Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 358kWORD 47k
Czwartek, 22 października 2009 r. - Strasburg
Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych *
P7_TA(2009)0054

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) COM(2009)0539 – C7-0223/2009 – 2009/0152(CNS)

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2009)0539),

–   uwzględniając art.37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0223/2009),

–   uwzględniając art. 55 i 142 Regulaminu,

1.   zatwierdza wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 186 – litera a)
3.  W art. 186 lit. a) otrzymuje brzmienie:
"a) w odniesieniu do produktów sektora cukru, chmielu, wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów mlecznych, mięsa baraniego i koziego, jeżeli ceny dowolnego z tych produktów znacząco wzrosną lub spadną na rynku wspólnotowym;"
3.  W art. 186 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:
"(a) w odniesieniu do produktów sektora cukru, chmielu, wołowiny i cielęciny oraz mięsa baraniego i koziego, jeżeli ceny dowolnego z produktów tych sektorów znacząco wzrosną lub spadną na rynku wspólnotowym;
aa) w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych, jeżeli ich ceny na rynku wspólnotowym znacząco wzrosną lub spadną w ciągu okresów 12-miesięcznych począwszy od 1 kwietnia 2009 r. oraz od 1 kwietnia 2010 r.;"
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 188 – pkt 2a (nowy)
(3a)  W art. 188 dodaje się nowy akapit w brzmieniu:
"2a) Parlament Europejski jest regularnie informowany przez Komisję o pracach komitetu, o którym mowa w art. 195. W tym celu otrzymuje porządki obrad komitetu, przedłożone mu propozycje środków, jak również wyniki głosowania, skrócone sprawozdania z posiedzeń oraz wykazy organów i organizacji, do których należą osoby wyznaczone przez państwa członkowskie do reprezentowania ich w komitecie. Parlament Europejski jest informowany za każdym razem, kiedy Komisja przekazuje Radzie środki lub propozycje środków, które mają być przyjęte."
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności