Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/2135(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0044/2009

Iesniegtie teksti :

A7-0044/2009

Debates :

PV 24/11/2009 - 13
CRE 24/11/2009 - 13

Balsojumi :

PV 25/11/2009 - 7.3
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2009)0087

Pieņemtie teksti
PDF 299kWORD 62k
Trešdiena, 2009. gada 25. novembris - Strasbūra
Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana ‐ Beļģija, tekstila nozare, un Īrija, "Dell"
P7_TA(2009)0087A7-0044/2009
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2009. gada 25. novembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2009)0515 – C7-0208/2009 – 2009/2135(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0515 – C7-0208/2009),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) (2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 28. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi(2) (EGF regula),

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A7-0044/2009),

A.   tā kā Eiropas Savienība ir izveidojusi atbilstošus likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darbiniekiem, kurus skar pasaules tirdzniecības modeļu lielu strukturālo izmaiņu sekas, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.   tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Eiropas Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz iespējami drīz un efektīvi, pienācīgi ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu attiecībā uz lēmumu pieņemšanu par fonda izmantošanu;

C.   tā kā Beļģija un Īrija ir lūgušas palīdzību saistībā ar darbinieku skaita samazināšanu tekstilrūpniecības nozarē Austrumflandrijas un Rietumflandrijas(3), kā arī Limburgas reģionā(4) Beļģijā un datoru ražošanas nozarē Limerikas, Klēras un Nortiperēri grāfistēs, kā arī Limerikas pilsētā Īrijā(5);

D.   tā kā abi pieteikumi atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem;

E.   tā kā saistībā ar Īrijas pieteikumu Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja no Komisijas ir pieprasījusi papildu informāciju,

1.   prasa iesaistītajām iestādēm veikt vajadzīgos pasākumus, lai paātrinātu Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda (EGF) izmantošanu;

2.   atgādina iestāžu apņemšanos nodrošināt netraucētu un strauju procedūru, pieņemot lēmumus par Fonda izmantošanu, lai sniegtu vienreizēju, laikā ierobežotu un individuālu atbalstu ar mērķi palīdzēt darbiniekiem, kas atlaisti globalizācijas izraisītas darbinieku skaita samazināšanas dēļ;

3.   uzsver, ka Eiropas Savienībai būtu jāizmanto visi tās rīcībā esošie līdzekļi, lai novērstu sekas, ko rada globālā ekonomikas un finanšu krīze; šajā sakarībā konstatē, ka EGF var būt izšķirīga nozīme, lai no jauna iekļautu darba tirgū tos darbiniekus, kas atlaisti darbinieku skaita samazināšanas dēļ;

4.   uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 6. pantu ir jānodrošina, ka EGF palīdz individuāliem darba ņēmējiem, kuri atlaisti darbinieku skaita samazināšanas dēļ, no jauna integrēties darba tirgū; uzsver, ka EGF palīdzība neaizvieto darbības, par ko atbild uzņēmumi atbilstīgi valsts likumiem vai kolektīvajiem līgumiem, nedz arī uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

5.   atgādina Komisijai saistībā ar EGF izmantošanu neveikt sistemātiskus maksājumu apropriāciju pārvietojumus no Eiropas Sociālā fonda, jo EGF izveidoja kā īpašu neatkarīgu instrumentu, kuram noteikti savi mērķi un termiņi;

6.   atgādina ‐ daudzgadu finanšu shēmas (2007–2013) budžeta pārskatīšanas procesā EGF darbība un pievienotā vērtība būtu jāizvērtē, veicot vispārēju to programmu un dažādu citu instrumentu izvērtējumu, kurus izveidoja ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu;

7.   norāda, ka Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja ir izvērtējusi Komisijas priekšlikumu un neiebilst pret līdzekļu piešķiršanu Beļģijas pieteikumiem, taču attiecībā uz Īrijas pieteikumu Dell lietā Komisijai ir pieprasījusi paskaidrojumus; tomēr vērš uzmanību uz 1.–6. punktu minētās komitejas sniegtajā atzinumā;

8.   izvērtēs Komisijas sniegtās atbildes pirms galīgā lēmuma pieņemšanas gan par juridisko, gan budžeta instrumentu;

9.   sagaida, ka Komisija izvērtēs pašreizējās grūtības un turpmāk priekšlikumus lēmumiem par EGF izmantošanu iesniegs kā atsevišķus dokumentus, t. i., atsevišķu lēmuma priekšlikumu par katras dalībvalsts pieteikumu;

10.   apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

11.   uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

12.   uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV C 139, 14.6.2006, 1. lpp.
(2) OV L 406, 30.12.2006, 1. lpp.
(3) EGF/2009/004 BE/Oost en West Vlaanderen textiles.
(4) EGF/2009/005 BE/Limburg textiles.
(5) EGF/2009/008 IE/Dell.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

2009. gada 25. novembrī

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 28. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi(2) un jo īpaši tās 12. panta 3. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)  Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu (turpmāk "Fonds") izveidoja, lai sniegtu papildu atbalstu atlaistajiem darbiniekiem, kurus skar pasaules tirdzniecības modeļu lielu strukturālo izmaiņu sekas, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)  Attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti, sākot no 2009. gada 1. maija, EGF darbības joma ir paplašināta, iekļaujot atbalstu darbiniekiem, kuru atlaišana ir saistīta ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi.

(3)  Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu Fondu var izmantot, nepārsniedzot EUR 500 miljonu maksimālo apjomu gadā.

(4)  Beļģija 2009. gada 5. maijā iesniedza divus pieteikumus Fonda izmantošanai saistībā ar darbinieku skaita samazināšanu tekstilrūpniecības nozarē. Šie pieteikumi atbilst Regulas (EK) Nr. 1927/2006 10. pantā minētajām prasībām par finansiālo ieguldījumu noteikšanu, un tādēļ Komisija ierosina izmantot summu EUR 9 198  874 apmērā.

(5)  Īrija 2009. gada 29. jūnijā iesniedza pieteikumu Fonda izmantošanai saistībā ar darbinieku skaita samazināšanu datoru ražošanas nozarē. Šis pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 1927/2006 10. pantā minētajām prasībām par finansiālo ieguldījumu noteikšanu, un tādēļ Komisija ierosina izmantot summu EUR 14 831 050 apmērā.

(6)  Tādēļ Fonds būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu saistībā ar Beļģijas un Īrijas iesniegtajiem pieteikumiem,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants

Eiropas Savienības 2009. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu, lai piešķirtu EUR 24 029 924 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Starasbūrā, 2009. gada 25. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā ‐ Padomes vārdā ‐

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1). OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(2). OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika