Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2721(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0097/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0097/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 22/10/2009 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0055

Hyväksytyt tekstit
PDF 111kWORD 38k
Torstai 22. lokakuuta 2009 - Strasbourg
Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) ja viisumitietojärjestelmän (VIS) tilanne
P7_TA(2009)0055B7-0097/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. lokakuuta 2009 Schengen II -tietojärjestelmän ja viisumitietojärjestelmän tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että 6. joulukuuta 2001 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2424/2001(1) komission tehtäväksi annettiin kehittää toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmä (SIS II) ja että järjestelmä oli määrä ottaa käyttöön maaliskuussa 2007,

B.   ottaa huomioon, että parlamentti esitti 13. lokakuuta 2006 kantansa asetukseen (EY) N:o 1987/2006(2), jossa vahvistettiin oikeusperusta Schengen II -tietojärjestelmälle,

C.   ottaa huomioon, että uutta järjestelmää ei lukuisten ongelmien ja viivästysten vuoksi ole vieläkään otettu käyttöön ja että hankkeen toteutettavuudesta on esitetty epäilyjä,

D.   ottaa huomioon, että joitakin maita, mukaan lukien Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta, Kypros, Bulgaria, Romania ja Liechtenstein, ei sisällytetä Schengen II -tietojärjestelmään, ennen kuin ongelmiin on löydetty ratkaisu,

E.   ottaa huomioon, että oikeus- ja sisäasioiden neuvosto hyväksyi 4. ja 5. kesäkuuta 2009 joukon päätelmiä Schengen II -tietojärjestelmän uusista suuntaviivoista ja päätti, että järjestelmän kehittämistä olisi jatkettava olemassa olevan Schengen II -hankkeen perusteella, mutta kuitenkin siten, että SIS 1+RE -järjestelmä säilytetään vaihtoehtoisena varajärjestelmänä,

F.   ottaa huomioon, että on tehtävä kaksi teknistä testiä (nk. välitavoitetestit), ensimmäinen vuoden 2009 lopussa ja toinen kesällä 2010,

G.   ottaa huomioon, että nykyisten ennusteiden mukaan Schengen II -tietojärjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2011 viimeisen neljänneksen aikana,

H.   ottaa huomioon, että parlamentti esitti 7. kesäkuuta 2007 kantansa asetukseen (EY) N:o 767/2008(3), jossa vahvistettiin oikeusperusta viisumitietojärjestelmälle (VIS),

I.   ottaa huomioon, että viisumitietojärjestelmä, joka perustuu samaan tekniseen alustaan ja jonka on kehittänyt sama sopimuskumppani kuin Schengen II -tietojärjestelmän, on myös yksi EU:n ensisijaisista hankkeista,

J.   ottaa huomioon, että myös viisumitietojärjestelmän toteutus viivästyy, koska järjestelmää ei oteta käyttöön vuoden 2009 lopussa, kuten oli suunniteltu; toteaa, että viisumitietojärjestelmän käyttöönotto voi siirtyä syyskuuta 2010 myöhemmäksikin ottaen huomioon järjestelmän keskusyksikön perustamiseen komissiossa liittyvät ongelmat ja jäsenvaltioissa toteutettavat valmistelut,

1.   korostaa, että Schengen II -tietojärjestelmän toteutus on edelleen parlamentin ensisijainen tavoite ja että järjestelmä olisi otettava käyttöön mahdollisimman pian, koska sillä saadaan aikaan useita parannuksia ja siihen sisältyy uusia oikeusperustan mukaisia toimintoja, joilla voidaan parantaa unionin kansalaisten turvallisuutta ja taata tehokkaat rajatarkastukset ulkorajoilla sekä samalla varmistaa Schengenin säännöstön toteuttaminen ja sen johdonmukaisuus;

2.   ilmaisee syvän huolensa sekä Schengen II -tietojärjestelmän että viisumitietojärjestelmän käyttöönoton viivästymisestä;

3.   pyytää, että komissio ja neuvosto tiedottavat sille 22. joulukuuta 2009 tehtävän ensimmäisen teknisen välitavoitetestin tuloksista heti sen suorittamisen jälkeen ja että ne tiedottavat sille viipymättä tulevista toimista;

4.   vaatii noudattamaan täydellistä avoimuutta täytäntöönpanoprosessissa, rahoitukseen liittyvät näkökohdat mukaan lukien, ja pyytää, että sille yhtenä lainsäätäjänä tiedotetaan siitä, sisältyvätkö niin kutsutut ensimmäinen ja toinen välitavoitetesti yhä nykyiseen Schengen II -tietojärjestelmän kehittämissopimukseen vai onko niitä pidettävä lisävaatimuksina ja mitä lisäkustannuksia niistä siinä tapauksessa aiheutuu;

5.   pyytää saada tietää, onko sopimuskumppanille määrätty sakkoja viivästyksistä ja teknisistä virheistä, joiden vuoksi aikaisemmat testit epäonnistuivat, ja jos on, kuinka paljon; pyytää lisäksi saada tietää kuinka paljon lisäkustannuksia näistä viivästyksistä ja teknisistä virheistä aiheutuu siksi, että on suoritettava uusia testejä ja että Schengen II -tietojärjestelmän käyttöönotto myöhentyy;

6.   vaatii komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan yhteisiä koordinoituja toimia sen välttämiseksi, että Schengen II -tietojärjestelmän kehittämisen yhteydessä syntynyt tilanne toistuisi viisumitietojärjestelmän osalta;

7.   pyytää neuvostoa ja komissiota antamaan perustellun selvityksen siitä, miksi ne yhä luottavat nykyiseen sopimuskumppaniin ja tämän kykyyn viedä Schengen II -tietojärjestelmää ja viisumitietojärjestelmää eteenpäin menestyksellisesti ja ilman lisäviivytyksiä;

8.   korostaa, että neuvoston ja komission on otettava parlamentti mukaan kaikkeen Schengen II -tietojärjestelmän ja viisumitietojärjestelmän kehitystä koskevaan päätöksentekoon, etenkin, jos testitulokset eivät ole tyydyttäviä ja johtavat siten suunnanmuutokseen SIS II- ja VIS-hankkeissa, mihin saattaisi kuulua hankkeista vastaavan yhtiön kanssa tehdyn nykyisen sopimuksen purkaminen;

9.   kehottaa komissiota selvittämään, johtaisiko mahdollinen sopimuksen purkaminen automaattisesti SIS II -hankkeen osalta vara- tai varmuusjärjestelmän täytäntöönpanoon, ja esittämään mahdolliset vaikutukset VIS-hankkeeseen;

10.   korostaa, että parlamentille on tiedotettava jatkuvasti Schengen II -tietojärjestelmän ja viisumitietojärjestelmän käyttöönoton tilanteesta;

11.   kehottaa asiasta vastaavaa valiokuntaa seuraamaan tätä asiaa tarkasti ja valmistelemaan seurantapäätöslauselman täysistuntoa varten heti kun uusi kehitys antaa siihen aihetta ja viimeistään kun ensimmäinen välitavoitetesti on saatettu päätökseen;

12.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EYVL L 328, 13.12.2001, s. 4.
(2) EUVL L 381, 28.12.2006, s. 4.
(3) EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö