Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2697(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0095/2009

Debaty :

PV 21/10/2009 - 9
CRE 21/10/2009 - 9

Głosowanie :

PV 22/10/2009 - 8.6
PV 22/10/2009 - 8.9
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2009)0058

Teksty przyjęte
PDF 339kWORD 104k
Czwartek, 22 października 2009 r. - Strasburg
Przygotowanie posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej oraz szczytu UE/USA (2 i 3 listopada 2009 r.)
P7_TA(2009)0058RC-B7-0095/2009

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie zbliżającego się szczytu UE-USA oraz posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje rezolucje z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie Transatlantyckiej Rady Gospodarczej(1), z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie szczytu UE-USA(2) i z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie stanu stosunków transatlantyckich po wyborach prezydenckich w USA(3),

–   uwzględniając wyniki szczytu UE-USA, który odbył się w dniu 5 kwietnia 2009 r. w Pradze,

–   uwzględniając sprawozdanie z postępów przyjęte na trzecim posiedzeniu Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (TRG) w dniu 12 grudnia 2008 r. oraz wspólne oświadczenie przyjęte na posiedzeniu Transatlantyckiego Dialogu Ustawodawców (TDU) w kwietniu 2009 r. w Pradze,

–   uwzględniając sprawozdanie misji wyjaśniającej ONZ ds. konfliktu w strefie Gazy, pod kierownictwem Justice'a Goldstone'a, wydane w dniu 15 września 2009 r.,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 września 2009 r. w sprawie przewidywanego porozumienia międzynarodowego dotyczącego udostępniania Departamentowi Skarbu USA danych z komunikatów o płatnościach finansowych w celu zapobiegania terroryzmowi i finansowaniu terroryzmu oraz ich zwalczania(4),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 października 2009 r. w sprawie szczytu G20 w Pittsburghu w dniach 24-25 września 2009 r.(5),

–   uwzględniając art. 110 ust. 4 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że Unia Europejska z zadowoleniem przyjmuje gotowość rządu USA do współpracy na arenie międzynarodowej oraz zacieśnienie stosunków między UE a USA, co stanowi istotny element polityki zewnętrznej UE,

B.   mając na uwadze, że UE i USA mają do odegrania strategiczną rolę w odniesieniu do światowych wyzwań gospodarczych, ponieważ ich produkt krajowy brutto (PKB) stanowi ponad połowę światowego PKB, łącznie zaś tworzą największe dwustronne światowe partnerstwo w zakresie handlu i inwestycji, któremu odpowiada niemal 40% światowej wymiany handlowej,

C.   mając na uwadze, że UE i USA mają również wspólne interesy polityczne, a na światowej scenie politycznej wspólnie ponoszą odpowiedzialność za wspieranie pokoju, poszanowania praw człowieka oraz stabilności, jak również za przeciwdziałanie różnorodnym zagrożeniom i podejmowanie wyzwań o charakterze światowym, do których należy rozprzestrzenianie broni jądrowej, terroryzm, zmiany klimatu, bezpieczeństwo energetyczne i tworzenie gospodarki niskoemisyjnej oraz likwidacja ubóstwa i realizacja innych milenijnych celów rozwoju (MDG),

D.   mając na uwadze, że prace TRG muszą być kontynuowane, by do 2015 r., poprzez zmniejszanie barier handlowych, zrealizować cel w postaci zintegrowanego rynku transatlantyckiego, którego osiągnięcie będzie zasadniczym elementem pobudzania wzrostu i doprowadzić do odnowy gospodarczej,

E.   mając ponadto na uwadze, że pomyślne zakończenie rundy dauhańskiej wymaga, by UE i USA wspólnie odegrały w tej kwestii przywódczą rolę,

F.   mając na uwadze, że proces TRG powinien należycie odzwierciedlać rolę prawodawców i odpowiednio uwzględniać priorytety Parlamentu Europejskiego,

G.   mając na uwadze, że UE i USA staną wobec rosnącego zużycia energii na świecie oraz konieczności wypełnienia światowych zobowiązań do przeciwdziałania zmianom klimatu, które zostaną ustalone w Kopenhadze, a także mając na uwadze, że nowe normy i środki podnoszenia wydajności energetycznej nie powinny prowadzić do powstania nowych barier w handlu transatlantyckim ani ograniczać bezpieczeństwa w zakresie materiałów rozszczepialnych,

H.   mając na uwadze, że narzędzia polityki zagranicznej traktatu z Lizbony umożliwią UE odgrywanie istotniejszej i spójniejszej roli na arenie międzynarodowej,

I.   mając na uwadze, że kryzys finansowy i gospodarczy szybko przeobraził się w kryzys zatrudnienia, pociągający za sobą poważne skutki społeczne, oraz mając na uwadze, że partnerzy transatlantyccy ponoszą wspólną odpowiedzialność za przeciwdziałanie społecznym skutkom kryzysu gospodarczego,

J.   mając na uwadze, że niedawne badania, takie jak analiza tendencji transatlantyckich w 2009 r. przeprowadzona przez German Marshall Fund, wskazują na niespotykane dotąd poparcie społeczne dla administracji USA wśród obywateli UE, oraz że daje to podstawę do ożywienia stosunków UE-USA,

Szczyt UE-USA

1.   ponownie stwierdza, że stosunki między UE i USA to najważniejsze dla UE partnerstwo strategiczne, i podkreśla, że stawiając czoła światowym wyznaniom i konfliktom regionalnym, UE i administracja USA powinny zintensyfikować dialog strategiczny, współpracę i koordynację; zwraca się do Komisji, by po nadchodzącym szczycie UE-USA przedstawiła komunikat w sprawie strategicznego partnerstwa UE-USA;

2.   wzywa obu partnerów, by kluczowym elementem ich polityki było wspieranie poszanowania praw człowieka na świecie; podkreśla potrzebę intensywnej koordynacji w dyplomacji prewencyjnej i kryzysowej; wzywa rząd USA, by ratyfikował rzymski statut Międzynarodowego Trybunału Karnego i przystąpił do niego; ponawia apel o zniesienie kary śmierci; wzywa rząd USA, by powrócił do praktyki pełnego przestrzegania międzynarodowych zasad państwa prawa oraz położył kres stosowaniu jakichkolwiek środków pozasądowych, a także bezkarności osób winnych łamania praw człowieka;

3.   uważa, że na szczycie UE-USA obaj partnerzy powinni przejąć wiodącą rolę we wdrażaniu zobowiązań G-20; dlatego też wzywa do koordynacji w odniesieniu do przedstawionego przez USA pakietu reform w sektorze finansowym oraz do bieżących reform legislacyjnych w UE, w tym do struktury nadzoru finansowego, oraz zwraca się do obu partnerów o zacieśnienie współpracy na rzecz unowocześnienia MFW;

4.   podkreśla znaczenie współpracy między UE i USA w celu wypracowania międzynarodowego porozumienia na Konferencji ONZ w sprawie Zmain Klimatu (COP-15) w Kopenhadze w grudniu 2009 r., opartego o dane naukowe i obejmującego odpowiednią międzynarodową pomoc w finansowaniu przeciwdziałania zmianom klimatu i dostosowania do nich w krajach rozwijających się; wzywa prezydencję UE, by na szczycie UE-USA przekonywała USA do podjęcia ambitnych międzynarodowych zobowiązań na okres po wygaśnięciu protokołu z Kioto oraz do współpracy we wspieraniu powiązań między systemem handlu emisjami w UE a regionalnymi lub federalnymi systemami handlu emisjami w USA;

5.   podkreśla, że traktat z Lizbony będzie wymagał lepszych instytucjonalnych mechanizmów stosunków między UE i USA, zgodnie z wyżej wymienioną rezolucją z dnia 26 marca 2009 r.;

6.   wzywa UE i USA, by na nadchodzącym szczycie uzgodniły wzmocnione partnerstwo transatlantyckie zdolne stawić czoła wspólnym światowym wyzwaniom, zwłaszcza w odniesieniu do nierozprzestrzeniania broni jądrowej i rozbrojenia, przeciwdziałania terroryzmowi, zmian klimatu, przestrzegania praw człowieka, przeciwdziałania pandemiom i realizacjiMDG; podkreśla, że kraje rozwijające się nie spowodowały światowego kryzysu finansowo-gospodarczego, a ponoszą jego niewspółmierne konsekwencje;

7.   podkreśla znaczenie NATO jako fundamentu bezpieczeństwa transatlantyckiego; jest zdania, że w dialogu z Rosją i krajami członkowskimi OBWE nienależącymi do UE należy poruszyć kwestię istotnych zmian w tej szerokiej strukturze bezpieczeństwa, aby odnowić transatlantyckie uzgodnienia dotyczące bezpieczeństwa; podkreśla znaczenie europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz wartość zwiększonych europejskich zdolności obronnych dla umocniania bezpieczeństwa transatlantyckiego;

8.   w związku z tym przyjmuje z zadowoleniem decyzję Federacji Rosyjskiej i USA o przeprowadzeniu negocjacji w celu zawarcia nowego, kompleksowego i prawnie wiążącego porozumienia zastępującego układ o redukcji zbrojeń strategicznych (START), który wygasa w grudniu 2009 r., a także podpisanie w dniu 6 lipca 2009 r. w Moskwie przez prezydenta Baracka Obamę i prezydenta Dmitrija Miedwiediewa protokołu uzgodnień w sprawie układu START-1;

9.   przyjmuje z zadowoleniem zapowiedź prezydenta USA, że będzie on dążył do ratyfikacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych; apeluje do Rady, by w ścisłej współpracy z USA i Rosją wniosła pozytywny i czynny wkład w przygotowania do kolejnej konferencji w sprawie przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT), która odbędzie się w 2010 r.;

10.   podkreśla, że niepewność co do charakteru irańskiego programu nuklearnego stanowi zagrożenie dla systemu nierozprzestrzeniania broni jądrowej oraz dla stabilności w regionie i na świecie; popiera cel polegający na wynegocjowaniu porozumienia z Iranem dzięki zastosowaniu podwójnej strategii dialogu i sankcji, w koordynacji z innymi członkami Rady Bezpieczeństwa i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej;

11.   wyraża zaniepokojenie ostatnimi próbami nuklearnymi przeprowadzonymi przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną i odrzuceniem przez nią rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1887 (2009) z 24 września 2009 r.; popiera jednak oparte na dwustronnym dialogu podejście USA do rokowań sześciostronnych na rzecz likwidacji broni jądrowej na Półwyspie Koreańskim;

12.   odnotowuje fakt zarzucenia przez USA pierwotnych i nowych planów dotyczących tarczy przeciwrakietowej w Europie oraz odnotowuje ich nowe plany; wzywa do utworzenia nowego globalnego systemu bezpieczeństwa z udziałem UE, USA, Rosji i Chin;

13.  wzywa obu partnerów do wspierania dialogu trójstronnego z Ameryką Łacińską jako regionem podzielającym ideę demokracji i praw człowieka oraz zasadę multilateralizmu;

14.   ponownie podkreśla znaczenie promowania przez obu partnerów – w duchu zaufania i przejrzystości – skoordynowanego podejścia w polityce wobec Iranu, Iraku, Afganistanu i Pakistanu; apeluje do UE, USA, NATO i ONZ o opracowanie nowej wspólnej koncepcji strategicznej, która kompleksowo obejmie zobowiązania międzynarodowe, oraz do wezwania wszystkich sąsiadów do udziału w tych staraniach, tak aby osiągnąć stabilizację w regionie;

15.   uważa, że spotkanie izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu i palestyńskiego przywódcy Mahmuda Abbasa w dniu 23 września 2009 r., którego gospodarzem był po raz pierwszy prezydent Obama, nie spełniło pokładanych w nim oczekiwań; ponownie stwierdza, że powodzenie bliskowschodniego procesu pokojowego to jeden z priorytetów UE i USA, i zwraca się do UE i USA o wspólne promowanie aktywnego udziału Kwartetu w poszukiwaniu wspólnej płaszczyzny dającej podstawę pokojowego rozwiązania opartego na koncepcji dwóch państw, w tym niezależnego i trwałego państwa palestyńskiego; apeluje, by na szczycie zbadano możliwe sposoby dotarcia do świata arabskiego; wzywa do położenia kresu niezwykle trudnej sytuacji humanitarnej w strefie Gazy; ubolewa nad rolą odgrywaną przez Hamas w ograniczaniu swobód osobistych i praw człowieka;

16.   wyraża nadzieję, że podczas szczytu obie strony uzgodnią, iż pomyślne zakończenie rundy dauhańskiej powinno obejmować środki prowadzące do uniknięcia zarówno gwałtownych wahań cen produktów rolnych, jak i niedoborów żywności; wzywa przywódców, by nie zapominali o ostatecznym celu rozwojowym tej rundy i by dotrzymali zobowiązania do przeznaczenia 0,7% swojego PKB na współpracę na rzecz rozwoju; podkreśla potrzebę uwzględnienia niedawnych reform Wspólnej Polityki Rolnej i wyraża nadzieję na podobne zmiany w amerykańskiej ustawie rolnej (US Farm Bill); przypomina zmiany w dotychczasowych kwestiach spornych, np. w sprawie wołowiny zawierającej hormony, chlorowanych kurcząt oraz dopuszczenia niektórych produktów genetycznie modyfikowanych; ufa, że dzięki stałemu dialogowi można rozwiązywać kwestie wpływające na wzajemny handel produktami rolnymi, zanim dojdzie do postawienia ich przed organami arbitrażowymi WTO;

17.   przyjmuje do wiadomości ideę utworzenia Transatlantyckiej Rady Energetycznej; stanowczo podkreśla, że powinna ona zająć się wyłącznie aspektami należącymi jednoznacznie do polityki zewnętrznej i polityki bezpieczeństwa, a w przyszłości stać się elementem Transatlantyckiej Rady Politycznej (TRP); TRG powinna zająć się ogólnie polityką energetyczną;

18.   przyjmuje z zadowoleniem niedawne rozszerzenie systemu bezwizowego na kolejnych siedem państw członkowskich UE; wzywa jednak USA do zniesienia obowiązku wizowego wobec całej UE i do traktowania wszystkich obywateli UE jednakowo i na zasadach pełnej wzajemności; nie zgadza się z planowanym wprowadzeniem opłat administracyjnych za wydawanie obywatelom UE pozwoleń na wjazd na teren USA w ramach elektronicznego systemu zezwoleń na podróż (ESTA) i wzywa Komisję, by uznała tę kwestię za priorytet w stosunkach z rządem USA;

19.   zwraca się do USA o umożliwienie pełnego i skutecznego wdrożenia pierwszego etapu umowy w sprawie usług lotniczych między UE a USA oraz umowy między UE a USA dotyczącej bezpieczeństwa lotniczego; przypomina Komisji i władzom USA, że brak realizacji drugiego etapu umowy może doprowadzić do anulowania jej pierwszego etapu przez niektóre państwa członkowskie; wzywa USA, by unikały wszelkich środków szkodzących ściślejszej współpracy, np. dotyczących stacji naprawczych za granicą, wyłączeń spod zakazów antytrustowych oraz przynależności państwowej przewoźników lotniczych, o której mowa w rezolucji Kongresu USA nr 915;

Posiedzenie Transatlantyckiej Rady Gospodarczej i jej umocnienie

20.   podkreśla, że ściślejsze partnerstwo transatlantyckie w perspektywie urzeczywistnienia rynku transatlantyckiego do 2015 r., oparte na zasadzie społecznej gospodarki rynkowej, to istotne narzędzie kształtowania globalizacji i stawiania czoła światowemu kryzysowi gospodarczemu i społecznemu; przypomina, że wiele pozacelnych barier w dziedzinie handlu i inwestycji, do których usunięcia wzywa TRG, ma źródło w świadomych działaniach organów legislacyjnych, dążących do osiągnięcia celów społecznych, związanych z ochroną zdrowia, kulturą lub środowiskiem naturalnym; barier tych nie wolno zatem usuwać inaczej niż za pomocą odpowiedniego aktu prawnego;

21.   zwraca się do Komisji o opracowanie szczegółowego planu działania z uwzględnieniem przeszkód istniejących na drodze do tego celu; przypomina o analizie, na przeprowadzenie której Parlament wydał zgodę i którą sfinansował w ramach budżetu na 2007 r.; zastanawia się nad powodami, dla których Komisja nie opublikowała dotąd żadnego z tych dokumentów pomimo wielokrotnych wniosków Parlamentu w tej sprawie; ustanawia ostateczny termin ich przedłożenia do publikacji na dzień 15 listopada 2009 r.;

22.   uważa, że współpraca transatlantycka w zakresie wydajności energetycznej i technologii (w tym "zielonej energii") oraz w dziedzinie regulacji energetyki może odbywać się w ramach TRG; nalega, by współpraca transatlantycka w zakresie bezpieczeństwa energetycznego obejmowała kluczowe kwestie, które należy regularnie poruszać na forum TPC, której utworzenie zaproponował Parlament Europejski w wyżej wymienionejrezolucji z dnia 26 marca 2009 r.;

23.   uważa, że transatlantycka współpraca gospodarcza powinna w większym stopniu opierać się na zasadzie odpowiedzialności, przejrzystości i przewidywalności oraz że harmonogramy posiedzeń, porządki obrad, plany prac i sprawozdania z postępów powinny być regularnie publikowane i niezwłocznie umieszczane na stronie internetowej; proponuje odbywanie corocznej debaty nad postępami uzyskanymi w kwestiach omawianych w TRG oraz nad jej strukturą;

24.   wyraża jednak przekonanie, że TRG nie powinna pomijać kwestii wpływu działań podejmowanych przez rządy w tym kontekście działalność handlową; działania te mogą dotyczyć np. norm ochrony prywatności i danych, danych biometrycznych, bezpieczeństwa lotnictwa, dokumentacji podróży oraz wymiany informacji dotyczących pasażerów;

25.  wzywa władze USA i Komisję do dalszej intensyfikacji negocjacji w sprawie znalezienia wyważonych rozwiązań dotyczących m.in. kwestii potrzeb bezpieczeństwa lotniczego i ochrony danych w dziedzinie danych osobowych pasażerów (PNR), przeglądu kontroli bezpieczeństwa na lotniskach oraz bardziej skutecznego uwzględnienia w negocjacjach kopenhaskich i umowach ICAO środków służących zmniejszeniu wpływu transatlantyckiego i międzynarodowego lotnictwa na zmiany klimatu;

Rola TDU w TRG

26.   ponawia wezwanie do przywódców UE i USA oraz do współprzewodniczących TRG o uwzględnienie istotnej roli prawodawców dla sukcesu TRG; wzywa ich do pełnego i bezpośredniego zaangażowania przedstawicieli TDU w prace TRG, ponieważ ustawodawcy dzielą z odpowiednimi organami wykonawczymi odpowiedzialność za wprowadzanie w życie i nadzór wielu decyzji TRG;

27.   uważa, że należy zapewnić udział najbardziej odpowiednich członków Kongresu i posłów do Parlamentu Europejskiego w Dialogu Ustawodawców i w procesie TRG w celu zapobieżenia niezamierzonym skutkom prawodawstwa dla transatlantyckiego handlu i inwestycji; wyraża nadzieję, że nowe porozumienie przekształci obecny TDU w transatlantyckie zgromadzenie międzyparlamentarne, zgodnie z zaleceniami zawartymi przez Parlament Europejski w rezolucji z dnia 26 marca 2009 r.;

TRG a kryzys gospodarczy i finansowy

28.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Transatlantyckiej Radzie Gospodarczej doradza szereg zainteresowanych stron, w tym przedstawiciele biznesu, oraz apeluje, by podobną rolę powierzono przedstawicielom związków zawodowych po obu stronach Atlantyku celem pełnego uwzględnienia wymiaru społecznego; wzywa do włączenia przewodniczących transatlantyckiego dialogu na temat praw pracowniczych i przyszłego transatlantyckiego dialogu energetycznego do grupy doradców; jest jednak zadania, że należy odróżnić ich rolę konsultacyjną od legislacyjnej roli Kongresu USA i Parlamentu Europejskiego;

29.   podkreśla rolę TRG we wspieraniu i zapewnianiu skoordynowanej reakcji regulacyjnej UE-USA na kryzys, szczególnie w odniesieniu do alternatywnych funduszy inwestycyjnych, infrastruktury rynku finansowego (zwłaszcza w odniesieniu do pozagiełdowych rynków instrumentów pochodnych), wymogów kapitałowych, rajów podatkowych i rozwiązania problemu upadłości transgranicznych; wzywa TRG do zbadania możliwości koordynacji oraz najlepszych praktyk w zakresie polityki wynagrodzeń instytucji finansowych, gwarantującej, że wynagrodzenie to będzie opierało się na długoterminowych wynikach, a tym samym ograniczającej narażenie na ryzyko;

30.   podkreśla, że ryzyko zapaści kredytowej jeszcze nie minęło; w tym kontekście podkreśla, że skoordynowana polityka makroekonomiczna ma istotne znaczenie dla osiągnięcia trwałej globalnej naprawy gospodarczej oraz dla rozwiązania problemu rosnącego poziomu bezrobocia;

31.   wzywa TRG do nalegania, by przy wprowadzaniu w życie ram umowy Bazylea II władze USA uwzględniły zmiany w dyrektywach UE dotyczących wymogów kapitałowych; z zadowoleniem przyjmuje propozycję rządu USA, by regulować wszystkie pozagiełdowe instrumenty pochodne, oraz jego prace nad centralną izbą rozliczeniową dla złożonych produktów strukturyzowanych, i wzywa TRG do przeanalizowania możliwości wspierania skoordynowanego podejścia do traktowania kategorii aktywów oraz do zasad ekwiwalencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw i infrastruktury;

32.   wzywa TRG do zagwarantowania przeprowadzenia przez władze USA harmonizacji z proponowaną dyrektywą UE w sprawie alternatywnych funduszy inwestycyjnych (dyrektywa AFIM) w celu uniknięcia arbitrażu regulacyjnego;

33.   nalega, aby TRG podjęła zagadnienie instytucji "zbyt dużych, by mogły upaść", i popiera propozycje grupy G20 dotyczące planów awaryjnych podtrzymujących instytucje transgraniczne ważne z punktu widzenia ryzyka systemowego; uważa, że instytucje finansowe ważne z punktu widzenia ryzyka systemowego mogą podlegać bardziej rygorystycznym wymogom dotyczącym jawności, np. ograniczeniu tajemnicy handlowej, podobnie jak przedsiębiorstwa dominujące mogą być objęte bardziej rygorystycznym wymogom polityki konkurencji UE;

34.   wspiera apel grupy G-20 o przyspieszenie ujednolicenia standardów rachunkowości; wzywa TRG, by zwróciła się do Rady Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) i do Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) o uzgodnienie pojedynczego zbioru wysokiej jakości światowych standardów rachunkowości oraz o zakończenie projektu konwergencji do czerwca 2011 r.; podkreśla, że IASB powinna kontynuować swą reformę zarządzania;

35.   wzywa TRG, by domagała się od władz USA przestrzegania planu działań dotyczącego wymogu stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przez amerykańskich użytkowników krajowych; przypomina, że zażądał od Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), aby do czasu przyjęcia MSSF przez Stany Zjednoczone i podjęcia decyzji o ich stosowaniu przez amerykańskich użytkowników uznawała MSSF określone przez UE za odpowiednik ogólnie akceptowanych zasad rachunkowości w USA (US GAAP) GAAP; wzywa TRG, by sprzyjała opracowywaniu sprawozdań przez grupy wielonarodowe w podziale na poszczególne państwa;

36.   wyraża nadzieję, że TRG będzie wzywać do wprowadzenia zmian w systemie nadzoru ubezpieczeń w Stanach Zjednoczonych, co pozwoli UE na uznanie amerykańskiego nadzoru ubezpieczeń za zgodny z europejskimi wymogami dyrektywy Solvency II; uważa, że inicjatywa na rzecz ustanowienia Krajowego Urzędu ds. Ubezpieczeń poprawiłaby współpracę UE-USA; wzywa TRG do zagwarantowania, że władze USA poczynią postępy w zakresie nadzoru ubezpieczeniowego na szczeblu federalnym poprzez oddzielenie, w razie konieczności, podatków i innych kwestii od czysto nadzorczych aspektów;

37.   z zadowoleniem przyjmuje poszerzenie Światowego Forum ds. Przejrzystości i Wymiany Informacji (GFTEI) i postrzega jako obiecujący krok naprzód fakt, że wszystkie 87 krajów należących do GFTEI zgodziło się przyjąć standard OECD w zakresie wymiany informacji podatkowych; wzywa TRG do zapewnienia, że UE i USA wykażą swe globalne przywództwo poprzez zapewnienie, że niezbędne zachęty oraz sankcje znajdą zastosowanie w marcu 2010 r., oraz szybkie wdrożenie, ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, programu wzajemnej weryfikacji w celu oceny postępów, lecz uważa, że ramy te powinny ulec wzmocnieniu, aby zwalczać unikanie i uchylanie się od płacenia podatków; podkreśla, że automatyczna wymiana informacji powinna być standardem we wszystkich ponadnarodowych kwestiach podatkowych;

38.   uważa, że wymiana najlepszych praktyk w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw między USA a UE będzie miała istotny wpływ na stosunek przedsiębiorstw do odpowiedzialności społecznej oraz przyczyni się do ich konstruktywnego podejścia do spraw społecznych i kwestii związanych z ochroną środowiska; uważa, że współpraca regulacyjna powinna uwzględniać wzmocnienie ram regulacyjnych UE w odniesieniu do dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych, w szczególności politykę wynagrodzeń w sektorze usług finansowych;

39.   z zadowoleniem przyjmuje wnioski przywódców grupy G20;

TRG a własność intelektualna

40.   apeluje o poparcie na zbliżającym się posiedzeniu TRG strategicznej współpracy transatlantyckiej w zakresie ochrony własności intelektualnej przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych i praw obywatelskich; podkreśla, że rozprzestrzenianie się technologii nie musi zaburzać systemu ochrony własności intelektualnej, który gwarantuje zdolność do podejmowania ryzyka finansowego i biznesowego towarzyszącego procesowi innowacyjnemu;

41.   przypomina TRG, że społeczeństwo informacyjne jest kluczowym elementem transatlantyckiego obszaru gospodarczego opartego na dostępie do wiedzy oraz nowym modelu ochrony i wymiany treści cyfrowych, zgodnie z zasadą proporcjonalności;

TRG a ochrona konsumentów

42.   wzywa TRG do wspierania wspólnych działań na rzecz zagwarantowania, że kraje trzecie, a zwłaszcza Chiny, podniosą swe standardy produkcji w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa UE/USA, szczególnie w odniesieniu do zabawek, oraz zapewnienia ścisłego egzekwowania po obu stronach Atlantyku aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa produktów, a zwłaszcza zabawek, a także do zapewnienia dokładniejszych kontroli na szczeblu krajowym;

43.   wzywa Komisję do opracowania wraz z TRG silniejszych i skuteczniejszych transgranicznych systemów współpracy w dziedzinie egzekwowania prawa w celu powiązania unijnego systemu RAPEX ostrzegającego o produktach konsumenckich stanowiących ryzyko dla konsumentów z systemem ostrzegania amerykańskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich oraz zintegrowania działań sieci ochrony konsumentów z działaniami władz USA;

44.   proponuje, aby TRG poparła przyjęcie wiążącego instrumentu współpracy, który usystematyzowałby i ułatwił wymianę informacji na temat bezpieczeństwa produktów oraz opracowanie programu wspólnych działań;

45.   wzywa Komisję, by w obliczu najbliższego posiedzenia TRG i zbliżającego się szczytu UE-USA przyspieszyła prace nad poważnie opóźnionym dwustronnym porozumieniem w sprawie współpracy w dziedzinie egzekwowania prawa, rozszerzającym na Stany Zjednoczone działania w zakresie egzekwowania prawa podejmowane na podstawie rozporządzenia UE w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów(6) i amerykańskiego aktu dotyczącego bezpieczeństwa w sieci (US Safe Web Act);

46.   wzywa Komisję Europejską do współpracy z jej amerykańskimi odpowiednikami w celu umożliwienia TRG badania sposobów zwiększania ochrony konsumentów w odniesieniu do ich praw cyfrowych, a także podejmowania współpracy w zakresie zasad dotyczących produktów wadliwych;

Dwustronne stosunki handlowe – zagadnienia celne, nadzór rynku i bezpieczeństwo handlu

47.   wzywa TRG do wspierania zacieśnienia współpracy między organami nadzoru celnego i rynkowego w UE i USA, aby nie dopuścić do tego, by niebezpieczne produkty, a zwłaszcza niebezpieczne zabawki, docierały do konsumentów;

48.   wzywa TRG do wyrażenia obaw UE dotyczących jednostronnych środków legislacyjnych USA, przyjętych przez Kongres Stanów Zjednoczonych, dotyczących skanowania wszystkich kontenerów wysyłanych do USA drogą morską; uważa, że TRG mogłaby z pożytkiem organizować w Brukseli i Waszyngtonie seminaria dotyczące obowiązku 100% skanowania towarów, aby osiągnąć lepsze zrozumienie między prawodawcami w UE i USA, a także szybko uzyskać zadowalające dla obu stron rozwiązanie tego problemu; wzywa Komisję, by przed nadchodzącym posiedzeniem TRG oszacowała potencjalne koszty tych środków dla przemysłu i gospodarki UE, a także ich potencjalny wpływ na działalność celną;

49.   jest zdecydowany kontynuować wezwania do organów legislacyjnych USA i wzywa Komisję do podobnych działań w ramach TRG, do ponownego rozpatrzenia obowiązku skanowania wszystkich kontenerów oraz do rozwijania współpracy z USA opartej na zarządzaniu ryzykiem, powiązanej ze wzajemnym uznawaniem programów partnerstwa handlowego UE i USA, zgodnie z ramami standardów SAFE Światowej Organizacji Celnej;

Wzajemne uznawanie i normalizacja

50.   wzywa Komisję, by w świetle zbliżającego się posiedzenia TRG dążyła do formalnego przyjęcia procedur wzajemnego uznawania deklaracji zgodności produktów, na które nałożono wymóg sprawdzenia przez stronę trzecią, w szczególności sprzętu informacyjno-komunikacyjnego i elektrycznego, oraz by nalegała na wzajemne uznawanie przyjętych jednostek miar, w szczególności na przyjmowanie przez USA produktów UE oznaczonych tylko w systemie metrycznym, a także do zbadania wraz z władzami USA kwestii normalizacji, ustanowienia grup dyskusyjnych poświęconych normalizacji i skupiających się na innowacyjnych rozwiązaniach oraz do skoordynowania ich na płaszczyźnie międzynarodowej;

Kwestie związane ze środowiskiem i zdrowiem publicznym

51.   uważa, że sprawą najwyższej wagi jest prowadzenie w ramach TRG dialogu na temat nowej żywności i wykorzystania nowych technologii w produkcji żywności; podkreśla obawy dotyczące klonowania w hodowli zwierząt;

52.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że rząd USA uznał potrzebę reformy ustawy o kontroli substancji toksycznych; wzywa UE i USA do współpracy w celu ustanowienia systemu regulacyjnego w USA, który przyniesie stopień ochrony zgodny z REACH;

Energia, przemysł i nauka

53.   wzywa do współpracy w ramach TRG we wszystkich kwestiach mających wpływ na środowisko prawne dla przemysłu, zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w programie UE "Small Business Act" (stosowanie zasady "najpierw myślenie na małą skalę"), przy opracowywaniu prawodawstwa mającego wpływ o wymiarze transatlantyckim;

54.   zachęca TRG do rozwoju współpracy na rzecz wspólnej strategii energetycznej wspierającej dywersyfikację i promującej gospodarkę wydajną ekologicznie w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw; zachęca TRG do wspierania starań na rzecz ujednolicenia kryteriów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw;

55.   wzywa TRG do stymulowania współpracy badawczej w celu lepszego wykorzystania potencjału rozszerzonej umowy o współpracy naukowej i technologicznej między UE i USA;

Handel międzynarodowy

56.   uważa, że dostęp do rynków krajów trzecich stanowi kwestię obopólnej troski i zainteresowania UE i USA; wyraża przekonanie, że TRG może odegrać ważną rolę we wspieraniu wspólnego stanowiska UE i USA w ich stosunkach handlowych z krajami trzecimi; wzywa TRG do prac nad wspólnym podejściem do nowych umów handlowych zawieranych przez USA i UE z myślą o harmonizacji tego rodzaju umów, w tym norm socjalnych i środowiskowych;

57.   wzywa TRG do zajęcia się ramami prawnymi i standardami technicznymi w celu zlikwidowania niejasnych warunków prawnych i do rozważenia w tym kontekście kwestii umów, obowiązków oraz bezpieczeństwa prawnego w USA;

Współpraca sądowa i policyjna, wizy

58.   wyraża nadzieję, że na posiedzeniu UE-USA na szczeblu ministerialnym zaplanowanym na 28 października 2009 r. w Waszyngtonie zostanie przyjęte wspólne oświadczenie w sprawie współpracy policyjnej i sądowej, obejmujące w szczególności bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni;

59.   ponownie podkreśla swoją determinację w walce z terroryzmem i wyraża zdecydowane przekonanie o konieczności znalezienia właściwej równowagi między środkami bezpieczeństwa a ochroną wolności obywatelskich i praw podstawowych przy jednoczesnym zapewnieniu jak najpełniejszego poszanowania prywatności i ochrony danych; ponownie stwierdza, że konieczność i proporcjonalność to kluczowe zasady, bez których walka z terroryzmem nigdy nie będzie skuteczna;

60.   wyraża przekonanie, że konieczne są solidne ramy prawne i polityczne sprzyjające intensywnej współpracy UE i USA w sprawach związanych ze sprawiedliwością, wolnością i bezpieczeństwem oraz że ściślejsze partnerstwo o wymiarze parlamentarnym i demokratycznym jest kluczowe dla skutecznego poodejmowania wspólnych wyzwań, np. walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną przy poszanowaniu praw podstawowych i zasad państwa prawa, współpracy sądowa w sprawach karnych i współpracy policyjnej, zarządzania migracją i ochrony prawa do poszukiwania azylu, propagowania ruchu bezwizowego wszystkich obywateli przemieszczających się w dobrej wierze pomiędzy tymi dwoma obszarami;

61.   w związku z tym przypomina, że Unia Europejska opiera się na zasadach państwa prawa i że we wszelkich przypadkach przekazywania europejskich danych osobowych krajom trzecim w celach związanych z bezpieczeństwem należy przestrzegać gwarancji proceduralnych oraz prawa do obrony i działać zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych na poziomie krajowym i europejskim;

62.   przypomina, że w transatlantyckich ramach porozumienia UE-USA w sprawie pomocy prawnej, które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., art. 4 gwarantuje dostęp na żądanie do wybranych danych finansowych za pośrednictwem organów krajowych, co może stanowić solidniejszą podstawę prawną przekazywania danych ze SWIFT niż proponowana umowa przejściowa;

63.   zauważa, że negocjowana właśnie przez UE i USA umowa przejściowa w sprawie przekazywania tych danych będzie obowiązywać na mocy klauzuli wygaśnięcia w okresie przejściowym nieprzekraczającym 12 miesięcy, a negocjacje w sprawie nowego porozumienia, prowadzone z poszanowaniem procedury przewidzianej w traktacie z Lizbony, będą musiały obejmować pełne zaangażowanie Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych oraz zapewnić spełnienie warunków ustanowionych w ust. 3 wyżej wymienionej rezolucji z dnia 17 września 2009 r.;

o
o   o

64.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Kongresowi Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, współprzewodniczącym Transatlantyckiego Dialogu Ustawodawców oraz współprzewodniczącym i sekretariatowi Transatlantyckiej Rady Gospodarczej.

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0192.
(2) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0256.
(3) Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0193.
(4) Teksty przyjęte, P7_TA(2009)0016.
(5) Teksty przyjęte, P7_TA(2009)0028.
(6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2006/2004 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz.U. L 364 z 9.12.2004, s. 1).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności