Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2721(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0097/2009

Teksty złożone :

B7-0097/2009

Debaty :

Głosowanie :

PV 22/10/2009 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2009)0055

Teksty przyjęte
PDF 207kWORD 42k
Czwartek, 22 października 2009 r. - Strasburg
Sytuacja w zakresie SIS II i VIS
P7_TA(2009)0055B7-0097/2009

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie sytuacji w zakresie Systemu Informacyjnego Schengen II i Systemu Informacji Wizowej

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2424/2001 z dnia 6 grudnia 2001 r. Komisja otrzymała pełnomocnictwo do opracowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS)(1) drugiej generacji, który miał wejść w życie w marcu 2007 r.,

B.   mając na uwadze, że Parlament przyjął w dniu 13 października 2006 r. rozporządzenie (WE) nr 1987/2006(2) ustanawiające podstawę prawną SIS II,

C.   mając na uwadze, że w związku z szeregiem problemów i opóźnień nowy system nie zaczął jeszcze funkcjonować i pojawiły się wątpliwości co do wykonalności projektu,

D.   mając na uwadze, że dopóki nie zostanie znalezione rozwiązanie w tej kwestii wiele państw, w tym Irlandia, Zjednoczone Królestwo, Cypr, Bułgaria, Rumunia i Lichtenstein, nie zostanie włączonych do systemu SIS,

E.   mając na uwadze, że Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dni 4-5 czerwca 2009 r. przyjęła szereg wniosków w sprawie nowego ukierunkowania SIS II podejmując decyzję o tym, że dalszy rozwój systemu powinien nadal opierać się na istniejącym projekcie SIS II, przy czym brany jest pod uwagę alternatywny scenariusz z wykorzystaniem SIS 1 + RE jako rozwiązanie awaryjne,

F.   mając na uwadze, że konieczne będzie przeprowadzenie dwóch testów technicznych (tzw. testów etapowych – ang. milestone tests), z których pierwszy przewidziany jest na koniec 2009 r., a drugi na lato 2010 r.,

G.   mając na uwadze, że według aktualnych przewidywań system SIS II nie będzie operacyjny wcześniej niż w ostatnim kwartale 2011 r.,

H.   mając na uwadze, że Parlament Europejski przyjął w dniu 7 czerwca 2007 r. rozporządzenie (WE) nr 767/2008(3) ustanawiające podstawę prawną Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS),

I.   mając na uwadze, że utworzenie VIS opierającego się na takiej samej platformie technicznej, jak platforma systemu SIS II i rozwiniętego przez tego samego wykonawcę jest dla UE kwestią o znaczeniu priorytetowym,

J.   mając na uwadze, że również VIS jest opóźniony, gdyż ustalony na koniec 2009 r. termin uruchomienia systemu nie zostanie dotrzymany, a rozpoczęcie funkcjonowania może nastąpić później niż we wrześniu 2010 r. z uwagi na pewne problemy związane z uruchomieniem centralnego VIS przez Komisję oraz w związku z przygotowaniami na poziomie krajowym w państwach członkowskich,

1.   podkreśla, że utworzenie SIS II pozostaje w dalszym ciągu priorytetową kwestią dla Parlamentu oraz że system powinien jak najszybciej stać się operacyjny i nieść ze sobą szereg udoskonaleń i nowych funkcji, jak przewidziano w podstawie prawnej, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa europejskich obywateli i zagwarantowania skutecznej kontroli granic zewnętrznych, przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji i spójności dorobku Schengen;

2.   wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z opóźnieniem rozpoczęcia działania systemów SIS II i VIS;

3.   zwraca się do Komisji i Rady o poinformowanie go o wynikach technicznego testu etapu 1 bezpośrednio po jego przeprowadzeniu, które przewidziane zostało na dzień 22 grudnia 2009 r. oraz o bezzwłoczne poinformowanie go o dalszych krokach, które mają zostać podjęte;

4.   wzywa do pełnej przejrzystości procesu wdrażania, również w odniesieniu do aspektów finansowych, oraz jako współprawodawca wnosi o poinformowanie go o tym, czy tzw. testy etapowe 1 i 2 wchodzą jeszcze w zakres umowy dotyczącej rozwoju SIS II, czy muszą być traktowane jako dodatkowe wymogi i jakie nadprogramowe koszty są w takim przypadku przewidywane;

5.   zwraca się o przekazanie informacji dotyczących ewentualnego nałożenia na wykonawcę kar w związku z opóźnieniami i usterkami technicznymi, które doprowadziły do tego, że wcześniejsze testy zakończyły się niepowodzeniem oraz o wysokości tych kar; wzywa ponadto o informowanie go o dodatkowych kosztach związanych z opóźnieniami i usterkami, które doprowadziły do konieczności przeprowadzenia nowych testów i przedłużenia w czasie harmonogramu wdrażania SIS II;

6.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia wspólnych i skoordynowanych wysiłków w celu uniknięcia powtórzenia się w związku z systemem VIS takiego samego scenariusza, jaki miał miejsce w ramach rozwoju SIS II;

7.   wzywa Radę i Komisję do przedstawienia uzasadnionego wyjaśnienia powodów, dla których w dalszym ciągu mają zaufanie od obecnego wykonawcy oraz jego zdolności do pomyślnego rozwinięcia systemów VIS i SIS II bez dalszych opóźnień;

8.   podkreśla, że Rada i Komisja muszą włączać Parlament we wszelkie decyzje związane z rozwojem SIS II i VIS, w szczególności w przypadku gdyby wyniki testów okazały się niezadowalające, co doprowadziłoby do zmiany zarządzania zarówno projektem SIS II, jak i VIS, która mogłaby obejmować również wymówienie obecnej umowy zawartej z przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za te projekty;

9.   wzywa Komisję do wyjaśnienia, czy wypowiedzenie umowy automatycznie spowoduje wdrożenie rozwiązania awaryjnego lub planu alternatywnego w odniesieniu do projektu SIS II oraz do przedstawienia, jakie ewentualne skutki może to mieć dla projektu VIS;

10.   podkreśla, że Parlament musi stale otrzymywać informacje na temat aktualnej sytuacji w zakresie tworzenia SIS II i VIS;

11.   zobowiązuje swoją właściwa komisję do ścisłego monitorowania tej kwestii oraz do przygotowania w następstwie tych działań rezolucji, która zostanie przedłożona na posiedzeniu plenarnym jak tylko będzie to możliwe w świetle nowych postępów, a najpóźniej po zakończeniu testu etapu 1;

12.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 328 z 13.12.2001, s. 4.
(2) Dz.U. L 381 z 28.12.2006, s. 4.
(3) Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności