Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 359kWORD 48k
Čtvrtek, 22. října 2009 - Štrasburk
Společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) *
P7_TA(2009)0054

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2009 k návrhu nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (KOM(2009)0539) – C7-0223/2009 – 2009/0152(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0539),

  s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0223/2009),

  s ohledem na články 55 a 142 jednacího řádu,

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 186 – písm. a
3.  V článku 186 se písmeno a) nahrazuje tímto:
"a) pokud jde o produkty v odvětvích cukru, chmele, hovězího a telecího masa, mléka a mléčných výrobků a skopového a kozího masa, jestliže ceny těchto produktů na trhu Společenství výrazně vzrostou nebo klesnou;"
3.  V článku 186 se písmeno a) nahrazuje tímto:
"a) pokud jde o produkty v odvětvích cukru, chmele, hovězího, telecího, skopového a kozího masa, jestliže ceny těchto produktů na trhu Společenství výrazně vzrostou nebo klesnou;
aa) pokud jde o mléko a mléčné výrobky, jestliže ceny těchto produktů na trhu Společenství výrazně vzrostou nebo klesnou během 12měsíčních období počínaje 1. dubnem 2009 a 1. dubnem 2010;"
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 186 – písm. 2a (nový)
3a.  V článku 188 se vkládá nový odstavec, který zní:
"2a. Komise pravidelně informuje Evropský parlament o činnosti výboru uvedeného v článku 195. Z tohoto důvodu jsou mu předkládány pořady jednání schůzí, návrhy opatření předkládané výboru, výsledky hlasování, souhrnné zápisy ze schůzí a seznamy orgánů a subjektů, jejichž členové zastupují členské státy ve výboru. Evropský parlament je rovněž informován pokaždé, když Komise předloží Radě opatření nebo návrhy opatření, která mají být přijata."
Právní upozornění - Ochrana soukromí