Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2735(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0100/2009

Forhandlinger :

PV 22/10/2009 - 12.3
CRE 22/10/2009 - 12.3

Afstemninger :

PV 22/10/2009 - 13.3
CRE 22/10/2009 - 13.3

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0061

Vedtagne tekster
PDF 19kWORD 41k
Torsdag den 22. oktober 2009 - Strasbourg
Sri Lanka
P7_TA(2009)0061RC-B7-0100/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 22. oktober 2009 om Sri Lanka

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger af 18. maj 2000(1), 14. marts 2002(2) og 20. november 2003(3) om Sri Lanka, af 13. januar 2005(4) om tsunamikatastrofen i det Indiske Ocean, af 18. maj 2006(5) om situationen i Sri Lanka og af 5. februar 2009(6) om Sri Lanka,

–   der henviser til de åbne skrivelser af 16. juni 2009 og 21. september 2009 fra EU-kommissæren for eksterne forbindelser om situationen i Sri Lanka,

–   der henviser til Rådets konklusioner af 18. maj 2009 om Sri Lanka,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 122,

A.   der henviser til, at alle territorierne i det nordlige Sri Lanka, som tidligere var besat af De Tamilske Tigre (LTTE), nu er tilbageerobret,

B.   der henviser til, at den 25 år lange konflikt, som sluttede med LTTE's nederlag i 2009, resulterede i over 90 000 dødsfald,

C.   der henviser til, at over 250 000 tamilske civile med henblik på screening og genbosættelse efter konfliktens afslutning holdes tilbage i lejre, hvor der hersker alvorlige bekymringer med hensyn til overbefolkning, mangelfuld adgang til rent vand, sanitet og lægehjælp, og hvor de ikke nyder fri bevægelighed,

D.   der henviser til, at den srilankanske regering nægter humanitære organisationer og menneskerettighedsorganisationer tilstrækkelig adgang til lejrene,

E.   der henviser til, at det internationale samfund fortsat må yde humanitær bistand og herunder også stille uddannet personale til rådighed,

F.   der henviser til, at den srilankanske regering må udvise generøsitet og handlekraft ved behandlingen af sine tamilske borgeres bekymringer og interesser og hurtigt og fuldt ud gennemføre 13. ændring af Sri Lankas forfatning samt træffe yderligere og omfattende foranstaltninger til overdragelse af politisk kompetence, således at også de tamilske folk kommer til at betragte LTTE's nederlag som en befrielse,

G.   der henviser til, at menneskerettighedssituationen sandsynligvis ikke vil forbedre sig uden inddragelse af permanente internationale observatører, navnlig fra organisationer som Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC),

H.   der henviser til, at mange journalister, som har dækket konflikten og situationen i tiden efter dennes afslutning, har været udsat for vold og trusler,

I.   der henviser til, at et økonomisk genopsving i Sri Lanka i vid udstrækning vil afhænge af direkte udenlandske investeringer samt af fortsat EU-støtte,

J.   der henviser til, at store dele af de tidligere konfliktområder er forurenede med personelminer og andre eksplosive krigsefterladenskaber,

1.   beklager dybt, at over 250 000 mennesker stadig tilbageholdes i lejre, og opfordrer den srilankanske regering til at tage alle nødvendige skridt til, at de tilbageholdte hurtigt kan vende hjem, samt til øjeblikkeligt at yde dem humanitær bistand i tråd med dens forpligtelse til at beskytte alle personer inden for dens jurisdiktion; understreger behovet for at give ICRC og FN's særagenturer en central rolle i denne proces;

2.   opfordrer de srilankanske myndigheder til at give humanitære organisationer fri adgang til lejrene med henblik på at yde de tilbageholdte den nødvendige humanitære bistand, navnlig i betragtning af den nært forestående monsunregn i landets nordlige del;

3.   opfordrer indtrængende verdenssamfundet til fortsat at yde humanitær bistand for at bidrage til varig fred og opfordrer internationale donorer til at koble støtte til lejrene sammen med overholdelse af forpligtelserne med hensyn til genbosættelse og til at iværksætte et tidsbegrænset program for bistand til lejrene;

4.   opfordrer de tamilske ledere til at engagere sig i forsøget på at finde en politisk løsning og til én gang for alle at opgive terror og vold;

5.   insisterer på, at den srilankanske regering er forpligtet til at følge internationale menneskerettighedsstandarder i retssager mod medlemmer af LTTE;

6.   glæder sig over Sri Lankas udarbejdelse af en national handlingsplan for fremme og beskyttelse af menneskerettigheder;

7.   opfordrer den srilankanske regering til at fremskynde planer om genforening og overdragelse af politisk kompetence til regionerne således som fastsat i landets forfatning;

8.   henstiller indtrængende til den srilankanske regering at sætte en stopper for undertrykkelsen af medierne under antiterrorlovgivningen og til at tillade pressefrihed og opfordrer den til nu efter afslutningen på konflikten at tage sin antiterrorlovgivning op til fornyet overvejelse og til at sikre, at alle påståede krænkelser af mediefriheden gøres til genstand for fuldstændige, åbne og gennemsigtige undersøgelser;

9.   opfordrer indtrængende den srilankanske regering til fortsat og i øget omfang at lægge vægt på rydning af landminer, hvis tilstedeværelse udgør en alvorlig forhindring for genopbygning og økonomisk genopretning, og anmoder den med hensyn hertil om at tage et meget positivt skridt og tiltræde Ottawakonventionen (konventionen om forbud mod brug, oplagring, produktion og overførsel af personelminer samt om deres destruktion); opfordrer navnlig Kommissionen til at yde mere støtte til presserende minerydningsarbejde i Sri Lanka;

10.   glæder sig over forelæggelsen af lovforslaget om bistand til og beskyttelse af ofre og vidner, som i øjeblikket er til andenbehandling i det srilankanske parlament;

11.   tager til efterretning, at der er afholdt lokalvalg i det nordlige Sri Lanka;

12.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, FN's generalsekretær, det britiske Commonwealths generalsekretær, den Internationale Røde Kors Komité, Human Rights Watch, Den Internationale Kampagne for Forbud mod Landminer, Sri Lankas regering og alle andre medlemslande i Den Sydasiatiske Sammenslutning for Regionalt Samarbejde.

(1) EFT C 59 af 23.2.2001, s. 278.
(2) EFT C 47 E af 27.2.2003, s. 613.
(3) EUT C 87 E af 7.4.2004, s. 527.
(4) EUT C 247 E af 6.10.2005, s. 147.
(5) EUT C 297 E af 7.12.2006, s. 384.
(6) Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0054.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik