Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 214kWORD 44k
Donderdag 22 oktober 2009 - Straatsburg
Gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening") *
P7_TA(2009)0054

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 oktober 2009 over het voorstel tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening") (COM(2009)0539 − C7-0223/2009 − 2009/0152(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2009)0539),

–   gelet op artikel 37 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0223/2009),

–   gelet op de artikelen 55 en 142 van zijn Reglement,

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 2
Voorstel voor een Verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 186 – punt a
3.  Artikel 186, onder a), wordt vervangen door:
3.  Artikel 186, onder a), wordt vervangen door:
"a) met betrekking tot de producten van de sectoren suiker, hop, rundvlees, melk en zuivelproducten, en schapen- en geitenvlees, als de prijzen voor een of meer van die producten op de markt van de Gemeenschap aanzienlijk stijgen of dalen;".
"a) met betrekking tot de producten van de sectoren suiker, hop, rundvlees en schapen- en geitenvlees, als de prijzen voor een of meer van die producten op de markt van de Gemeenschap aanzienlijk stijgen of dalen;
a bis) met betrekking tot melk en zuivelproducten, als de prijzen op de markt van de Gemeenschap voor een of meer van die producten aanzienlijk stijgen of dalen binnen de perioden van 12 maanden die aanvangen op 1 april 2009 en op 1 april 2010;".
Amendement 8
Voorstel voor een Verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 188, punt 2 bis (nieuw)
(3 bis)  In artikel 188 wordt het volgende lid toegevoegd:
"2 bis. Het Europees Parlement wordt regelmatig door de Commissie op de hoogte gehouden van de werkzaamheden van het in artikel 195 bedoelde comité. Daartoe ontvangt het de agenda's van de vergaderingen van de comités, de aan de comités voorgelegde ontwerpen van maatregelen, alsmede de uitslagen van de stemmingen, beknopte verslagen van de vergaderingen en lijsten van de autoriteiten en organisaties waarvan de personen die door de lidstaten zijn aangewezen om hen te vertegenwoordigen deel uitmaken. Het Parlement wordt eveneens op de hoogte gebracht van alle door de Commissie aan de Raad toegezonden maatregelen of voorstellen voor te nemen maatregelen."
Juridische mededeling - Privacybeleid