Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2062(REG)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0043/2009

Indgivne tekster :

A7-0043/2009

Forhandlinger :

PV 23/11/2009 - 21
CRE 23/11/2009 - 21

Afstemninger :

PV 25/11/2009 - 7.4
CRE 25/11/2009 - 7.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 15/06/2010 - 7.9
CRE 15/06/2010 - 7.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0088
P7_TA(2010)0204

Vedtagne tekster
PDF 275kWORD 316k
Onsdag den 25. november 2009 - Strasbourg
Tilpasning af Europa-Parlamentets forretningsordenen til Lissabontraktaten
P7_TA(2009)0088A7-0043/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2009 om tilpasning af forretningsordenen til Lissabontraktaten (2009/2062(REG))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 211 og 212,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender med de ændringer, som Budgetudvalget foreslog i sin udtalelse af 31. marts 2009 (A7-0043/2009),

1.   vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2.   vedtager, at ændringerne træder i kraft den 1. december 2009;

3.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Nuværende ordlyd   Ændring
Ændring 3
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, indtil den ordning1, hvorved visse medlemsstater får tildelt en række ekstra pladser indtil udgangen af den syvende valgperiode, træder i kraft. De berørte medlemsstater opfordres til at udpege observatører i overensstemmelse med deres nationale lovgivning.
____________________________
1 I overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 11.-12. december 2008.
Ændring 6
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 36
Grundlæggende rettigheder, subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne, retsstatsprincippet og finansielle virkninger
Overholdelse af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder
Under behandlingen af et forslag til retsakt undersøger Parlamentet navnlig, om forslaget respekterer de grundlæggende rettigheder, og i særdeleshed om retsakten er i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne samt retsstatsprincippet. Har forslaget finansielle virkninger, sikrer Parlamentet sig endvidere, at der er tilstrækkelige finansielle midler.
1.  Parlamentet udfører alle sine opgaver under overholdelse af de grundlæggende rettigheder, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
Parlamentet overholder endvidere fuldt ud rettighederne og principperne i EU-traktatens artikel 2 og artikel 6, stk. 2 og 3.
2.  Er det korresponderende udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer af den opfattelse, at et forslag til lovgivningsmæssig retsakt eller dele deraf ikke respekterer rettighederne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, forelægges spørgsmålet på deres anmodning det udvalg, der er kompetent med hensyn til fortolkning af chartret. Udtalelsen fra dette udvalg vedføjes som bilag til det korresponderende udvalgs betænkning.
Ændring 7
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 38 – stk. -1 (nyt)
-1.  Har et forslag til lovgivningsmæssig retsakt finansielle virkninger, sikrer Parlamentet sig, at der er tilstrækkelige finansielle midler.
Ændring 8
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 38 a (ny)
Artikel 38a
Undersøgelse af overholdelsen af nærhedsprincippet
1.  Under behandlingen af et forslag til lovgivningsmæssig retsakt undersøger Parlamentet navnlig, om forslaget overholder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet.
2.  Det udvalg, der er kompetent med hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet, kan beslutte at fremsætte henstillinger til det udvalg, der er kompetent med hensyn til et forslag til lovgivningsmæssig retsakt.
3.  Hvis et nationalt parlament sender en begrundet udtalelse til formanden i henhold til artikel 3 i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union og artikel 6 i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, henvises dokumentet til behandling i det korresponderende udvalg og sendes til orientering til det udvalg, der er kompetent med hensyn til overholdelsen af nærhedsprincippet.
4.  Medmindre der er tale om en sag af hastende karakter som omhandlet i artikel 4 i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, foretager det korresponderende udvalg ikke den endelige afstemning før udløbet af den frist på otte uger, der er fastsat i artikel 6 i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet.
5.  Såfremt de begrundede udtalelser om, at et forslag til lovgivningsmæssig retsakt ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, repræsenterer mindst en tredjedel af samtlige de stemmer, der er tildelt de nationale parlamenter, eller en fjerdedel, når der er tale om et forslag til lovgivningsmæssig retsakt, der forelægges med hjemmel i artikel 76 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, træffer Parlamentet først afgørelse, når forslagsstilleren har angivet procedurens videre forløb.
6.  Hvis der under den almindelige lovgivningsprocedure fremsættes begrundede udtalelser om, at et forslag til lovgivningsmæssig retsakt ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, og udtalelserne repræsenterer mindst et simpelt flertal af de stemmer, der er tildelt de nationale parlamenter, kan det korresponderende udvalg under hensyntagen til de begrundede udtalelser, der er forelagt af de nationale parlamenter og Kommissionen, og efter høring af det udvalg, der er kompetent med hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet, enten henstille, at Parlamentet forkaster forslaget med henvisning til, at nærhedsprincippet er tilsidesat, eller forelægge Parlamentet andre henstillinger, som kan indeholde forslag til ændring vedrørende overholdelse af nærhedsprincippet. Udtalelsen fra det udvalg, der er kompetent med hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet, vedføjes som bilag til en sådan henstilling.
Henstillingen forelægges Parlamentet til forhandling og afstemning. Hvis en henstilling om forkastelse af forslaget vedtages med et flertal af de afgivne stemmer, erklærer formanden proceduren for afsluttet. Hvis Parlamentet ikke forkaster forslaget, fortsætter proceduren under hensyntagen til de henstillinger, der er vedtaget af Parlamentet.
Ændring 9
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 44
Høring om initiativer fra en medlemsstat
Lovgivningsprocedurer vedrørende initiativer fra medlemsstater
1.  Initiativer fra en medlemsstat, jf. EF-traktatens artikel 67, stk. 1, og EU-traktatens artikel 34, stk. 2, og artikel 42, behandles efter bestemmelserne i denne artikel og artikel 36-39, 43 og 55 i denne forretningsorden.
1.  Initiativer fra medlemsstater, jf. artikel 76 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, behandles efter bestemmelserne i denne artikel og artikel 36-39, 43 og 55 i denne forretningsorden.
2.  Det kompetente udvalg kan indbyde en repræsentant for den medlemsstat, der fremsætter initiativet, til at fremlægge dette for udvalget. Vedkommende kan ledsages af Rådets formandskab.
2.  Det kompetente udvalg kan indbyde repræsentanter for de medlemsstater, der fremsætter et initiativ, til at fremlægge dette for udvalget. Repræsentanterne kan ledsages af Rådets formandskab.
3.  Inden det kompetente udvalg går over til afstemning, anmoder det Kommissionen om at oplyse, om den har udarbejdet en holdning til initiativet, og i givet fald tilkendegive sin holdning over for udvalget.
3.  Inden det kompetente udvalg går over til afstemning, anmoder det Kommissionen om at oplyse, om den har udarbejdet en holdning til initiativet, og i givet fald tilkendegive sin holdning over for udvalget.
4.  Når Parlamentet får forelagt to eller flere forslag fra Kommissionen og/eller medlemsstaterne med samme lovgivningsformål samtidig eller inden for en kort periode, behandler Parlamentet dem i én betænkning. Det kompetente udvalg angiver i sin betænkning, hvilken tekst det stiller ændringsforslag til, og det henviser til alle andre tekster i den lovgivningsmæssige beslutning.
4.  Når Parlamentet får forelagt to eller flere forslag fra Kommissionen og/eller medlemsstaterne med samme lovgivningsformål samtidig eller inden for en kort periode, behandler Parlamentet dem i én betænkning. Det kompetente udvalg angiver i sin betænkning, hvilken tekst det stiller ændringsforslag til, og det henviser til alle andre tekster i den lovgivningsmæssige beslutning.
5.  Fristen i EU-traktatens artikel 39, stk. 1, løber fra det tidspunkt, hvor det er meddelt på plenarmødet, at Parlamentet på de officielle sprog har modtaget et initiativ og begrundelsen herfor, hvoraf fremgår, at initiativet er i overensstemmelse med protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, der er knyttet som bilag til EF-traktaten.
Ændring 11
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 58 – stk. 1
1.  I tidsrummet efter Parlamentets vedtagelse af dets holdning vedrørende et forslag fra Kommissionen følger formanden og ordføreren for det kompetente udvalg forslagets videre behandling indtil den endelige vedtagelse i Rådet, navnlig for at sikre, at de løfter, Rådet eller Kommissionen har givet Parlamentet med hensyn til dets ændringer, bliver holdt.
1.  I tidsrummet efter Parlamentets vedtagelse af dets holdning vedrørende et forslag fra Kommissionen følger formanden og ordføreren for det kompetente udvalg forslagets videre behandling indtil den endelige vedtagelse i Rådet, navnlig for at sikre, at de løfter, Rådet eller Kommissionen har givet Parlamentet med hensyn til dets holdning, bliver holdt.
Ændring 12
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 59 – underoverskrift 1
Fælles beslutningsprocedure
Almindelig lovgivningsprocedure
(Horisontal ændring: Ordene "fælles beslutningstagning" eller "fælles beslutningsprocedure" erstattes i hele forretningsordenen af ordene "almindelig lovgivningsprocedure".)
Ændring 13
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 60
Artikel 60
udgår
Samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen fra 1975
1.  For visse vigtige fællesskabsretsakter kan Parlamentet i forbindelse med afgivelse af sin udtalelse og under aktiv medvirken fra Kommissionens side indlede en samrådsprocedure med Rådet, hvis dette ikke agter at følge Parlamentets udtalelse.
2.  Denne procedure indledes af Parlamentet på eget eller på Rådets initiativ.
3.  Med hensyn til sammensætningen af delegationen til Samrådsudvalget og proceduren for dette udvalgs arbejde samt meddelelse af resultaterne til Parlamentet gælder bestemmelserne i artikel 68.
4.  Det kompetente udvalg udarbejder betænkning om resultaterne af samrådet, og denne forelægges Parlamentet til forhandling og afstemning.
Ændring 14
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 61 – overskrift
Modtagelse af Rådets fælles holdning
Modtagelse af Rådets holdning
(Horisontal ændring: Ordene "Rådets fælles holdning" eller "den fælles holdning" erstattes i hele forretningsordenen af ordene "Rådets holdning" eller "holdningen".)
Ændring 15
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 62 – stk. 1 – afsnit 2
Formanden anmoder om Rådets samtykke til enhver forlængelse af fristerne i medfør af EF-traktatens artikel 252, litra g), og EU-traktatens artikel 39, stk. 1.
udgår
Ændring 16
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 62 – stk. 2
2.  Formanden underretter Parlamentet om enhver forlængelse af fristerne i medfør af EF-traktatens artikel 251, stk. 7, på Parlamentets eller Rådets initiativ.
2.  Formanden underretter Parlamentet om enhver forlængelse af fristerne i medfør af artikel 294, stk. 14, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på Parlamentets eller Rådets initiativ.
(Horisontal ændring: Nummereringen af artiklerne i EU-traktaten og i EF-traktaten tilpasses i hele forretningsordenen til den konsoliderede udgave af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.)
Ændring 17
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 62 – stk. 3
3.  Formanden kan efter samråd med formanden for det kompetente udvalg give sit samtykke til en anmodning fra Rådet om at forlænge enhver frist i medfør af EF-traktatens artikel 252, litra g).
udgår
Ændring 18
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 65 – stk. 4
4.  Forkaster Parlamentet en fælles holdning under samarbejdsproceduren, jf. EF-traktatens artikel 252, anmoder formanden, uanset stk. 3, Kommissionen om at tage sit forslag tilbage. Tager Kommissionen sit forslag tilbage, meddeler formanden på plenarmødet, at lovgivningsproceduren er afsluttet.
udgår
Ændring 73 + 88
Europa-Parlamentets forretningsorden
Kapitel 6 a (nyt) - overskrift (indføjes efter artikel 74)
KAPITEL 6a
KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER
Ændring 20
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 74 a (ny) (indføjes under kapitel 6 a (nyt))
Artikel 74a
Almindelig traktatrevision
1.  Det kompetente udvalg kan i medfør af artikel 41 og 48 forelægge Parlamentet en betænkning med forslag til Rådet om revision af traktaterne.
2.  Beslutter Det Europæiske Råd at indkalde et konvent, udnævnes Parlamentets repræsentanter af Parlamentet på forslag af Formandskonferencen.
Parlamentets delegation vælger en leder og sine kandidater til medlemskab af den styregruppe eller det præsidium, som konventet måtte nedsætte.
3.  Anmoder Det Europæiske Råd om Parlamentets godkendelse vedrørende en beslutning om ikke at indkalde et konvent til behandling af de foreslåede ændringer af traktaterne, henvises spørgsmålet til det kompetente udvalg i overensstemmelse med artikel 81.
Ændring 21
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 74 b (ny) (indføjes under kapitel 6 a (nyt))
Artikel 74b
Forenklet traktatrevision
Det kompetente udvalg kan i medfør af artikel 41 og 48 efter proceduren i artikel 48, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Union forelægge Parlamentet en betænkning med forslag til Det Europæiske Råd om revision af alle eller en del af bestemmelserne i tredje del af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Ændring 22
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 74 c (ny) (indføjes under kapitel 6 a (nyt))
Artikel 74c
Tiltrædelsestraktater
1.  Enhver ansøgning fra en europæisk stat om at blive medlem af Den Europæiske Union henvises til behandling i det kompetente udvalg.
2.  Parlamentet kan efter forslag fra det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer anmode Kommissionen og Rådet om at deltage i en debat, inden forhandlingerne med ansøgerstaten indledes.
3.  Under forhandlingerne giver Kommissionen og Rådet løbende - om nødvendigt fortroligt - det kompetente udvalg en udtømmende orientering om forhandlingernes forløb.
4.  Parlamentet kan når som helst under forhandlingerne og på grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg vedtage henstillinger og kræve, at disse tages i betragtning forud for indgåelsen af en traktat om et ansøgerlands tiltrædelse af Den Europæiske Union.
5.  Når forhandlingerne er afsluttet, men inden aftalens underskrivelse, forelægges traktatudkastet Parlamentet til godkendelse i overensstemmelse med artikel 81.
(Artikel 89 udgår)
Ændring 23
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 74 d (ny) (indføjes under kapitel 6 a (nyt))
Artikel 74d
Udtrædelse af Unionen
Hvis en medlemsstat i medfør af artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union beslutter at udtræde af Unionen, henvises sagen til det kompetente udvalg. Artikel 74c finder tilsvarende anvendelse. Parlamentet træffer afgørelse om godkendelse af udtrædelsesaftalen med et flertal af de afgivne stemmer.
Ændring 24
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 74 e (ny) (indføjes under kapitel 6 a (nyt))
Artikel 74e
Medlemsstaternes overtrædelse af grundlæggende principper
1.  Parlamentet kan på grundlag af en særlig betænkning fra det kompetente udvalg, udarbejdet i henhold til artikel 41 og 48:
a) stemme om et begrundet forslag om at opfordre Rådet til at træffe foranstaltninger i henhold til artikel 7, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union
b) stemme om et forslag om at opfordre Kommissionen eller medlemsstaterne til at fremsætte forslag i henhold til artikel 7, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union
c) stemme om et forslag om at opfordre Rådet til at træffe foranstaltninger i henhold til artikel 7, stk. 3, eller efterfølgende i henhold til artikel 7, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union.
2.  Enhver anmodning fra Rådet om Parlamentets godkendelse vedrørende et forslag i medfør af artikel 7, stk. 1 og 2, i traktaten om Den Europæiske Union, meddeles på plenarmødet sammen med den pågældende medlemsstats bemærkninger og henvises til det kompetente udvalg, jf. artikel 81. Undtagen i særlig hastende og begrundede tilfælde træffer Parlamentet afgørelse efter forslag fra det kompetente udvalg.
3.  Til vedtagelse af afgørelser i henhold til stk. 1 og 2 kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer og et flertal af Parlamentets medlemmer.
4.  Det kompetente udvalg kan endvidere efter tilladelse fra Formandskonferencen forelægge et forslag til beslutning. I beslutningsforslaget redegøres for Parlamentets holdning til, om der foreligger en grov overtrædelse fra en medlemsstats side, og til hensigtsmæssige sanktioner samt til ændring eller tilbagekaldelse af sådanne sanktioner.
5.  Det kompetente udvalg påser, at Parlamentet underrettes fuldt ud og om nødvendigt høres om alle opfølgningsforanstaltninger i forbindelse med en godkendelse i medfør af stk. 3. Rådet opfordres til at redegøre for udviklingen hvor det er relevant. Efter forslag fra det kompetente udvalg, udarbejdet efter tilladelse fra Formandskonferencen, kan Parlamentet rette henstillinger til Rådet.
(Afsnit II, kapitel 15, udgår)
Ændring 25
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 74 f (ny) (indføjes under kapitel 6 a (nyt)):
Artikel 74f
Parlamentets sammensætning
I god tid før valgperiodens udløb kan Parlamentet på grundlag af en betænkning, der er udarbejdet af det kompetente udvalg i henhold til artikel 41, fremsætte et forslag om ændring af dets sammensætning. Det Europæiske Råds forslag til afgørelse om Parlamentets sammensætning behandles i overensstemmelse med artikel 81.
Ændring 26
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 82 (indføjes som artikel 74 g under kapitel 6 a (nyt))
Artikel 82
Artikel 74g
Procedurer i Parlamentet
Forstærket samarbejde mellem medlemsstaterne
1.  Anmodninger fra medlemsstater og forslag fra Kommissionen om bemyndigelse til at indføre et forstærket samarbejde mellem medlemsstater og høring af Parlamentet i henhold til EU-traktatens artikel 40 A, stk. 2, henvises af formanden til behandling i det kompetente udvalg. Artikel 37, 38, 39, 43, 53-60 og 81 i denne forretningsorden finder anvendelse i relevant omfang.
1.  Anmodninger om bemyndigelse til at indføre et forstærket samarbejde mellem medlemsstater i henhold til artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Union henvises af formanden til behandling i det kompetente udvalg. Artikel 37, 38, 39, 43, 53-59 og 81 i denne forretningsorden finder anvendelse i relevant omfang.
2.  Det kompetente udvalg påser, at bestemmelserne i EF-traktatens artikel 11 og EU-traktatens artikel 27 A, 27 B, 40, 43, 44 og 44 A overholdes.
2.  Det kompetente udvalg påser, at bestemmelserne i artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 326-334 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde overholdes.
3.  Forslag til retsakter, der forelægges inden for rammerne af et etableret samarbejde, behandles af Parlamentet efter samme procedurer som forslag til retsakter, der forelægges uden for rammerne af et sådant forstærket samarbejde.
3.  Forslag til retsakter, der forelægges inden for rammerne af et etableret samarbejde, behandles af Parlamentet efter samme procedurer som forslag til retsakter, der forelægges uden for rammerne af et sådant forstærket samarbejde. Artikel 43 finder anvendelse.
(Afsnit II, kapitel 10 udgår)
Ændring 27 + 28
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 75
Det almindelige budget
Flerårig finansiel ramme
Gennemførelsesbestemmelserne for behandling af Den Europæiske Unions almindelige budget og tillægsbudgetter i henhold til de finansielle bestemmelser i traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber vedtages af Parlamentet ved en beslutning, der vedføjes denne forretningsorden.
Anmoder Rådet Parlamentet om godkendelse af forslaget til en forordning, der fastlægger den flerårige finansielle ramme, henvises sagen til det kompetente udvalg efter proceduren i artikel 81. Til Parlamentets godkendelse kræves stemmer fra et flertal af Parlamentets medlemmer.
Se bilag V.
(Bilag V udgår og hertil knyttede ændringer)
Ændring 29
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 75 a (ny)
Artikel 75a
Arbejdsdokumenter
1.  Følgende dokumenter gøres tilgængelige for medlemmerne:
a)  Kommissionens budgetforslag
b) et sammendrag af Rådets drøftelser om budgetforslaget
c)  Rådets holdning til budgetforslaget i henhold til artikel 314, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
d) ethvert forslag til afgørelse om de foreløbige tolvtedele i henhold til artikel 315 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
2.  Disse dokumenter henvises til det kompetente udvalg. Alle berørte udvalg kan afgive udtalelse.
3.  Formanden fastsætter en frist, inden for hvilken de udvalg, der vil afgive udtalelse, skal sende denne til det kompetente udvalg.
(Artikel 1 i bilag V udgår)
Ændring 30
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 75 b (ny)
Artikel 75b
Behandling af budgetforslaget - første fase
1.  Ethvert medlem kan under iagttagelse af nedenstående betingelser indgive og forelægge forslag til ændring af budgetforslaget.
2.  Forslagene til ændring skal for at kunne antages til behandling stilles skriftligt, være underskrevet af mindst 40 medlemmer eller være indgivet på en politisk gruppes eller et udvalgs vegne, angive det punkt på budgettet, de henviser til, og tilgodese princippet om ligevægt mellem indtægter og udgifter. Forslagene til ændring skal indeholde alle nødvendige oplysninger med henblik på anmærkningerne til det omhandlede punkt på budgettet.
Alle forslag til ændring af budgetforslaget ledsages af en skriftlig begrundelse.
3.  Formanden fastsætter en frist for indgivelse af sådanne forslag til ændring.
4.  Det kompetente udvalg afgiver sin udtalelse om de fremsatte forslag, før de kommer til forhandling på et plenarmøde.
På plenarmødet sættes forslag til ændring, som i det kompetente udvalg er blevet forkastet, ikke under afstemning, medmindre et udvalg eller mindst 40 medlemmer skriftligt anmoder herom inden for en frist, som fastsættes af formanden. Denne frist udløber senest 24 timer, før afstemningen påbegyndes.
5.  Forslag til ændring af Parlamentets budgetoverslag, der har et lignende indhold som forslag til ændring, der allerede er blevet afvist af Parlamentet under opstillingen af budgetoverslaget, kommer kun til forhandling, hvis det kompetente udvalg anbefaler det.
6.  Uanset forretningsordenens artikel 55, stk. 2, foretager Parlamentet særskilte og successive afstemninger om:
- hvert enkelt forslag til ændring
- hver sektion i budgetforslaget
- et beslutningsforslag budgetforslaget.
Forretningsordenens artikel 161, stk. 4-8, finder dog anvendelse.
7.  De artikler, kapitler, afsnit og sektioner i budgetforslaget, hvortil der ikke er fremsat forslag til ændring, betragtes som godkendt.
8.  Forslag til ændring er vedtaget, hvis de opnår stemmer fra et flertal af Parlamentets medlemmer.
9.  Har Parlamentet ændret budgetforslaget, fremsendes budgetforslaget til Rådet og Kommissionen i den ændrede form sammen med begrundelserne herfor.
10.  Protokollen fra det møde, hvor Parlamentet har taget stilling til budgetforslaget, fremsendes til Rådet og Kommissionen.
(Artikel 3 i bilag V udgår)
Ændring 31
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 75 c (ny)
Artikel 75c
Finansielt trepartsmøde
Formanden deltager i møder mellem formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der med jævne mellemrum indkaldes til på Kommissionens initiativ som led i de budgetprocedurer, der er nævnt i sjette del, afsnit II, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Formanden træffer alle de nødvendige foranstaltninger til fremme af samråd og indbyrdes tilnærmelse af institutionernes holdninger med henblik på at lette gennemførelsen af ovennævnte procedurer.
Formanden for Parlamentet kan overdrage denne opgave til en næstformand med erfaring inden for budgetmæssige anliggender eller til formanden for det udvalg, der er kompetent med hensyn til budgetspørgsmål.
Ændring 32
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 75 d (ny)
Artikel 75d
Budgetforlig
1.  Formanden indkalder Forligsudvalget i overensstemmelse med artikel 314, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
2.  Den delegation, der repræsenterer Parlamentet ved møder i Forligsudvalget under budgetproceduren, har et tilsvarende antal medlemmer som Rådets delegation.
3.  Delegationens medlemmer vælges af de politiske grupper hvert år forud for Parlamentets afstemning om Rådets holdning, fortrinsvis blandt medlemmerne af det udvalg, der er kompetent med hensyn til budgetspørgsmål, og andre berørte udvalg. Delegationen ledes af formanden for Parlamentet. Formanden kan overdrage denne funktion til en næstformand med erfaring inden for budgetmæssige anliggender eller til formanden for det udvalg, der er kompetent med hensyn til budgetspørgsmål.
4.  Artikel 68, stk. 2, 4, 5, 7 og 8, finder anvendelse.
5.  Når Forligsudvalget til enighed om et fælles udkast, opføres spørgsmålet på dagsordenen for et plenarmøde, der afholdes inden 14 dage fra datoen for opnåelsen af denne enighed. Det fælles udkast gøres tilgængeligt for alle medlemmer. Artikel 69, stk. 2 og 3, finder anvendelse.
6.  Der stemmes om det fælles udkast som helhed ved én enkelt afstemning. Afstemningen sker ved navneopråb. Det fælles udkast anses for godkendt, medmindre det forkastes af et flertal blandt Parlamentets medlemmer.
7.  Såfremt Parlamentet godkender det fælles udkast, mens Rådet forkaster det, kan det kompetente udvalg foreslå bekræftelse af nogle af eller alle Parlamentets ændringer til Rådets holdning med henblik på godkendelse i henhold til artikel 314, stk. 7, litra d), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Afstemningen om bekræftelsen opføres på dagsordenen for et plenarmøde, der afholdes inden 14 dage fra datoen for Rådets forkastelse af det fælles udkast.
Ændringerne anses for bekræftede, hvis de godkendes med stemmer fra et flertal af Parlamentets medlemmer og med tre femtedele af de afgivne stemmer.
Ændring 33
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 75 e (ny)
Artikel 75e
Endelig vedtagelse af budgettet
Såfremt formanden finder, at budgettet er vedtaget i henhold til bestemmelserne i artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, fastslår formanden på et plenarmøde, at budgettet er endeligt vedtaget. Formanden drager omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
(Artikel 4 i bilag V udgår)
Ændring 34
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 75 f (ny)
Artikel 75f
Ordningen med de foreløbige tolvtedele
1.  Enhver afgørelse fra Rådet om at tillade udgifter, der overstiger den foreløbige tolvtedel af udgifterne, henvises til det kompetente udvalg.
2.  Det kompetente udvalg kan forelægge et udkast til afgørelse om reduktion af de i stk. 1 omhandlede udgifter. Parlamentet træffer afgørelse senest 30 dage efter vedtagelsen af Rådets afgørelse.
3.  Parlamentet træffer afgørelse med et flertal af sine medlemmer.
(Artikel 7 i bilag V udgår)
Ændring 35
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 79 a (ny)
Artikel 79a
Procedure for udarbejdelse af Parlamentets budgetoverslag
1.  Hvad angår Parlamentets budget, vedtager Præsidiet og det udvalg, der er kompetent med hensyn til budgetspørgsmål, i successive faser:
a) stillingsfortegnelsen
b) det foreløbige forslag og forslaget til budgetoverslag.
2.  Afgørelser om stillingsfortegnelsen træffes i henhold til følgende procedure:
a)  Præsidiet fastsætter stillingsfortegnelsen for hvert regnskabsår
b) en forligsprocedure mellem Præsidiet og det udvalg, der er kompetent med hensyn til budgetspørgsmål, indledes i tilfælde hvor sidstnævntes udtalelse adskiller sig fra Præsidiets første afgørelser
c) ved procedurens afslutning er det Præsidiet, der træffer den endelige afgørelse om overslaget over stillingsfortegnelsen, jf. forretningsordenens artikel 207, stk. 3, med forbehold af afgørelser, der træffes i henhold til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
3.  Proceduren for udarbejdelsen af selve budgetoverslaget indledes, så snart Præsidiet har truffet endelig afgørelse om stillingsfortegnelsen. Faserne i denne procedure er beskrevet i forretningsordenens artikel 79. En forligsprocedure indledes i tilfælde hvor det udvalg, der er kompetent med hensyn til budgetspørgsmål, og Præsidiet har meget forskellige synspunkter.
(Artikel 79, stk. 7, og artikel 8 i bilag V udgår)
Ændring 37
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 81 – stk. 1
1.  Når Parlamentet anmodes om en samstemmende udtalelse om et forslag, træffer det afgørelse på grundlag af en henstilling fra det kompetente udvalg om at vedtage eller forkaste forslaget.
1.  Når Parlamentet anmodes om en godkendelse af et forslag, træffer det afgørelse på grundlag af en henstilling fra det kompetente udvalg om at vedtage eller forkaste forslaget.
Parlamentet træffer afgørelse ved en enkelt afstemning om det forslag, hvortil dets samstemmende udtalelse kræves efter EF- eller EU-traktaten, og der kan ikke stilles ændringsforslag. Til vedtagelse af den samstemmende udtalelse kræves det flertal, der er anført i den artikel i EF- eller EU-traktaten, som udgør retsgrundlaget for forslaget.
Parlamentet træffer afgørelse ved en enkelt afstemning om det forslag, hvortil dets godkendelse kræves efter traktaten om Den Europæiske Union eller traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og der kan ikke stilles ændringsforslag. Til vedtagelse af en godkendelse kræves det flertal, der er anført i den artikel i traktaten om Den Europæiske Union eller traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som udgør retsgrundlaget for forslaget.
Ændring 38
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 81 – stk. 2
2.  Artikel 89, 90 og 102 finder anvendelse på henholdsvis tiltrædelsestraktater, internationale aftaler og fastslåelse af, at en medlemsstat groft og vedvarende overtræder fælles principper. Når et forstærket samarbejde vedrører et område, der hører under proceduren i EF-traktatens artikel 251, finder artikel 82 i denne forretningsorden anvendelse.
2.  Artikel 74c, 74e og 90 finder anvendelse på henholdsvis tiltrædelsestraktater, internationale aftaler og fastslåelse af, at en medlemsstat groft og vedvarende overtræder fælles principper. Artikel 74g finder anvendelse på et forstærket samarbejde vedrørende et område, der hører under den almindelige lovgivningsprocedure..
(Horisontal ændring: I alle forretningsordenens bestemmelser med ordene "proceduren i EF-traktatens artikel 251" erstattes disse af ordene "den almindelige lovgivningsprocedure".)
Ændring 39
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 81 – stk. 3
3.  Når Parlamentets samstemmende udtalelse kræves til et forslag til retsakt kan det kompetente udvalg for at fremme et positivt resultat af proceduren vedtage at forelægge Parlamentet en interimsbetænkning om Kommissionens forslag med et forslag til beslutning, der indeholder henstillinger om ændring eller gennemførelse af forslaget.
3.  Når Parlamentets godkendelse kræves til et forslag til lovgivningsmæssig retsakt eller en påtænkt international aftale, kan det kompetente udvalg for at fremme et positivt resultat af proceduren vedtage at forelægge Parlamentet en interimsbetænkning om forslaget med et forslag til beslutning, der indeholder henstillinger om ændring eller gennemførelse af forslaget til retsakt.
Vedtager Parlamentet mindst én af henstillingerne, anmoder Parlamentets formand om yderligere drøftelser med Rådet.
Det kompetente udvalg udarbejder sin endelige henstilling vedrørende Parlamentets samstemmende udtalelse på grundlag af resultatet af drøftelserne med Rådet.
(Horisontal ændring: Med undtagelse af artikel 56 og 57 ændres udtrykkene "Kommissionens forslag" og "kommissionsforslag" til "forslag til lovgivningsmæssig retsakt" i hele forretningsordenen.)
Ændring 76
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 87 a (ny)
Artikel 87a
Delegerede retsakter
Såfremt en lovgivningsmæssig retsakt delegerer beføjelsen til at supplere eller ændre visse ikke-væsentlige bestemmelser i en lovgivningsmæssig retsakt til Kommissionen,
- undersøger det kompetente udvalg udkastet til delegeret retsakt, når det fremsendes til Parlamentet til kontrol
- kan det kompetente udvalg i et beslutningsforslag fremsætte passende forslag i overensstemmelse med bestemmelserne i den lovgivningsmæssige retsakt.
Artikel 88, stk. 1, 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.
Ændring 41
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit II a (nyt) (indføjes inden kapitel 12)
AFSNIT IIa
EKSTERNE RELATIONER
Ændring 42
Europa-Parlamentets forretningsorden
Kapitel 12 – overskrift
TRAKTATER OG INTERNATIONALE AFTALER
INTERNATIONALE AFTALER
Ændring 43
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 92
Artikel 92
udgår
Udnævnelse af den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
1.  Inden udnævnelsen af den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik opfordrer formanden Rådets formand til at afgive en redegørelse for Parlamentet, jf. EU-traktatens artikel 21. Ved samme lejlighed opfordrer formanden Kommissionens formand til at afgive en redegørelse.
2.  Når den nye højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, jf. EF-traktatens artikel 207, stk. 2, er udnævnt, og inden vedkommende formelt tiltræder sin stilling, opfordrer formanden den højtstående repræsentant til at afgive en redegørelse for det kompetente udvalg og besvare spørgsmål.
3.  Parlamentet kan fremsætte en henstilling på grundlag af den redegørelse og de svar, der omhandles i stk. 1 og 2, og på initiativ af det kompetente udvalg eller i overensstemmelse med artikel 121.
Ændring 44
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 93 – overskrift
Udnævnelse af særlige repræsentanter for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
Særlige repræsentanter
Ændring 45
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 93 – stk. 4 a (nyt)
4a.  En særlig repræsentant, der er udpeget af Rådet og har et mandat i forbindelse med særlige politikspørgsmål, kan på eget initiativ eller af Parlamentet opfordres til at afgive en redegørelse i det kompetente udvalg.
(Artikel 94, stk. 3, udgår)
Ændring 46
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 94
Artikel 94
udgår
Redegørelser fra den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og andre særlige repræsentanter
1.  Den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik opfordres mindst fire gange om året til at afgive en redegørelse på plenarmødet. Artikel 110 finder anvendelse.
2.  Den højtstående repræsentant opfordres mindst fire gange om året til at deltage i møder i det kompetente udvalg og afgive en redegørelse og besvare spørgsmål. Den højtstående repræsentant kan også indbydes ved andre lejligheder, når udvalget anser dette for nødvendigt, eller på den pågældendes initiativ.
3.  Når Rådet udpeger en særlig repræsentant med et mandat i forbindelse med særlige politiske spørgsmål, kan den pågældende opfordres til at afgive en redegørelse for det kompetente udvalg på Parlamentets eller på eget initiativ.
Ændring 47
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 96 – stk. 2
2.  De berørte udvalg søger at sikre, at den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, Rådet og Kommissionen regelmæssigt og i tide underretter dem om udviklingen i og gennemførelsen af Unionens fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, om de påregnede udgifter hver gang der træffes en afgørelse vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, der har finansielle virkninger, og om alle andre finansielle aspekter i forbindelse med gennemførelsen af aktioner som led i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Et udvalg kan i særlige tilfælde efter anmodning fra Kommissionen eller Rådet eller den højtstående repræsentant vedtage at holde mødet for lukkede døre.
2.  De berørte udvalg søger at sikre, at Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet og Kommissionen regelmæssigt og i tide underretter dem om udviklingen i og gennemførelsen af Unionens fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, om de påregnede udgifter hver gang der træffes en afgørelse vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, der har finansielle virkninger, og om alle andre finansielle aspekter i forbindelse med gennemførelsen af aktioner som led i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Et udvalg kan i særlige tilfælde efter anmodning fra Kommissionen eller Rådet eller den højtstående repræsentant vedtage at holde mødet for lukkede døre.
(Horisontal ændring: "Den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik" erstattes i hele forretningsordenen af "Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik".)
Ændring 48
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 96 – stk. 3
3.  Der afholdes en årlig drøftelse om det høringsdokument, der udarbejdes af Rådet om de vigtigste aspekter og grundlæggende valg i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder de budgetmæssige virkninger for Unionen. Procedurerne i artikel 110 finder anvendelse.
3.  To gange om året afholdes en drøftelse om det høringsdokument, der udarbejdes af næstformanden/den højtstående repræsentant om de vigtigste aspekter og grundlæggende valg i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik og de budgetmæssige virkninger for Unionen. Procedurerne i artikel 110 finder anvendelse.
Ændring 49
Europa-Parlamentets forretningsorden
Kapitel 14 – overskrift
POLITISAMARBEJDE OG RETLIGT SAMARBEJDE I KRIMINALSAGER
udgår
Ændring 50
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 99
Artikel 99
udgår
Underretning af Parlamentet i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager
1.  Det kompetente udvalg påser, at Parlamentet regelmæssigt og fuldt ud underrettes om virksomheden under dette samarbejde, og at der tages behørigt hensyn til dets udtalelser, når Rådet vedtager fælles holdninger, hvori det fastlægger Unionens tilgang til et bestemt spørgsmål, jf. EU-traktatens artikel 34, stk. 2, litra a).
2.  Et udvalg kan i særlige tilfælde efter anmodning fra Kommissionen eller Rådet holde møde for lukkede døre.
3.  Den i EU-traktatens artikel 39, stk. 3, omhandlede drøftelse afvikles efter bestemmelserne i artikel 110, stk. 2, 3 og 4 i denne forretningsorden.
Ændring 51
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 100
Artikel 100
udgår
Høring af Parlamentet i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager
Høringer af Parlamentet efter EU-traktatens artikel 34, stk. 2, litra b), c) og d), behandles efter artikel 36-39, 43, 44 og 55 i denne forretningsorden.
Behandlingen af forslaget sættes senest på dagsordenen for det plenarmøde, der afholdes umiddelbart inden udløbet af den i overensstemmelse med EU-traktatens artikel 39, stk. 1, fastsatte frist.
Når Parlamentet høres om forslag til Rådets afgørelse om udnævnelse af Europols direktør og medlemmer af Europols Styrelsesråd, finder artikel 108 tilsvarende anvendelse.
Ændring 52
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 101
Artikel 101
udgår
Henstillinger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager
1.  Det udvalg, der er kompetent med hensyn til politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager, kan efter forudgående tilladelse fra Formandskonferencen eller på grundlag af et forslag i henhold til artikel 121 rette henstillinger til Rådet inden for det område, der er omhandlet i EU-traktatens afsnit VI.
2.  I tilfælde af uopsættelighed kan den i stk. 1 omhandlede tilladelse gives af Parlamentets formand, som ligeledes kan give tilladelse til et uopsætteligt møde i udvalget.
3.  Henstillingerne opføres på dagsordenen for den umiddelbart efterfølgende mødeperiode. Artikel 97, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.
(Se ligeledes fortolkningen til artikel 121).
Ændring 53
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 105
1.  Når Rådet har vedtaget, hvem der indstilles til hvervet som formand for Kommissionen, anmoder formanden denne om at afgive en redegørelse og forelægge sine politiske retningslinjer for Parlamentet. Forelæggelsen efterfølges af en forhandling.
1.  Når Det Europæiske Råd foreslår en kandidat til posten som formand for Kommissionen, anmoder formanden kandidaten om at afgive en redegørelse og forelægge sine politiske retningslinjer for Parlamentet. Forelæggelsen efterfølges af en forhandling.
Rådet indbydes til at deltage i forhandlingen.
Det Europæiske Råd indbydes til at deltage i forhandlingen.
2.  Parlamentet godkender eller forkaster indstillingen med et flertal af de afgivne stemmer.
2.  Parlamentet vælger formanden for Kommissionen med et flertal af sine medlemmer.
Afstemningen er hemmelig.
Afstemningen er hemmelig.
3.  Vælges kandidaten, underretter Parlamentets formand Rådet herom og anmoder det og den valgte formand for Kommissionen om at indstille kandidater til de forskellige poster som medlem af Kommissionen efter fælles overenskomst.
3.  Vælges kandidaten, underretter Parlamentets formand Rådet herom og anmoder det og den valgte formand for Kommissionen om efter fælles overenskomst at indstille kandidater til de forskellige poster som medlem af Kommissionen.
4.   Godkender Parlamentet ikke indstillingen, anmoder formanden Rådet om at indstille en ny kandidat.
4.   Opnår kandidaten ikke det krævede flertal, opfordrer formanden Det Europæiske Råd til inden for en måned at foreslå en ny kandidat til valg efter samme procedure.
Ændring 54
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 107 a (ny)
Artikel 107a
Udnævnelse af dommere og generaladvokater ved Domstolen for Den Europæiske Union
Parlamentet udpeger på forslag af det kompetente udvalg den person, det indstiller til at være medlem af det udvalg på syv personer, der har til opgave at kontrollere kvalifikationerne hos kandidaterne til embederne som dommer eller generaladvokat ved Domstolen og Retten.
Ændring 55
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 121 – stk. 1
1.  En politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer kan fremsætte et forslag til henstilling til Rådet vedrørende de i afsnit V og VI i EU-traktaten omhandlede spørgsmål, eller når Parlamentet ikke er blevet hørt om en international aftale, jf. artikel 90 eller 91.
1.  En politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer kan fremsætte et forslag til henstilling til Rådet vedrørende de i afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union omhandlede spørgsmål, eller når Parlamentet ikke er blevet hørt om en international aftale, jf. artikel 90 eller 91.
Ændring 56
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 124 – stk. -1 (nyt)
-1.  Såfremt Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg skal høres i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, indleder formanden høringsproceduren og underretter Parlamentet herom.
Ændring 57
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 124 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Udtalelser fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg henvises til behandling i det kompetente udvalg.
Ændring 58
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 125 – stk. -1 (nyt)
-1.  Såfremt Regionsudvalget skal høres i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, indleder formanden høringsproceduren og underretter Parlamentet herom.
Ændring 59
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 125 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Udtalelser fra Regionsudvalget henvises til behandling i det kompetente udvalg.
Ændring 91
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 129
Artikel 129
udgår
Følgerne af Rådets passivitet efter godkendelse af den fælles holdning som led i samarbejdsproceduren
Har Parlamentet inden for en frist på tre måneder eller - med Rådets samtykke - op til fire måneder at regne fra modtagelsen af den fælles holdning, jf. EF-traktatens artikel 252, hverken forkastet eller ændret Rådets fælles holdning, og undlader Rådet at vedtage den foreslåede retsakt i overensstemmelse med den fælles holdning, kan formanden på Parlamentets vegne efter at have indhentet udtalelse fra det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, indbringe et søgsmål mod Rådet for Domstolen efter EF-traktatens artikel 232.
Ændring 61
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 132
Formandskonferencen udpeger medlemmerne af Parlamentets delegationer til konventer, konferencer eller tilsvarende organer, hvor repræsentanter for parlamenter deltager, og giver delegationerne mandater i overensstemmelse med Parlamentets relevante beslutninger. Delegationerne vælger deres formand og i givet fald en eller flere næstformænd.
Formandskonferencen udpeger medlemmerne af Parlamentets delegationer til konferencer eller tilsvarende organer, hvor repræsentanter for parlamenter deltager, og giver delegationerne mandater i overensstemmelse med Parlamentets relevante beslutninger. Delegationerne vælger deres formand og i givet fald en eller flere næstformænd.
Ændring 65
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 149 – stk. 12
12.  Med forbehold af EF-traktatens artikel 197 søger formanden at aftale en hensigtsmæssig fordeling af Kommissionens og Rådets taletid med disse institutioner.
12.  Med forbehold af artikel 230 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde søger formanden at opnå en aftale med Kommissionen, Rådet og formanden for Det Europæiske Råd om en hensigtsmæssig fordeling af taletiden for disse institutioner.
(Dette stykke skal være det sidste stykke i artikel 149.)
Ændring 67
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 204 – overskrift
Udnævnelse af ombudsmanden
Valg af ombudsmanden
Ændring 68
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 204 – stk. 7
7.  Den nyudnævnte ombudsmand opfordres straks til at aflægge ed for Domstolen.
7.  Den valgte ombudsmand opfordres straks til at aflægge ed for Domstolen.
Ændring 69
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag V – Artikel 2
Artikel 2
udgår
Maksimalsats
1.  Ethvert medlem kan under iagttagelse af nedenstående nærmere betingelser stille og begrunde forslag til afgørelse om fastsættelse af en ny maksimalsats.
2.  Sådanne forslag skal for at kunne antages til behandling stilles skriftligt og være underskrevet af mindst 40 medlemmer eller være fremsat på en politisk gruppes eller et udvalgs vegne.
3.  Formanden fastsætter en frist for sådanne forslag.
4.  Det korresponderende udvalg afgiver betænkning om forslagene, før de sættes til forhandling på et plenarmøde.
5.  Parlamentet træffer derefter afgørelse om forslagene.
Parlamentet træffer afgørelse med et flertal blandt sine medlemmer og med 3/5 af de afgivne stemmer.
Har Rådet meddelt Parlamentet, at det kan tilslutte sig den nye sats, bekendtgør formanden den således vedtagne ændring af satsen på plenarmødet.
I modsat fald henvises Rådets holdning til det korresponderende udvalg.
Ændring 70
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag V – artikel 5
Artikel 5
udgår
Behandling af udfaldet af Rådets forhandlinger - anden fase
1.  Har Rådet modificeret en eller flere af de ændringer, Parlamentet har vedtaget, henvises den af Rådet modificerede tekst til det korresponderende udvalg.
2.  Ethvert medlem kan under iagttagelse af nedenstående nærmere betingelser indgive og forelægge forslag til ændring af den af Rådet modificerede tekst.
3.  Sådanne forslag skal, for at kunne tages under behandling, stilles skriftligt, være underskrevet af mindst 40 medlemmer eller være indgivet på et udvalgs vegne og tilgodese princippet om ligevægt mellem indtægter og udgifter. Forretningsordenens artikel 49, stk. 5, finder ikke anvendelse.
Kun forslag til ændring, som vedrører den af Rådet modificerede tekst, kan tages under behandling.
4.  Formanden fastsætter en frist for sådanne forslag til ændring.
5.  Det korresponderende udvalg tager stilling til de af Rådet modificerede tekster og afgiver udtalelse om forslag til ændring af disse modificerede tekster. Der stemmes om de forslag til ændring, der vedrører de af Rådet modificerede tekster;
6.  Bestemmelsen i artikel 3, stk. 4, andet afsnit, finder tilsvarende anvendelse. Parlamentet træffer afgørelse med et flertal blandt sine medlemmer og med 3/5 af de afgivne stemmer. Vedtages forslagene til ændring, anses den af Rådet modificerede tekst for forkastet. Forkastes de derimod, anses den af Rådet modificerede tekst for vedtaget.
7.  Rådets bekendtgørelse af udfaldet af dets forhandlinger vedrørende de ændringsforslag, Parlamentet har vedtaget, gøres til genstand for en forhandling, som kan afsluttes med, at der stemmes om et beslutningsforslag.
8.  Når den i denne artikel foreskrevne behandling er afsluttet - dog med forbehold af bestemmelserne i artikel 6 - bekendtgør formanden på et møde, at budgettet er endeligt vedtaget. Formanden drager omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
Ændring 71
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag V – artikel 6
Artikel 6
udgår
Samlet forkastelse
1.  Et udvalg eller mindst 40 medlemmer kan, når vægtige grunde taler herfor, fremsætte forslag om forkastelse af det samlede budgetforslag. Et sådant forslag skal for at kunne behandles være skriftligt begrundet og være fremsat inden for den af formanden fastsatte frist. De grunde, der anføres for forslaget om forkastelse, må ikke være indbyrdes uforenelige.
2.  Det korresponderende udvalg afgiver sin udtalelse om et sådant forslag, før dette sættes under afstemning på et møde.
Parlamentet træffer afgørelse om et sådant forslag med et flertal blandt sine medlemmer og med 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtages forslaget, sendes det samlede budgetforslag tilbage til Rådet.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik