Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/2135(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0044/2009

Predložena besedila :

A7-0044/2009

Razprave :

PV 24/11/2009 - 13
CRE 24/11/2009 - 13

Glasovanja :

PV 25/11/2009 - 7.3
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2009)0087

Sprejeta besedila
PDF 283kWORD 49k
Sreda, 25. november 2009 - Strasbourg
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Belgija - tekstilni sektor in Irska - Dell
P7_TA(2009)0087A7-0044/2009
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. novembra 2009 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (KOM(2009)0515 – C7-0208/2009 – 2009/2135(BUD))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0515 – C7-0208/2009),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) (v nadaljevanju "Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006"), zlasti točke 28,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(2),

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0044/2009),

A.   ker je Evropska unija oblikovala ustrezne zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, in za njihovo ponovno vključevanje v trg dela,

B.   ker mora biti finančna pomoč Evropske unije za presežne delavce dinamična in na voljo čim hitreje ter na najučinkovitejši način v skladu skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalni seji 17. julija 2008, in ob ustreznem upoštevanju določb Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 glede sprejetja sklepov o uporabi sredstev sklada,

C.   ker sta Belgija in Irska zaprosili za pomoč v zvezi s presežnimi delavci v tekstilnem sektorju v vzhodni in zahodni Flandriji(3) ter Limburgu(4) in v industriji proizvodnje računalnikov v okrajih Limerick, Clare in North Tipperary ter v mestu Limerick(5),

D.   ker obe vlogi izpolnjujeta merila za upravičenost iz uredbe o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (ESPG),

E.   ker je glede vloge Irske Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve zahteval od Komisije dodatne informacije,

1.   od zadevnih institucij zahteva, naj storijo vse potrebno za pospešitev uporabe sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji;

2.   opozarja institucije, da so zavezane k zagotavljanju tekočega in hitrega postopka glede sprejemanja sklepov o uporabi sredstev tega sklada ter k zagotavljanju enkratne in časovno omejene individualne podpore v pomoč delavcem, ki so zaradi globalizacije postali presežna delovna sila;

3.   poudarja, da mora Evropska unija uporabiti vsa sredstva pri soočanju s posledicami svetovne gospodarske in finančne krize; v zvezi s tem poudarja, da ima lahko ESPG bistveno vlogo pri ponovnem vključevanju presežnih delavcev na trg dela;

4.   v skladu s členom 6 uredbe o ESPG poudarja, da je treba zagotoviti, da se s sredstvi tega sklada podpira ponovno vključevanje posameznih presežnih delavcev v proces zaposlovanja; poudarja, da finančna pomoč tega sklada ne nadomešča ukrepov, za katere so odgovorne družbe na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali industrijskih panog;

5.   v zvezi z uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji Komisijo opozarja, naj se izogne sistematičnemu prerazporejanju proračunskih sredstev iz Evropskega socialnega sklada, saj je bil ESPG zasnovan kot poseben in ločen instrument z lastnimi cilji in roki;

6.   opozarja, da bi morali delovanje in dodano vrednost sklada oceniti v okviru splošne ocene programov in drugih instrumentov, vzpostavljenih z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 17. maja 2006, in revizije proračuna večletnega finančnega okvira 2007–2013;

7.   je seznanjen s tem, da je Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve ocenil predlog Komisije in nima pripomb glede vloge Belgije, v zvezi s vlogo Irske glede zadeve Dell pa je od Komisije zahteval pojasnila; vendar pa usmerja pozornost na odstavke 1-6 v mnenju tega odbora;

8.   pred sprejetjem dokončne odločitve o pravnem in proračunskem instrumentu bo ocenil posledice odgovorov Komisije;

9.   od Komisije pričakuje, da bo upoštevala sedanje težave in odslej svoje predloge glede sklepov o uporabi ESPG predstavljala v ločenih dokumentih, kar pomeni en predlog sklepa za vsako vlogo države članice;

10.   odobri sklep, priložen tej resoluciji;

11.   naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsednikom Sveta in zagotovi njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

12.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo, vključno s prilogo, posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(2) UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
(3) EGF/2009/004 BE/Oost en West Vlaanderen textiles.
(4) EGF/2009/005 BE/Limburg textiles.
(5) EGF/2009/008 IE/Dell.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. novembra 2009

o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1), zlasti točke 28,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(2) ter zlasti člena 12(3) te uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije

ker:

(1)   je bil Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) ustanovljen za dodatno podporo presežnim delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

(2)   je bilo področje uporabe ESPG razširjeno za vloge, predložene po 1. maju 2009, in vključuje podporo delavcem, ki so bili odpuščeni zaradi svetovne finančne in gospodarske krize;

(3)  Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev sklada do letne zgornje meje 500 milijonov EUR;

(4)   je Belgija 5. maja 2009 predložila vlogi za uporabo sredstev iz ESPG v zvezi s presežnimi delavci v tekstilnem sektorju. Ti vlogi izpolnjujeta zahteve za določitev finančnih prispevkov, kakor je določeno v členu 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006, zato Komisija predlaga, da se uporabi znesek v višini 9 198 874 EUR;

(5)   je Irska 29. junija 2009 predložila vlogo za uporabo sredstev iz ESPG v zvezi s presežnimi delavci v industriji proizvodnje računalnikov. Ta vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov, kakor je določeno v členu 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006, zato Komisija predlaga, da se uporabi znesek v višini 14 831 050 EUR;

(6)   je zato treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek za vloge, ki sta jih predložili Belgija in Irska.

SKLENILA:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi vsota 24 029 924 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, dne 25. novembra 2009

Za Evropski parlament Za Svet

predsednik predsednik

(1) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(2) UL L 406, 30.12.2006, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov