Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 269kWORD 36k
Neljapäev, 22. oktoober 2009 - Strasbourg
Põllumajandusturgude ühine korraldus ning teatavate põllumajandustoodete erisätted (ühise turukorralduse ühtne määrus) *
P7_TA(2009)0054

Euroopa Parlamendi 22. oktoobri 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (KOM(2009)0539 – C7-0223/2009 – 2009/0152(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2009)0539),

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0223/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 55 ja 142;

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 186 – punkt a
3.  Artikli 186 punkt a asendatakse järgmisega:
"a) suhkru-, humala-, veise- ja vasikaliha, piima ja piimatoodete, kitse- ja lambalihasektori toodete kohta, kui nende toodete hinnad ühenduse turul oluliselt tõusevad või langevad;".
3.  Artikli 186 punkt a asendatakse järgmisega:
"a) suhkru-, humala-, veise- ja vasikaliha, kitse- ja lambalihasektori toodete kohta, kui nende toodete hinnad ühenduse turul oluliselt tõusevad või langevad;
a a) piima ja piimatoodete kohta, kui nende toodete hinnad ühenduse turul oluliselt tõusevad või langevad 1. aprillil 2009 ja 1. aprillil 2010 algavate 12-kuuliste perioodide jooksul;".
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 188 – punkt 2a (uus)
3 a)  Artiklisse 188 lisatakse järgmine lõige:
"2 a. Komisjon teavitab korrapäraselt Euroopa Parlamenti artiklis 195 sätestatud komitee menetlustest. Selleks edastatakse talle komitee koosolekute päevakorrad, komiteele esitatud meetmete eelnõud ning hääletustulemused ja koosolekute protokollide kokkuvõtted, samuti nimekirjad asutuste ja organisatsioonide kohta, kuhu kuuluvad isikud, keda liikmesriigid on end esindama määranud. Euroopa Parlamenti teavitatakse ka iga kord, kui komisjon edastab nõukogule meetmed või ettepanekud võetavate meetmete kohta."
Õigusteave - Privaatsuspoliitika