Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2735(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0100/2009

Keskustelut :

PV 22/10/2009 - 12.3
CRE 22/10/2009 - 12.3

Äänestykset :

PV 22/10/2009 - 13.3
CRE 22/10/2009 - 13.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0061

Hyväksytyt tekstit
PDF 116kWORD 41k
Torstai 22. lokakuuta 2009 - Strasbourg
Sri Lanka
P7_TA(2009)0061RC-B7-0100/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. lokakuuta 2009 Sri Lankasta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 18. toukokuuta 2000(1), 14. maaliskuuta 2002(2) ja 20. marraskuuta 2003(3) Sri Lankasta antamansa päätöslauselmat sekä 13. tammikuuta 2005 Intian valtameren hyökyaaltokatastrofista,(4) 18. toukokuuta 2006 Sri Lankan tilanteesta(5) ja 5. helmikuuta 2009 Sri Lankasta(6) antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon ulkosuhteista vastaavan Euroopan komission jäsenen 16. kesäkuuta 2009 ja 21. syyskuuta 2009 päivätyt avoimet kirjeet Sri Lankan tilanteesta,

–   ottaa huomioon 18. toukokuuta 2009 annetut neuvoston päätelmät Sri Lankasta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan,

A.   ottaa huomioon, että kaikki alueet Sri Lankan pohjoisosassa, jotka aikaisemmin olivat Tamil Eelamin vapautuksen tiikereiden (LTTE) hallinnassa, on vallattu takaisin,

B.   ottaa huomioon, että 25 vuotta kestänyt konflikti, joka päättyi LTTE:n tappioon vuonna 2009, on vaatinut yli 90 000 kuolonuhria,

C.   ottaa huomioon, että konfliktin päättymisen jälkeen yli 250 000:ta tamilisiviiliä on pidetty leireillä seulontaa ja uudelleenasuttamista varten ja että leireillä esiintyy vakavia liikakansoitusta sekä puhtaan veden, saniteettitilojen ja sairaanhoitopalvelujen riittävyyttä koskevia ongelmia eivätkä niiden asukkaat voi liikkua vapaasti,

D.   ottaa huomioon, että Sri Lankan hallitus epää humanitaarisilta järjestöiltä ja ihmisoikeusjärjestöiltä mahdollisuuden päästä riittävässä määrin leireihin,

E.   katsoo, että kansainvälisen yhteisön on jatkossakin toimitettava humanitaarista apua, joka käsittää myös koulutetun henkilöstön,

F.   katsoo, että Sri Lankan hallituksen on oltava suopea ja ennakoiva käsitellessään tamilikansalaistensa huolenaiheita ja intressejä ja pantava Sri Lankan perustuslain 13. lisäys nopeasti ja täysimääräisesti täytäntöön sekä toteutettava entisten lisäksi uusia ja merkittäviä vallan hajauttamistoimia, jotta myös tamilikansat kokevat LTTE:n tappion vapautuksena,

G.   katsoo, että ihmisoikeustilanne tuskin paranee ilman pysyvien kansainvälisten tarkkailijoiden osallistumista, jotka tulevat erityisesti sellaisista järjestöistä kuin Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC),

H.   ottaa huomioon, että lukuisat toimittajat, jotka ovat raportoineet konfliktista ja konfliktin jälkeisestä tilanteesta Sri Lankassa, ovat joutuneet väkivallan ja uhkailun kohteiksi,

I.   ottaa huomioon, että Sri Lankan talouden elpyminen on suuressa määrin riippuvainen ulkomaisista suorista sijoituksista ja myös EU:n tuen jatkumisesta,

J.   ottaa huomioon, että laajat alueet aikaisemmilla konfliktivyöhykkeillä ovat jalkaväkimiinojen ja muiden sodan jäljiltä jääneiden räjähdejätteiden pilaamia,

1.   pitää erittäin valitettavana sitä, että yli 250 000:ta ihmistä pidetään edelleen vangittuina leireillä, ja kehottaa Sri Lankan hallitusta – kaikkia sen lainkäyttövaltaan kuuluvia kansoja koskevan suojeluvelvoitteensa mukaisesti – toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet järjestääkseen leireillä pidettävien henkilöiden nopean kotiinpaluun sekä humanitaarisen avun toimittamisen heille kiireellisesti; korostaa, että on tarpeen antaa ICRC:lle ja YK:n erityisjärjestöille keskeinen rooli tässä prosessissa;

2.   kehottaa Sri Lankan viranomaisia myöntämään humanitaarisille järjestöille vapaan pääsyn leireille, jotta niillä pidätettyinä oleville voidaan toimittaa tarvittava humanitaarinen apu, erityisesti kun otetaan huomioon maan pohjoisosassa pian alkava monsuunisateiden kausi;

3.   kehottaa maailmanlaajuista yhteisöä jatkamaan humanitaarisen tuen toimittamista kestävän rauhan edistämiseksi ja kehottaa kansainvälisiä avunantajia kytkemään leirien rahoittamisen uudelleenasuttamista koskevien sitoumusten noudattamiseen ja panemaan täytäntöön ajallisesti rajoitetun leirien avustusohjelman;

4.   kehottaa kaikkia tamilijohtajia sitoutumaan poliittiseen ratkaisuun ja luopumaan lopullisesti terrorismista ja väkivallasta,

5.   katsoo ehdottomasti, että Sri Lankan hallitus on velvollinen soveltamaan kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja LTTE:n jäseniä vastaan käytävissä oikeudenkäynneissä;

6.   antaa tunnustusta Sri Lankan kehittämälle ihmisoikeuksien edistämisen kansalliselle toimintasuunnitelmalle;

7.   kehottaa Sri Lankan hallitusta jouduttamaan sovintoa ja vallan alueellista hajautusta koskevia suunnitelmia, sellaisina kuin ne on sisällytetty maan valtiosääntöön;

8.   kehottaa Sri Lankan hallitusta lopettamaan terrorismin vastaisen lainsäädännön mukaisen tiedotusvälineiden toiminnan rajoittamisen ja sallimaan lehdistönvapauden sekä kehottaa sitä nyt konfliktin päätyttyä tarkastelemaan uudelleen terrorismin vastaista lainsäädäntöä ja varmistamaan, että kaikki väitetyt lehdistönvapauden rikkomistapaukset tutkitaan perinpohjaisella ja avoimella tavalla;

9.   kehottaa Sri Lankan hallitusta kiinnittämään edelleen ja enemmän huomiota miinanraivaukseen, sillä jalkaväkimiinat muodostavat vakavan esteen ennalleen palauttamiselle ja taloudelliselle elpymiselle; kehottaa sitä ottamaan tässä yhteydessä hyvin myönteisen askeleen liittymällä Ottawan sopimukseen (jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, valmistuksen ja kuljetuksen kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskeva yleissopimus) ja kehottaa komissiota erityisesti rahoittamaan lisäapua kiireelliseen miinanraivaustyöhön Sri Lankassa;

10.   pitää myönteisenä uhreille ja todistajille annettavaa apua ja suojelua koskevaa lakiesitystä, joka on parhaillaan toisessa käsittelyssä Sri Lankan parlamentissa;

11.   panee merkille Sri Lankan pohjoisosassa järjestetyt paikallisvaalit;

12.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, YK:n pääsihteerille, Brittiläisen kansainyhteisön pääsihteerille, Punaisen Ristin kansainväliselle komitealle, Human Rights Watch -järjestölle, maamiinojen kieltämiseen tähtäävälle kansainväliselle kampanjalle, Sri Lankan hallitukselle ja kaikille muille Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön järjestön jäsenvaltioille.

(1) EYVL C 59, 23.2.2001, s. 278.
(2) EUVL C 47 E, 27.2.2003, s. 613.
(3) EUVL C 87 E, 7.4.2004, s. 527.
(4) EUVL C 297 E, 7.12.2006, s. 384.
(5) EUVL C 247 E, 6.10.2005, s. 147.
(6) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0054.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö