Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2732(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0102/2009

Debatter :

PV 22/10/2009 - 12.1
CRE 22/10/2009 - 12.1

Omröstningar :

PV 22/10/2009 - 13.1

Antagna texter :

P7_TA(2009)0059

Antagna texter
PDF 171kWORD 39k
Torsdagen den 22 oktober 2009 - Strasbourg
Guinea
P7_TA(2009)0059RC-B7-0102/2009

Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2009 om situationen i Guinea

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den kommuniké som Internationella kontaktgruppen för Guinea (ICGG) publicerade i Abuja (Nigeria) den 13 oktober 2009,

–   med beaktande av den instabila situation som sedan en längre tid har rått i området längs Mano-floden och som gör att lokalbefolkningen lever i ständig rädsla,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Guinea,

–   med beaktande av ordförandeskapets uttalande på EU:s vägnar den 29 september 2009 om våldet i Conakry (Republiken Guinea),

–   med beaktande av den debatt som hölls i parlamentet den 7 oktober 2009,

–   med beaktande av artikel 122 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Efter att president Lansana Conté avlidit tog en militärjunta ledd av kapten Moussa Dadis Camara makten den 23 december 2008.

B.  Militären slog tillbaka mot en fredlig demonstration som genomfördes av oppositionen den 28 september 2009 på årsdagen av den folkomröstning som gav landet dess självständighet. Vid sammanstötningen dödades enligt källor mellan 100 och 200 människor (militären samlade ihop en massa kroppar för att de inte skulle kunna räknas, varvid familjerna hindrades från att sörja sina döda) och över 1 000 människor skadades av skjutvapen eller bajonetter. Även flera fall av våldtäkter har rapporterats.

C.  Ledande oppositionsmedlemmar har slagits, skadats eller gripits, regimkritiska journalister förföljs och juntan skapar en verklig risk för etnisk konflikt.

D.  Hårresande vittnesmål berättar om soldater som använt gevärskolvar eller till och med bajonetter för att våldta kvinnor, medan andra kvinnor har klätts av nakna och berövats all värdighet – innan de förnedrats och våldtagits helt öppet av säkerhetsstyrkorna.

E.  Våld mot kvinnor innebär ett krigsbrott och ett brott mot mänskligheten, och alla förövare måste ställas inför rätta för att få stopp på straffriheten.

F.  Artiklarna 8 och 9 i Cotonou-avtalet, som Guinea har undertecknat, föreskriver respekt för de mänskliga rättigheterna och demokratin.

G.  Den 27 juli 2009 upprättades det i enlighet med artikel 96 i Cotonou-avtalet en "färdplan" för att säkerställa den demokratiska övergången.

H.  De juntamedlemmar som tidigare tillhörde Nationalrådet för demokrati och utveckling hade förbundit sig att inom kort hålla fria val och att inte själva ställa upp i dessa val.

I.  Åklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC) har just inlett en preliminär utredning av läget i Guinea i syfte att fastställa om brott som faller inom ICC:s kompetensområde har begåtts.

J.  Den oansvariga användningen av väpnat våld för att slå tillbaka mot befolkningen gör militärjuntan oförmögen att organisera landets övergång till demokrati, genom fria och rättvisa val.

K.  Både Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Ecowas) och Afrikanska unionen har tagit ställning och Burkina Fasos president Blaise Compaoré har utsetts till "kontaktperson".

L.  Internationella kontaktgruppen för Guinea (ICGG), bestående av diplomater från Ecowas, FN, Afrikanska unionen, Europeiska unionen och representanter för världens människorättsorganisationer, har besökt Guinea och lämnat en rapport om sitt besök.

M.  Europeiska unionen och Guinea undertecknade ett fiskepartnerskapsavtal i december 2008(1), ett par dagar före den kupp som förde kapten Dadis Camara till makten, och enligt avtalet ska den första utbetalningen göras den 30 november 2009.

N.  Det ultimatum som Afrikanska unionen ställde till kapten Dadis Camara med krav på att han skulle förnya sitt åtagande om att inte ställa upp i det kommande presidentvalet har löpt ut.

O.  Ecowas har uppmanat det internationella samfundet att sända en neutral styrka till Guinea för att skydda befolkningen och oppositionen, och ICGG har efterlyst ett heltäckande vapenembargo mot Guinea.

P.  Guineas omfattande gruvfyndigheter erbjuder landet utvecklingsmöjligheter. Enligt Transparency International är Guinea ett av de mest korrupta länderna i Afrika.

1.  Europaparlamentet fördömer den blodiga och mordiska repressionen mot obeväpnade demonstranter, och betygar de drabbade familjerna sitt deltagande.

2.  Europaparlamentet fördömer alla former av sexuellt våld mot kvinnor och flickor, och begär att läkarvård och psykologiskt stöd ska erbjudas dem som utsatts för våldtäkter. Parlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål inleda särskilda program för rehabilitering av kvinnor som drabbats av våldet i Guinea.

3.  Europaparlamentet välkomnar den kommuniké som ICGG publicerade efter sitt möte den 12 oktober 2009 i Abuja om krisen i Guinea. I kommunikén uppmanas militärjuntan att omedelbart släppa alla som godtyckligt gripits, i synnerhet de som frihetsberövades i samband med händelserna i Conakry den 28 september 2009. Militärjuntan uppmanas även att senast fredagen den 17 oktober 2009 fastställa hur den avser att gå tillväga för att se till militärjuntans medlemmar inte deltar i presidentvalet i januari 2010.

4.  Europaparlamentet välkomnar att FN har inrättat en internationell och oberoende undersökningskommission som ska utreda vilka som står bakom massakern, och att ICC har inlett en preliminär utredning för att sätta stopp för den rådande straffriheten.

5.  Europaparlamentet begär att alla åtgärder som står till buds ska vidtas för att garantera säkerheten för vittnen och släktingar till offren som kommer att förhöras av den internationella undersökningskommissionen.

6.  Europaparlamentet uppmanar militärjuntan att respektera åsikts-, yttrande- och föreningsfriheten, särskilt rätten att delta i fredliga möten, i enlighet med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

7.  Europaparlamentet anser att endast en regering som valts genom fria och rättvisa val kan representera landets långsiktiga intressen.

8.  Europaparlamentet efterlyser inrättandet av en övergångsregering bestående av de största oppositionspartierna som ska förbereda president- och parlamentsvalet.

9.  Europaparlamentet uppmanar rådet att vidta de "lämpliga åtgärder" som anges i artikel 96 i Cotonou-avtalet och att undersöka möjligheterna att tillmötesgå Ecowas begäran om att sända en styrka till stöd för en afrikansk styrka för skydd av befolkningen, i syfte att ge denna styrka de resurser den behöver för att kunna fullfölja sitt uppdrag, samt en civil styrka på längre sikt för att bidra till organisationen av säkerhetsstyrkorna.

10.  Europaparlamentet uppmanar Afrikanska unionen att i samarbete med Ecowas införa kraftiga sanktioner mot medlemmarna av militärjuntan och att samtidigt organisera en nationell dialog genom en sannings- och försoningskommission.

11.  Europaparlamentet uppmanar alla stater att frysa leveranserna av vapen och ammunition till militär och polis, och av annan utrustning som Guineas säkerhetsstyrkor skulle kunna använda för att begå brott mot de mänskliga rättigheterna, i enlighet med ICGG:s ståndpunkt.

12.  Europaparlamentet beklagar att såväl statliga som privata kinesiska företag som investerar i Guinea helt nonchalerar de mänskliga rättigheterna för landets befolkning.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare samt till Afrikanska unionens och Ecowas organ samt till juntan som har makten i Republiken Guinea.

(1) Protokoll om fastställande för perioden 1 januari 2009-31 december 2012 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea om fiske utanför Guineas kust (EUT L 156, 19.6.2009, s. 40).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy