Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2718(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0118/2009

Debatter :

PV 20/10/2009 - 13
CRE 20/10/2009 - 13

Omröstningar :

PV 22/10/2009 - 8.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0056

Antagna texter
PDF 138kWORD 55k
Torsdagen den 22 oktober 2009 - Strasbourg
Främjande av demokrati inom ramen för externa förbindelser
P7_TA(2009)0056RC-B7-0118/2009

Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2009 om främjande av demokrati i EU:s yttre förbindelser

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, särskilt artikel 21, och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–   med beaktande av artiklarna 3, 6, 11 och 19 i EU-fördraget och artiklarna 177, 300 och 310 i EG-fördraget,

–   med beaktande av alla avtal mellan EU och tredjeländer samt de klausuler om mänskliga rättigheter och demokrati som ingår i dessa avtal,

–   med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna(1), som kungjordes i Strasbourg den 12 december 2007,

–   med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution av den 8 september 2000 om FN:s millenniedeklaration (A/RES/55/2),

–   med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution av den 4 december 2000 om att främja och befästa demokratin (A/RES/55/96),

–   med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution av den 15 september 2005 om resultaten från 2005 års världstoppmöte(A/RES/60/1),

–   med beaktande FN:s generalförsamlings resolution av den 20 december 2004 om att stärka rollen för regionala, subregionala och andra organisationer och arrangemang när det gäller att främja och befästa demokratin (A/RES/59/201),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 april 2000 om EU:s stöd till och övervakning av val (KOM(2000)0191),

–   med beaktande av sin resolution av den 15 mars 2001 om kommissionens meddelande om EU:s stöd till och övervakning av val(2),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 maj 2001 om Europeiska unionens roll i arbetet för att främja mänskliga rättigheter och demokratisering i tredje land (KOM(2001)0252),

–   med beaktande av sin resolution av den 25 april 2002 om kommissionens meddelande om Europeiska unionens roll i arbetet för att främja mänskliga rättigheter och demokratisering i tredje land(3),

–   med beaktande av den europeiska säkerhetsstrategin av den 12 december 2003,

–   med beaktande av kommissionens meddelande den 20 oktober 2003 om styre och utveckling (KOM(2003)0615),

–   med beaktande av sin resolution av den 31 mars 2004 om styre i Europeiska unionens utvecklingspolitik(4),

–   med beaktande av den gemensamma förklaringen från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen om Europeiska unionens utvecklingspolitik: Europeiskt samförstånd(5),

–   med beaktande av Parisdeklarationen om biståndseffektivitet från 2005 och handlingsprogrammet från Accra från 2008, som organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har antagit,

–   med beaktande av kommissionens meddelande den 30 augusti 2006 "Samhällsstyrning och det europeiska samförståndet om utveckling – Mot ett harmoniserat tillvägagångssätt i Europeiska unionen" (KOM(2006)0421),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen(6),

–   med beaktande av sitt presidiebeslut av den 18 juni 2007 om inrättande av Byrån för främjande av parlamentarisk demokrati,

–   med beaktande av sin resolution av den 8 maj 2008 om EU:s valobservatörsuppdrag: mål, tillvägagångssätt och framtida utmaningar(7),

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 18 maj 2009 "Stöd till demokratisk samhällsstyrning – Mot förbättrade EU-ramar",

–   med beaktande av den muntliga frågan till kommissionen av den 30 september 2009 om främjande av demokrati inom ramen för de yttre förbindelserna (O-0093/2009 - B7-0213/2009),

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Demokrati och mänskliga rättigheter utgör grundläggande värden för Europeiska unionen och dess medlemsstater och har ända från början ingått som väsentliga delar i den europeiska integrationsprocessen.

B.  I Europeiska unionens grundfördrag görs ett beslutsamt åtagande till förmån för demokrati och mänskliga rättigheter. De politiska Köpenhamnskriterierna om stabila institutioner som garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter har utgjort nyckelprinciper i utvidgningsprocessen.

C.  Hittills har Europeiska unionens vision om uppbyggnad av och stöd till demokrati inte stadfästs i ett enda dokument.

D.  En bred förståelse för demokrati har bidragit till att politiska, sociala och ekonomiska rättigheter kunnat integreras i EU och spelat en väsentlig och aldrig tidigare skådad roll i världshistorien när det gäller att åstadkomma stabilitet och välstånd.

E.  Enligt artikel 11 i EU-fördraget är ett av de främsta målen med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken att "utveckla och befästa demokratin och rättsstatsprincipen samt respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna".

F.  I artikel 21 i EU-fördraget i dess lydelse enligt Lissabonfördraget står det att "Unionens åtgärder i internationella sammanhang ska utgå från de principer som har legat till grund för dess egen tillblivelse, utveckling och utvidgning" och att "Unionen ska sörja för samstämmigheten mellan de olika områden som omfattas av dess yttre åtgärder och mellan dessa och övrig politik".

G.  Främjande och skydd av samtliga mänskliga rättigheter utgör grundläggande förutsättningar för ett demokratiskt samhälles existens, vilket bekräftas i FN:s generalförsamlings resolution A/RES/59/201. Demokratiska system kan anta olika former, vilket är fallet inom EU, men demokratin är ett universellt värde och dess väsentliga principer eller innehåll fastställs i ett stort antal internationella deklarationer och konventioner. Principerna för demokratin, enligt definitionen i de två ovannämnda resolutionerna som antagits av FN:s generalförsamling 2000 och 2004 (A/RES/55/96 och A/RES/59/201), inbegriper följande:

   Respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, bland annat föreningsfrihet och frihet att delta i fredliga sammankomster samt yttrande- och åsiktsfrihet.
   Rätt att delta i utövandet av offentliga uppdrag, direkt eller via fritt valda företrädare, rätt att rösta och låta sig väljas i fria, hemliga och regelbundet anordnade val på grundval av allmän och lika rösträtt som garanterar befolkningen rätt att fritt uttrycka sin vilja.
   Ett pluralistiskt system med politiska partier och organisationer.
   Respekt för rättssäkerheten.
   Maktdelning och domstolsväsendets oberoende.
   Öppenhet och ansvar i offentlig förvaltning.
   Fria, oberoende och pluralistiska medier.

H.  I enlighet med FN:s Millenniedeklaration från år 2000 är ett demokratiskt och representativt samhällsstyre som är grundat på folkets vilja den bästa garantin för den rätt män och kvinnor har att leva sina liv och fostra sina barn i värdighet, fria från hunger och från fruktan för våld, förtryck och orättvisor.

I.  Mäns och kvinnors förmåga att delta på lika villkor i det politiska livet och i beslutsfattandet är en grundförutsättning för en verklig demokrati.

J.  Demokrati, utveckling och respekt för alla mänskliga rättigheter, inbegripet ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, är sinsemellan förbundna och ömsesidigt förstärkande.

K.  Demokrati är också tydligt kopplat till säkerhet, vilket bekräftas i den europeiska säkerhetsstrategin, där det står att det bästa sättet att stärka den internationella ordningen är att sprida normer för goda styrelseformer, stödja sociala och politiska reformer, ta itu med korruption och maktmissbruk, etablera rättsstatsprincipen och skydda mänskliga rättigheter.

L.  Europeiska unionen förfogar över ett stort antal instrument och verktyg, allt från politisk dialog och diplomatiska initiativ till specifika instrument för finansiering och tekniskt samarbete, för att stödja demokratin över hela världen.

M.  Europeiska unionens externa finansiella instrument – såsom instrumentet för utvecklingssamarbete, Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet och stabilitetsinstrumentet – erbjuder alla goda möjligheter att stödja demokratisk samhällsstyrning, institutionell uppbyggnad och kapacitetsförstärkning.

N.  Det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter är ett centralt instrument för finansiellt stöd till mänskliga rättigheter och demokrati, eftersom det är av global omfattning, kan tillämpas utan värdlandets samtycke och direkt stöder det civila samhällets organisationer. EU:s valobservatörsuppdrag, som finansieras av det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter, är en viktig del av EU:s bidrag till uppbyggnad av demokratiska institutioner. I detta bidrag ingår framför allt en uppföljning av rekommendationerna från EU:s valobservatörsuppdrag.

O.  Det civila samhället kan spela en viktig roll i Europeiska unionens externa demokratiinsatser, vilket framgår av volontärers bidrag till freds- och demokratiprogram.

P.  Det krävs en bättre överblick över det stöd som EU för närvarande beviljar för demokratiuppbyggnad. Det är också viktigt att titta närmare på hur EU:s många redskap och instrument för att stödja demokrati i hela världen uppfyller sina mål i partnerländerna och hur dessa olika instrument och aktörer kompletterar varandra och samverkar.

Q.  I parlamentets ovannämnda resolution av den 31 mars 2004 om kommissionens meddelande om styre och utveckling betonades "vikten av att fortsätta valsystemsreformer och parlamentariska reformer bortom inrättandet av flerpartisystem för att säkerställa mer omfattande och effektivare politisk aktivitet bland befolkningen".

1.  Europaparlamentet delar uppfattningen att det behövs av en mer samstämd och enhetlig ram för att göra EU:s demokratistöd, framför allt främjandet av demokratiska värderingar och respekten för mänskliga rättigheter, mer effektivt över hela världen.

2.  Europaparlamentet välkomnar de insatser som EU:s tidigare och nuvarande ordförandeskap har gjort i fråga om ett pelarövergripande demokratiinitiativ inom ramen för EU:s yttre åtgärder, i syfte att finslipa unionens politik och stärka dess insatser liksom samordningen av insatserna, och understryker behovet av fortlöpande åtgärder på detta område som en del av de slutsatser som rådet ska anta i november 2009. Parlamentet betonar i detta avseende att vissa avgörande principer som insyn, tillgång till handlingar, samråd och ansvarsutkrävande vederbörligen måste beaktas av rådet när det behandlar denna fråga.

3.  Europaparlamentet rekommenderar det kommande rådet att i sina slutsatser ta med konkreta och praktiska förslag om att förbättra samordningen av demokratistödet inom ramen för EU:s instrument på området för utrikespolitik, mänskliga rättigheter och utvecklingspolitik. Parlamentet konstaterar återigen att man genom att anta en landstrategi om mänskliga rättigheter och demokrati – som ska ses som ett referensdokument där landspecifika prioriteringar inom detta område fastställs, och som ska integreras i EU:s samtliga relevanta yttre politiska åtgärder och instrument med det berörda tredjelandet – på ett avgörande sätt skulle kunna förbättra konsekvensen, samordningen och effektiviteten i EU:s yttre åtgärder.

4.  Europaparlamentet bekräftar att demokratisering och goda styrelseformer inte enbart är självändamål, utan att de också är helt nödvändiga för fattigdomsminskning, hållbar utveckling, fred och stabilitet. Demokrati bidrar till att garantera politiska och medborgerliga rättigheter, men också ekonomiska, kulturella och sociala rättigheter och inte minst solidaritet, vilket framgår av EU:s interna integrationsprocess.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och EU-medlemsstaterna att, vid utformningen av den nya tjänsten för yttre åtgärder, se till att principerna om mänskliga rättigheter och demokratiuppbyggnad integreras på ett effektivt sätt i samtliga politikområden och att dra lärdom av aktuella processer och erfarenheter, så att de kan omvandlas till praktiska framsteg i arbetet med att främja demokratiska värderingar.

6.  Europaparlamentet anser att införandet av demokrati och demokratiska förfaranden i tredjeländer, ger de bästa utsikterna för att kunna utforma en effektiv politik när det gäller globala frågor som också berör EU:s medborgare. Demokratiska system kan till exempel mer effektivt bekämpa gränsöverskridande brottslighet, olaglig invandring och människohandel, skydda miljön, upprätthålla ett öppet internationellt handelssystem och garantera en hållbar och konkurrenskraftig energiförsörjning.

7.  Europaparlamentet rekommenderar EU att, i syfte att stärka de samordnade åtgärderna över hela världen till förmån för demokrati, offentligt stödja FN:s generalförsamlings definition från 2005 av demokrati som utgångspunkt för sina egna insatser på området för demokrati.

8.  Europaparlamentet betonar att demokrati inte kan exporteras eller påtvingas utifrån. En framgångsrik strategi för främjande av demokrati måste bygga på dialog och inbegripa omfattande insatser för att stärka det civila samhället och öka den demokratiska medvetenheten i utvecklingsländerna. Parlamentet understryker EU:s fortsatta beslutsamhet att följa principerna om partnerländernas delaktighet i utvecklingsstrategier och utvecklingsprogram. Dessa processer kan dock stödjas av alla olika EU-instrument, som ska anpassas till varje lands särskilda situation.

9.  Europaparlamentet betonar att EU måste ta fram strategier för att stödja utvecklingen av det civila samhället och demokratiska strukturer. Politiska sammanslutningar, icke-statliga organisationer och akademiska institut spelar en viktig roll i sådana sammanhang och bör därför stödjas.

10.  Europaparlamentet föreslår att rådet och kommissionen ska fortsätta arbetet med en omfattande och detaljerad analys av alla typer av stöd EU ger för demokratiuppbyggnad i ett urval av partnerländer, så att det blir möjligt att utfärda praktiska rekommendationer.

11.  Europaparlamentet rekommenderar rådet och kommissionen att genomföra OECD:s Parisdeklaration och handlingsprogrammet från Accra om biståndseffektivitet inom ramen för sitt arbete till stöd för demokratin. Parlamentet föreslår framför allt gemensamma demokratibedömningar, gemensam programplanering och en fördelning av bördan inom EU, så att EU:s demokratiarbete blir mer verkningsfullt och synligt.

12.  Parlamentet betonar betydelsen av de klausuler om mänskliga rättigheter som redan ingår i EU-avtal och i detta sammanhang om att dessa klausuler först bör tillämpas ordentligt i de befintliga avtalen innan man skapar nya avtal med ytterligare villkor.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att systematiskt integrera ett avsnitt om demokrati och mänskliga rättigheter i landstrategidokumenten, införliva rekommendationerna från EU:s berörda valobservatörsuppdrag, och att när så är lämpligt integrera demokratistöd i programmen med partnerländerna.

14.  Europaparlamentet betonar behovet av en bättre samordning av de insatser som genomförs inom ramen för de olika externa finansiella instrumenten, och framhåller även vikten av att man undersöker hur de geografiska och tematiska instrumenten kompletterar varandra.

15.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att genomföra ett brett och omfattande samråd med samtliga aktörer i EU och tredjeländer, inbegripet institutionella, regionala, försvarare av mänskliga rättigheter och lokala aktörer och oberoende grupper i civilsamhället, innan några nya demokratiinitiativ inleds.

16.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att mer systematiskt involvera de demokratiska institutionerna, särskilt parlamenten och de regionala och lokala myndigheterna, i arbetet med att förbereda och genomföra landspecifika instrument såsom avtal mellan EU och det berörda landet samt landstrategidokument.

17.  Europaparlamentet begär att kommissionen överväger att inrätta en frivillig europeisk fredsstyrka med beaktande av de positiva erfarenheterna med Europeiska volontärtjänsten.

18.  Europaparlamentet understryker att EU:s demokratistöd måste vara omfattande och inbegripa alla frågor som tas upp i FN:s generalförsamlings ovannämnda resolution om resultaten från 2005 års världstoppmöte, och att EU måste anta ett långsiktigt perspektiv i sina insatser. Det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter är i detta hänseende ett centralt instrument för finansiell hjälp, och stödet till detta måste upprätthållas och förstärkas.

19.  Europaparlamentet välkomnar de positiva bidrag som EU:s valobservatörsuppdrag har gett när det gäller att stärka de demokratiska processerna, öka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och främja goda styrelseformer och rättsstatsprincipen, och framför allt när det gäller att stärka valprocesser runtom i världen. Parlamentet betonar dock vikten av att garantera en konsekvent politik under perioden efter ett val och särskilt uppmärksamma överensstämmelsen mellan den tekniska och politiska uppföljningen och det civila samhällets bidrag, så att utvecklingsbiståndet kopplas till demokratiska principer och demokratiska styrelseformer.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bygga vidare på framgångsrikt samarbete med FN när det gäller valobservatörsuppdrag och att skynda på den gemensamma strategiuppbyggnaden och projektutformningen med FN och andra regionala organisationer, såsom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Afrikanska unionen, när det gäller att främja demokrati och mänskliga rättigheter.

21.  Europaparlamentet betonar att EU:s insatser för att främja demokratin mer systematiskt bör innebära att man särskilt uppmärksammar den roll som innehas av de förtroendevalda, de politiska partierna, ett oberoende rättsväsende och medierna, och även försöker förstärka kvinnornas medverkan i det politiska livet och samhällslivet. Parlamentet understryker också den viktiga roll som innehas av politiska sammanslutningar, icke-statliga organisationer och akademiska institutioner.

22.  Europaparlamentet rekommenderar att man inför en särskild strategi för att stödja parlament som nyligen valts på ett demokratiskt sätt, i syfte att främja en hållbar konsolidering av demokratin, rättsstatsprincipen och en sund förvaltning. Parlamentet begär också att det utvecklas ett instrument för jämbördigt utbyte mellan parlamentsledamöter av olika nationalitet, så att man kan fastslå hur man mest effektivt och ändamålsenligt kan företräda väljarnas intressen, effektivt och ändamålsenligt övervaka den verkställande makten, och fastställa sätt och medel att upprätthålla ett informationsflöde mellan alla de parter som ingår i det styrande systemet.

23.  Europaparlamentet bekräftar sitt åtagande att bidra till förstärkningen av de demokratiska processerna genom att öka parlamentets deltagande i valövervakningar, uppföljningar av EU:s valobservatörsuppdrag och parlamentarisk kapacitetsuppbyggnad. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang Byrån för främjande av parlamentarisk demokrati att lägga fram en omfattande handlingsplan för de berörda parlamentsutskotten. Denna handlingsplan måste innehålla en tydlig mekanism för samarbete med interparlamentariska delegationer och gemensamma parlamentarikerkommittéer. Parlamentet betonar även vikten av att involvera parlamentariska församlingar såsom AVS-EU-församlingen, Eurolat, Euromed och Euronest.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionens delegationer att samarbeta med Byrån för främjande av parlamentarisk demokrati när de diskuterar eller inleder parlamentariska stödprogram.

25.  Europaparlamentet rekommenderar att en handlingsplan inbegrips i slutsatserna från rådets möte i november och att en översyn av resultaten planeras före utgången av 2010. Parlamentet begär att EU:s nuvarande och kommande ordförandeskap ska lägga fram rådets (allmänna frågor och yttre förbindelser) resultat för de berörda parlamentsutskotten.

26.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.
(2) EGT C 343, 5.12.2001, s. 270.
(3) EUT C 131 E, 5.6.2003, s. 147.
(4) EUT C 103 E, 29.4.2004, s. 550.
(5) EUT C 46, 24.2.2006, s. 1.
(6) EUT L 386, 29.12.2006, s. 1.
(7) Antagna texter, P6_TA(2008)0194.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy