważa jej za wystarczającą; podkreśla, że należy uwzględnić ewentualny przyszły zwrot wydatków przez władze Belgii zgodnie z porozumieniem dotyczącym aktualnych budynków Parlamentu w Brukseli;

31.  ponownie podkreśla, że przywiązuje duże znaczenie do kwestii bezpieczeństwa, która jest ściśle związana z polityką w zakresie budynków, oraz uważa, że w dziedzinie tej niezbędne jest skuteczne i wyważone podejście; podkreśla w szczególności specyficzny charakter miejsca takiego jak parlament oraz potrzebę otwartości i dostępności przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa; jednocześnie wyraża zaniepokojenie w związku z ciągle rosnącymi kosztami w tej dziedzinie i uważa, że niezbędne jest zróżnicowane podejście w zależności od konkretnej sytuacji każdego z miejsc pracy;

32.  zauważa, że należy jednoznacznie wyjaśnić powód, dla którego Prezydium rozważa możliwość nabycia nowego budynku w pobliżu obecnych budynków w Brukseli, będąc jednocześnie zdania, że nie potrzebuje już jednego z pozostałych budynków do prac parlamentarnych;

Polityka informacyjna i komunikacyjna

33.   z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte w zakresie finansowania europejskich partii i fundacji politycznych, co powinno przyczynić się do poprawy komunikacji z obywatelami i zwiększenia ich udziału w życiu politycznym UE; apeluje o dalszą dyskusję nad długofalowymi wytycznymi budżetowymi w tej dziedzinie;

34.   z zadowoleniem przyjmuje ostateczną decyzję Prezydium w sprawie modelu zarządzania nową Wszechnicą i postanawia zatwierdzić wnioskowane 13 stanowisk w celu ostatecznego zapewnienia jej jak najszybszej inauguracji, w każdym razie nie później niż w pierwszej połowie 2010 r.;

35.   odnotowuje porozumienie osiągnięte między Prezydium i Komisją Budżetową w sprawie Domu Historii Europejskiej; postanawia udostępnić wnioskowane 1,5 mln EUR, które powinny zostać rozdysponowane z odpowiedniej linii budżetowej już istniejącej w budżecie na 2009 r., w celu zagwarantowania kontynuacji konkursu architektonicznego oraz aby wstępne projekty mogły zostać przygotowane na czas w przyszłym roku; ponawia opinię, że niezbędna jest informacja o całkowitym koszcie tego projektu; z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie poszukiwania dodatkowych funduszy ze źródeł zewnętrznych i zbadania możliwości ewentualnej współpracy w realizacji projektu;

36.   podkreśla znaczenie, jakie przywiązuje do sprawnej organizacji wielu punktów informacyjnych i usług dostępnych posłom oraz personelowi w Parlamencie; w związku z tym przypomina nowo przyjętą strategię w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych realizowaną przez dyrekcję generalną ds. IT, oraz decyzję utworzenia Dyrekcji ds. Biblioteki i Obsługi Dokumentów podlegającej DG ds. Urzędu Przewodniczącego; podkreśla ponadto konieczność opracowania ogólnego systemu zarządzania wiedzą w celu ułatwienia rozpowszechniania wszystkich informacji na szczeblu zarówno politycznym jak i administracyjnym; zwraca się z prośbą do Prezydium o zwrócenie szczególnej uwagi na współpracę między różnymi służbami w celu zagwarantowania spójności i opłacalności całej polityki oraz z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte na posiedzeniu pojednawczym w sprawie przygotowania obejmującej te aspekty prezentacji na posiedzenie Komisji Budżetowej;

37.   uważa także, że włączenie służb zajmujących się dokumentacją do nowej dyrekcji, o której była wyżej mowa, powinno poprawić dostęp do informacji i przyczynić się do lepszego zrozumienia działalności parlamentarnej; podkreśla, że powinno to ułatwić posłom pracę, a także poprawić przejrzystość w kontaktach z obywatelami; postanawia zatwierdzić te elementy budżetowe znajdujące się we wstępnym budżecie; jednocześnie pragnie być na bieżąco informowany o jej organizacji, kosztach i prognozach kadrowych oraz produktach i usługach, w tym o działaniach mających poprawić dostępność dokumentów;

38.   odnotowuje opinie przedłożone przez Komisję Handlu Międzynarodowego i Komisję Petycji oraz podobne wyrażone stanowiska; uważa, że większość spornych obaw została w miarę możliwości rozstrzygnięta w drodze poprawek budżetowych oraz głosowania;

Sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości

39.   uważa, że rosnące obciążenie pracą Trybunału spowodowane konsultacjami i nowymi pilnymi procedurami uzasadnia wzrost budżetu operacyjnego i planu zatrudnienia w rozsądnych granicach w ciągu ostatnich dwóch lat, w tym bardzo znaczny wzrost liczby personelu w 2009 r.; w związku z tym uważa za naturalne, że nie zwrócono się o dodatkowe stanowiska w 2010 r.; nie jest przekonany o prawidłowości dokonanych przez Radę cięć przewidzianych wynagrodzeń i potrąceń, biorąc pod uwagę aktualne tempo naboru i poziom zatrudnienia;

40.   w związku z tym postanawia przywrócić WPB w kilku liniach, uwzględniając powyższe argumenty i po rozważeniu opinii komisji parlamentarnych;

41.   zauważa, że nowe budynki Trybunału wciąż powodują dodatkowe koszty i ma to problematyczny wpływ na ogólny wzrost budżetu; z tej perspektywy, i uwzględniając pochłonięte koszty, może zatwierdzić całkowity zaproponowany wzrost o 4,5%, podkreślając, że wzrost normalnego budżetu operacyjnego Trybunału sytuuje się na znacznie niższym poziomie wynoszącym około +2,5%;

Sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy

42.   po utworzeniu 20 stanowisk dla audytorów w 2009 r. zatwierdza utworzenie dalszych 12 stanowisk dla audytorów wobec rosnących potrzeb, zwłaszcza pochodzących od organu udzielającego absolutorium; podkreśla, że poziom zatrudnienia i obciążenie pracą muszą być rozważane w ramach szerszego kontekstu budżetowego i sytuacji europejskiej gospodarki; uważa zatem, że 32 nowe stanowiska dla audytorów zatwierdzone w ciągu ostatnich dwóch lat zapewnią Trybunałowi komfortową sytuację na kilka nadchodzących lat, choć poza tym domaga się, aby Trybunał hierarchizował swe prośby według ich pilności i znaczenia;

43.   zauważa planowany wzrost kosztów rozbudowy budynku K3 i powtarza, że w porównaniu z możliwością leasingu zakończonego zakupem decyzja o finansowaniu projektu bezpośrednio z budżetu spowoduje utrzymanie najniższego możliwego poziomu finansowania z punktu widzenia podatnika; ma na uwadze fakt, że decyzja o antycypowaniu kwoty 55 mln EUR w 2009 r. doprowadziła do znacznego uszczuplenia tej linii w 2010 r.;

44.  zgodnie z uwagami zewnętrznej kontroli przeprowadzonej w samym Trybunale uważa, że wszelkie wydatki przeznaczone na ten projekt muszą być dokonywane ze środków znajdujących się w linii budżetowej przeznaczonej na budynki i, dla zachowania przejrzystości, nie mogą wykorzystywać innych działów/linii;

45.   postanawia zwiększyć ograniczoną liczbę pozycji wydatków dotyczących rozpowszechniania sprawozdań Trybunału wśród opinii publicznej, publikacji w Dzienniku Urzędowym oraz podróży służbowych, w celu zapewnienia, o ile zajdzie taka potrzeba, udziału specjalistycznego eksperta w pracy kontrolera, w celu bardziej dogłębnego zrozumienia tematyki i poprawy jakości uzyskanych rezultatów;

Sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

46.   postanawia zająć kompromisowe stanowisko między pierwotnym wnioskiem Komitetu i projektem budżetu Rady; w tym celu postanawia zatwierdzić utworzenie 6 dodatkowych stanowisk (4 AD5, 1 AST3 i 1 AST1) oraz skorygować ogólną stawkę potrącenia od wynagrodzeń i diet do poziomu 5%;

47.   zwraca się do Komitetu o przedstawienie pierwszego sprawozdania podsumowującego w sprawie funkcjonowania ulepszonego systemu planowania kosztów spotkań i podróży wprowadzonego do poprzedniego budżetu;

48.   z myślą o przyszłych budżetach zwraca się także o przedstawienie zwięzłego wyjaśnienia sposobu obliczania zwrotu kosztów podróży i diet oraz możliwości, jakimi dysponują w tym zakresie członkowie i personel;

Sekcja 7 – Komitet Regionów

49.   nie zgadza się z Radą, która usunęła wszystkie dziesięć dodatkowych stanowisk, o które wnioskował Komitet, i postanawia przywrócić cztery z nich jako stanowiska priorytetowe powiązane z działalnością polityczną, a w szczególności ze zgromadzeniem regionalnym; przypomina jednak, że wzrost zatrudnienia w Komitecie został już zatwierdzony w 2009 r. i w związku z tym nie może zatwierdzić większej liczby stanowisk, biorąc pod uwagę ogólną sytuację gospodarczą;

50.   postanawia wprowadzić ogólną stawkę potrącenia w wysokości 5% po wysłuchaniu argumentów Komitetu dotyczących poziomu naboru i skali nieobsadzonych etatów; zauważa, że powinno to zagwarantować Komitetowi wystarczające fundusze na wypełnianie jego obowiązków, a jednocześnie stanowić niewielką oszczędność w stosunku do WPB;

51.  zajmuje kompromisowe stanowisko pomiędzy wnioskami Komitetu i redukcjami Rady w różnych liniach operacyjnych, obejmujących środki na rozwój technologiczny, zorganizowaną opiekę nad dziećmi personelu i działania informacyjne i komunikacyjne;

Sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

52.   częściowo przywraca WPB po odnotowaniu cięć Rady i wysłuchaniu argumentów rzecznika; podkreśla, że ograniczone oszczędności w stosunku do WPB mogą niemniej jednak zostać zasadniczo zachowane;

53.   również zajmuje stanowisko kompromisowe między wnioskami rzecznika i Rady, jeśli chodzi o środki niezbędne na wynagrodzenia i diety;

54.   zgadza się z rzecznikiem, że pożyteczna byłaby refleksja nad wydatkami związanymi z wyborem na to stanowisko, i uważa, że obecny system dystrybucji tych kosztów na kilka lat i wśród różnych pozycji budżetowych nie zapewnia przejrzystości;

55.   jest zaskoczony, że organ ten w zasadzie nie dysponuje żadnym budżetem na szkolenia, i może zaakceptować pewien wzrost środków w tej dziedzinie;

Sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych

56.   przyznaje, że inspektor jest coraz częściej wzywany do wydania opinii na temat ustawodawstwa (wpływającego na kwestie ochrony danych); omawiał tę kwestię dosyć dogłębnie i odnotował fakt, że konsultacje te są obowiązkowe ze strony inspektora; w związku z tym postanawia dokonać pewnych korekt w projekcie budżetu zasugerowanym przez Radę;

57.   zatwierdza utworzenie dwóch dodatkowych stanowisk (1 AD5 i 1 AST2), co jest kompromisowym rozwiązaniem między pierwotnym wnioskiem i stanowiskiem Rady; postępuje tak w świetle faktu, że przyznano także jednocześnie dodatkowe finansowanie dla ekspertów krajowych;

58.   zgadza się także na zwiększenie środków w niektórych nielicznych działach, w porównaniu z propozycjami Rady, po wysłuchaniu argumentów inspektora;

o
o   o

59.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji, wraz z poprawkami do sekcji 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 projektu budżetu ogólnego, Radzie i Komisji oraz pozostałym instytucjom i zainteresowanych organom.

(1) Dz.U. L 253 z 7.10.2000, s. 42.
(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
(4) Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2009)0096.
(5) Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2009)0346.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności