Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2721(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0097/2009

Esitatud tekstid :

B7-0097/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 22/10/2009 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2009)0055

Vastuvõetud tekstid
PDF 112kWORD 35k
Neljapäev, 22. oktoober 2009 - Strasbourg
SIS II ja VIS
P7_TA(2009)0055B7-0097/2009

Euroopa Parlamendi 22. oktoobri 2009. aasta resolutsioon teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi ja viisainfosüsteemi edenemise kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A.   arvestades, et nõukogu 6. detsembril 2001. aasta määruses (EÜ) nr 2424/2001 anti komisjonile volitused teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS)(1) väljatöötamiseks jõustumistähtajaga märts 2007;

B.   arvestades, et Euroopa Parlament võttis 13. oktoobril 2006. aastal vastu määruse (EÜ) nr 1987/2006(2), millega kehtestatakse SIS II õiguslik alus;

C.   arvestades, et arvukate probleemide ja hilinemiste tõttu ei ole uus süsteem ikka veel käivitunud ja on tekkinud kahtlused projekti elujõulisuse suhtes;

D.   arvestades, et mitu riiki, sealhulgas Iirimaa, Ühendkuningriik, Küpros, Bulgaaria, Rumeenia ja Liechtenstein, ei liitu SISiga enne lahenduse leidmist;

E.   arvestades, et 4. ja 5. juuni 2009. aasta istungil võttis justiits- ja siseküsimuste nõukogu vastu järeldused SIS II uue suuna kohta ja otsustas, et süsteem peaks edasi arenema olemasoleva SIS II projekti järgi, aga tagavaravõimaluseks peaks olema SIS 1+RE stsenaarium;

F.   arvestades, et tuleb teha kaks tehnilist katset (nn vahe-eesmärgi katsed): üks 2009. aasta lõpus ja teine 2010. aasta suvel;

G.   arvestades, et praeguste prognooside kohaselt ei saa SIS II käivituda enne 2011. aasta viimast kvartalit;

H.   arvestades, et Euroopa Parlament võttis 7. juunil 2007 vastu määruse (EÜ) nr 767/2008(3) millega kehtestatakse viisainfosüsteemi (VIS) õiguslik alus;

I.   arvestades, et SIS II-ga samal tehnilisel platvormil põhineva ja sama töövõtja arendatud VISi loomine on samuti üks ELi prioriteete;

J.   arvestades, et ka VIS hilineb, sest 2009. aasta lõppu määratud käivitamise kuupäevast ei peeta kinni ja käivitumine võib lükkuda 2010. aasta septembrist kaugemale teatavate probleemide tõttu keskse VISi loomisel komisjoni poolt ja võttes arvesse riiklikul tasandil tehtavaid ettevalmistusi liikmesriikides,

1.   rõhutab, et SIS II loomine jääb endiselt Euroopa Parlamendi prioriteediks ja see tuleks käivitada võimalikult kiiresti, sellega tuleks rakendada mitu õiguslikus aluses ette nähtud parandust ja uut funktsiooni, et tugevdada Euroopa kodanike julgeolekut ja tagada tõhus piirikontroll välispiiridel ning kindlustada samal ajal Schengeni acquis' täitmine ja järjepidevus;

2.   väljendab sügavat muret SIS II ja VISi käivitumise hilinemise pärast;

3.   palub, et komisjon ja nõukogu teavitaksid teda 22. detsembril 2009. aastal toimuva 1. tehnilise vahe-eesmärgi katse tulemustest kohe pärast selle toimumist ja teavitaksid teda viivitamatult ka edasistest sammudest;

4.   nõuab rakendamisprotsessi, sealhulgas finantsaspektide täielikku läbipaistvust ning soovib kaasseadusandjana saada vajalikku teavet selle kohta, kas nn 1. vahe-eesmärgi katse ja 2. vahe-eesmärgi katse kuuluvad endiselt kehtiva SIS II väljajatöötamise lepingu reguleerimisalasse või tuleb neid käsitleda lisanõuetena ja millised lisakulud on sel juhul ette nähtud;

5.   palub teada anda, kas lepingupartnerilt on nõutud lepingutrahvi tasumist viivituste ja tehniliste vigade eest, mille tõttu varasemad katsed ebaõnnestusid, ja kui on, siis millises summas; lisaks palub teda teavitada hilinemiste ja tehniliste vigadega seotud lisakuludest, mis tekkisid seoses vajadusega teha uued katsed ja SIS II käivitamise ajakava pikenemisega;

6.   nõuab komisjonilt ja liikmesriikidelt kooskõlastatud ja koordineeritud pingutusi, et hoida ära SIS II väljatöötamise stsenaariumi kordumine seoses VISiga;

7.   palub nõukogul ja komisjonil anda põhjendatud selgituse selle kohta, mis annab neile alust jätkuvalt usaldada praegust lepingupartnerit ja olla veendunud tema suutlikkuses VISi ja SIS II süsteemi tulemuslikult edasi arendada edasiste viivitusteta;

8.   rõhutab, et nõukogu ja komisjon peavad kaasama Euroopa Parlamendi kõikide SIS II ja VISi arendamist käsitlevate otsuse tegemisse, eelkõige juhul, kui katsete tulemused ei ole rahuldavad, mis toob kaasa SIS II ja VISi projektide suuna muutmise ja võib hõlmata ka projektide eest vastutava äriühinguga kehtiva lepingu katkestamist;

9.   palub komisjonil selgitada, kas võimalik lepingu katkestamine tähendaks SIS II projekti puhul automaatselt tagavaralahenduse või situatsiooniplaani kasutuselevõtmist, ja tuua välja selle võimalik mõju VISi projektile;

10.   rõhutab, et Euroopa Parlamenti tuleb SIS II ja VISi kasutuselevõtuga pidevalt kursis hoida;

11.   teeb asjaomasele parlamendikomisjonile ülesandeks seda teemat tähelepanelikult jälgida ja valmistada täiskogule ette jätkuresolutsioon niipea, kui selleks annab põhjust olukorra muutumine, ning hiljemalt pärast 1. vahe-eesmärgi katse lõpetamist;

12.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 328, 13.12.2001, lk 4.
(2) ELT L 381, 28.12.2006, lk 4.
(3) ELT L 218, 13.8.2008, lk 60.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika