Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2721(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0097/2009

Внесени текстове :

B7-0097/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 22/10/2009 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0055

Приети текстове
PDF 271kWORD 42k
Четвъртък, 22 октомври 2009 г. - Страсбург
ШИС ІІ и ВИС
P7_TA(2009)0055B7-0097/2009

Резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно напредъка по отношение на Шенгенската информационна система ІІ и Визовата информационна система

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.   като има предвид, че с Регламент (ЕО) № 2424/2001 на Съвета от 6 декември 2001 г. Комисията получи мандат за разработване на Шенгенска информационна система (ШИС) от второ поколение(1), която да влезе в действие през март 2007 г.;

Б.   като има предвид, че Парламентът прие Регламент (ЕО) № 1987/2006(2), установяващ правното основание за ШИС ІІ на 13 октомври 2006 г.;

В.   като има предвид, че многобройните забавяния и проблеми доведоха до това, че новата система все още не е започнала да действа, и като има предвид, че се появиха съмнения относно жизнеспособността на проекта;

Г.   като има предвид, че някои държави, включително Ирландия, Обединеното кралство, Кипър, България, Румъния и Лихтенщайн, няма да бъдат включени в системата ШИС преди да се намери решение;

Д.   като има предвид, че на заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 4 и 5 юни 2009 г. беше приет набор заключения относно новата ориентация на ШИС ІІ, като бе решено, че разработването на системата следва да продължи на основата на съществуващия проект ШИС ІІ, но с алтернативния вариант SIS 1+RE като резервно решение;

Е.   като има предвид, че трябва да се проведат две технически изпитвания (така наречените изпитвания за ориентири) – първото в края на 2009 г., а второто през лятото на 2010 г.;

Ж.   като има предвид, че по настоящи предвиждания ШИС ІІ няма да може да влезе в действие по-рано от последното тримесечие на 2011 г.;

З.   като има предвид, че Парламентът прие Регламент (ЕО) № 767/2008(3), установяващ правното основание за Визовата информационна система (ВИС), на 7 юни 2007 г.;

И.   като има предвид, че създаването наВИС, основана на същата техническа платформа и разработвана от същия изпълнител като системата ШИС ІІ, е също приоритет за ЕС;

Й.   като има предвид, че ВИС също така се забавя, като датата на въвеждане в края на 2009 г. няма да бъде спазена и началото на експлоатацията може да се отложи за периода след септември 2010 г. поради някои проблеми в създаването на централната ВИС от Комисията и с оглед на подготовката на национално равнище в държавите членки;

1.  Подчертава факта, че създаването на ШИС ІІ продължава да бъде приоритет за Парламента и че системата следва да влезе в действие колкото е възможно по-скоро, с въвеждане на няколко подобрения и нови функционални характеристики, както е предвидено в нормативната база, за да се укрепи сигурността на европейските граждани и да се гарантира ефикасен граничен контрол по външните граници, като същевременно се осигури завършването и съгласуваността на достиженията на правото от Шенген;

2.  Изразява дълбока загриженост за забавянето на началото на експлоатацията както на системата ШИС ІІ, така и на системата ВИС;

3.  Отправя искане да бъде информиран от Комисията и от Съвета относно резултатите от първото техническо изпитване за ориентир, което ще се проведе на 22 декември 2009 г., веднага след завършването му и да бъде незабавно информиран за бъдещите стъпки, които ще се предприемат;

4.  Призовава за пълна прозрачност относно процеса на въвеждане, включително и относно финансовите аспекти, и отправя искане да бъде информиран като съзаконодател дали така наречените първо и второ изпитване за ориентир са все още в обхвата на настоящия договор за разработка на ШИС ІІ или ще трябва да бъдат третирани като допълнителни изисквания и какви допълнителни разноски са предвидени в такъв случай;

5.  Желае да узнае дали са наложени някакви неустойки на изпълнителя за забавянията и техническите грешки, които са довели до провала на по-ранните изпитвания и, ако това е така, какъв е бил размерът на тези неустойки; освен това желае да бъде информиран какви са допълнителните разноски при тези забавяния и технически грешки във връзка с необходимостта да се проведат нови изпитвания и с удължения график за въвеждане на ШИС ІІ;

6.  Призовава за съгласувани и координирани усилия от Комисията и държавите-членки, за да се избегне повторение на сценария с разработката на ШИС ІІ по отношение на ВИС;

7.  Отправя искане до Съвета и Комисията да дадат аргументирано обяснение на основанията, поради които продължават да имат доверие в настоящия изпълнител и в способността му успешно да осъществи напредък по системите ВИС и ШИС ІІ без по-нататъшни забавяния;

8.  Подчертава, че Съветът и Комисията трябва да включат Парламента във всяко решение, свързано с разработването на ШИС ІІ и ВИС, особено ако резултатите от изпитванията не са задоволителни и това доведе до промяна на курса по отношение както на проекта ШИС ІІ, така и на проекта ВИС, което би могло да включва анулиране на настоящия договор с дружеството, носещо отговорността за тях;

9.  Призовава Комисията да изясни дали евентуално анулиране на договора ще доведе автоматично, в случая на проекта ШИС ІІ, до прилагане на алтернативното или резервно решение и да очертае възможните последствия за проекта ВИС;

10.  Подчертава, че Парламентът трябва да бъде постоянно държан в течение за актуалното състояние относно въвеждането на ШИС ІІ и ВИС;

11.  Възлага на съответната своя комисия да следи отблизо този въпрос и да подготви последваща резолюция за пленарно заседание веднага щом това се изисква от промените в ситуацията, но не по-късно от приключването на първото изпитване за ориентир;

12.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ L 328, 13.12.2001 г., стр. 4.
(2) ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4.
(3) ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60.

Правна информация - Политика за поверителност