Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2721(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0097/2009

Ingivna texter :

B7-0097/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 22/10/2009 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0055

Antagna texter
PDF 113kWORD 35k
Torsdagen den 22 oktober 2009 - Strasbourg
Lägesrapport för SIS II och VIS
P7_TA(2009)0055B7-0097/2009

Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2009 om utvecklingen av Schengens Informationssystem II och Informationssystemet för viseringar

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I rådets förordning (EG) nr 2424/2001(1) av den 6 december 2001fick kommissionen i uppdrag att utveckla andra generationen av Schengens Informationssytem (SIS), som skulle träda i kraft i mars 2007.

B.  Europaparlamentet antog den 13 oktober 2006 förordning (EG) nr 1987/2006(2) i vilken den rättsliga grunden för SIS II fastställdes.

C.  På grund av flera problem och förseningar har det nya systemet ännu inte tagits i bruk, och det råder tveksamheter om projektet överhuvudtaget är genomförbart.

D.  Flera länder, däribland Irland, Storbritannien, Cypern, Bulgarien, Rumänien och Liechtenstein kommer inte att kunna integreras i SIS-systemet förrän man har hittat en lösning.

E.  Rådet (rättsliga och inrikes frågor)av den 4 och 5 juni 2009 antog ett antal slutsatser om den nya inriktningen av Schengens informationssystem (SIS II) och bestämde att utvecklingen av systemet bör fortsätta på grundval av det befintliga SIS II-projektet, men att SIS 1+ RE ska fungera som en alternativ lösning.

F.  Två tekniska tester (så kallade etappmålstest) kommer att göras, ett i slutet av 2009 och ett andra under sommaren 2010.

G.  Som det ser ut i dag skulle SIS II kunna tas i bruk först under sista kvartalet 2011.

H.  Europaparlamentet antog den 7 juni 2007 förordning (EG) nr 767/2008(3) i vilken den rättsliga grunden för Informationssystemet för viseringar (VIS) fastställdes.

I.  VIS som baseras på samma tekniska plattform och utvecklas av samma uppdragstagare som ansvarar för SIS II, prioriteras också av EU.

J.  VIS är också försenat eftersom systemet inte kommer att kunna tas i bruk som planerat från och med slutet av 2009, och eventuellt inte kommer att komma igång förrän efter september 2010 på grund av vissa problem som kommissionen har stött på vid inrättandet av det centrala VIS, samt med tanke på förberedelserna på nationell nivå i medlemsstaterna.

1.  Europaparlamentet framhåller att införandet av SIS II prioriteras även fortsättningsvis av parlamentet och att systemet bör tas i drift så snart som möjligt eftersom det innehåller flera förbättringar och nya funktioner enligt den rättsliga grunden som ska stärka skyddet för Europas invånare och garantera en effektiv gränskontroll vid de yttre gränserna samtidigt som fullbordandet av och enhetligheten i Schengenregelverket säkerställs.

2.  Europaparlamentet uttrycker stor oro över de förseningar som har gjort att systemen SIS II och VIS inte har kommit igång.

3.  Europaparlamentet begär information från kommissionen och rådet om resultaten av det första tekniska etappmålstest som ska genomföras den 22 december 2009, omedelbart efter att det är klart, och att utan dröjsmål bli informerad om fortsatta åtgärder.

4.  Europaparlamentet efterlyser full insyn i genomförandet, även beträffande de ekonomiska aspekterna, och begär att få information, som medlagstiftare, om huruvida de så kallade första och andra etappmålstesten fortfarande sker inom ramen för det nuvarande kontraktet för utvecklingen av SIS II eller om de ska ses som kompletterande krav, och att få veta vilka extra kostnader detta i så fall medför.

5.  Europaparlamentet begär att få information om uppdragstagaren har dömts till böter för de förseningar och tekniska misstag som innebar att de tidigare testen misslyckades, och i förekommande fall, om bötesbeloppen. Parlamentet begär dessutom information om de extra kostnader som dessa förseningar och tekniska misstag har medfört i form av nya tester och förseningar i fråga om användningen av SIS II.

6.  Europaparlamentet efterlyser kraftfulla och gemensamma insatser från kommissionens och medlemsstaternas sida för att undvika att den situation som präglat utvecklingen av SIS II upprepas i samband med VIS.

7.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att komma med en godtagbar förklaring till varför man har fortsatt förtroende för nuvarande uppdragstagare och dess möjligheter att gå vidare med systemen VIS och SIS II utan ytterligare förseningar.

8.  Europaparlamentet betonar att rådet och kommissionen måste involvera parlamentet i alla beslut som avser utvecklingen av SIS II och VIS, särskilt om testresultaten inte är tillfredsställande och leder till en ändrad inriktning av både SIS II och VIS, vilket kan innebära att det nuvarande kontraktet med ansvarigt företag sägs upp.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra huruvida en eventuell uppsägning av kontraktet, när det gäller SIS II-projektet, automatiskt kommer att leda till den alternativa lösningen eller beredskapslösningen, samt att redogöra för de eventuella följderna för VIS-projektet.

10.  Europaparlamentet betonar att parlamentet ständigt måste informeras om det aktuella läget i utvecklingen av SIS II och VIS.

11.  Europaparlamentet ger behörigt utskott i uppdrag att noggrant bevaka denna fråga och utarbeta en uppföljningsresolution för kammaren så snart den nya utvecklingen tillåter, och senast efter det att det första etappmålstestet har genomförts.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EGT L 328, 13.12.2001, s. 4.
(2) EUT L 381, 28.12.2006, s. 4.
(3) EUT L 218, 13.8.2008, s. 60.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy