Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 348kWORD 49k
Joi, 22 octombrie 2009 - Strasbourg
Organizare comună a piețelor agricole și dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) *
P7_TA(2009)0054

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 octombrie 2009 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (COM(2009)0539 – C7-0223/2009 – 2009/0152(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0539),

–   având în vedere articolul 37 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0223/2009),

–   având în vedere articolele 55 şi 142 din Regulamentul său de procedură,

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   invită Comisia să-şi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

5.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 2
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 186 – litera a
(3)  La articolul 186, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
"(a) în privința produselor din sectoarele zahărului, hameiului, cărnii de vită și mânzat, laptelui și produselor lactate, cărnii de oaie și de capră, în cazul în care prețul unuia dintre aceste produse pe piața comunitară crește sau scade în mod semnificativ;".
3.  La articolul 186, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
"(a) în privința produselor din sectoarele zahărului, hameiului, cărnii de vită și mânzat, a cărnii de oaie și de capră, în cazul în care prețul oricărui dintre aceste produse pe piața comunitară crește sau scade în mod semnificativ;
(aa) în privința laptelui și a produselor lactate, în cazul în care prețul oricărui dintre aceste produse pe piața comunitară creşte sau scade în mod semnificativ în cursul perioadei de 12 luni, începând cu 1 aprilie 2009 și 1 aprilie 2010;".
Amendamentul 8
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 188, alineatul 2a (nou)
3a.  La articolul 188 se adaugă următorul alineat:
"(2a) Comisia informează cu regularitate Parlamentul European cu privire la lucrările comitetului menționat la articolul 195. În acest scop, Parlamentului i se transmit ordinile de zi ale reuniunilor, proiectele de măsuri prezentate comitetului, rezultatele voturilor, rezumatele proceselor-verbale ale reuniunilor și listele autorităților și organismelor de care aparțin persoanele desemnate de statele membre pentru a le reprezenta. Parlamentul European este informat ori de câte ori Comisia transmite Consiliului măsuri sau propuneri de măsuri ce urmează a fi luate."
Aviz juridic - Politica de confidențialitate