Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2721(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0097/2009

Ingediende teksten :

B7-0097/2009

Debatten :

Stemmingen :

PV 22/10/2009 - 8.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2009)0055

Aangenomen teksten
PDF 116kWORD 35k
Donderdag 22 oktober 2009 - Straatsburg
Stand van zaken van SIS II en VIS
P7_TA(2009)0055B7-0097/2009

Resolutie van het Europees Parlement van 22 oktober 2009 over de stand van zaken van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie en het Visuminformatiesysteem

Het Europees Parlement,

–   gelet op artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A.   overwegende dat in Verordening (EG) nr. 2424/2001 van de Raad van 6 december 2001 de Commissie gemandateerd is om het Schengeninformatiesysteem (SIS) van de tweede generatie(1) te ontwikkelen, met als beoogde datum van inwerkingtreding maart 2007,

B.   overwegende dat het Parlement op 13 oktober 2006 goedkeuring heeft gehecht aan de Verordening (EG) nr. 1987/2006(2) heeft goedgekeurd, houdende de rechtsgrondslag voor het SIS II,

C.   overwegende dat het nieuwe systeem door een groot aantal problemen en vertragingen nog altijd niet operationeel is, en dat er twijfels zijn geuit omtrent de levensvatbaarheid van het project,

D.   overwegende dat een aantal landen, waaronder Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Liechtenstein, niet in het SIS-systeem zullen worden geïntegreerd voordat een oplossing is gevonden,

E.   overwegende dat de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 4 en 5 juni 2009 goedkeuring heeft gehecht aan een aantal conclusies met betrekking tot de nieuwe oriëntatie van SIS II, die erop neerkomen dat het systeem verder moet worden ontwikkeld op basis van het bestaande SIS II-project, maar met het SIS 1 + RE-systeem als alternatief scenario,

F.   overwegende dat er twee technische tests (zogenaamde mijlpaaltest) zullen moeten worden gehouden, de eerste eind 2009 en de tweede in de zomer van 2010,

G.   overwegende dat de verwachting nu is dat SIS II pas in het laatste kwartaal van 2011 operationeel kan worden,

H.   overwegende dat het Parlement op 7 juni 2007 de Verordening (EG) nr. 767/2008(3) heeft goedgekeurd, houdende de rechtsgrondslag voor het Visuminformatiesysteem (VIS),

I.   overwegende dat de oprichting van het VIS, op basis van hetzelfde technische platform en ontwikkeld door dezelfde contractant als het SIS II-systeem, ook een prioriteit is voor de EU,

J.   overwegende dat ook het VIS vertraging oploopt, aangezien de datum van inwerkingtreding (eind 2009) niet zal worden gehaald en dat de inwerkingtreding misschien wel tot na september 2010 zal moeten worden uitgesteld ten gevolg van een aantal problemen bij het ontwikkelen van de kern van het VIS-systeem door de Commissie en gezien de voorbereidingen die op nationaal niveau in de lidstaten moet worden gedaan,

1.   beklemtoont het feit dat de oprichting van het SIS II onverminderd een prioriteit is voor het Parlement en dat het systeem zo snel mogelijk operationeel moet zijn, met een aantal verbeteringen en nieuwe functies zoals voorzien in de rechtsgrondslag, teneinde de veiligheid van de Europese burgers te vergroten en doeltreffende grenscontroles aan de buitengrenzen te waarborgen, in combinatie met garanties betreffende de voltooiing en samenhang van het Schengen-acquis;

2.   maakt zich ernstige zorgen over de vertraging van de inwerkingtreding van zowel het SIS II- als het VIS-systeem;

3.   vraagt direct na afloop van de technische mijlpaal 1-test op 22 december 2009 door de Commissie en de Raad te worden geïnformeerd over de resultaten ervan, alsook over de eventueel te nemen verdere stappen;

4.   dringt aan op volledige transparantie wat het implementatieproces betreft, alsook wat de financiële aspecten betreft, en verzoekt als medewetgever te worden geïnformeerd over het feit of de zogenaamde mijlpaal 1 en 2-tests nog onder het contract voor de ontwikkeling van het bestaande SIS II vallen of dat ze als aanvullende eisen moeten worden beschouwd, en over de extra kosten die dat laatste met zich mee zou brengen;

5.   verzoekt te worden meegedeeld of er boetes zijn opgelegd aan de contractant in verband met de vertragingen en de technische fouten die tot het mislukken van de eerdere tests hebben geleid en, indien van toepassing, de hoogte van die boetes; vraagt daarnaast te worden geïnformeerd over de extra kosten, ten gevolg van deze vertragingen en technische fouten, van de nieuwe tests en van het overschrijden van het tijdschema voor de ontwikkeling van het SIS II;

6.   dringt aan op samenwerking tussen en coördinatie van de inspanningen van de Commissie en de lidstaten om te voorkomen dat het scenario van SIS II zich herhaalt bij het VIS;

7.   vraagt de Raad en de Commissie een met redenen omklede uitleg te geven waarom zij vertrouwen houden in de huidige contractant en zijn vermogen het VIS en het SIS II zonder nieuwe vertragingen verder te ontwikkelen;

8.   benadrukt dat de Raad en de Commissie het Parlement bij alle beslissingen betreffende de ontwikkeling van het VIS en het SIS II moeten betrekken, met name wanneer de resultaten van de tests niet bevredigend zijn, resulterend in een koerswijziging aangaande zowel het VIS- als het SIS II-project, in het bijzonder een annulering van het contract met de verantwoordelijke onderneming;

9.   verzoekt de Commissie te verduidelijken of een eventuele annulering van het contract in het geval van het SIS II-project automatisch tot de inwerkingtreding van het alternatieve scenario zal leiden, en mee te delen wat de mogelijke gevolgen daarvan voor het VIS-project zijn;

10.   beklemtoont dat het Parlement voortdurend op de hoogte moet worden gehouden van de stand van zaken van de ontwikkeling van het SIS II en het VIS;

11.   geeft zijn bevoegde commissie opdracht dit onderwerp van nabij te volgen en zodra daartoe aanleiding is, en ten laatste na afronding van de mijlpaal 1-test, een follow-upoplossing voor de voltallige vergadering voor te bereiden;

12.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, alsmede de regeringen en de parlementen van de lidstaten.

(1) PB L 328 van 13.12.2001, blz. 4.
(2) PB L 381 van 28.12.2006, blz. 4.
(3) PB L 218 van 13.8.2008, blz. 60.

Juridische mededeling - Privacybeleid