Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2718(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0118/2009

Разисквания :

PV 20/10/2009 - 13
CRE 20/10/2009 - 13

Гласувания :

PV 22/10/2009 - 8.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0056

Приети текстове
PDF 317kWORD 81k
Четвъртък, 22 октомври 2009 г. - Страсбург
Изграждане на демокрацията във външните отношения
P7_TA(2009)0056RC-B7-0118/2009

Резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно изграждане на демокрацията във външните отношения на ЕС

Европейският парламент,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, и по-специално член 21 от нея, и Международния пакт за граждански и политически права,

–   като взе предвид членове 3, 6, 11 и 19 от Договора за Европейския съюз и членове 177, 300 и 310 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид всички споразумения между ЕС и трети държави и клаузите относно правата на човека и демокрацията, които се съдържат в тези споразумения,

–   като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз(1), прогласена в Страсбург на 12 декември 2007 г.,

–   като взе предвид резолюция на Общото събрание на ООН от 8 септември 2000 г. (A/RES/55/2), озаглавена "Декларация на хилядолетието на ООН",

–   като взе предвид резолюция на Общото събрание на ООН от 4 декември 2000 г. (A/RES/55/96), озаглавена "Насърчаване и укрепване на демокрацията",

–   като взе предвид резолюция на Общото събрание на ООН от 15 септември 2005 г. (A/RES/60/1), озаглавена "Резултатите от срещата на високо равнище през 2005 г.",

–   като взе предвид резолюция на Общото събрание на ООН от 20 декември 2004 г (A/RES/59/201), озаглавена "Засилване на ролята на регионалните, подрегионалните и други организации и спогодби при насърчаването и укрепването на демокрацията",

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 11 април 2000 г. относно помощ и наблюдение на избори от ЕС (COM(2000)0191),

–   като взе предвид резолюцията си от 15 март 2001 г. относно съобщението на Комисията относно помощ и наблюдение на избори от ЕС(2),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 8 май 2001 г. относно ролята на ЕС при насърчаването на правата на човека и демократизацията в трети държави (COM(2001)0252),

–   като взе предвид резолюцията си от 25 април 2002 г. относно съобщението на Комисията относно ролята на ЕС при насърчаването на правата на човека и демократизацията в трети държави(3),

–   като взе предвид Европейската стратегия за сигурност, приета на 12 декември 2003 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 20 октомври 2003 г. относно "Управление и развитие" (COM(2003)0615),

–   като взе предвид своята резолюция от 31 март 2004 г. относно управлението в политиката на развитие на ЕС(4),

–   като взе предвид съвместната декларация на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки на срещата със Съвета, Европейския парламент и Комисията относно политиката на развитие на ЕС, озаглавена "Европейския консенсус"(5),

–   като взе предвид Парижката декларация относно ефективността на помощта от 2005 г. и Програмата за действие на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), приета в Акра през 2008 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 30 август 2006 г. относно "Управлението в Европейския консенсус за развитие – към хармонизиран подход в Европейския съюз" (COM(2006)0421),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1889/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света(6),

–   като взе предвид решението на Бюрото от 18 юни 2007 г. относно създаване на Бюро за насърчаване на парламентарната демокрация,

–   като взе предвид резолюцията си от 8 май 2008 г относно мисиите на ЕС за наблюдение на изборите: цели, практики и бъдещи предизвикателства(7),

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 18 май 2009 г. относно "Подкрепата за демократично управление – към подобрена рамка на ЕС",

–   като взе предвид въпроса с искане за устен отговор от 30 септември 2009 г. към Комисията относно изграждането на демокрацията във външните отношения (O-0093/2009 – B7-0213/2009),

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник;

А.   като има предвид, че демокрацията и правата на човека са основни ценности на Европейския съюз и неговите държави-членки и са неделима част от процеса на европейска интеграция от самото начало;

Б.   като има предвид, че в учредителните договори на Европейския съюз се изтъква твърда ангажираност към демокрацията и правата на човека, и че политическите критерии от Копенхаген за "стабилност на институциите, които гарантират демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека, зачитане и защита на малцинствата" винаги са били ключов елемент от процеса на разширяване;

В.   като има предвид, че позицията на ЕС за изграждане и подкрепа на демокрацията досега не е изложена в единен документ;

Г.   като има предвид, че успешното включване на политическите, социалните и икономическите права в широко разбиране за демокрация в рамките на ЕС изигра ключова роля за създаване на стабилност и благоденствие по начин, невиждан в световната история;

Д.   като има предвид, че член 11 от Договора за Европейския съюз гласи, че една от основните цели на Общата външна политика и политика за сигурност е "да развива и укрепва демокрацията и принципите на правовата държава, и зачитането на човешките права и основните свободи";

Е.   като има предвид, че член 21 от Договора за Европейския съюз, както е изменен с Договора от Лисабон гласи, че "дейността на Съюза на международната сцена се ръководи от основополагащите принципи за неговото създаване, развитие и разширяване" и че "Съюзът следи за съгласуваността между различните области на външната си дейност, както и между тези области и другите си политики";

Ж.   като има предвид, че насърчаването и зачитането на всички права на човека е основна предпоставка за съществуването на демократично общество, както това се потвърждава в Резолюция № А/RES/59/201 на Общото събрание на ООН, и като има предвид, че демократичните системи могат да се различават по форма и вид, както това се случва в рамките на ЕС, но демокрацията е универсална ценност и основните й принципи или елементи са залегнали в редица международни декларации и конвенции; като има предвид, че тези елементи, определени в две резолюции на Общото събрание на ООН от 2000 г. и 2004 г. (A/RES/55/96 и A/RES/59/201), включват:

   зачитане на правата на човека и основните свободи, inter alia, свободата на сдружаване и на мирни събрания, свободата на словото и свободата на изразяване на мнение,
   правото на участие в държавното управление, пряко или чрез свободно избрани представители, активното и пасивното избирателно право при валидни, периодични и свободни избори, проведени при всеобщо, равно и тайно гласуване, което гарантира свободното изразяване на волята на народа,
   плуралистична система от политически партии и организации,
   зачитане на принципите на правовата държава,
   разделение на властите и независимост на съдебната система,
   прозрачност и отчетност в публичната администрация,
   свободни, независими и плуралистични медии;

З.   като има предвид, че както е посочено в "Декларацията на хилядолетието'на ООН от 2000 г., демократичното и представително управление, основано на волята на народа, може най-добре да гарантира правото на мъжете и жените да живеят живота си и да отглеждат децата си достойно, без глад и страх от насилие, потискане или несправедливост;

И.   като има предвид, че възможността мъжете и жените равноправно да участват в политическия живот и в процеса на вземане на решения е предварително условие за истинска демокрация;

Й.   като има предвид, че демокрацията, развитието и зачитането на всички права на човека, включително икономическите, социалните и културните права, са взаимно зависими и взаимно подкрепящи се;

К.   като има предвид, че демокрацията е също така ясно свързана със сигурността, както се признава от Европейската стратегия за сигурност, която гласи, че "разпространяването на доброто управление, подкрепата за социалните и политическите реформи, справянето с корупцията и злоупотребите с властта, установяването на принципите на правовата държава и защитата на правата на човека са най-добрите средства за укрепване на международния ред";

Л.   като има предвид, че Европейският съюз разполага с широк набор от инструменти – от политически диалог и дипломатически инициативи до специфични инструменти за финансово и техническо сътрудничество за подпомагане на демокрацията по целия свят;

М.   като има предвид, че външните финансови инструменти на Европейския съюз, като например Инструментът за сътрудничество за развитие, Европейският инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) и Инструментът за стабилност, предоставят значителни възможности за демократично управление и подкрепа за институционалното изграждане и изграждането на капацитет;

Н.   като има предвид, че Европейският инструмент за демокрация и права на човека (EИДПЧ) е основен инструмент за финансова помощ в областта на правата на човека и демокрацията, със световен обхват , може да работи без съгласието на приемащата държава и пряко подпомага организации на гражданското общество; като има предвид, че мисиите на ЕС за наблюдение на изборите, финансирани от EИДПЧ, са основен елемент от приноса на ЕС към изграждането на демократични институции, което включва по-конкретно изпълнението на препоръките на мисиите на ЕС за наблюдение на изборите;

О.   като има предвид, че гражданското общество играе важна роля във външните усилия на Съюза за изграждане на демокрация, както показва приносът на доброволците в програмите за изграждане на мир и демокрация;

П.   като има предвид, че е необходим по-добър преглед на подкрепата за демокрацията, предоставена понастоящем от ЕС, както и на начина, по който големият набор от инструменти на ЕС за подкрепа на демокрацията по света се предоставя на държавите партньори, и на начина, по който посочените различни инструменти и участници действат, подпомагат се и се свързват помежду си;

Р.   като има предвид, че посочената по-горе резолюция на ЕП от 31 март 2004 г. относно съобщението на Комисията относно управление и развитие подчертава "значението от продължаване на избирателните и парламентарните реформи отвъд установяването на многопартийни избирателни системи за да се гарантира по-обширна и ефективна политическа дейност сред населението";

1.  Споделя мнението, че съществува необходимост от по-съгласувана и единна рамка с цел повишаване на ефективността на подкрепата от страна на ЕС за изграждането на демокрацията в световен мащаб и преди всичко за насърчаването на демократични ценности и зачитане на правата на човека;

2.  Приветства усилията на предишните и настоящите председателства на ЕС да прилагат инициатива, обхващаща трите стълба, относно изграждането на демокрацията във външната дейност на ЕС, с цел да се определи по-ясно политическата линия на ЕС и да се укрепи дейността му и координирането на усилията му, и подчертава необходимостта от непрестанни действия в тази област като част от заключенията на Съвета, които предстои да бъдат приети през ноември 2009 г.; в тази връзка подчертава, че някои основни принципи, като например прозрачност, достъп до документи, консултация и отчетност, трябва да бъдат надлежно взети предвид от Съвета при разглеждането на този въпрос;

3.  Препоръчва заключенията на предстоящия Съвет да включват конкретни и практически предложения за подобряване на координирането на мерките за изграждане на демокрацията в инструментите на политика на Европейския съюз в областта на външната политика, правата на човека и развитието; потвърждава, че приемането на стратегия относно правата на човека и демокрацията в отделните държави, която се разглежда като референтен документ за установяване на приоритети, специфични за различните държави в тази област, и се включва във всички съответни външни политики и инструменти на ЕС със съответни трети държави, би могло съществено да засили съгласуваността, координацията и ефективността на външната дейност на ЕС;

4.  Отново подчертава, че демократизацията и доброто управление не са самоцел, а играят решаваща роля за намаляването на бедността, устойчивото развитие, мира и стабилността; посочва, че демокрацията, както ясно показа процесът на вътрешна интеграция на ЕС, спомага за предоставянето не само на политически и граждански права, но също така и на икономически, културни и социални права, включително солидарност;

5.  Призовава Комисията и държавите-членки да осигурят при създаване на новата служба за външна дейност ефективно включване на правата на човека и изграждането на демокрацията във всички политически области и да извлекат поука от текущите процеси и опит с оглед на превръщането им в напредък в реални условия при насърчаване на демократичните ценности;

6.  Счита, че внедряването на демокрацията и на демократичните процеси в трети държави предлага най-добрите възможности за разработване на ефективни политики относно глобални въпроси, които също така засягат гражданите на ЕС; посочва, че демократичните системи са в състояние, например, да водят по-ефективна борба срещу транснационалната престъпност, нелегалната имиграция и нелегалния трафик, да опазват околната среда, да поддържат открита световна търговска система, както и да гарантират устойчиви и конкурентни доставки на енергия;

7.  Настоятелно призовава ЕС, с цел засилване на съгласуваните действия в световен мащаб за насърчаване на демокрацията, да подкрепи публично определението за демокрация, дадено от Общото събрание на ООН през 2005 г., като отправна точка за своята собствена дейност в областта на демократизацията;

8.  Подчертава, че демокрацията не може да бъде изнасяна или налагана отвън и че успешната стратегия за насърчаване на демокрацията трябва да се основава върху диалога и да предполага всеобхватни усилия за укрепване на гражданското общество и за повишаване на демократичната осведоменост в развиващите се страни; подчертава продължаващата обвързаност на ЕС към принципите за собственост на държавите партньори върху стратегиите и програмите за развитие; въпреки това посочва, че тези процеси могат да бъдат подпомагани от различните инструменти на ЕС, приспособени към специфичната ситуация във всяка държава;

9.  Подчертава, че ЕС трябва да разработи стратегии за подпомагане на развитието на гражданското общество и демократичните структури и че политическите фондации, неправителствените организации и академичните институции играят важна роля в този контекст и следва да бъдат подкрепяни;

10.  Предлага Съветът и Комисията да пристъпят към разработване на всеобхватен и подробен анализ на всички форми на подкрепата на ЕС за демокрацията в представителна извадка от държавите партньори с оглед представяне на практически препоръки;

11.  Препоръчва на Съвета и на Комисията да прилагат в своята дейност за подпомагане на демокрацията Парижката декларация на ОИСР относно ефективността на помощта и Програмата от Акра и предлага по-конкретно въвеждането на съвместни оценки на ЕС за демокрацията, съвместно програмиране на равнище ЕС, както и поделяне на тежестите, с оглед засилване на въздействието и видимостта на дейността на ЕС в подкрепа на демокрацията;

12.  Подчертава значението на клаузите за защита на правата на човека, които вече са включени в споразуменията на ЕС; в този контекст потвърждава, че посочените клаузи следва по-скоро последователно да се прилагат в съответствие със съществуващите споразумения, отколкото да се създават нови споразумения, съдържащи допълнителни условия;

13.  Предлага Комисията да включва систематично раздел за състоянието на демокрацията и правата на човека в стратегическите документи по държави, препоръки от съответните мисии на ЕС за наблюдение на избори, както и подкрепа за демокрацията в програмите с държавите партньори, където е уместно;

14.  Подчертава необходимостта от по-добро координиране на дейностите, извършвани в съответствие с различните външни финансови инструменти, и от взаимно допълване на географските и тематичните инструменти;

15.  Настоятелно призовава Съвета и Комисията преди да пуснат в ход нови инициативи за изграждане на демокрацията да провеждат широки и всеобхватни консултации с всички заинтересовани страни от ЕС и от трети държави, включително с институционални, регионални и местни участници, защитници на правата на човека и независими организации на гражданското общество;

16.  Насърчава Комисията да включва по-систематично демократичните институции от всички равнища, особено парламентите и органите на регионално и местно управление, в подготовката и прилагането на специфични за всяка държава инструменти, като например споразуменията между ЕС и съответната държава и стратегическите доклади по държави;

17.  Изисква Комисията да разгледа въпроса за създаването на доброволен Европейски корпус на мира, като вземе под внимание положителния опит на Европейската доброволческа служба (ЕДС);

18.  Подчертава, че е необходимо подкрепата на ЕС за демокрацията да бъде всеобхватна, като разглежда всички въпроси, обхванати от посочената по-горе резолюция на Общото събрание на ООН относно резултатите от срещата на високо равнище през 2005 г., както и да прилага дългосрочен подход по отношение на своето осъществяване; възприема Европейския инструмент за демокрация и права на човека като ключов инструмент за финансова подкрепа в това отношение и призовава подкрепата да бъде запазена и увеличена;

19.  Приветства положителния принос на мисиите на ЕС за наблюдение на изборите за засилване на демократичните процеси, за повишаване на спазването на правата на човека, на основните свободи, на доброто управление и на принципите на правовата държава, и по-конкретно за укрепване на избирателните процеси по света, но подчертава, че е необходимо да бъде гарантирана последователна следизборна политика, която да обръща особено внимание на взаимодействието между техническия и политическия контрол и принос от гражданското общество, с цел подкрепата за развитието да бъде в съответствие с демократичните принципи и с ценностите на демократичното управление;

20.  Призовава Комисията да продължава развива успешното си сътрудничество с ООН във връзка с мисиите за наблюдение на изборите и да укрепва създаването на обща стратегия и разработването на проекти с ООН и други, регионални организации, като например Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Африканския съюз, във връзка с насърчаване на демокрацията и правата на човека;

21.  Подчертава, че усилията на ЕС за изграждане на демокрация следва да се съсредоточават по-систематично върху ролята на избраните представители и политически партии, независимата съдебна система и медиите, както и върху укрепване на ролята на жените в политическия и обществен живот; подчертава също така значението на подкрепата за политическите фондации, неправителствените организации и академичните институции;

22.  Препоръчва въвеждането на специална стратегия за оказване на подкрепа на нови, демократично избрани парламенти с оглед трайно укрепване на демокрацията, на принципите на правовата държава и на доброто управление; призовава освен това за развитие на партньорски инструменти, включващи парламентаристи от различни националности, с оглед определяне какво представлява ефикасното и ефективно представителство на интересите на избирателите, ефикасен и ефективен контрол върху изпълнителната власт и на начините и средствата за поддържане на информационния поток между всички участници в системата на управление;

23.  Потвърждава своята решимост да подпомага укрепването на демократичните процеси, като повишава своето участие в наблюдението на изборите, в действията след приключване на мисиите на ЕС за наблюдение на изборите, както и в дейността по изграждането на парламентарен капацитет; призовава в тази връзка своето Бюро за насърчаване на парламентарната демокрация (БНПД) да представи на съответните парламентарни комисии цялостен план за действие, който следва непременно да включва ясен механизъм за сътрудничество с междупарламентарни делегации и съвместни парламентарни комитети; подчертава също така значението на включването на парламентарни асамблеи, като например Асамблеята АТКБ-ЕС, ЕВРОЛАТ, ЕВРОМЕД и ЕВРОНЕСТ;

24.  Насърчава делегациите на Комисията да си сътрудничат с БНПД, когато разглеждат или пускат в ход програми за парламентарна помощ;

25.  Препоръчва да се включи план за действие в заключенията на Съвета през ноември 2009 г. и да се извърши преглед на досегашния напредък до края на 2010 г.; изисква от настоящето и следващите председателства на ЕС да представят на компетентната комисия на Парламента резултатите от заседанието на Съвета по общи въпроси и външни отношения;

26.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ С 364, 18.12.2000 г., стр. 1.
(2) ОВ С 343, 05.12.2001 г., стр. 270.
(3) ОВ С 131 Е, 5.6.2003 г., стр. 147.
(4) ОВ С 103 Е, 29.04.2004 г., стр.550.
(5) ОВ С 46, 24.02.2006 г., стр. 1.
(6) ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 1.
(7) Приети текстове, P6_TA(2008)0194.

Правна информация - Политика за поверителност