Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2735(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0100/2009

Arutelud :

PV 22/10/2009 - 12.3
CRE 22/10/2009 - 12.3

Hääletused :

PV 22/10/2009 - 13.3
CRE 22/10/2009 - 13.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2009)0061

Vastuvõetud tekstid
PDF 114kWORD 37k
Neljapäev, 22. oktoober 2009 - Strasbourg
Sri Lanka
P7_TA(2009)0061RC-B7-0100/2009

Euroopa Parlamendi 22. oktoobri 2009. aasta resolutsioon Sri Lanka kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma eelnevaid, 18. mai 2000. aasta(1), 14. märtsi 2002. aasta(2), ja 20. novembri 2003. aasta(3) resolutsioone Sri Lanka kohta, 13. jaanuari 2005. aasta resolutsiooni India ookeani tsunamikatastroofi kohta(4), 18. mai 2006. aasta resolutsiooni olukorra kohta Sri Lankal(5) ja 5. veebruari 2009. aasta resolutsiooni Sri Lanka kohta(6);

–   võttes arvesse Euroopa Komisjoni välissuhete voliniku 16. juuni 2009. aasta ja 21. septembri 2009. aasta avalikke kirju olukorra kohta Sri Lankal;

–   võttes arvesse nõukogu 18. mai 2009. aasta järeldusi Sri Lanka kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 122,

A.   arvestades, et kõik varem Tamil Eelami Vabadusvõitluse Tiigrite (LTTE) valduses olnud territooriumid Sri Lanka põhjaosas on tagasi võetud;

B.   arvestades, et 25 aastat konflikti, mis lõppes LTTE lüüasaamisega 2009. aastal, tõi kaasa üle 90 000 hukkunu;

C.   arvestades, et pärast konflikti lõppu hoitakse rohkem kui 250 000 tamili tsiviilelanikku julgeolekukontrolli- ja ümberasustamislaagrites, kus tõsist muret valmistavad üleasustatus ja ebapiisav juurdepääs puhtale veele, sanitaar- ja meditsiinirajatistele ning kus neil puudub igasugune liikumisvabadus;

D.   arvestades, et Sri Lanka valitsus ei võimalda humanitaar- ja inimõigusorganisatsioonidele piisavat juurdepääsu laagritele;

E.   arvestades, et rahvusvaheline üldsus peab jätkama humanitaarabi, kaasa arvatud koolitatud personali pakkumist;

F.   arvestades, et Sri Lanka valitsus peab olema oma tamili kodanike murede ja huvidega tegelemisel suuremeelne ja ennetav ning rakendama kiiresti ja täielikult Sri Lanka põhiseaduse 13. muudatuse ning täiendavad ja olulised meetmed võimu üleandmiseks kohalikele organitele, et ka tamili inimesed näeksid LTTE lüüasaamist vabastamisena;

G.   arvestades, et olukord inimõiguste alal ei parane ilma alaliste rahvusvaheliste vaatlejate kaasamiseta, eelkõige sellistest organisatsioonidest nagu Rahvusvaheline Punase Risti Komitee (ICRC);

H.   arvestades, et paljud konflikti ja konfliktijärgset olukorda Sri Lankal kajastanud ajakirjanikud on kogenud vägivalda ja hirmutamist;

I.   arvestades, et Sri Lanka majanduse taastumine sõltub suuresti välismaistest otseinvesteeringutest ning samuti jätkuvast ELi toetusest;

J.   arvestades, et suured maa-alad endistes konfliktipiirkondades on saastatud jalaväemiinide ja muude sõjategevusest maha jäänud lõhkekehadega,

1.   taunib sügavalt tõsiasja, et rohkem kui 250 000 inimest hoitakse endiselt laagrites, ning kutsub Sri Lanka valitsust üles astuma kõiki vajalikke samme, et korraldada kinnipeetavate kiire tagasipöördumine kodudesse ning neile kiire humanitaarabi kättetoimetamine kooskõlas tema kohustusega kaitsta kõiki tema jurisdiktsiooni alla kuuluvaid inimesi; rõhutab vajadust anda ICRC-le ja ÜRO spetsialiseeritud asutustele selles protsessis keskne roll;

2.   kutsub Sri Lanka ametivõime üles andma humanitaarorganisatsioonidele vaba juurdepääsu laagritele, et pakkuda kinnipeetavatele vajalikku humanitaarabi, eelkõige seoses peatse mussoonvihmade saabumisega riigi põhjaosas;

3.   nõuab tungivalt, et kogu maailma üldsus jätkaks humanitaareestkoste pakkumist, et aidata kaasa püsivale rahule, ning kutsub rahvusvahelisi abiandjaid üles siduma laagrite rahastamist võetud ümberasustamiskohustuste järgimisega ja rakendama laagritele antava abi ajaliselt piiratud programmi;

4.   kutsub kõiki tamili liidreid üles saavutama poliitilist kokkulepet ja ütlema ükskord lõplikult lahti terrorismist ja vägivallast;

5.   toonitab, et Sri Lanka valitsusel lasub kohustus kohaldada kohtumenetlustes LTTE liikmete vastu rahvusvahelisi inimõigusnorme;

6.   tunnustab Sri Lanka inimõiguste ergutamise riikliku tegevuskava väljatöötamist;

7.   kutsub Sri Lanka valitsust üles kiirendama lepitus- ja keskvalitsuse võimu regionaalsetele organitele üleandmise kavasid, mis on kirjas riigi põhiseaduses;

8.   nõuab tungivalt, et Sri Lanka valitsus lõpetaks meedia represseerimise terrorismivastaste õigusaktide alusel ja võimaldaks ajakirjandusvabaduse ning kutsub teda nüüd, kui konflikt on lõppenud, üles läbi vaatama oma terrorismivastaseid õigusakte ja tagama kõigi meediavabaduse väidetavate rikkumiste täielikku, avatud ja läbipaistvat uurimist;

9.   nõuab tungivalt, et Sri Lanka valitsus pööraks täiendavat ja suuremat tähelepanu maamiinide eemaldamisele, mille olemasolu kujutab endast tõsist takistust endise olukorra taastamisele ja majanduse elavnemisele, kutsudes teda seoses sellega üles positiivse sammuna ühinema Ottawa lepinguga (jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise konventsioon) ning nõuab tungivalt, et eelkõige komisjon annaks lisatoetust pakilistele miinidest puhastamise töödele Sri Lankal;

10.   tervitab kannatanute ja tunnistajate abistamise ja kaitse seaduse eelnõu koostamist, mis on praegu Sri Lanka parlamendis teisel lugemisel;

11.   võtab teadmiseks kohalike valimiste läbiviimise Sri Lanka põhjaosas;

12.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele, ÜRO peasekretärile, Briti Rahvaste Ühenduse peasekretärile, Rahvusvahelisele Punase Risti Komiteele, Human Rights Watchile, rahvusvahelisele maamiinide keelustamise liikumisele, Sri Lanka valitsusele ja kõigile teistele Lõuna-Aasia Regionaalse Koostöö Assotsiatsiooni liikmesriikidele.

(1) ELT C 59, 23.2.2001, lk 278.
(2) ELT C 47 E, 27.2.2003, lk 613.
(3) ELT C 87 E, 7.4.2004, lk 527.
(4) ELT C 247 E, 6.10.2005, lk 147.
(5) ELT C 297 E, 7.12.2006, lk 384.
(6) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0054.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika