Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 349kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2009 m. spalio 22 d. - Strasbūras
Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimas) keitimas *
P7_TA(2009)0054

2009 m. spalio 22 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (COM(2009)0539 – C7-0223/2009 – 2009/0152(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2009)0539),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0223/2009),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 ir 142 straipsnius,

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
186 straipsnio a punktas
3. 186 straipsnio a punktas pakeičiamas taip:
3. 186 straipsnio a punktas pakeičiamas taip:
"a) dėl cukraus, apynių, galvijienos, pieno ir pieno produktų, avienos ir ožkienos sektorių produktų, jei bet kurio iš tų produktų kainos Bendrijos rinkoje žymiai išauga arba sumažėja;".
"a) dėl cukraus, apynių, galvijienos, avienos ir ožkienos sektorių produktų, jei bet kurio iš tų produktų kainos Bendrijos rinkoje žymiai išauga arba sumažėja;
aa) dėl pieno ir pieno produktų, jei bet kurio iš tų produktų kainos Bendrijos rinkoje žymiai išauga arba sumažėja per 12 mėnesių laikotarpius, kurie prasideda 2009 m. balandžio 1 d. ir 2010 m. balandžio 1 d.;"
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
188 straipsnio 2 a punktas (naujas)
3a)  Į 188 straipsnį įtraukiama ši dalis:
"2a) Komisija reguliariai informuoja Europos Parlamentą apie 195 straipsnyje numatyto komiteto darbą. Tuo tikslu jis gauna komiteto posėdžių darbotvarkes, komitetui pateiktų priemonių projektus, balsavimo rezultatus, posėdžių protokolų santraukas ir institucijų bei organizacijų, kurioms priklauso valstybių narių paskirti joms atstovauti asmenys, sąrašus. Europos Parlamentas taip pat yra informuojamas, kai tik Komisija pateikia Tarybai priemones arba pasiūlymus dėl priemonių, kurių reikia imtis."
Teisinė informacija - Privatumo politika