Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2133(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0041/2009

Внесени текстове :

A7-0041/2009

Разисквания :

PV 21/10/2009 - 8
CRE 21/10/2009 - 8

Гласувания :

PV 22/10/2009 - 8.8
CRE 22/10/2009 - 8.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0057

Приети текстове
PDF 304kWORD 80k
Четвъртък, 22 октомври 2009 г. - Страсбург
Институционални аспекти на създаването на Европейската служба за външна дейност
P7_TA(2009)0057A7-0041/2009

Резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно институционалните аспекти на създаването на Европейската служба за външна дейност (2009/2133(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 3, параграф 5, и членове 18, 21, 24, 26, 27 и 47 от Договора за Европейския съюз в редакцията му, произтичаща от Договора от Лисабон,

–   като взе предвид Декларация № 15 по член 27 от Договора за Европейския съюз, приложена към Заключителния акт на междуправителствената конференция, приела Договора от Лисабон,

–   като взе предвид своята резолюция от 20 февруари 2008 г. относно Договора от Лисабон, и по-специално параграф 5, буква д) от нея(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 5 септември 2000 г. относно обща дипломация на Общността(2),

–   като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2001 г. относно съобщението на Комисията относно развитието на външната служба(3),

–   като взе предвид своята резолюция от 26 май 2005 г. относно институционалните аспекти на Европейската служба за външна дейност(4),

–   като взе предвид работната среща, проведена от Комисията по конституционни въпроси на 10 септември 2008 г.,

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по конституционни въпроси и становищата на Комисията по външни работи и Комисията по развитие (A7-0041/2009),

A.   като има предвид, че формата на бъдещата Европейска служба за външна дейност (ЕСВД) е изключително важна за това, външните отношения на Съюза да станат по-съгласувани и ефективни и по-видими;

Б.   като има предвид, че ЕСВД е резултат от три нововъведения, приети с Договора от Лисабон: избора на неротационен председател на Европейския съвет, който отговаря за външното представителство на Съюза на равнище държавни или правителствени ръководители; назначаването от Европейския съвет, със съгласието на председателя на Комисията, на върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, който ще бъде заместник-председател на Комисията, отговарящ за външните отношения ("ЗП/ВП"); както и изричното предоставяне на правосубектност на Съюза, което има за цел да му осигури пълна свобода на действие на международно равнище;

В.   като има предвид, че ЕСВД представлява логично продължение на достиженията на правото на ЕС в областта на външните отношения на ЕС, тъй като ще доведе до по-тясна координация между съответните административни звена по отношение на общия подход към общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), а също така на външните отношения на Общността, осъществявани съгласно общностния модел; като има предвид, че ЕСВД допълва дипломатическите представителства на държавите-членки, без да ги поставя под въпрос;

Г.   като има предвид, че ролята на Европейския съюз като фактор на световната сцена се е увеличила през последните десетилетия и че е необходим нов подход, ако ЕС иска да действа колективно и да посреща глобалните предизвикателства по един съгласуван, последователен и ефективен начин;

Д.   като има предвид, че е важно да се подчертае факта, че Европейският парламент последователно призовава за създаването на обща европейска дипломатическа служба, която да бъде съизмерима с международната роля на Съюза, което би повишило видимостта и увеличило капацитета на Съюза да действа ефективно на международната арена; като има предвид, че Съветът, Комисията и държавите-членки трябва да бъдат призовани да се възползват от възможността, предоставена от създаването на ЕСВД, за изграждане на по-съгласувана, последователна и ефективна външна политика;

Е.   като има предвид, че създаването на ЕСВД трябва да допринесе за избягване на дублирането, неефективността и разхищението на ресурси при външните действия на Съюза;

Ж.   като има предвид, че ЕСВД следва да придава по-голяма видимост на ЕС, като водещ партньор на развиващите се нации, и следва да разчита на здравите взаимоотношения между ЕС и развиващите се страни;

З.   като има предвид, че Договорът от Лисабон откроява сътрудничеството за развитие като самостоятелна политическа област с конкретни цели, която е равнопоставена на другите външни политики;

И.   като има предвид, че в Декларация № 15 по член 27 от Договора за Европейския съюз правителствата на държавите-членки постановяват, че ЗП/ВП, Комисията и държавите-членки следва да започнат подготвителна работа по ЕСВД веднага след подписването на Договора от Лисабон;

Й.   като има предвид, че след влизането в сила на Договора от Лисабон ЗП/ВП ще отговаря за съгласуваността на външните действия на Съюза; като има предвид, че в съответствие с тази задача ЗП/ВП, в качеството си на заместник-председател на Комисията, ще изпълнява задълженията на Комисията в сферата на външните отношения и същевременно ще прилага ОВППС съгласно указанията на Съвета ("двойна роля"); като има предвид, че ЕСВД ще подпомага дейността на ЗП/ВП; като има предвид, че в ЕСВД ще работят длъжностни лица от генералния секретариат на Съвета и от Комисията, както и командирован персонал от националните дипломатически служби;

К.   като има предвид, че по силата на правомощията, предоставени от Договорите, и правото на институциите на Общността да организират собствената си дейност, признато в съдебната практика на Съда на ЕО, с разширяването на външната дейност на Общностите Комисията създаде многобройни делегации в трети държави и в международни организации; като има предвид, че Съветът има бюра за връзка в Ню Йорк и Женева, занимаващи се с отношенията с Организацията на обединените нации; като има предвид, че общият състав на тези делегации на Комисията и бюра за връзка на Съвета, или тяхното преобразуване в съвместни представителства на Съвета и Комисията, ще създаде мрежа от приблизително 5 000 служители, като една от основите за създаването на ЕСВД;

Л.   като има предвид, че след влизането в сила на Договора от Лисабон организацията и дейността на ЕСВД ще бъдат определени с решение на Съвета, по предложение от ЗП/ВП, след консултация с Парламента и получаване на съгласието на Комисията;

М.   като има предвид, че редица принципни въпроси по отношение на формата на ЕСВД следва да бъдат решени достатъчно навременно, за да й се даде възможност да започне работа колкото е възможно по-скоро след назначаването на ЗП/ВП;

Н.   като има предвид, че тъй като Парламентът ще бъде консултиран относно създаването на ЕСВД, и предвид последствията за бюджета, провеждането на предварителен диалог по същество с Парламента е от първостепенно значение за ефективния старт на ЕСВД и гарантирането на необходимите за дейността й финансови средства;

1.  Отбелязва, че след интензивни обсъждания относно организацията на ЕСВД Конвентът предложи модел, при който се възлагат важни роли на Парламента и на Комисията; изтъква, че специалната процедура, за чието приемане в Договора от Лисабон накрая бе постигнато споразумение на Междуправителствената конференция – Съветът да вземе решение с единодушие по предложение на ЗП/ВП, след консултация с Европейския парламент и получаване на съгласието на Комисията, – запазва междуинституционалния баланс в Съюза и изисква решение, основаващо се на консенсус;

2.  Още веднъж припомня на Комисията, че решението за създаването на ЕСВД не може да бъде взето без съгласието на Комисията; призовава Комисията да използва при подготвителната работа по ЕСВД цялата си тежест като институция в подкрепа на целта за запазване и по-нататъшно развитие на общностния модел във външните отношения на Съюза; припомня, освен това, че създаването на ЕСВД трябва да включва постигане на споразумение по бюджетните аспекти;

3.  Призовава Комисията, Съвета, държавите-членки и бъдещия ЗП/ВП да поемат ясен ангажимент за постигането, с участието на Парламента, на цялостен, амбициозен и приет по взаимно съгласие план за изграждането на ЕСВД;

4.  Препоръчва подходът по отношение на ЕСВД, която ще бъде създадена съгласно членове 18, 27 и 40 от Договора за Европейския съюз в редакцията му, произтичаща от Договора от Лисабон, да се развива в съответствие с натрупания опит; счита, че орган като ЕСВД не може предварително да бъде описан или определен в подробности, а трябва да бъде изграден на основата на взаимно доверие и постепенно натрупване на познания и споделен опит;

5.  Припомня, че ЕСВД трябва да гарантира пълното прилагане на Хартата на основните права във всички аспекти на външната дейност на Съюза, в съответствие с духа и целите на Договора от Лисабон; подчертава отговорността на ЕСВД да гарантира последователност между външната дейност на ЕС и другите му политики, в съответствие с член 21, параграф 3, от Договора за Европейския съюз в редакцията му, произтичаща от Договора от Лисабон;

6.  Потвърждава следните принципи и настоятелно призовава Комисията да настоява, при представянето на бъдещи предложения, за спазването на тези принципи в съответствие с духа и целите на разпоредбите на Договора от Лисабон и с духа на дебатите на Конвента:

   a) назначаванията в ЕСВД следва да стават на основата на достойнства, познания и постижения, при подходящо съотношение и при зачитане на географскоия баланс между служители от Комисията, Съвета и националните дипломатически служби, посредством открит и прозрачен процес, като се гарантира, че ЗП/ВП ще може да се ползва от познанията и опита на всички тези институции в еднаква степен; освен това институционалното устройство на ЕСВД трябва да има по отношение на половете такава структура, която надлежно да отразява поетите от Съюза ангажименти по отношение на включването на равенството между половете в основните политики на ЕС;
   б) ЕСВД следва да приеме форма, подобряваща съгласуваността на външната дейност на Съюза и неговото представяне във външните отношения, като за тази цел по-специално звената, занимаващи се с външни отношения в по-тесен смисъл, както и висшите ръководни длъжности в делегациите в трети държави следва да бъдат незабавно включени в ЕСВД; в хода на по-нататъшното развитие може да се обмисли какви други функции също следва да бъдат възложени на ЕСВД;
   в) въпреки това не е необходимо да се отнемат всички задължения в областта на външните отношения на генералните дирекции на Комисията; по-специално в областите, в които Комисията има изпълнителни правомощия, следва да бъде запазена целостта на текущите политики на Общността, които имат външно измерение; Комисията, като се стреми да избегне дублиране, следва да представи конкретен модел за съответните служби;
   г) отделите за военно и гражданско управление на кризи трябва да бъдат поставени под ръководството на ЗП/ВП, въпреки че може да се наложи командната и организационна структура да се различава от тази за цивилния персонал; обменът на анализи в областта на разузнаването между действащи лица в рамките на ЕСВД е от първостепенно значение за подпомагането на ЗП/ВП при изпълнението на неговия мандат за провеждане на съгласувана, последователна и ефективна външна политика на Съюза;
   д) делегациите на Комисията в трети държави и бюрата за връзка на Съвета, а където това е възможно, и службите на специалните представители на ЕС, следва да се слеят и да се създадат "посолства на Съюза", оглавявани от служители на ЕСВД, които да носят отговорност пред ЗП/ВП; следва да се позволи експертните съветници от генералните дирекции на Комисията да бъдат командировани за работа в тази рамка;
   е) ЕСВД трябва да обезпечи наличието на лица за контакт с Европейския парламент в делегациите на ЕС, които да гарантират сътрудничество с Европейския парламент (например с цел поощряване на парламентарните контакти в трети държави);

7.  Счита, че като служба sui generis от организационна и бюджетна гледна точка, ЕСВД трябва да бъде включена в административната структура на Комисията, тъй като това би гарантирало пълна прозрачност; счита, че решениетовъв връзка със създаването на ЕСВД, следва да гарантира по правно обвързващ начин, чрез ръководните правомощия на ЗП/ВП, че Службата ще изпълнява, както е предвидено в Договора от Лисабон, решенията на Съвета в традиционните области на външната политика (ОВППС и общата политика на сигурност и отбрана) и решенията на колегиума на членовете на Комисията в областта на общите външни отношения; счита, че ЕСВД следва да бъде учредена по следния начин:

   a) всички служители на ЕСВД следва да има еднакъв постоянен или временен статут и еднакви права и задължения, независимо от техния произход, например не следва да има разлика между служителите на временни и на постоянни длъжности по отношение на техните задължения или тяхната позиция в организационната структура; във връзка с различния им произход, статутът на временните служители следва да се урежда от Правилника за длъжностните лица на ЕС, при условие че органите по произход ги командироват за работа в ЕСВД в интерес на службата;
   б) правомощията на назначаващ орган за ЕСВД следва да бъдат възложени на ЗП/ВП, като се гарантира, че служебните инструкции се издават в съответствие с отговорностите, произтичащи от Договора, и че ЗП/ВП взема решенията по назначаването и повишаването на служителите и прекратяването на служебните правоотношения;
   в) в контекста на инструкциите, които произтичат от отговорностите, определени в Договорите, служителите на ЕСВД следва да притежават известна обективна независимост, така че Службата да може да изпълнява задълженията си по оптимален начин; такава независимост може да бъде гарантирана чрез назначения за предварително определен период, например пет години, с възможност за удължаване, който може да бъде съкратен само ако съответният служител нарушава служебните си задължения;
   г) по аналогия с предходни случаи(5) отговорността за изпълнението на задълженията на назначаващия орган относно администрирането на назначенията на служителите на ЕСВД и изпълнението на решенията на ЗП/ВП по отношение на назначаването и повишаването на служителите и удължаването или прекратяването на служебните правоотношения следва да бъде прехвърлена на съответната генерална дирекция на Комисията;
   д) командироването в ЕСВД от националните дипломатически служби следва да се счита за неразделна част от професионалното развитие в тези служби;
   е) решението за създаване на ЕСВД следва да установи организационната структура на службата,и да предвиди щатното разписание да бъде прието като част от бюджета на Комисията (административни разходи) в хода на годишната бюджетна процедура, така че да се даде възможност службата да се изгражда структурирано, в съответствие с установените потребности;
   ж) създаването на ЕСВД изисква коригиране на Междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(6), в съответствие с предвиденото в точка 4 и част ІІ, буква Ж от него; следва стриктно да се спазва принципът на разпределянето на оперативните и административните разходи (член 41, параграф 2, от Финансовия регламент(7));
   з) в случай на отсъствие, ЗП/ВП следва да определя свой заместник за всеки отделен случай и в съответствие със задълженията, които трябва да бъдат изпълнявани в конкретния случай;

8.  Припомня необходимостта от постигане на споразумение с Парламента относно бъдещите предложения на Комисията за изменение на финансовия регламент и на правилника за длъжностните лица; отново изразява решимостта си да упражнява бюджетните си правомощия докрай във връзка с тези институционални нововъведения; подчертава, че всички аспекти на финансирането на ЕСВД трябва да останат изцяло под контрола на бюджетния орган в съответствие с Договорите;

9.  Счита, че ЕСВД следва:

   a) да бъде оглавена от генерален директор, носещ отговорност пред ЗП/ВП, който да може да представлява ЗП/ВП в определени случаи;
   б) да бъде разделена на определен брой дирекции, всяка от които да отговаря за отделна, важна от геостратегическа гледна точка, област на външните отношения на Съюза, и допълнителни дирекции по въпросите на политиката за сигурност и отбрана, гражданското управление на кризи, хоризонталните въпроси и въпросите на многостранните отношения, включително правата на човека и административните въпроси;
   в) да структурира сътрудничеството на намиращите се в Брюксел отдели за отделните страни с делегациите (посолствата) на Съюза в трети държави в контекста на всяка дирекция;
   г) не трябва да има дублиране на службите за външна дейност в Съвета или в Европейския съвет;

10.  Отбелязва, че тъй като делегациите на ЕС в трети държави ще допълват действащи дипломатически представителства на държавите-членки, това би могло да се използва за повишаване на ефективността в дългосрочен план, тъй като в много случаи бъдещата делегация на ЕС би могла да поеме консулските услуги и да се занимава с въпроси, свързани с издаването на шенгенски визи;

11.  Счита, че решението за установяване на организацията и дейността на ЕСВД следва също така да предвижда, че посолствата на Съюза в трети държави трябва, при необходимост, и според средствата, с които разполагат, да предоставят логистична и административна подкрепа на членовете на всички институции на Съюза;

12.  Тъй като делегациите на Европейския съюз ще бъдат неразделна част от ЕСВД и тъй като те следва да изпълняват инструкциите и да подлежат на контрола на ЗП/ВП и административно да принадлежат на Комисията, отправя искане към бъдещия ЗП/ВП да поеме ангажимент да информира комисиите по външни работи и по развитие на Парламента относно назначенията, които прави на висши длъжности в ЕСВД, и да дава своето съгласие за изслушване на кандидатите от комисиите, ако те сметнат това за необходимо; отправя също така искане към бъдещия ЗП/ВП да поеме ангажимент за предоговаряне на действащото междуинституционално споразумение(8) с Европейския парламент, по-специално по отношение на достъпа до чувствителна информация и други въпроси от значение за гладкото междуинституционално сътрудничество;

13.  Предлага да се направи проучване, за да се определи до каква степен служителите на посолствата на Съюза, командировани от националните консулски служби, освен изпълнението на своите политически и икономически задачи, биха могли, при необходимост, постепенно да поемат отговорност по изпълнение на консулски задължения във връзка с граждани на страни извън ЕС и задължения, свързани с дипломатическата и консулска защита на граждани на Съюза в трети държави, както вече е предвидено в член 20 от Договора за ЕО; освен това предлага да се обмислят възможностите за сътрудничество между длъжностни лица на Парламента и ЕСВД;

14.  Счита, че е необходимо да се предприемат по-нататъшни стъпки по отношение на осигуряването на обучение по външни отношения за длъжностни лица на Съюза; предлага да бъде създаден Европейски дипломатически колеж, който в тясно сътрудничество със съответните органи в държавите-членки да осигурява на длъжностни лица на Съюза и длъжностни лица от държавите-членки, които ще изпълняват функции в областта на външните отношения, обучение, основано на уеднаквени и хармонизирани учебни програми, включително подходящо обучение по консулски и дипломатически процедури, дипломация и международни отношения, заедно с познания за историята и функционирането на Европейския съюз;

15.  Призовава ЗП/ВП да изготви предложение за решение относно организацията и начина на работа на ЕСВД, като вземе предвид насоките, определени в настоящата резолюция; запазва си правото да приеме подробно становище по това предложение съгласно член 27, параграф 3 от Договора за Европейския съюз в редакцията му, произтичаща от Договора от Лисабон, и да разгледа финансовите аспекти в хода на бюджетната процедура; въпреки това препоръчва по всички въпроси да се постигне политическо споразумение с Парламента на ранен етап, за да се избегне изразходването на ценно време за решаване на политически спорове относно формата, която ЕСВД следва да приеме след влизането в сила на Договора от Лисабон;

16.  Призовава Комисията да изрази съгласие с предложението на ЗП/ВП само ако то съответства в съществена степен на насоките, определени в настоящата резолюция, или ако чрез междуинституционални контакти, с участието на Парламента, бъде постигнат консенсус по компромисно решение, различаващо се от тези насоки;

17.  Изразява решимостта си да изиска от кандидата за заместник-председател на следващата Комисия да заеме позиция по въпросите, повдигнати в настоящата резолюция, на срещата с компетентната комисия по изслушването в хода на процедурата по назначаване на следващата Комисия;

18.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 184 E, 6.8.2009 г., стр. 25.
(2) ОВ C 135, 7.5.2001 г., стр. 69.
(3) ОВ C 53 E, 28.2.2002 г., стр. 390.
(4) ОВ C 117 E, 18.5.2006 г., стр. 232.
(5) Например член 6 от Решение 1999/352/ЕО,ЕОВС,Евратом на Комисията от 28 април 1999 г.. за създаване на Европейска служба за борба с измамите (OLAF) (ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 20).
(6) Междуинституционално споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1).
(7) Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 година относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.).
(8) Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията (ОВ С 121, 24.4.2001 г., стр. 122).

Правна информация - Политика за поверителност