Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 282kWORD 41k
Torsdagen den 22 oktober 2009 - Strasbourg
Ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) *
P7_TA(2009)0054

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 oktober 2009 om förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter ("enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden") (KOM(2009)0539 – C7-0223/2009 – 2009/0152(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0539),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C7-0223/2009)

–   med beaktande av artiklarna 55 och 142 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Kommissionen uppmanas att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 2
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1234/2007
Artikel 186 – led a
3.  I artikel 186 ska led a ersättas med följande:
3.  I artikel 186 ska led a ersättas med följande:
"a) När det gäller produkter inom sektorerna för socker, humle, nöt- och kalvkött, mjölk och mjölkprodukter samt får- och getkött, när priserna på gemenskapsmarknaden för någon av dessa produkter ökar eller minskar väsentligt."
"a) När det gäller produkter inom sektorerna för socker, humle, nöt- och kalvkött samt får- och getkött, när priserna på gemenskapsmarknaden för någon av dessa produkter ökar eller minskar väsentligt."
aa)  När det gäller mjölk och mjölkprodukter, när priserna på gemenskapsmarknaden för någon av dessa produkter ökar eller minskar väsentligt under de tolvmånadersperioder som startar den 1 april 2009 och den 1 april 2010.
Ändring 8
Förslag till förordning – ändringsakt
Förordning (EG) nr 1234/2007
Artikel 188 – punkt 2a (ny)
3a)  Följande punkt skall införas i artikel 188:
"2a) Europaparlamentet ska regelbundet informeras av kommissionen om det kommittéförfarande som avses i artikel 195. Det skall för detta ändamål erhålla dagordningar för kommittémöten, inför kommittéerna framlagda utkast till åtgärder liksom resultaten av omröstningar och sammanfattningar av mötena samt förteckningar över organisatorisk hemvist för medlemsstaternas företrädare. Europaparlamentet ska även informeras närhelst kommissionen till rådet översänder åtgärder eller förslag till åtgärder som ska vidtas.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy