Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2735(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0100/2009

Debaty :

PV 22/10/2009 - 12.3
CRE 22/10/2009 - 12.3

Głosowanie :

PV 22/10/2009 - 13.3
CRE 22/10/2009 - 13.3

Teksty przyjęte :

P7_TA(2009)0061

Teksty przyjęte
PDF 203kWORD 44k
Czwartek, 22 października 2009 r. - Strasburg
Sri Lanka
P7_TA(2009)0061RC-B7-0100/2009

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie Sri Lanki

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje z dnia 18 maja 2000 r.(1), 14 marca 2002 r.(2) i 20 listopada 2003 r.(3) w sprawie Sri Lanki, z dnia 13 stycznia 2005 r.(4) w sprawie pomocy UE dla ofiar tsunami na Oceanie Indyjskim, z dnia 18 maja 2006 r.(5) w sprawie sytuacji na Sri Lance oraz z dnia 5 lutego 2009 r.(6) w sprawie Sri Lanki,

–   uwzględniając listy otwarte europejskiego komisarza ds. stosunków zewnętrznych z dnia 16 czerwca 2009 i 21 września 2009 r. w sprawie sytuacji na Sri Lance,

–   uwzględniając konkluzje Rady z dnia 18 maja 2009 r. na temat Sri Lanki,

–   uwzględniając art. 122 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że wszystkie terytoria na północy Sri Lanki, zajęte uprzednio przez ugrupowanie Tygrysy Wyzwolenia Tamilskiego Ilamu (LTTE), zostały odzyskane,

B.   mając na uwadze, że w wyniku trwającego 25 lat konfliktu, który zakończył się porażką LTTE w 2009 r., śmierć poniosło ponad 90 000 osób,

C.   mając na uwadze, że po zakończeniu konfliktu ponad 250 000 cywilów tamilskich przetrzymywanych jest w obozach w celu kontroli i przesiedlenia, w których poważne zaniepokojenie budzą kwestie przepełnienia, dostępu do czystej wody, warunków sanitarnych i opieki medycznej, oraz w których zatrzymani nie mają swobody poruszania się,

D.   mając na uwadze, że rząd Sri Lanki nie zezwala organizacjom humanitarnym i organizacjom obrony praw człowieka na wystarczający dostęp do tych obozów,

E.   mając na uwadze, że społeczność międzynarodowa musi nadal dostarczać pomocy humanitarnej, w tym wyszkolonych pracowników,

F.   mając na uwadze, że rząd Sri Lanki powinien wykazać się hojnością i proaktywnością w rozwiązywaniu kwestii budzących niepokój i zainteresowanie ludności tamilskiej oraz w sposób szybki i pełny wprowadzić w życie 13. poprawkę do konstytucji Sri Lanki, jak również dalsze, poważne środki decentralizacyjne, aby ludność tamilska również postrzegała porażkę LTTE jako wyzwolenie,

G.   mając na uwadze, że sytuacja w zakresie praw człowieka ma niewielkie szanse na poprawę bez zaangażowania stałych obserwatorów międzynarodowych, szczególnie z takich organizacji jak Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża,

H.   mając na uwadze, że wielu dziennikarzy relacjonujących konflikt na Sri Lance oraz sytuację po jego zakończeniu doświadczyło przemocy i zastraszania,

I.   mając na uwadze, że odbudowa gospodarki Sri Lanki zależeć będzie w ogromnym stopniu od bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także od stałego wsparcia ze strony UE,

J.   mając na uwadze, że na wielu obszarach byłego konfliktu znajdują się miny przeciwpiechotne i inne wybuchowe pozostałości wojny,

1.   wyraża głębokie ubolewanie z powodu faktu, że ponad 250 000 osób jest wciąż przetrzymywanych w obozach, i wzywa rząd Sri Lanki do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zorganizowania szybkiego powrotu tych ludzi do domów, a także pilnego dostarczenia im pomocy humanitarnej, zgodnie ze swoim zobowiązaniem do ochrony wszystkich osób podlegających jego jurysdykcji; podkreśla, że Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża oraz wyspecjalizowane agencje ONZ muszą odgrywać kluczową rolę w tym procesie;

2.   wzywa władze Sri Lanki do umożliwienia organizacjom humanitarnym swobodnego dostępu do obozów w celu dostarczenia osobom zatrzymanym niezbędnej pomocy humanitarnej, szczególnie w obliczu rychłego pojawienia się monsunów na północy kraju;

3.   apeluje do społeczności międzynarodowej o dalsze wsparcie humanitarne, aby przyczynić się do trwałego pokoju, oraz wzywa międzynarodowych darczyńców do powiązania finansowania obozów z wypełnianiem zobowiązań w zakresie przesiedleń, a także do wdrożenia ograniczonego czasowo programu pomocy dla obozów;

4.   wzywa przywódców tamilskich do opowiedzenia się za ugodą polityczną i do odrzucenia raz na zawsze terroryzmu i przemocy;

5.   podkreśla, że rząd Sri Lanki ma obowiązek stosowania międzynarodowych norm w zakresie praw człowieka przy prowadzeniu postępowania sądowego przeciwko członkom LTTE;

6.   wyraża uznanie dla opracowanego przez Sri Lankę krajowego planu działań na rzecz promocji i ochrony praw człowieka;

7.   wzywa rząd Sri Lanki do realizacji planów pojednania i decentralizacji, tak jak to przewiduje konstytucja krajowa;

8.   wzywa rząd Sri Lanki do powstrzymania represji wobec mediów dokonywanych na podstawie przepisów dotyczących walki z terroryzmem oraz do zapewnienia wolności prasy, a także wzywa rząd Sri Lanki, aby w związku z zakończeniem konfliktu dokonał przeglądu przepisów dotyczących walki z terroryzmem oraz aby zadbał o to, by wszystkie domniemane naruszenia wolności mediów były przedmiotem kompleksowych, otwartych i przejrzystych śledztw;

9.   wzywa rząd Sri Lanki do dalszego i pilniejszego zwracania uwagi na kwestię usunięcia min przeciwpiechotnych, których obecność stanowi poważną przeszkodę dla odnowy i odbudowy gospodarczej; w związku z tym wzywa rząd Sri Lanki do uczynienia pozytywnego kroku i przystąpienia do konwencji ottawskiej (Konwencja w sprawie zakazu użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz ich zniszczenia), a w szczególności wzywa Komisję do udzielenia dodatkowego wsparcia pilnych prac związanych z usuwaniem min na Sri Lance;

10.   z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie ustawy o pomocy dla ofiar i świadków oraz ich ochronie, która obecnie znajduje się na etapie drugiego czytania w lankijskim parlamencie;

11.   zwraca uwagę na wybory lokalne w północnej części Sri Lanki;

12.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu ONZ, sekretarzowi generalnemu Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża, organizacji Human Rights Watch, Międzynarodowej kampanii na rzecz zakazu stosowania min przeciwpiechotnych, rządowi Sri Lanki oraz wszystkim pozostałym krajom należącym do Południowoazjatyckiego Stowarzyszenia na rzecz Współpracy Regionalnej.

(1) Dz.U. C 59 z 23.2.2001, s. 278.
(2) Dz.U. C 47 E z 27.2.2003, s. 613.
(3) Dz.U. C 87 E z 7.4.2004, s. 527.
(4) Dz.U. C 247 E z 6.10.2005, s. 147.
(5) Dz.U. C 297 z 7.12.2006, s. 384.
(6) Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0054.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności