Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 359kWORD 47k
Четвъртък, 22 октомври 2009 г. - Страсбург
Обща организация на селскостопанските пазари и специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) *
P7_TA(2009)0054

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (COM(2009)0539 – C7-0223/2009 – 2009/0152(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0539),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C7-0223/2009),

–   като взе предвид членове 55 и 142 от своя правилник,

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Призовава Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Призовава Съвета да уведоми Парламента, ако възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента;

4.  Призовава Съвета отново да се консултира с Парламента, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 2
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 - точка 3
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 186, буква а)
В член 186 буква а) се заменя със следния текст:
"a) по отношение на продуктите от секторите на захарта, хмела, говеждото и телешкото месо, млякото и млечните продукти, овчето и козето месо, когато цените на някой от тези продукти на пазара на Общността нарастват или падат значително;"
3)  В член 186 буква а) се заменя със следния текст:
"a) по отношение на продуктите от секторите на захарта, хмела, говеждото и телешкото месо, овчето и козето месо, когато цените на някой от тези продукти на пазара на Общността нарастват или падат значително;
aa) по отношение на млякото и млечните продукти, когато цените на някой от тези продукти на пазара на Общността нарастват или падат значително по време на дванадесетмесечните периоди, които започват на 1 април 2009 г. и на 1 април 2010 г.;"
Изменение 8
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1, точка 3 а) (нова)
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 188, параграф 2а нов
3a)  В член 188 се добавя следния параграф:
"2а) Европейският парламент бива информиран редовно от Комисията за работата на комитета, посочен в член 195. За тази цел той получава дневния ред на заседанията, проекта на мерките, представени на комитета, резултатите от гласуването и протоколите от заседанията в сбита форма, както и списъците на органите и организациите, към които принадлежат лицата, определени от държавите-членки да ги представляват. Европейският парламент бива информиран също така, когато Комисията предоставя на Съвета мерки или предложения за мерки, които да се предприемат."
Правна информация - Политика за поверителност