Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2062(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0043/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0043/2009

Συζήτηση :

PV 23/11/2009 - 21
CRE 23/11/2009 - 21

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2009 - 7.4
CRE 25/11/2009 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 15/06/2010 - 7.9
CRE 15/06/2010 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0088
P7_TA(2010)0204

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 641kWORD 376k
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2009 - Στρασβούργο
Προσαρμογή του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Συνθήκη της Λισαβόνας
P7_TA(2009)0088A7-0043/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την προσαρμογή του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Συνθήκη της Λισαβόνας (2009/2062(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 211 και 212 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων που ενσωματώνει τις τροπολογίες που προτείνει η Επιτροπή Προϋπολογισμών στην από 31 Μαρτίου 2009 γνωμοδότησή της (A7-0043/2009),

1.   αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις εξής τροποποιήσεις·

2.   αποφασίζει ότι οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο   Τροπολογία
Τροπολογία 3
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 11 – παράγραφος 3α (νέα)
3a.  Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται κατ" αναλογίαν, έως ότου τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση1 κατά την οποία ορισμένες πρόσθετες έδρες στο Κοινοβούλιο κατανέμονται σε ορισμένα κράτη μέλη έως τη λήξη της έβδομης κοινοβουλευτικής περιόδου. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη καλούνται να ορίσουν παρατηρητές σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους.
____________________________
1 Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 2008.
Τροπολογία 6
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 36
Εξέταση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της τήρησης των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, καθώς και των οικονομικών επιπτώσεων
Τήρηση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κατά την εξέταση νομοθετικής πρότασης, το Κοινοβούλιο δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ιδιαίτερα στη συμμόρφωση της νομοθετικής πράξης με το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και του κράτους δικαίου. Εξάλλου, εάν η πρόταση έχει οικονομικές επιπτώσεις, το Κοινοβούλιο εξετάζει εάν παρέχονται ή όχι επαρκείς οικονομικοί πόροι.
1.  Το Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων του, σέβεται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνει ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Κοινοβούλιο σέβεται επίσης πλήρως τα δικαιώματα και τις αρχές που κατοχυρώνουν το άρθρο 2 και το άρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2.  Όταν η αρμόδια επιτροπή, μια πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον σαράντα βουλευτές διατυπώνουν την άποψη ότι πρόταση νομοθετικής πράξης ή ορισμένα τμήματά της δεν είναι συμβατά με τα δικαιώματα που κατοχυρώνει ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ζήτημα παραπέμπεται, μετά από αίτησή τους, στην αρμόδια για την ερμηνεία του Χάρτη επιτροπή. Η γνώμη της επιτροπή αυτής επισυνάπτεται ως παράρτημα στην έκθεση της αρμόδιας επιτροπής.
Τροπολογία 7
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 38 – παράγραφος -1 (νέα)
-1.  Εάν η πρόταση νομοθετικής πράξης έχει οικονομικές επιπτώσεις, το Κοινοβούλιο εξετάζει εάν παρέχονται επαρκείς οικονομικοί πόροι.
Τροπολογία 8
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 38α (νέο)
Άρθρο 38α
Εξέταση της τήρησης της αρχής της επικουρικότητας
1.  Το Κοινοβούλιο, κατά την εξέταση πρότασης νομοθετικής πράξης, δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.
2.  Η επιτροπή που είναι αρμόδια για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας μπορεί να αποφασίσει να απευθύνει συστάσεις προς την επιτροπή που είναι αρμόδια για κάθε πρόταση νομοθετικής πράξης.
3.  Εάν εθνικό κοινοβούλιο διαβιβάσει στον Πρόεδρο αιτιολογημένη γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με το άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, το έγγραφο αυτό διαβιβάζεται στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή και, προς ενημέρωση, στην επιτροπή που είναι αρμόδια για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας.
4.  Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατεπείγοντος σύμφωνα με το άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή δεν προβαίνει στην τελική ψηφοφορία εφόσον δεν παρέλθει η προθεσμία των οκτώ εβδομάδων που θεσπίζει το άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.
5.  Όταν οι αιτιολογημένες γνώμες για τη μη συμμόρφωση πρότασης νομοθετικής πράξης με την αρχή της επικουρικότητας στηρίζονται τουλάχιστον στο ένα τρίτο του συνόλου των ψήφων που έχουν χορηγηθεί στα εθνικά κοινοβούλια ή, στην περίπτωση πρότασης νομοθετικής πράξης που έχει υποβληθεί βάσει του άρθρου 76 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ένα τέταρτο των ψήφων αυτών, το Κοινοβούλιο αποφασίζει αφού προηγουμένως ο συντάκτης της πρότασης έχει δηλώσει με ποιον τρόπο προτίθεται να ενεργήσει.
6.  Όταν, στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, οι αιτιολογημένες γνώμες για τη μη συμμόρφωση πρότασης νομοθετικής πράξης με την αρχή της επικουρικότητας στηρίζονται τουλάχιστον στην απλή πλειοψηφία των ψήφων που διαθέτουν τα εθνικά κοινοβούλια, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, αφού εξετάσει τις αιτιολογημένες γνώμες των εθνικών κοινοβουλίων και της Επιτροπής, και αφού ακούσει τις απόψεις της επιτροπής που είναι αρμόδια για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, είτε συνιστά στο Κοινοβούλιο να απορρίψει την πρόταση λόγω παραβίασης της αρχής της επικουρικότητας είτε υποβάλλει στο Κοινοβούλιο άλλη σύσταση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις τροπολογιών σχετικών με την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας. Η γνώμη της επιτροπής που είναι αρμόδια για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας επισυνάπτεται στη σύσταση αυτή.
Η σύσταση υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο προς συζήτηση και ψηφοφορία. Εάν σύσταση για την απόρριψη της πρότασης γίνει δεκτή με την πλειοψηφία των εκφρασθεισών ψήφων, ο Πρόεδρος κηρύσσει την περάτωση της διαδικασίας. Εάν το Κοινοβούλιο δεν απορρίψει την πρόταση, η διαδικασία συνεχίζεται, λαμβανομένων υπόψη των συστάσεων που έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 9
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 44
Διαβούλευση σχετικά με πρωτοβουλίες που υποβάλλει κράτος μέλος
Νομοθετικές διαδικασίες σχετικά με πρωτοβουλίες που υποβάλλουν κράτη μέλη
1.  Οι πρωτοβουλίες που έχει υποβάλει κράτος μέλος κατά το άρθρο 67, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ ή τα άρθρα 34, παράγραφος 2, και 42 της Συνθήκης ΕΕ εξετάζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τα άρθρα 36 έως 39, 43 και 55 του Κανονισμού.
1.  Οι πρωτοβουλίες που έχουν υποβάλει κράτη μέλη κατά το άρθρο 76 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τα άρθρα 36 έως 39, 43 και 55 του Κανονισμού.
2.  Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να προσκαλέσει εκπρόσωπο του κράτους μέλους από το οποίο προέρχεται η πρωτοβουλία για να της παρουσιάσει την πρωτοβουλία του. Ο εκπρόσωπος αυτός μπορεί να συνοδεύεται από την Προεδρία του Συμβουλίου.
2.  Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να προσκαλέσει εκπροσώπους των κρατών μελών από τα οποία προέρχεται η πρωτοβουλία για να της παρουσιάσουν την πρωτοβουλία τους. Οι εκπρόσωποι αυτοί μπορεί να συνοδεύονται από την Προεδρία του Συμβουλίου.
3.  Πριν η αρμόδια επιτροπή προχωρήσει σε ψηφοφορία, ερωτά την Επιτροπή εάν έχει επεξεργασθεί θέση επί της πρωτοβουλίας και, εάν ναι, ζητεί από την Επιτροπή να της γνωστοποιήσει τη θέση της.
3.  Πριν η αρμόδια επιτροπή προχωρήσει σε ψηφοφορία, ερωτά την Επιτροπή εάν έχει επεξεργασθεί θέση επί της πρωτοβουλίας και, εάν ναι, ζητεί από την Επιτροπή να της γνωστοποιήσει τη θέση της.
4.  Όταν στο Κοινοβούλιο παραπέμπονται ταυτόχρονα ή σε μικρό χρονικό διάστημα δύο ή περισσότερες πρωτοβουλίες, προερχόμενες από την Επιτροπή και/ή κράτη μέλη, με το ίδιο νομοθετικό αντικείμενο, το Κοινοβούλιο τις εξετάζει σε ενιαία έκθεση. Στην έκθεσή της, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή αναφέρει ποιο κείμενο αφορούν οι τροπολογίες που προτείνει, και το νομοθετικό ψήφισμα περιλαμβάνει αναφορά σε όλα τα υπόλοιπα κείμενα.
4.  Όταν στο Κοινοβούλιο παραπέμπονται ταυτόχρονα ή σε μικρό χρονικό διάστημα δύο ή περισσότερες πρωτοβουλίες, προερχόμενες από την Επιτροπή και/ή κράτη μέλη, με το ίδιο νομοθετικό αντικείμενο, το Κοινοβούλιο τις εξετάζει σε ενιαία έκθεση. Στην έκθεσή της, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή αναφέρει ποιο κείμενο αφορούν οι τροπολογίες που προτείνει, και το νομοθετικό ψήφισμα περιλαμβάνει αναφορά σε όλα τα υπόλοιπα κείμενα.
5.  Η προθεσμία του άρθρου 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ αρχίζει να υπολογίζεται από τη στιγμή που γίνεται στην Ολομέλεια η ανακοίνωση ότι το Κοινοβούλιο παρέλαβε, στις επίσημες γλώσσες, πρωτοβουλία και την αιτιολογική της έκθεση, η οποία επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση της πρωτοβουλίας προς το Πρωτόκολλο περί εφαρμογής των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που αποτελεί παράρτημα της Συνθήκης ΕΚ.
Τροπολογία 11
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 58 – παράγραφος 1
1.  Κατά την περίοδο που ακολουθεί την έγκριση από το Κοινοβούλιο της θέσης του επί της πρότασης της Επιτροπής, ο πρόεδρος και ο εισηγητής της αρμόδιας επιτροπής παρακολουθούν την πρόοδο της διαδικασίας που οδηγεί στην έγκριση της πρότασης εκ μέρους του Συμβουλίου, μεριμνώντας ιδίως ώστε να εξασφαλίζεται η πιστή τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβαν το Συμβούλιο ή η Επιτροπή έναντι του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις τροπολογίες του.
1.  Κατά την περίοδο που ακολουθεί την έγκριση από το Κοινοβούλιο της θέσης του επί της πρότασης της Επιτροπής, ο πρόεδρος και ο εισηγητής της αρμόδιας επιτροπής παρακολουθούν την πρόοδο της διαδικασίας που οδηγεί στην έγκριση της πρότασης εκ μέρους του Συμβουλίου, μεριμνώντας ιδίως ώστε να εξασφαλίζεται η πιστή τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβαν το Συμβούλιο ή η Επιτροπή έναντι του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη θέση του.
Τροπολογία 12
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 59 – τίτλος 1
Διαδικασία συναπόφασης
Συνήθης νομοθετική διαδικασία
(Οριζόντια τροπολογία: οι λέξεις "συναπόφαση", "διαδικασία συναπόφασης" αντικαθίστανται σε ολόκληρο το κείμενο του Κανονισμού από τις λέξεις "συνήθης νομοθετική διαδικασία".)
Τροπολογία 13
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 60
Άρθρο 60
Διαγράφεται
Διαδικασία συνεννόησης η οποία περιλαμβάνεται στην κοινή δήλωση του 1975
1.  Για ορισμένες σημαντικές κοινοτικές αποφάσεις το Κοινοβούλιο μπορεί, κατά την έκδοση της γνωμοδότησής του, να κινήσει με ενεργό συμμετοχή της Επιτροπής διαδικασία συνεννόησης με το Συμβούλιο, όταν αυτό προτίθεται να απομακρυνθεί από τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου.
2.  Η διαδικασία αυτή τίθεται σε εφαρμογή με πρωτοβουλία είτε του Κοινοβουλίου είτε του Συμβουλίου.
3.  Όσον αφορά τη σύνθεση της αντιπροσωπείας και την ακολουθούμενη διαδικασία στην επιτροπή συνεννόησης, καθώς και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της στο Κοινοβούλιο, εφαρμόζεται το άρθρο 68.
4.  Η αρμόδια επιτροπή συντάσσει έκθεση επί των αποτελεσμάτων της συνεννόησης. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση.
Τροπολογία 14
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 61 – τίτλος
Ανακοίνωση της κοινής θέσης του Συμβουλίου
Ανακοίνωση της θέσης του Συμβουλίου
(Οριζόντια τροπολογία: οι λέξεις "κοινή θέση του Συμβουλίου" ή "κοινή θέση" αντικαθίστανται σε ολόκληρο το κείμενο του Κανονισμού από τις λέξεις "θέση του Συμβουλίου" ή "θέση".)
Τροπολογία 15
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο
Για κάθε παράταση των προθεσμιών σύμφωνα με το άρθρο 252, στοιχείο ζ) της Συνθήκης ΕΚ ή το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, ο Πρόεδρος ζητεί τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου.
Διαγράφεται
Τροπολογία 16
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 62 – παράγραφος 2
2.  Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο Κοινοβούλιο κάθε αποφασισθείσα παράταση των προθεσμιών σύμφωνα με το άρθρο 251, παράγραφος 7, της Συνθήκης ΕΚ κατόπιν πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
2.  Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο Κοινοβούλιο κάθε παράταση των προθεσμιών σύμφωνα με το άρθρο 294, παράγραφος 14, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόπιν πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
(Οριζόντια τροπολογία: η αρίθμηση των άρθρων στη Συνθήκη ΕΕ και στη Συνθήκη ΕΚ προσαρμόζεται σε ολόκληρο το κείμενο του Κανονισμού προς το ενοποιημένο κείμενο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.)
Τροπολογία 17
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 62 – παράγραφος 3
3.  Ο Πρόεδρος, μετά από διαβούλευση με τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής, μπορεί να συμφωνήσει με αίτημα του Συμβουλίου για παράταση των προθεσμιών σύμφωνα με το άρθρο 252, στοιχείο ζ) της Συνθήκης ΕΚ.
Διαγράφεται
Τροπολογία 18
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 65 – παράγραφος 4
4.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, εάν η απόρριψη από το Κοινοβούλιο εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 252 της Συνθήκης ΕΚ, ο Πρόεδρος ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της. Εάν η Επιτροπή αποσύρει την πρότασή της, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στην Ολομέλεια ότι η νομοθετική διαδικασία έχει περατωθεί.
Διαγράφεται
Τροπολογίες 73 και 88
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Τίτλος II – Κεφάλαιο 6α (νέο) - τίτλος (προστίθεται μετά το άρθρο 74)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6α
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Τροπολογία 20
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 74α (νέο) (στο κεφάλαιο 6α (νέο))
Άρθρο 74α
Συνήθης αναθεώρηση της Συνθήκης
1.  Σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 48, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση, η οποία περιλαμβάνει προτάσεις προς το Συμβούλιο για την αναθεώρηση των Συνθηκών.
2.  Εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίσει να συγκαλέσει Συντακτική Συνέλευση, οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ορίζονται από το Κοινοβούλιο μετά από πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων.
Η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου εκλέγει τον επικεφαλής και τα υποψήφια μέλη για κάθε συντονιστική ομάδα ή προεδρείο που θα συστήσει η Συντακτική Συνέλευση.
3.  Όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί την έγκριση του Κοινοβουλίου προκειμένου να αποφασίσει να μη συγκαλέσει Συντακτική Συνέλευση για την εξέταση των προτάσεων αναθεώρησης των Συνθηκών, το ζήτημα παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 81.
Τροπολογία 21
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 74β (νέο) (να εισαχθεί στο κεφάλαιο 6α (νέο))
Άρθρο 74β
Απλοποιημένη αναθεώρηση της Συνθήκης
Σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 48, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να υποβάλει στο Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 48, παράγραφος 6, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έκθεση η οποία περιλαμβάνει προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την πλήρη ή μερική αναθεώρηση των διατάξεων του τρίτου μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 22
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 74γ (νέο) (να εισαχθεί στο κεφάλαιο 6 α (νέο))
Άρθρο 74γ
Συνθήκες προσχώρησης
1.  Κάθε αίτηση ευρωπαϊκού κράτους να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπέμπεται προς εξέταση στην αρμόδια επιτροπή.
2.  Το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει μετά από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, μίας πολιτικής ομάδας ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτών να ζητήσει από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμμετάσχουν σε συζήτηση πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το αιτούν κράτος.
3.  Καθ" όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή και το Συμβούλιο παρέχουν τακτικά στην αρμόδια επιτροπή πλήρη ενημέρωση σχετικά με την πρόοδό τους και, εφόσον απαιτείται, σε εμπιστευτική βάση.
4.  Σε κάθε στάδιο των διαπραγματεύσεων, το Κοινοβούλιο μπορεί, βάσει έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής του, να εγκρίνει συστάσεις με το αίτημα να ληφθούν αυτές υπόψη πριν από τη σύναψη της Συνθήκης για την προσχώρηση αιτούντος κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5.  Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, πριν όμως από την υπογραφή οιασδήποτε συμφωνίας, το σχέδιο συμφωνίας υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο για έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 81.
(Το άρθρο 89 διαγράφεται.)
Τροπολογία 23
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 74δ (νέο) (να εισαχθεί στο κεφάλαιο 6 α (νέο))
Άρθρο 74δ
Αποχώρηση από την Ένωση
Εάν κράτος μέλος αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ζήτημα διαβιβάζεται στην αρμόδια επιτροπή. Το άρθρο 74γ εφαρμόζεται αναλόγως. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει για την έγκριση συμφωνίας για την αποχώρηση με την πλειοψηφία των ψηφισάντων.
Τροπολογία 24
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 74ε (νέο) (να εισαχθεί στο κεφάλαιο 6α (νέο))
Άρθρο 74ε
Παραβίαση των θεμελιωδών αρχών από κράτος μέλος
1.  Το Κοινοβούλιο μπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής που καταρτίστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 48:
α) να ψηφίσει επί αιτιολογημένης προτάσεως που καλεί το Συμβούλιο να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ,
β) να ψηφίσει επί προτάσεως που καλεί την Επιτροπή ή τα κράτη μέλη να υποβάλουν πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΕ,
γ) να ψηφίσει επί προτάσεως που καλεί το Συμβούλιο να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, ή, εν συνεχεία, το άρθρο 7, παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕΕ.
2.  Κάθε αίτηση που έχει ληφθεί από το Συμβούλιο για την έγκριση πρότασης με βάση το άρθρο 7, παράγραφοι 1 και 2, της Συνθήκης ΕΕ, ανακοινώνεται στο Κοινοβούλιο, μαζί με τις παρατηρήσεις που έχει υποβάλει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και διαβιβάζεται στην αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 81. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει μετά από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, εκτός από επείγουσες και αιτιολογημένες περιπτώσεις.
3.  Οι αποφάσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 απαιτούν πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψηφισάντων, που αποτελούν ταυτόχρονα την πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο.
4.  Με την επιφύλαξη της έγκρισης της Διάσκεψης των Προέδρων, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καταθέσει συνοδευτική πρόταση ψηφίσματος. Η εν λόγω πρόταση ψηφίσματος εκφράζει τις απόψεις του Κοινοβουλίου για σοβαρή παραβίαση από κράτος μέλος, τις κατάλληλες κυρώσεις, καθώς και για την τροποποίηση ή ανάκληση των κυρώσεων αυτών.
5.  Η αρμόδια επιτροπή εξασφαλίζει την πλήρη ενημέρωση του Κοινοβουλίου και, εφόσον απαιτείται, τη δυνατότητά του να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με όλα τα μέτρα που δίδουν συνέχεια στη σύμφωνη γνώμη του, η οποία παρέχεται σύμφωνα με την παράγραφο 3. Το Συμβούλιο καλείται να παρουσιάσει όλες τις σχετικές εξελίξεις. Μετά από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, διατυπούμενης με την έγκριση της Διάσκεψης των Προέδρων, το Κοινοβούλιο μπορεί να εγκρίνει συστάσεις προς το Συμβούλιο.
(Το κεφάλαιο 15 του τίτλου ΙΙ διαγράφεται.)
Τροπολογία 25
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 74στ (νέο) (να εισαχθεί στο κεφάλαιο 6α (νέο))
Άρθρο 74στ
Σύνθεση του Κοινοβουλίου
Εν ευθέτω χρόνω πριν από τη λήξη μιας κοινοβουλευτικής περιόδου, το Κοινοβούλιο μπορεί, βάσει έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής του σύμφωνα με το άρθρο 41, να υποβάλλει πρόταση για την αλλαγή της σύνθεσής του. Το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό της σύνθεσης του Κοινοβουλίου εξετάζεται σύμφωνα με το άρθρο 81.
Τροπολογία 26
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 82 (να εισαχθεί ως άρθρο 74ζ στο κεφάλαιο 6α (νέο))
Άρθρο 82
Άρθρο 74ζ
Διαδικασίες στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου
Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών
1.  Οι αιτήσεις των κρατών μελών ή οι προτάσεις της Επιτροπής για την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και οι διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 40Α, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΕ παραπέμπονται από τον Πρόεδρο για εξέταση στην αρμόδια επιτροπή. Εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, τα άρθρα 37, 38, 39, 43, 53 έως 60 και 81.
1.  Οι αιτήσεις για την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 20 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση παραπέμπονται από τον Πρόεδρο προς εξέταση στην αρμόδια επιτροπή. Εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, τα άρθρα 37, 38, 39, 43, 53 έως 59 και 81.
2.  Η αρμόδια επιτροπή μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 11 της Συνθήκης ΕΚ και των άρθρων 27Α, 27Β, 40, 43, 44 και 44Α της Συνθήκης ΕΕ.
2.  Η αρμόδια επιτροπή μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 20 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των άρθρων 326 έως 334 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.  Οι πράξεις που προτείνονται μετέπειτα στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας, όταν αποφασιστεί η εφαρμογή της, αντιμετωπίζονται από το Κοινοβούλιο βάσει των ίδιων διαδικασιών που ισχύουν στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εφαρμόζεται η ενισχυμένη συνεργασία.
3.  Οι πράξεις που προτείνονται μετέπειτα στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας, όταν αποφασιστεί η εφαρμογή της, αντιμετωπίζονται από το Κοινοβούλιο βάσει των ίδιων διαδικασιών που ισχύουν στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εφαρμόζεται η ενισχυμένη συνεργασία. Εφαρμόζεται το άρθρο 43.
(Το κεφάλαιο 10 του τίτλου ΙΙ διαγράφεται.)
Τροπολογίες 27 και 28
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 75
Γενικός προϋπολογισμός
Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την εξέταση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμπληρωματικών προϋπολογισμών, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές διατάξεις των ιδρυτικών Συνθηκών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αποφασίζονται από το Κοινοβούλιο με ψήφισμα και προσαρτώνται στον παρόντα Κανονισμό1.
Όταν το Συμβούλιο ζητεί την έγκριση του Κοινοβουλίου επί της πρότασης κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, το ζήτημα παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 81. Για την έγκριση του Κοινοβουλίου απαιτούνται οι ψήφοι της πλειοψηφίας των μελών που το απαρτίζουν.
1 Βλέπε Παράρτημα V.
(Το παράρτημα V διαγράφεται.)
Τροπολογία 29
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 75α (νέο)
Άρθρο 75α
Έγγραφα εργασίας
1.  Τα εξής έγγραφα τίθενται στη διάθεση των βουλευτών:
α) το σχέδιο προϋπολογισμού που υποβάλλει η Επιτροπή·
β) συνοπτική παρουσίαση, από το Συμβούλιο, των συζητήσεών του επί του σχεδίου προϋπολογισμού·
γ) η θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 314, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
δ) ενδεχόμενα σχέδια αποφάσεων σχετικά με τα προσωρινά δωδεκατημόρια σύμφωνα με το άρθρο 315 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
2.  Τα έγγραφα αυτά παραπέμπονται στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. Κάθε ενδιαφερόμενη επιτροπή έχει το δικαίωμα να γνωμοδοτήσει.
3.  Ο Πρόεδρος καθορίζει την προθεσμία εντός της οποίας οι επιτροπές που επιθυμούν να εκδώσουν γνωμοδότηση οφείλουν να την κοινοποιήσουν στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.
(Το άρθρο 1 του παραρτήματος V διαγράφεται.)
Τροπολογία 30
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 75β (νέο)
Άρθρο 75β
Εξέταση του σχεδίου προϋπολογισμού – πρώτη φάση
1.  Κάθε βουλευτής μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται κατωτέρω, να υποβάλει και να υποστηρίξει σχέδια τροπολογιών στο σχέδιο προϋπολογισμού.
2.  Τα σχέδια τροπολογιών είναι παραδεκτά μόνον εφόσον υποβάλλονται εγγράφως, υπογράφονται από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές ή κατατίθενται εξ ονόματος μιας πολιτικής ομάδας ή επιτροπής, προσδιορίζουν ποιον τομέα του προϋπολογισμού αφορούν και διασφαλίζουν την τήρηση της αρχής της ισοσκέλισης εσόδων και εξόδων. Τα σχέδια τροπολογιών περιέχουν κάθε χρήσιμο στοιχείο όσον αφορά τις παρατηρήσεις που πρέπει να εγγραφούν στον αντίστοιχο τομέα του προϋπολογισμού.
Όλα τα σχέδια τροπολογιών στο σχέδιο προϋπολογισμού αιτιολογούνται εγγράφως.
3.  Ο Πρόεδρος καθορίζει την προθεσμία κατάθεσης των σχεδίων τροπολογιών.
4.  Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή γνωμοδοτεί επί των κειμένων που έχουν υποβληθεί, πριν αυτά εξετασθούν στην Ολομέλεια.
Τα σχέδια τροπολογιών που απορρίπτονται από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή δεν τίθενται σε ψηφοφορία ενώπιον της Ολομέλειας, εκτός εάν το ζητήσουν εγγράφως, εντός προθεσμίας που καθορίζει ο Πρόεδρος, μία επιτροπή ή τουλάχιστον 40 βουλευτές· η εν λόγω προθεσμία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των 24 ωρών πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.
5.  Τα σχέδια τροπολογιών επί της κατάστασης προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα οποία έχουν το ίδιο περιεχόμενο με εκείνα που απορρίφθηκαν ήδη από το Κοινοβούλιο κατά την κατάρτιση αυτής της κατάστασης προβλέψεων εξετάζονται μόνο αν η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή συνηγορεί σε αυτό.
6.  Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 55, παράγραφος 2, του Κανονισμού, το Κοινοβούλιο αποφαίνεται με χωριστές και διαδοχικές ψηφοφορίες επί:
– κάθε σχεδίου τροπολογίας,
– κάθε τμήματος του σχεδίου προϋπολογισμού,
– πρότασης ψηφίσματος επί του σχεδίου προϋπολογισμού.
Εφαρμόζονται, ωστόσο, οι διατάξεις του άρθρου 161, παράγραφοι 4 έως 8, του Κανονισμού.
7.  Λογίζονται εγκριθέντα τα άρθρα, τα κεφάλαια, οι τίτλοι και τα τμήματα του σχεδίου προϋπολογισμού για τα οποία δεν έχουν κατατεθεί σχέδια τροπολογιών.
8.  Προκειμένου να εγκριθούν τα σχέδια τροπολογιών πρέπει να ψηφισθούν από την πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο.
9.  Εφόσον το Κοινοβούλιο τροποποιήσει το σχέδιο προϋπολογισμού, το εν λόγω σχέδιο διαβιβάζεται στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, μαζί με τις αιτιολογήσεις.
10.  Τα πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία το Κοινοβούλιο γνωμοδότησε επί του σχεδίου προϋπολογισμού διαβιβάζονται στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.
(Το άρθρο 3 του παραρτήματος V διαγράφεται.)
Τροπολογία 31
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 75γ (νέο)
Άρθρο 75γ
Τριμερής διάλογος για δημοσιονομικά θέματα
Ο Πρόεδρος συμμετέχει στις τακτικές συναντήσεις μεταξύ των προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, οι οποίες λαμβάνουν χώρα με πρωτοβουλία της Επιτροπής στο πλαίσιο των διαδικασιών του προϋπολογισμού στις οποίες αναφέρεται ο Τίτλος ΙΙ του Έκτου Μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρόεδρος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να προωθήσει τη διαβούλευση και την προσέγγιση των θέσεων των οργάνων, προκειμένου να διευκολύνει την εφαρμογή των ανωτέρω διαδικασιών.
Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου μπορεί να εκχωρήσει την εν λόγω αρμοδιότητα σε έναν Αντιπρόεδρο ο οποίος διαθέτει πείρα σε δημοσιονομικά ζητήματα, ή στον πρόεδρο της αρμόδιας για τα δημοσιονομικά ζητήματα επιτροπής.
Τροπολογία 32
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 75δ (νέο)
Άρθρο 75δ
Συνδιαλλαγή για τον προϋπολογισμό
1.  Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Επιτροπή Συνδιαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 314, παράγραφος 4, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.  Η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού απαρτίζεται από αριθμό μελών ίσο προς τον αριθμό των μελών της αντιπροσωπείας του Συμβουλίου.
3.  Τα μέλη της αντιπροσωπείας ορίζονται από τις πολιτικές ομάδες κάθε χρόνο πριν από την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο επί της θέσεως του Συμβουλίου, κατά προτίμηση από τα μέλη της αρμόδιας για τα δημοσιονομικά ζητήματα επιτροπής και άλλων ενδιαφερομένων επιτροπών. Την αντιπροσωπεία διευθύνει ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος μπορεί να εκχωρήσει τον ρόλο αυτόν σε έναν Αντιπρόεδρο που διαθέτει πείρα σε δημοσιονομικά ζητήματα ή στον πρόεδρο της αρμόδιας για τα δημοσιονομικά ζητήματα επιτροπής.
4.  Εφαρμόζεται το άρθρο 68, παράγραφοι 2, 4, 5, 7 και 8 .
5.  Όταν επιτυγχάνεται συμφωνία επί κοινού σχεδίου στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής, το θέμα εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του Κοινοβουλίου που πραγματοποιείται μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία της συμφωνίας. Το κοινό σχέδιο τίθεται στη διάθεση όλων των βουλευτών. Εφαρμόζεται το άρθρο 69, παράγραφοι 2 και 3.
6.  Το κοινό σχέδιο στο σύνολό του υποβάλλεται σε μία μοναδική ψηφοφορία. Η ψηφοφορία διεξάγεται με ονομαστική κλήση. Το κοινό σχέδιο θεωρείται ότι έχει εγκριθεί αν δεν απορριφθεί από την πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο.
7.  Εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει το κοινό σχέδιο ενώ το Συμβούλιο το απορρίπτει, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να υποβάλει προς επιβεβαίωση το σύνολο των τροπολογιών του Κοινοβουλίου στη θέση του Συμβουλίου ή ορισμένες από αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 314, παράγραφος 7, στοιχείο δ), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ψηφοφορία για την επιβεβαίωση εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του Κοινοβουλίου που διεξάγεται μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία το Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι απορρίπτει το κοινό κείμενο.
Οι τροπολογίες θεωρείται ότι επιβεβαιώνονται, αν εγκριθούν από την πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο και τα τρία πέμπτα των ψηφισάντων.
Τροπολογία 33
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 75ε (νέο)
Άρθρο 75ε
Οριστική έγκριση του προϋπολογισμού
Όταν ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι ο προϋπολογισμός έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κηρύσσει σε συνεδρίαση Ολομέλειας την οριστική έγκριση του προϋπολογισμού και μεριμνά για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(Το άρθρο 4 του παραρτήματος V διαγράφεται.)
Τροπολογία 34
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 75στ (νέο)
Άρθρο 75στ
Σύστημα προσωρινών δωδεκατημορίων
1.  Οι αποφάσεις του Συμβουλίου για την έγκριση δαπανών που υπερβαίνουν το προσωρινό δωδεκατημόριο των δαπανών διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή.
2.  Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να υποβάλει σχέδιο απόφασης για τη μείωση των δαπανών της παραγράφου 1. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει σχετικά εντός 30 ημερών μετά την έγκριση της απόφασης του Συμβουλίου.
3.  Το Κοινοβούλιο αποφασίζει με την πλειοψηφία των βουλευτών που το απαρτίζουν.
(Το άρθρο 7 του παραρτήματος V διαγράφεται.)
Τροπολογία 35
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 79α (νέο)
Άρθρο 79α
Διαδικασία για την κατάρτιση της κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου
1.  Όσον αφορά τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, το Προεδρείο και η αρμόδια επί θεμάτων προϋπολογισμού επιτροπή αποφασίζουν, σε διαδοχικά στάδια, για:
α) το οργανόγραμμα,
β) το προσχέδιο και το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων.
2.  Οι αποφάσεις για το οργανόγραμμα λαμβάνονται σύμφωνα με την εξής διαδικασία:
α) το Προεδρείο καταρτίζει το οργανόγραμμα κάθε οικονομικού έτους·
β) εφόσον η γνωμοδότηση της αρμόδιας επί θεμάτων προϋπολογισμού επιτροπής διαφέρει από τις πρώτες αποφάσεις του Προεδρείου, κινείται διαδικασία συνεννόησης μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών·
γ) μετά το πέρας της διαδικασίας, το Προεδρείο είναι αρμόδιο να λάβει την τελική απόφαση για την κατάσταση προβλέψεων του οργανογράμματος, κατά το άρθρο 207, παράγραφος 3, του Κανονισμού, με την επιφύλαξη των αποφάσεων που ελήφθησαν σύμφωνα με το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.  Όσον αφορά την κατάσταση προβλέψεων, η διαδικασία κατάρτισης των προβλέψεων αρχίζει μετά την τελική απόφαση του Προεδρείου επί του οργανογράμματος. Τα στάδια της διαδικασίας αυτής περιγράφονται στο άρθρο 79 του Κανονισμού. Εφόσον οι απόψεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και του Προεδρείου διίστανται σοβαρά, κινείται διαδικασία συνεννόησης.
(Το άρθρο 79, παράγραφος 7 και το άρθρο 8 του παραρτήματος V διαγράφονται.)
Τροπολογία 37
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 81 – παράγραφος 1
1.  Το Κοινοβούλιο, όταν του ζητηθεί να παράσχει τη σύμφωνη γνώμη του σε προτεινόμενη πράξη, αποφασίζει βάσει σύστασης της αρμόδιας επιτροπής του, η οποία αποβλέπει στην έγκριση ή την απόρριψη της εν λόγω πράξης.
1.  Το Κοινοβούλιο, όταν του ζητηθεί να παράσχει την έγκρισή του σε προτεινόμενη πράξη, αποφασίζει βάσει σύστασης της αρμόδιας επιτροπής του, η οποία αποβλέπει στην έγκριση ή στην απόρριψη της εν λόγω πράξης.
Το Κοινοβούλιο αποφασίζει στη συνέχεια σε μία και μοναδική ψηφοφορία σχετικά με την πράξη για την οποία η Συνθήκη ΕΚ ή η Συνθήκη ΕΕ απαιτούν τη σύμφωνη γνώμη του, χωρίς να επιτρέπεται να κατατεθούν τροπολογίες. Η απαιτούμενη πλειοψηφία για την έγκριση της σύμφωνης γνώμης είναι η προβλεπόμενη στο αντίστοιχο άρθρο της Συνθήκης ΕΚ ή της Συνθήκης ΕΕ το οποίο αποτελεί τη νομική βάση της προτεινόμενης πράξης.
Το Κοινοβούλιο αποφασίζει στη συνέχεια σε μία και μοναδική ψηφοφορία σχετικά με την πράξη για την οποία η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούν την έγκρισή του, χωρίς να επιτρέπεται να κατατεθούν τροπολογίες. Η απαιτούμενη πλειοψηφία για την έγκριση είναι η προβλεπόμενη στο αντίστοιχο άρθρο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο αποτελεί τη νομική βάση της προτεινόμενης πράξης.
Τροπολογία 38
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 81 – παράγραφος 2
2.  Για τις Συνθήκες προσχώρησης, τις διεθνείς συμφωνίες και τις περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρής και διαρκούς παραβίασης των κοινών αρχών εκ μέρους κράτους μέλους εφαρμόζονται αντιστοίχως τα άρθρα 89, 90 και 102. Για τις διαδικασίες ενισχυμένης συνεργασίας σε τομέα καλυπτόμενο από τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης ΕΚ, εφαρμόζεται το άρθρο 82 του παρόντος Κανονισμού.
2.  Για τις Συνθήκες προσχώρησης, τις διεθνείς συμφωνίες και τις περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρής και διαρκούς παραβίασης των κοινών αρχών εκ μέρους κράτους μέλους εφαρμόζονται αντιστοίχως τα άρθρα 74γ, 74ε και 90. Για τις διαδικασίες ενισχυμένης συνεργασίας σε τομέα που εμπίπτει στη συνήθη νομοθετική διαδικασία, εφαρμόζεται το άρθρο 74γ του παρόντος Κανονισμού.
(Οριζόντια τροπολογία: οι λέξεις "διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης ΕΚ" αντικαθίστανται σε ολόκληρο το κείμενο του Κανονισμού από τις λέξεις "συνήθης νομοθετική διαδικασία")
Τροπολογία 39
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 81 – παράγραφος 3
3.  Εφόσον απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου επί νομοθετικής προτάσεως, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, προκειμένου να διευκολυνθεί η θετική έκβαση της διαδικασίας, την υποβολή στο Κοινοβούλιο προσωρινής έκθεσης επί της πρότασης της Επιτροπής, η οποία περιλαμβάνει σχέδιο ψηφίσματος που περιέχει συστάσεις για την τροποποίηση ή την εφαρμογή της εν λόγω πρότασης.
3.  Εφόσον απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου επί προτεινόμενης νομοθετικής πράξης ή σχεδιαζόμενης διεθνούς συμφωνίας, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, προκειμένου να διευκολυνθεί η θετική έκβαση της διαδικασίας, την υποβολή στο Κοινοβούλιο προσωρινής έκθεσης επί της πρότασης, η οποία περιλαμβάνει σχέδιο ψηφίσματος που περιέχει συστάσεις για την τροποποίηση ή την εφαρμογή της προτεινόμενης πράξης.
Εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει τουλάχιστον μία σύσταση με την ίδια πλειοψηφία που απαιτείται για τη σύμφωνη γνώμη, ο Πρόεδρος ζητεί τη συνέχιση της εξέτασης με το Συμβούλιο.
Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην τελική της σύσταση για τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου ανάλογα με την έκβαση της εξέτασης με το Συμβούλιο.
(Οριζόντια τροπολογία: με εξαίρεση τα άρθρα 56 και 57, οι λέξεις "πρόταση της Επιτροπής" και "νομοθετική πρόταση" αντικαθίστανται σε ολόκληρο το κείμενο του Κανονισμού από τις λέξεις "πρόταση νομοθετικής πράξης" ή "προτεινόμενη νομοθετική πράξη", όπως απαιτούν οι κανόνες της γραμματικής.)
Τροπολογία 76
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 87α (νέο)
Άρθρο 87α
Κατ" εξουσιοδότηση πράξεις
Όταν νομοθετική πράξη αναθέτει στην Επιτροπή την εξουσία συμπλήρωσης ή τροποποίησης ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων νομοθετικής πράξης, η αρμόδια επιτροπή:
– εξετάζει κάθε σχέδιο κατ" εξουσιοδότηση πράξης που διαβιβάζεται στο Κοινοβούλιο για έλεγχο·
– μπορεί να υποβάλει στο Κοινοβούλιο με πρόταση ψηφίσματος κάθε κατάλληλη πρόταση σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθετικής πράξης.
Οι διατάξεις του άρθρου 88, παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρμόζονται κατ" αναλογίαν.
Τροπολογία 41
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Τίτλος ΙΙα (νέος) (να εισαχθεί πριν από το κεφάλαιο 12)
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙα
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Τροπολογία 42
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Κεφάλαιο 12 – τίτλος
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Τροπολογία 43
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 92
Άρθρο 92
Διαγράφεται
Διορισμός του Ύπατου Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας
1.  Πριν από το διορισμό Ύπατου Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, ο Πρόεδρος καλεί τον ασκούντα την Προεδρία του Συμβουλίου να προβεί σε δήλωση ενώπιον του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης ΕΕ. Ο Πρόεδρος καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής να προβεί επίσης σε δήλωση.
2.  Μόλις διορισθεί νέος Ύπατος Εκπρόσωπος για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 207, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, και πριν αναλάβει επισήμως καθήκοντα, καλείται από τον Πρόεδρο να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και να απαντήσει στις ερωτήσεις της.
3.  Μετά τη δήλωση και τις απαντήσεις για τις οποίες γίνεται μνεία στις παραγράφους 1 και 2 και με πρωτοβουλία της αρμόδιας επιτροπής ή σύμφωνα με το άρθρο 121, το Κοινοβούλιο μπορεί να διατυπώσει σύσταση.
Τροπολογία 44
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 93 – τίτλος
Διορισμός των ειδικών εντεταλμένων στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
Ειδικοί εντεταλμένοι
Τροπολογία 45
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 93 – παράγραφος 4α (νέα)
4α. Ειδικός εντεταλμένος που έχει διορισθεί από το Συμβούλιο με εντολή για συγκεκριμένα πολιτικά θέματα, μπορεί, με πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου ή με δική του, να κληθεί να προβεί σε δήλωση στην αρμόδια επιτροπή.
(Το άρθρο 94, παράγραφος 3 διαγράφεται.)
Τροπολογία 46
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 94
Άρθρο 94
Διαγράφεται
Δηλώσεις του Ύπατου Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας και άλλων ειδικών εκπροσώπων
1.  Ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας καλείται να προβεί σε δήλωση προς το Κοινοβούλιο τουλάχιστον 4 φορές ετησίως. Εν προκειμένω εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 110.
2.  Ο Ύπατος Εκπρόσωπος καλείται, τουλάχιστον τέσσερις φορές κατ´ έτος, να παρακολουθήσει συνεδριάσεις της αρμόδιας επιτροπής, να προβεί σε δήλωση και να απαντήσει σε ερωτήσεις. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος μπορεί επίσης να κληθεί σε άλλες περιπτώσεις, όποτε η επιτροπή το θεωρήσει απαραίτητο ή μετά από δική του πρωτοβουλία.
3.  Όταν διορίζεται ειδικός εκπρόσωπος από το Συμβούλιο με εντολή για συγκεκριμένα πολιτικά θέματα, μπορεί να καλείται να προβεί σε δήλωση στην αρμόδια επιτροπή, μετά από πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου ή δική του.
Τροπολογία 47
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 96 – παράγραφος 2
2.  Οι ενδιαφερόμενες επιτροπές εξασφαλίζουν ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, το Συμβούλιο και η Επιτροπή τους παρέχουν τακτική και έγκαιρη ενημέρωση για τις εξελίξεις και την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της Ένωσης, το προβλεπόμενο κόστος κάθε φορά που εγκρίνεται απόφαση στο πεδίο της εν λόγω πολιτικής η οποία συνεπάγεται δημοσιονομικές επιπτώσεις και όλες τις άλλες δημοσιονομικές πλευρές που σχετίζονται με την εκτέλεση δράσεων της εν λόγω πολιτικής. Κατ" εξαίρεση, μια επιτροπή μπορεί, μετά από αίτηση της Επιτροπής ή του Συμβουλίου ή του Ύπατου Εκπροσώπου, να αποφασίσει να συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών.
2.  Οι ενδιαφερόμενες επιτροπές διασφαλίζουν ότι ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, το Συμβούλιο και η Επιτροπή τους παρέχουν τακτική και έγκαιρη ενημέρωση για τις εξελίξεις και την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της Ένωσης, το προβλεπόμενο κόστος κάθε φορά που εγκρίνεται απόφαση στο πεδίο της εν λόγω πολιτικής η οποία συνεπάγεται δημοσιονομικές επιπτώσεις και όλες τις άλλες δημοσιονομικές πλευρές που σχετίζονται με την εκτέλεση δράσεων της εν λόγω πολιτικής. Κατ" εξαίρεση, μια επιτροπή μπορεί, μετά από αίτηση της Επιτροπής ή του Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Υπάτου Εκπροσώπου, να αποφασίσει να συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών.
(Οριζόντια τροπολογία: ο όρος "Ύπατος Εκπρόσωπος για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας" αντικαθίσταται σε ολόκληρο το κείμενο του Κανονισμού από τον όρο "Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας")
Τροπολογία 48
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 96 – παράγραφος 3
3.  Διεξάγεται σε ετήσια βάση συζήτηση σχετικά με το έγγραφο διαβούλευσης που συντάσσει το Συμβούλιο όσον αφορά τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιπτώσεων στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Εφαρμόζονται εν προκειμένω οι διαδικασίες του άρθρου 110.
3.  Δύο φορές το χρόνο διεξάγεται συζήτηση σχετικά με το έγγραφο διαβούλευσης που συντάσσει ο Αντιπρόεδρος/Ύπατος Εκπρόσωπος όσον αφορά τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της κοινής πολιτικής για την ασφάλεια και την άμυνα καθώς και των δημοσιονομικών επιπτώσεων στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Εφαρμόζονται εν προκειμένω οι διαδικασίες του άρθρου 110.
Τροπολογία 49
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Κεφάλαιο 14 – τίτλος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Διαγράφεται
Τροπολογία 50
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 99
Άρθρο 99
Διαγράφεται
Ενημέρωση του Κοινοβουλίου στους τομείς της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις
1.  Η αρμόδια επιτροπή μεριμνά για την πλήρη και τακτική ενημέρωση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εν λόγω συνεργασία, καθώς και για να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι γνωμοδοτήσεις του όταν το Συμβούλιο υιοθετεί κοινές θέσεις, καθορίζοντας τη στάση της Ένωσης ως προς συγκεκριμένο θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο α), της Συνθήκης ΕΕ.
2.  Κατ" εξαίρεση, με αίτημα της Επιτροπής ή του Συμβουλίου, μια επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών.
3.  Η συζήτηση κατά το άρθρο 39, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΕ διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται με το άρθρο 110, παράγραφοι 2, 3 και 4 του παρόντος Κανονισμού.
Τροπολογία 51
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 100
Άρθρο 100
Διαγράφεται
Διαβούλευση με το Κοινοβούλιο στους τομείς της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις
Η διαβούλευση με το Κοινοβούλιο κατά το άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχεία β), γ) και δ) της Συνθήκης ΕΕ διεξάγεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 36 έως 39, 43, 44 και 55 του παρόντος Κανονισμού.
Κατά περίπτωση, η εξέταση της πρότασης εγγράφεται το αργότερο στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης Ολομέλειας η οποία έχει ορισθεί να διεξαχθεί αμέσως πριν από την εκπνοή της προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ.
Όταν ζητηθεί η γνώμη του Κοινοβουλίου για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που διορίζει το διευθυντή και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Europol, εφαρμόζεται κατ' αναλογίαν το άρθρο 108.
Τροπολογία 52
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 101
Άρθρο 101
Διαγράφεται
Συστάσεις στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων
1.  Η επιτροπή που είναι αρμόδια για τις διάφορες πλευρές της συνεργασίας στους τομείς της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, αφού λάβει την άδεια από τη Διάσκεψη των Προέδρων ή μετά από πρόταση, κατά την έννοια του άρθρου 121, έχει δικαίωμα να διατυπώνει συστάσεις στο Συμβούλιο στον τομέα που καλύπτει ο Τίτλος VI της Συνθήκης ΕΕ.
2.  Σε επείγουσες περιπτώσεις, την άδεια για την οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 μπορεί να χορηγήσει ο Πρόεδρος, ο οποίος μπορεί επίσης να δώσει άδεια για έκτακτη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής.
3.  Οι συστάσεις που εγκρίνονται με τον τρόπο αυτό εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της αμέσως επόμενης περιόδου συνόδου. Εν προκειμένω εφαρμόζεται κατ' αναλογίαν το άρθρο 97, παράγραφος 4.
(Βλ. επίσης την ερμηνεία στο άρθρο 121)
Τροπολογία 53
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 105
1.  Αφού το Συμβούλιο συμφωνήσει όσον αφορά την πρόταση για τον ορισμό Προέδρου της Επιτροπής, ο Πρόεδρος ζητεί από τον προταθέντα υποψήφιο να προβεί σε δήλωση και να παρουσιάσει τις πολιτικές του κατευθύνσεις ενώπιον της Ολομέλειας. Τη δήλωση ακολουθεί συζήτηση.
1.  Αφού το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτείνει τον υποψήφιο Πρόεδρο της Επιτροπής, ο Πρόεδρος ζητεί από τον υποψήφιο να προβεί σε δήλωση και να παρουσιάσει τις πολιτικές του κατευθύνσεις ενώπιον της Ολομέλειας. Τη δήλωση ακολουθεί συζήτηση.
Το Συμβούλιο καλείται να συμμετάσχει στη συζήτηση.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλείται να συμμετάσχει στη συζήτηση.
2.  Το Κοινοβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει την πρόταση για τον ορισμό υποψηφίου με την πλειοψηφία των ψηφισάντων.
2.  Το Κοινοβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν.
Η ψηφοφορία είναι μυστική.
Η ψηφοφορία είναι μυστική.
3.  Εάν ο υποψήφιος εκλεγεί, ο Πρόεδρος ενημερώνει σχετικώς το Συμβούλιο και το καλεί, όπως και τον εκλεγέντα ως Πρόεδρο της Επιτροπής, να ορίσουν με κοινή συμφωνία τους υποψηφίους για τις διάφορες θέσεις Επιτρόπων.
3.  Εάν ο υποψήφιος εκλεγεί, ο Πρόεδρος ενημερώνει σχετικώς το Συμβούλιο και το καλεί, όπως και τον εκλεγέντα ως Πρόεδρο της Επιτροπής, να ορίσουν με κοινή συμφωνία τους υποψηφίους για τις διάφορες θέσεις Επιτρόπων.
4.  Εάν το Κοινοβούλιο δεν εγκρίνει τον ορισμό, ο Πρόεδρος ζητεί από το Συμβούλιο να υποδείξει νέο υποψήφιο.
4.  Εάν ο υποψήφιος δεν συγκεντρώνει την απαιτούμενη πλειοψηφία, ο Πρόεδρος καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προτείνει εντός ενός μηνός νέο υποψήφιο, ο οποίος εκλέγεται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία.
Τροπολογία 54
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 107α (νέο)
Άρθρο 107α
Διορισμός των Δικαστών και Γενικών Εισαγγελέων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Κοινοβούλιο ορίζει, μετά από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής του, τον υποψήφιο για την επταμελή επιτροπή η οποία είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της καταλληλότητας των υποψηφίων για το αξίωμα του Δικαστή ή του Γενικού Εισαγγελέα του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου.
Τροπολογία 55
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 121 – παράγραφος 1
1.  Μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον σαράντα βουλευτές μπορούν να υποβάλουν πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στους τίτλους V και VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όταν το Κοινοβούλιο δεν έχει κληθεί να γνωμοδοτήσει σχετικά με διεθνή συμφωνία, στο πλαίσιο των άρθρων 90 και 91 του Κανονισμού.
1.  Μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον σαράντα βουλευτές μπορούν να υποβάλουν πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στον τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όταν το Κοινοβούλιο δεν έχει κληθεί να γνωμοδοτήσει σχετικά με διεθνή συμφωνία, στο πλαίσιο των άρθρων 90 και 91 του Κανονισμού.
Τροπολογία 56
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 124 – παράγραφος -1 (νέα)
-1.  Όταν η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική επιτροπή, ο Πρόεδρος κινεί τη διαδικασία διαβούλευσης και ενημερώνει σχετικά την Ολομέλεια.
Τροπολογία 57
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 124 – παράγραφος 2α (νέα)
2α. Οι γνωμοδοτήσεις της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή.
Τροπολογία 58
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 125 – παράγραφος -1 (νέα)
-1.  Όταν η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει διαβούλευση με την Επιτροπή Περιφερειών, ο Πρόεδρος κινεί τη διαδικασία διαβούλευσης και ενημερώνει σχετικά την Ολομέλεια.
Τροπολογία 59
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 125 – παράγραφος 2α (νέα)
2α.Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιφερειών διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή.
Τροπολογία 91
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 129
Άρθρο 129
Διαγράφεται
Συνέπειες παράλειψης ενέργειας του Συμβουλίου μετά από έγκριση της κοινής θέσης του στο πλαίσιο της διαδικασίας συνεργασίας
Εάν εντός τρίμηνης προθεσμίας ή, με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου, εντός τετραμήνου κατ" ανώτατο όριο από την ανακοίνωση της κοινής θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 252 της Συνθήκης ΕΚ, το Κοινοβούλιο δεν απορρίψει ή τροποποιήσει την κοινή θέση του Συμβουλίου και εάν το Συμβούλιο δεν εγκρίνει την προτεινόμενη νομοθετική διάταξη σύμφωνα με την κοινή θέση, ο Πρόεδρος, μετά από διαβούλευση με την αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή, μπορεί να κινήσει εξ ονόματος του Κοινοβουλίου τη διαδικασία προσφυγής στο Δικαστήριο κατά του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 232 της Συνθήκης ΕΚ.
Τροπολογία 61
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 132
Η Διάσκεψη των Προέδρων ορίζει τα μέλη της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου σε κάθε συνέλευση, διάσκεψη ή παρόμοιο σώμα απαρτιζόμενο από αντιπροσώπους κοινοβουλίων και παρέχει εντολή σύμφωνη με τα σχετικά ψηφίσματα του Κοινοβουλίου. Η αντιπροσωπεία εκλέγει τον πρόεδρό της και, όπου χρειάζεται, έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους.
Η Διάσκεψη των Προέδρων ορίζει τα μέλη της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου σε κάθε διάσκεψη ή παρόμοιο σώμα απαρτιζόμενο από αντιπροσώπους κοινοβουλίων και παρέχει εντολή σύμφωνη με τα σχετικά ψηφίσματα του Κοινοβουλίου. Η αντιπροσωπεία εκλέγει τον πρόεδρό της και, εφόσον απαιτείται, έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους.
Τροπολογία 65
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 149 – παράγραφος 12
12.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 197 της Συνθήκης ΕΚ, ο Πρόεδρος επιδιώκει να συμφωνήσει με την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με την κατανομή του χρόνου αγόρευσης που τους παρέχεται.
12.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 230 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος επιδιώκει να συμφωνήσει με την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον κατάλληλο χρόνο αγόρευσης που τους παρέχεται.
(Η παράγραφος αυτή καθίσταται τελευταία παράγραφος του άρθρου 142.)
Τροπολογία 67
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 204 – τίτλος
Διορισμός του Διαμεσολαβητή
Εκλογή του Διαμεσολαβητή
Τροπολογία 68
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 204 – παράγραφος 7
7.  Ο διορισθείς υποψήφιος καλείται αμέσως να ορκισθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
7.  Ο εκλεγείς υποψήφιος καλείται αμέσως να ορκισθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Τροπολογία 69
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα V – Άρθρο 2
Άρθρο 2
Διαγράφεται
Συντελεστής
1.  Κάθε βουλευτής μπορεί, υπό τους όρους που καθορίζονται κατωτέρω, να παρουσιάσει και να αναπτύξει προτάσεις απόφασης καθορισμού νέου συντελεστή.
2.  Οι προτάσεις αυτές, για να γίνουν παραδεκτές, πρέπει να υποβληθούν εγγράφως, να έχουν υπογραφεί από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές ή να κατατεθούν εξ ονόματος μιας πολιτικής ομάδας ή επιτροπής.
3.  Ο Πρόεδρος καθορίζει την προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων αυτών
4.  Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή συντάσσει έκθεση για τις προτάσεις αυτές πριν από την εξέτασή τους από την Ολομέλεια.
5.  Για τις προτάσεις αυτές αποφαίνεται εν συνεχεία το Κοινοβούλιο.
Το Κοινοβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των βουλευτών που το απαρτίζουν και των τριών πέμπτων των ψηφισάντων.
Σε περίπτωση που το Συμβούλιο ανακοινώσει στο Κοινοβούλιο τη συναίνεσή του για τον καθορισμό νέου συντελεστή, ο Πρόεδρος ανακοινώνει σε συνεδρίαση Ολομέλειας την εγκριθείσα τροποποίηση του συντελεστή.
Σε αντίθετη περίπτωση, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή επιλαμβάνεται της θέσης του Συμβουλίου.
Τροπολογία 70
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα V – Άρθρο 5
Άρθρο 5
Διαγράφεται
Εξέταση των αποτελεσμάτων των συσκέψεων του Συμβουλίου – 2η φάση
1.  Αν το Συμβούλιο τροποποιήσει μία ή περισσότερες από τις εγκριθείσες από το Κοινοβούλιο τροπολογίες, το τροποποιηθέν από το Συμβούλιο κείμενο παραπέμπεται στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.
2.  Κάθε βουλευτής έχει το δικαίωμα, υπό τις κατωτέρω καθοριζόμενες προϋποθέσεις, να παρουσιάσει και να υποστηρίξει σχέδια τροπολογίας του τροποποιηθέντος από το Συμβούλιο κειμένου.
3.  Γίνονται παραδεκτά μόνο τα σχέδια που υποβάλλονται εγγράφως, υπογράφονται από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές ή κατατίθενται εξ ονόματος επιτροπής και τηρούν την αρχή της ισοσκέλισης των εσόδων και εξόδων. Το άρθρο 49, παράγραφος 5, του Κανονισμού δεν εφαρμόζεται.
Παραδεκτά γίνονται μόνο τα σχέδια τροπολογίας που αφορούν το κείμενο που τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο.
4.  Ο Πρόεδρος καθορίζει την προθεσμία κατάθεσης των σχεδίων τροπολογίας.
5.  Η αρμόδια επιτροπή αποφαίνεται επί των κειμένων που τροποποιήθηκαν από το Συμβούλιο και γνωμοδοτεί επί των σχεδίων τροπολογίας επί των κειμένων αυτών.
6.  Τα σχέδια τροπολογίας που αφορούν τα τροποποιηθέντα από το Συμβούλιο κείμενα τίθενται σε ψηφοφορία ενώπιον της Ολομέλειας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών που το απαρτίζουν και των τριών πέμπτων των ψηφισάντων. Η έγκριση αυτών των σχεδίων συνεπάγεται την απόρριψη του τροποποιηθέντος από το Συμβούλιο κειμένου. Η απόρριψή τους ισοδυναμεί με την έγκριση του κειμένου που έχει τροποποιηθεί από το Συμβούλιο.
7.  Επί της έκθεσης του Συμβουλίου σχετικά με τα αποτελέσματα των συσκέψεών του επί των προτάσεων τροποποίησης που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, διεξάγεται συζήτηση η οποία μπορεί να περατωθεί με ψηφοφορία επί πρότασης ψηφίσματος.
8.  Όταν λήξει η διαδικασία του παρόντος άρθρου, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6, ο Πρόεδρος κηρύσσει σε συνεδρίαση Ολομέλειας την οριστική έγκριση του προϋπολογισμού και μεριμνά για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 71
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα V – Άρθρο 6
Άρθρο 6
Διαγράφεται
Ολική απόρριψη
1.  Μία επιτροπή ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές μπορούν, αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι, να καταθέσουν πρόταση απόρριψης του συνόλου του σχεδίου προϋπολογισμού. Η πρόταση αυτή γίνεται παραδεκτή μόνο εφόσον περιέχει γραπτή αιτιολόγηση και έχει κατατεθεί εντός της προθεσμίας που έχει τάξει ο Πρόεδρος. Οι λόγοι απόρριψης δεν πρέπει να είναι αντιφατικοί.
2.  Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή γνωμοδοτεί επί της απόφασης αυτής πριν από τη σχετική ψηφοφορία στην Ολομέλεια.
Η απόφαση του Κοινοβουλίου λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών που το απαρτίζουν και των δύο τρίτων των ψηφισάντων. Η αποδοχή αυτής της πρότασης συνεπάγεται την εκ νέου παραπομπή στο Συμβούλιο του συνόλου του σχεδίου προϋπολογισμού.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου