Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 351kWORD 38k
Ceturtdiena, 2009. gada 22. oktobris - Strasbūra
Lauksaimniecības tirgu kopīgā organizācija un īpaši noteikumi dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) *
P7_TA(2009)0054

Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1234/2007 par lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un īpašiem noteikumiem dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula).(COM(2009)0539 – C7-0223/2009 – 2009/0152(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0539),

–   ņemot vērā EK līguma 37. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7-0223/2009),

–   ņemot vērā Reglamenta 55. un 142. pantus,

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
186. pants – a apakšpunkts
Regulas 186. panta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:
"a) attiecībā uz produktiem cukura, apiņu, liellopu un teļa gaļas, piena un piena produktu, un aitas un kazu gaļas nozarēs, ja kādam no šiem produktiem ievērojami krīt vai ceļas cenas Kopienas tirgū;".
(3)  Regulas 186. panta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:
"a) attiecībā uz produktiem cukura, apiņu, liellopu un teļa gaļas un aitu un kazu gaļas nozarēs, ja kādam no šiem produktiem ievērojami krīt vai ceļas cenas Kopienas tirgū;
aa) attiecībā uz pienu un piena produktiem, ja divpadsmit mēnešus ilgu periodu laikā, sākot ar 2009. gada 1. aprīli un 2010. gada 1. aprīli, kādam no šiem produktiem ievērojami pieaug vai samazinās cenas Kopienas tirgū;".
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1234/2007
188. pants – 2.a punkts (jauns)
(3a)  Regulas 188. pantā iekļauj šādu punktu:
"2.a Komisija regulāri informē Eiropas Parlamentu par 195. pantā minētās komitejas darbu. Šajā sakarībā tas saņem sanāksmju darba kārtības, komitejai iesniegtos pasākumu projektus, balsošanas rezultātus, sanāksmju kopsavilkuma pārskatus un to iestāžu un struktūru sarakstus, no kurām dalībvalstis izraudzījušās savus pārstāvjus. Eiropas Parlamentu informē arī par visiem tiem pasākumiem vai priekšlikumiem attiecībā uz veicamajiem pasākumiem, kurus Komisija iesniedz Padomei."
Juridisks paziņojums - Privātuma politika