Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 190kWORD 43k
Torstai 22. lokakuuta 2009 - Strasbourg
Yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttaminen *
P7_TA(2009)0054

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. lokakuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta (KOM(2009)0539 - C7-0223/2009 - 2009/0152(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2009)0539),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0223/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 ja 142 artiklan,

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
186 artikla – a alakohta
(3)  Korvataan 186 artiklan a alakohta seuraavasti:
(3)  Korvataan 186 artiklan a alakohta seuraavasti:
"a) sokeri-, humala-, naudan- ja vasikanliha-, maito- ja maitotuote- sekä lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden osalta, jos minkä tahansa kyseisen tuotteen yhteisön markkinahinta nousee tai laskee merkittävästi;"
"a) sokeri-, humala-, naudan- ja vasikanliha- sekä lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden osalta, jos minkä tahansa kyseisen tuotteen yhteisön markkinahinta nousee tai laskee merkittävästi;
a a) maito- ja maitotuotealan tuotteiden osalta, jos minkä tahansa kyseisen tuotteen yhteisön markkinahinta nousee tai laskee merkittävästi 1 päivänä huhtikuuta 2009 ja 1 päivänä huhtikuuta 2010 alkavien 12 kuukauden jaksojen aikana;"
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
188 artikla – 2 a kohta (uusi)
3 a)  Lisätään 188 artiklaan 2 a kohta seuraavasti:
"2 a) Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille säännöllisesti 195 artiklassa tarkoitetun komitean työstä. Tässä tarkoituksessa sille lähetetään komiteoiden kokousten esityslistat, komiteoille toimitetut ehdotukset täytäntöönpanotoimiksi, äänestystulokset, yhteenveto kokouspöytäkirjoista sekä luettelot viranomaisista ja organisaatioista, joihin jäsenvaltioiden edustajikseen asettamat henkilöt kuuluvat. Euroopan parlamentille tiedotetaan myös kaikista komission neuvostolle toimittamista toteutettavista toimenpiteistä ja toimenpide-ehdotuksista."
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö