Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/2062(REG)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0043/2009

Előterjesztett szövegek :

A7-0043/2009

Viták :

PV 23/11/2009 - 21
CRE 23/11/2009 - 21

Szavazatok :

PV 25/11/2009 - 7.4
CRE 25/11/2009 - 7.4
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
PV 15/06/2010 - 7.9
CRE 15/06/2010 - 7.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2009)0088
P7_TA(2010)0204

Elfogadott szövegek
PDF 643kWORD 356k
2009. november 25., Szerda - Strasbourg
Az Európai Parlament eljárási szabályzatának hozzáigazítása a Lisszaboni Szerződéshez
P7_TA(2009)0088A7-0043/2009

Az Európai Parlament 2009. november 25-i határozata a Parlament eljárási szabályzatának a Lisszaboni Szerződésnek megfelelő kiigazításáról (2009/2062(REG))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel eljárási szabályzata 211. és 212. cikkére,

–   tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére, amely tartalmazza a Költségvetési Bizottság 2009. március 31- véleményében (A7-0043/2009) javasolt módosításokat,

1.   úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2.   úgy határoz, hogy a 2009. december 1-jén lépnek hatályba;

3.   utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Hatályos szöveg   Módosítás
Módosítás 3
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
11 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A hetedik parlamenti ciklus végéig bizonyos tagállamoknak további képviselői helyeket biztosító megállapodás hatálybalépéséig1 az (1) bekezdés rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. Az érintett tagállamokat fel kell kérni, hogy nemzeti jogszabályaiknak megfelelően jelöljenek ki megfigyelőket.
____________________________
1 Az Európai Tanács 2008. december 11-i és 12-i következtetései alapján.
Módosítás 6
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
36 cikk
Az alapvető jogok, a szubszidiaritás és az arányosság elve, a jogállamiság és a pénzügyi vonatkozások vizsgálata
Az Európai Unió Alapjogi Chartájának tiszteletben tartása
Jogalkotási javaslat vizsgálata során a Parlament különös figyelmet fordít az alapvető jogok tiszteletben tartására, különös tekintettel arra, hogy a jogalkotási eljárás összhangban legyen az Európai Unió alapjogi chartájával, a szubszidiaritás és az arányosság elvével és a jogállamisággal. Továbbá, ha egy javaslatnak pénzügyi vonatkozásai vannak, a Parlament megállapítja, hogy a megfelelő anyagi források rendelkezésre állnak-e.
1.  A Parlament minden tevékenysége során teljes mértékben tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartájában megállapított alapvető jogokat.
A Parlament teljes mértékben tiszteletben tartja továbbá az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében, valamint 6. cikkének (2) és (3) bekezdésében foglalt jogokat és elveket.
2.  Amennyiben az illetékes bizottság, egy képviselőcsoport vagy legalább 40 képviselő azon a véleményen van, hogy egy jogalkotási aktusra irányuló javaslat vagy annak részei nem felelnek meg az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogoknak, kérésükre az ügyet a Charta értelmezésére illetékesbizottsághoz kell utalni. E bizottság véleményét az illetékes bizottság jelentéséhez mellékelni kell.
Módosítás 7
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
38 cikk – -1 bekezdés (új)
(-1) Ha egy jogalkotási aktusra irányuló javaslatnak pénzügyi vonatkozásai vannak, a Parlament megállapítja, hogy a megfelelő anyagi források rendelkezésre állnak-e.
Módosítás 8
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
38 a cikk (új)
38a. cikk
A szubszidiaritás elvének tiszteletben tartására irányuló vizsgálat
1.  A jogalkotási aktusra irányuló javaslat vizsgálatakor a Parlament különös figyelmet fordít a szubszidiaritás és az arányosság elvének tiszteletben tartására.
2.  A szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásáért felelős bizottság bármely jogalkotási aktusra irányuló javaslattal kapcsolatban határozhat úgy, hogy ajánlásokat tesz az illetékes bizottság számára.
3.  Ha egy nemzeti parlament a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv 3. cikkének és a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 6. cikkének megfelelően indoklással ellátott véleményt küld az elnöknek, e dokumentumot az illetékes bizottsághoz utalják, és tájékoztatás céljából továbbítják szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásáért felelős bizottságnak.
4.  A nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv 4. cikkében említett sürgős esetek kivételével az illetékes bizottság nem tartja meg a zárószavazást a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 6. cikkében megállapított nyolchetes határidő lejárta előtt.
5.  Amennyiben azon indoklással ellátott vélemények, amelyek azt állítják hogy a jogalkotási aktusra irányuló javaslat nincs összhangban a szubszidiaritás elvével, a nemzeti parlamenteknek biztosított összes szavazat legalább egyharmadát vagy – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 76. cikke alapján előterjesztett jogalkotási aktusra irányuló javaslat esetén – egynegyedét teszik ki, a Parlament mindaddig nem határoz, amíg a javaslat szerzője nem fejti ki, hogyan szándékozik a továbbiakban eljárni.
6.  Amennyiben a rendes jogalkotási eljárás keretében azon indoklással ellátott vélemények, amelyek azt állítják hogy a jogalkotási aktusra irányuló javaslat nincs összhangban a szubszidiaritás elvével, a nemzeti parlamenteknek biztosított összes szavazatnak legalább az egyszerű többségét teszik ki, az illetékes bizottság – a nemzeti parlamentek és a Bizottság által benyújtott, indoklással ellátott vélemények figyelembevételét, valamint a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásáért felelős bizottság véleményének meghallgatását követően – azt ajánlhatja a Parlamentnek, hogy a szubszidiaritás elvének megsértése miatt utasítsa el a javaslatot, vagy benyújthat a Parlamentnek bármilyen más ajánlást, amely tartalmazhat a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával kapcsolatos módosításra irányuló javaslatokat. A szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásáért felelős bizottság véleményét mellékelik az ilyen ajánláshoz.
Az ajánlást vita és szavazás céljából a Parlament elé kell terjeszteni. Amennyiben a javaslat elutasítására irányuló ajánlást a leadott szavazatok többségével elfogadják, az elnök bejelenti az eljárás lezárását. Ha a Parlament nem utasítja el a javaslatot, az eljárás a Parlament által jóváhagyott ajánlások figyelembevételével folytatódik.
Módosítás 9
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
44 cikk
Konzultáció a tagállami kezdeményezésekről
A tagállami kezdeményezéseken alapuló jogalkotási eljárások
1.  Az EK-Szerződés 67. cikkének (1) bekezdése, illetve az EU-Szerződés 34. cikkének (2) bekezdése és a 42. cikke alapján valamely tagállam által benyújtott kezdeményezéssel kapcsolatban az eljárási szabályzat e cikke és a 36–39. cikke, a 43. és az 55. cikke alapján kell eljárni.
1.  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 76. cikke alapján valamely tagállam által benyújtott kezdeményezéssel kapcsolatban az eljárási szabályzat e cikke valamint 36–39. cikke, 43. és 55. cikke alapján kell eljárni
2.  Az illetékes bizottság felhívhatja a kezdeményező tagállam egy képviselőjét, hogy ismertesse a bizottság előtt a kezdeményezést. Ezt a képviselőt elkísérheti a Tanács elnöksége.
2.  Az illetékes bizottság felhívhatja a kezdeményező tagállamok képviselőit, hogy ismertessék a bizottság előtt kezdeményezésüket. A képviselőket elkísérheti a Tanács elnöksége.
3.  Mielőtt az illetékes bizottság szavaz, megkérdezi a Bizottságot, hogy készített-e álláspontot a kezdeményezésről; és ha igen, felkéri a Bizottságot álláspontjának ismertetésére.
3.  Mielőtt az illetékes bizottság szavaz, megkérdezi a Bizottságot, hogy készített-e álláspontot a kezdeményezésről; és ha igen, felkéri a Bizottságot álláspontjának ismertetésére.
4.  Ha egyidejűleg vagy rövid időn belül kettő vagy több a Bizottságtól vagy a tagállamoktól származó olyan javaslatot nyújtanak be a Parlamenthez, amelyek jogalkotási célja megegyezik, a Parlament egy jelentésben foglalkozik velük. A jelentésben az illetékes bizottság jelzi, hogy melyik szöveghez javasol módosítást, az összes többi szövegre pedig a jogalkotási állásfoglalásban utal.
4.  Ha egyidejűleg vagy rövid időn belül kettő vagy több a Bizottságtól vagy a tagállamoktól származó olyan javaslatot nyújtanak be a Parlamenthez, amelyek jogalkotási célja megegyezik, a Parlament egy jelentésben foglalkozik velük. A jelentésben az illetékes bizottság jelzi, hogy melyik szöveghez javasol módosítást, az összes többi szövegre pedig a jogalkotási állásfoglalásban utal.
5.  Az EU-Szerződés 39. cikk (1) bekezdésében említett időszak akkor veszi kezdetét, amikor a plenáris ülésen bejelentik, hogy a Parlament megfelelő indokolással ellátott kezdeményezést kapott a hivatalos nyelveken, amely indokolás igazolja, hogy a kezdeményezés összhangban van az EK-Szerződéshez mellékelt, a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló jegyzőkönyvvel.
Módosítás 11
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
58 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság javaslatára vonatkozó parlamenti álláspont elfogadását követő időszakban az illetékes bizottság elnöke és előadója figyelemmel kíséri a javaslat előrehaladását az eljárásban a Tanács általi elfogadásáig, elsősorban annak biztosítása érdekében, hogy a Tanács és a Bizottság betartsa a módosításokkal kapcsolatos kötelezettségvállalását a Parlament felé.
(1)  A Bizottság javaslatára vonatkozó parlamenti álláspont elfogadását követő időszakban az illetékes bizottság elnöke és előadója figyelemmel kíséri a javaslat előrehaladását az eljárásban a Tanács általi elfogadásáig, elsősorban annak biztosítása érdekében, hogy a Tanács és a Bizottság megfelelően betartsa az állásponttal kapcsolatos kötelezettségvállalását a Parlament felé.
Módosítás 12
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
59 cikk – 1 alcím
Együttdöntési eljárás
Rendes jogalkotási eljárás
(Az egész szöveget érintő módosítás: az eljárási szabályzat teljes szövegében az "együttdöntés", és "együttdöntési eljárás" szövegrészek helyébe a "rendes jogalkotási eljárás" szöveg lép.)
Módosítás 13
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
60 cikk
60. cikk
törölve
Az 1975. évi közös nyilatkozatban szereplő egyeztető eljárás
1.  Ha bizonyos fontos közösségi határozatok esetén a Tanács el kíván térni a Parlament véleményétől, a Parlament véleménye kinyilvánításakor a Tanáccsal egyeztetési eljárást indíthat, a Bizottság aktív közreműködésével.
2.  Ezt az eljárást a Parlament indítja meg, akár saját, akár a Tanács kezdeményezésére.
3.  Az egyeztető bizottságba delegált küldöttség összetételére és eljárására, valamint az eredmények Parlamenttel való közlésére vonatkozóan a 68. cikk alkalmazandó.
4.  Az illetékes bizottság az egyeztetés eredményéről jelentést készít. E jelentésről a Parlament vitát és szavazást tart.
Módosítás 14
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
61 cikk – cím
A Tanács közös álláspontjának közlése
A Tanács álláspontjának közlése
(Az egész szöveget érintő módosítás: "a Tanács közös álláspontja" vagy a "közös álláspont" szavakat az eljárási szabályzat teljes szövegében "a Tanács álláspontja" vagy az "álláspont" szavak váltják fel.)
Módosítás 15
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
62 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
Az EK-Szerződés 252. cikkének g) pontja, illetve az EU-Szerződés 39. cikkének (1) bekezdése szerinti határidő-meghosszabbításhoz az elnök a Tanács hozzájárulását kéri.
törölve
Módosítás 16
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
62 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az elnök értesíti a Parlamentet az EK-Szerződés 251. cikkének (7) bekezdése szerinti határidő-hosszabbításról, függetlenül attól, hogy az a Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére történt.
(2)  Az elnök értesíti a Parlamentet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (14) bekezdése szerinti határidő-hosszabbításról, függetlenül attól, hogy az a Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére történt.
(Az egész szöveget érintő módosítás: az EU-Szerződés és az EK-Szerződés cikkeinek számozását az egész eljárási szabályzatban ki kell igazítani az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés konszolidált változatának megfelelően.)
Módosítás 17
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
62 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az elnök az illetékes bizottság elnökével való konzultációt követően, az EK-Szerződés 252. cikkének g) pontja alapján, hozzájárulhat a Tanács határidő-hosszabbításra irányuló kérelméhez.
törölve
Módosítás 18
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
65 cikk – 4 bekezdés
(4)  A (3) bekezdéstől eltérve, ha a Parlament elutasítása az EK-Szerződés 252. cikke rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az elnök a Bizottságot javaslata visszavonására kéri fel. Ha a Bizottság ennek eleget tesz, az elnök a Parlamentben bejelenti, hogy a jogalkotási eljárás lezárult.
törölve
Módosítás 73 és 88
II. cím – 6a fejezet (új) – cím (a 74. cikk után)
6a.  FEJEZET
ALKOTMÁNYOS ÜGYEK
Módosítás 20
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
74 a cikk (új) (a 6a fejezetbe (új) illesztendő be)
74a. cikk
A Szerződés rendes felülvizsgálata
1.  A 41. és a 48. cikkel összhangban az illetékes bizottság jelentést terjeszthet a Parlament elé, melyben a Szerződések módosítását javasolhatja a Tanácsnak.
2.  Ha az Európai Tanács konvent összehívásáról határoz, az Európai Parlament abban részt vevő képviselőit a Parlament az Elnökök Értekezlete javaslatára nevezi ki.
A Parlament küldöttsége megválasztja vezetőjét, valamint jelöltjeit a konvent által felállított bármely irányító csoportban vagy elnökségben betöltendő tisztségre.
3.  Ha az Európai Tanács a Parlament egyetértését kéri a Szerződések módosítására vonatkozó javaslatok megvizsgálása céljából felállítandó konvent összehívásának mellőzéséről szóló döntéshez, az ügyet a 81. cikkel összhangban az illetékes bizottsághoz kell utalni.
Módosítás 21
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
74 b cikk (új) (a 6a fejezetbe (új) illesztendő be)
74b. cikk
A Szerződés egyszerűsített felülvizsgálata
A 41. és a 48. cikkel összhangban az illetékes bizottság az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikkének (6) bekezdése értelmében jelentést terjeszthet a Parlament elé, melyben az Európai Unió működéséről szóló szerződés harmadik részében foglalt rendelkezések egészben vagy részben történő felülvizsgálatát javasolhatja az Európai Tanácsnak.
Módosítás 22
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
74 c cikk (új) (a 6a fejezetbe (új) illesztendő be)
74c. cikk
Csatlakozási szerződések
1.  Bármely európai államnak az Európai Unióba történő felvételre irányuló kérelmét az illetékes bizottsághoz kell utalni megtárgyalásra.
2.  A Parlament az illetékes bizottság, egy képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő javaslata alapján határozhat úgy, hogy a kérelmező állammal folytatandó tárgyalások megkezdése előtt tanácskozásra kéri fel a Bizottságot és a Tanácsot.
3.  A tárgyalások folyamán a Bizottság és a Tanács rendszeresen és teljes körűen – szükség esetén bizalmas formában – tájékoztatja az illetékes bizottságot a tárgyalások állásáról.
4.  A Parlament az illetékes bizottság jelentése alapján a tárgyalások bármely szakaszában ajánlásokat fogadhat el, és kérheti ezek figyelembevételét az Európai Unióba történő felvételt kérő állam csatlakozási szerződésének megkötése előtt.
5.  A tárgyalások befejezés után, de még a megállapodás aláírása előtt a megállapodástervezetet a 81. cikkel összhangban benyújtják a Parlamenthez hozzájárulás céljából.
(A 89. cikk törlésre kerül.)
Módosítás 23
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
74 d cikk (új) (a 6a fejezetbe (új) illesztendő be)
74d. cikk
Kilépés az Unióból
Ha egy tagállam az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke szerint ki kíván lépni az Unióból, az ügyet az illetékes bizottsághoz kell utalni. A 74c. cikket értelemszerűen kell alkalmazni. A Parlament a kilépésre vonatkozó megállapodással való egyetértésről a leadott szavazatok többségével határoz.
Módosítás 24
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
74 e cikk (új) (a 6a fejezetbe (új) illesztendő be)
74e cikk
Az alapelvek valamely tagállam általi megsértése
1.  A Parlament az illetékes bizottság 41. és 48. cikknek megfelelően elkészített különjelentése alapján:
(a) szavazhat a Tanácsot az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkének (1) bekezdése szerinti intézkedésre felhívó, indokolással ellátott javaslatról;
(b) szavazhat a Bizottságot vagy a tagállamot az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkének (2) bekezdése szerinti javaslat benyújtására felhívó javaslatról;
(c) szavazhat a Tanácsot az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkének (3) bekezdése szerinti, vagy – azt követően – az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkének (4) bekezdése szerinti intézkedésre felhívó javaslatról.
2.  A Tanácsnak az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján benyújtott javaslattal való egyetértésre irányuló kérelmét az érintett tagállam által benyújtott észrevételekkel együtt a Parlamentben bejelentik, és 81. cikknek megfelelően az illetékes bizottsághoz utalják. A sürgős és indokolt eseteket kivéve a Parlament az illetékes bizottság javaslata alapján határoz.
3.  Az (1) és a (2) bekezdésnek megfelelő határozatokhoz a leadott szavazatok kétharmada és egyben az összes képviselő többségének szavazata szükséges.
4.  Ha az Elnökök Értekezlete engedélyezi, az illetékes bizottság ehhez kapcsolódó állásfoglalásra irányuló indítványt nyújthat be. Ez az állásfoglalásra irányuló indítvány a Parlament véleményét tükrözi a tagállam által elkövetett súlyos jogsértésről, a megfelelő szankciókról és e szankciók megváltoztatásáról, illetve visszavonásáról.
5.  Az illetékes bizottság biztosítja, hogy a Parlament teljes körű tájékoztatást kapjon, és szükség esetén a (3) bekezdés alapján adott egyetértéséhez kapcsolódó nyomon követési intézkedésről kikérjék véleményét. A Tanácsot felkérik, hogy nyújtson megfelelő tájékoztatást a fejleményekről. Az illetékes bizottságnak az Elnökök Értekezlete engedélyével készített javaslata alapján a Parlament a Tanácsnak szóló ajánlásokat fogadhat el.
(A II. cím 15. fejezete törlésre kerül.)
Módosítás 25
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
74 f cikk (új) (a 6a fejezetbe (új) illesztendő be)
74f. cikk
A Parlament összetétele
A parlamenti ciklus vége előtt kellő időben a Parlament – illetékes bizottságának a 41. cikk értelmében készített jelentése alapján –javaslatot tehet összetételének módosítására. Az Európai Tanácsnak a Parlament összetételét meghatározó határozattervezetét a 81. cikk szerint kell megvizsgálni.
Módosítás 26
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
82 cikk (74 g cikként a 6a fejezetbe (új) illesztendő be)
82. cikk
74g. cikk
Parlamenti eljárások
A tagállamok közötti megerősített együttműködés
1.  A tagállamok közötti megerősített együttműködés és az EU-Szerződés 40a. cikkének (2) bekezdése szerint a Parlamenttel történő konzultáció bevezetésére irányuló tagállami kérelmeket vagy bizottsági javaslatokat az elnök az illetékes bizottsághoz utalja megfontolásra. Az eljárási szabályzat 37., 38., 39., 43., 53-60. és a 81. cikke megfelelően alkalmazandó.
1.  A tagállamok közötti megerősített együttműködés bevezetésére irányuló kérelmeket az Európai Unióról szóló szerződés 20. cikke szerint az elnök az illetékes bizottsághoz utalja megfontolásra. Az eljárási szabályzat 37., 38., 39., 43., 53–59. és a 81. cikke megfelelően alkalmazandó.
2.  Az illetékes bizottság megvizsgálja az EK-Szerződés 11. cikkének és az EU-Szerződés 27a., 27b., 40., 43., 44. és 44a. cikkének betartását.
2.  Az illetékes bizottság megvizsgálja az Európai Unióról szóló szerződés 20. cikkének és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 326–334. cikkének betartását.
3.  A megerősített együttműködés keretében javasolt további jogszabályokat az együttműködés létrejöttét követően a Parlament ugyanolyan eljárások szerint kezeli, mint amelyekre nem a megerősített együttműködés alkalmazandó.
3.  A megerősített együttműködés keretében javasolt további jogszabályokat az együttműködés létrejöttét követően a Parlament ugyanolyan eljárások szerint kezeli, mint amelyekre nem a megerősített együttműködés alkalmazandó. A 43. cikk alkalmazandó.
(A II. cím 10. fejezete törlésre kerül.)
Módosítás 27 és 28
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
75 cikk
Általános költségvetés
Többéves pénzügyi keret
Az Európai Unió általános költségvetésének és pótköltségvetéseinek vizsgálatára szolgáló végrehajtási eljárásokat, az Európai Közösségeket létrehozó szerződések pénzügyi rendelkezéseivel összhangban, a Parlament állásfoglalásával fogadják el és e szabályzathoz1 mellékletként csatolják.
Ha a Tanács a Parlament egyetértését kéri a többéves pénzügyi keret megállapításáról szóló rendeletre irányuló javaslathoz, az ügyet a 81. cikkben megállapított eljárás szerint az illetékes bizottsághoz kell utalni. A Parlament egyetértéséhez képviselői többségének szavazata szükséges.
1 Lásd V. melléklet.
(Az V. melléklet törlésre kerül.)
Módosítás 29
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
75 a cikk (új)
75a. cikk
Munkadokumentumok
1.  A következő dokumentumokat bocsátjáka képviselők rendelkezésére:
(a) a Bizottság által benyújtott költségvetési tervezet;
(b) a költségvetési tervezetről a Tanácsban folytatott tárgyalások összefoglalója;
(c) a Tanács álláspontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (3) bekezdése értelmében elkészített költségvetési tervezetről;
(d) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 315. cikke szerinti ideiglenes tizenkettedekről szóló határozattervezetek.
2.  E dokumentumokat az illetékes bizottsághoz kell utalni. Az érintett bizottságok véleményt nyilváníthatnak.
3.  Ha más bizottság is véleményt kíván nyilvánítani, az elnök e véleményeknek az illetékes bizottsággal történő közlésére határidőt állapít meg.
(Az V. melléklet 1. cikke törlésre kerül.)
Módosítás 30
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
75 b cikk (új)
75b. cikk
A költségvetési tervezet vizsgálata – első szakasz
1.  Az alábbi feltételeket figyelembe véve, bármely képviselő módosítástervezeteket terjeszthet elő a költségvetési tervezethez, illetve mellettük támogatólag felszólalhat.
2.  A módosítástervezetek csak abban az esetben fogadhatók el, ha írásban, legalább 40 képviselő aláírásával, illetve képviselőcsoport vagy bizottság nevében kerülnek előterjesztésre, meghatározzák azt a költségvetési tételt, amelyre a tervezet vonatkozik, és biztosítják a bevételek és a kiadások közötti egyensúly fenntartását. A módosítástervezetek tartalmazzák a kérdéses költségvetési tétel magyarázatára vonatkozó valamennyi lényeges információt.
A költségvetési tervezetre vonatkozó minden módosítástervezetet írásban indokolni kell.
3.  Az elnök a módosítástervezetek előterjesztésére határidőt állapít meg.
4.  Az illetékes bizottság a benyújtott szövegekről parlamenti megvitatásuk előtt nyilvánít véleményt.
Az illetékes bizottságban elutasított módosítástervezeteket nem kell szavazásra bocsátani a Parlamentben, kivéve, ha azt az elnök által megállapítandó határidő lejárta előtt valamely bizottság vagy legalább 40 képviselő írásban kéri; ez a határidő semmiképpen nem lehet rövidebb a szavazás kezdetét megelőző huszonnégy óránál.
5.  A parlamenti költségvetési előirányzatokhoz előterjesztett, a Parlament által a költségvetési előirányzat elkészítésekor már elutasított módosítástervezetekhez hasonló módosítástervezeteket csak az illetékes bizottság kedvező véleménye esetén kell megvitatni.
6.  Az 55. cikk (2) bekezdésétől eltérően, a Parlament külön és egymást követő szavazást tart:
– valamennyi módosítástervezetről,
– a költségvetési tervezet valamennyi szakaszáról;
– a költségvetési tervezetet érintő állásfoglalási indítványról.
A 161. cikk (4)–(8) bekezdése mindanzonáltal alkalmazandó.
7.  A költségvetési tervezet azon jogcímcsoportjai, alcímei, címei és szakaszai, amelyekre vonatkozólag nem terjesztettek elő módosítástervezeteket, elfogadottnak tekintendők.
8.  A módosítástervezetek elfogadásához a parlamenti képviselők többségének szavazata szükséges.
9.  Ha a Parlament a költségvetési tervezetet módosította, az így módosított költségvetési tervezetet az indokolásokkal együtt a Tanácshoz és a Bizottsághoz kell továbbítani.
10.  Azon ülés jegyzőkönyvét, amelyen a Parlament a költségvetés-tervezetről véleményt nyilvánított, a Tanácshoz és a Bizottsághoz továbbítják.
(Az V. melléklet 3. cikke törlésre kerül.)
Módosítás 31
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
75 c cikk (új)
75c. cikk
Háromoldalú pénzügyi megbeszélések
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatodik részének II. címében említett költségvetési eljárások keretében az elnök rendszeres üléseken vesz részt az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság elnökeivel a Bizottság kezdeményezésére. Az elnök minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a fent említett eljárások végrehajtásának megkönnyítése érdekében előmozdítsa az intézmények közötti konzultációkat és az intézmények álláspontjainak egyeztetését.
A Parlament elnöke ezt a feladatot átruházhatja egy költségvetési ügyekben tapasztalt alelnökre vagy a költségvetési ügyekért felelős bizottság elnökére.
Módosítás 32
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
75 d cikk (új)
75d. cikk
Költségvetési egyeztetés
1.  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (4) bekezdése értelmében az elnök hívja össze az egyeztetőbizottságot.
2.  A költségvetési eljárás során a Parlamentet az egyeztetőbizottság ülésein képviselő küldöttség a Tanács küldöttségének létszámával megegyező számú tagból áll.
3.  A küldöttség tagjait a képviselőcsoportok jelölik ki minden évben a Tanács álláspontjáról tartott parlamenti szavazás előtt, lehetőleg a költségvetési ügyekért felelős bizottság és a többi érintett bizottság tagjai közül. A küldöttséget a Parlament elnöke vezeti. Az elnök ezt a tisztséget átruházhatja egy költségvetési ügyekben tapasztalt alelnökre vagy a költségvetési ügyekért felelős bizottság elnökére.
4.  A 68. cikk (2), (4), (5), (7) és (8) bekezdése alkalmazandó.
5.  Ha az egyeztetőbizottság közös szövegtervezetben állapodik meg, az ügyet a Parlament e megállapodás időpontjától számított 14 napon belül tartandó egyik ülésének napirendjére kell tűzni. A közös szövegtervezetet minden képviselő rendelkezésére kell bocsátani. A 69. cikk (2) és (3) bekezdését kell alkalmazni.
6.  A közös szövegtervezet egésze egyetlen szavazás tárgya. A szavazás név szerint történik. A közös szövegtervezet jóváhagyottnak tekintendő, hacsak a Parlament képviselőinek többsége el nem utasítja azt.
7.  Ha a Parlament jóváhagyja a közös szövegtervezetet, a Tanács pedig elutasítja azt, az illetékes bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikke (7) bekezdésének d) pontja szerint megerősítés céljából előterjesztheti a Parlament által a Tanács álláspontjához fűzött módosítások egy részét vagy egészét.
A megerősítésről szóló szavazást a közös szövegtervezet Tanács általi elutasításáról szóló közlemény időpontjától számított 14 napon belül tartandó egyik parlamenti ülés napirendjére kell tűzni.
A módosítások megerősítettnek tekintendők, ha azokat a parlamenti képviselők többsége, valamint a leadott szavazatok háromötöde jóváhagyta.
Módosítás 33
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
75 e cikk (új)
75e. cikk
A költségvetés végleges elfogadása
Ha az elnök meggyőződött arról, hogy a költségvetést az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének rendelkezéseivel összhangban fogadták el, a Parlamentben bejelenti, hogy a költségvetést véglegesen elfogadták. Intézkedik a határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetéséről.
(Az V. melléklet 4. cikke törlésre kerül.)
Módosítás 34
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
75 f cikk (új)
75f. cikk
Az ideiglenes tizenkettedek rendszere
1.  Az ideiglenes tizenkettedet meghaladó kiadás engedélyezésére irányuló tanácsi határozatokat az illetékes bizottság elé kell utalni.
2.  Az illetékes bizottság határozattervezetet terjeszthet elő az (1) bekezdésben említett kiadás csökkentésére. A Parlament erről a Tanács határozatának elfogadását követő 30 napon belül határoz.
3.  A Parlament képviselői többségének szavazatával dönt.
(Az V. melléklet 7. cikke törlésre kerül.)
Módosítás 35
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
79 a cikk (új)
79a. cikk
A Parlament költségvetési javaslatának elkészítésekor alkalmazandó eljárás
1.  A Parlament költségvetésének vonatkozásában az Elnökség és a költségvetésért felelős bizottság egymást követő szakaszokban hoz határozatot
(a) a létszámtervről;
(b) a költségvetési javaslatok előzetes tervezetéről és a költségvetési javaslatok tervezetéről.
2.  A létszámtervet érintő határozatokat a következő eljárás szerint hozzák meg:
(a) az Elnökség minden pénzügyi évre elkészíti a létszámtervet;
(b) adott esetben, amennyiben a költségvetésért felelős bizottság véleménye eltér az Elnökség által hozott első határozatoktól, az Elnökség és a költségvetésért felelős bizottság között egyeztetési eljárást kezdenek;
(c) az eljárás végén, az eljárási szabályzat 207. cikke (3) bekezdésének megfelelően, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikke alapján hozott határozatok sérelme nélkül az Elnökség meghozza a létszámtervet érintő becsléséről szóló végső határozatot.
3.  A költségvetési javaslatokat illetően a javaslatok elkészítésére irányuló eljárás akkor kezdődik, amikor az Elnökség végleges határozatot hozott a létszámtervről. Ezen eljárás szakaszai azonosak a 79. cikkben megállapított eljárás szakaszaival. Amennyiben a költségvetési ügyekért felelős bizottság és az Elnökség álláspontja egymástól jelentősen eltér, egyeztetési eljárást kezdenek.
(A 79. cikk (7) bekezdése és az V. melléklet 8. cikke törlésre kerül.)
Módosítás 37
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
81 cikk – 1 bekezdés
(1)  Ha a javasolt jogszabályhoz a Parlament hozzájárulását kérik, a Parlament az illetékes bizottságnak a dokumentum jóváhagyására vagy elutasítására vonatkozó ajánlása alapján hoz határozatot.
(1)  Ha a javasolt jogszabályhoz a Parlament egyetértését kérik, a Parlament az illetékes bizottságnak a dokumentum jóváhagyására vagy elutasítására vonatkozó ajánlása alapján hoz határozatot.
A Parlament egyetlen szavazás keretében határoz az EK-Szerződés és az EU-Szerződés alapján a jóváhagyását igénylő jogszabályról; módosítást nem lehet benyújtani. A hozzájárulás elfogadásához szükséges többség az EK-Szerződés vagy az EU-Szerződés azon cikkében megjelölt többség, amely a javasolt jogszabály jogalapját képezi.
A Parlament egyetlen szavazás keretében határoz az Európai Unióról szóló szerződés vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján a jóváhagyását igénylő jogszabályról; módosítást nem lehet benyújtani. Az egyetértés elfogadásához szükséges többség az Európai Unióról szóló szerződés vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés azon cikkében megjelölt többség, amely a javasolt jogszabály jogalapját képezi.
Módosítás 38
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
81 cikk – 2 bekezdés
(2)  A csatlakozási szerződésekre, a nemzetközi megállapodásokra és a közös elvek egy tagállam által történő súlyos és tartós megsértésének megállapítására a 89., 90., illetve a 102. cikk alkalmazandó értelemszerűen. Az EK-Szerződés 251. cikkében megállapított eljárás alá tartozó megerősített együttműködésre a 82. cikk alkalmazandó.
(2)  A csatlakozási szerződésekre, a nemzetközi megállapodásokra és a közös elvek egy tagállam által történő súlyos és tartós megsértésének megállapítására a 74c., 74e, illetve a 90. cikk alkalmazandó értelemszerűen. A rendes jogalkotási eljárás alá tartozó megerősített együttműködésre a 74g. cikk alkalmazandó.
(Az egész szöveget érintő módosítás: az "EK-Szerződés 251. cikkében megállapított eljárás" kifejezés helyébe az eljárási szabályzat teljes szövegében a "rendes jogalkotási eljárás" kifejezés lép.)
Módosítás 39
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
81 cikk – 3 bekezdés
(3)  Ha a Parlament hozzájárulása szükséges egy jogalkotási javaslathoz, az illetékes bizottság az eljárás kedvező eredményének elősegítése érdekében határozhat úgy, hogy a Bizottság javaslatához időközi jelentést terjeszt a Parlament elé a javaslat módosítására vagy végrehajtására vonatkozó ajánlásokat tartalmazó állásfoglalási indítvánnyal együtt.
(3)  Ha a Parlament egyetértése szükséges egy jogalkotási aktusra irányuló javaslathoz vagy tervezett nemzetközi megállapodáshoz, az illetékes bizottság az eljárás kedvező eredményének elősegítése érdekében határozhat úgy, hogy a javaslatról szóló időközi jelentést terjeszt a Parlament elé a javasolt aktus módosítására vagy végrehajtására vonatkozó ajánlásokat tartalmazó állásfoglalási indítvánnyal együtt.
Ha a Parlament legalább egy ajánlást jóváhagy, az elnök a Tanáccsal történő tanácskozás folytatását kéri.
Az illetékes bizottság a Parlament hozzájárulására vonatkozó végleges ajánlását a Tanáccsal való tárgyalás eredményének fényében teszi.
(Az egész szöveget érintő módosítás: az 56. és 57. cikk kivételével az eljárási szabályzat teljes szövegében a "Bizottság javaslata" és a "jogalkotási javaslat" kifejezések helyébe a "jogalkotási aktusra irányuló javaslat" vagy a "javasolt jogalkotási aktus" kifejezés lép, a szövegkörnyezettől függően.)
Módosítás 76
87 a cikk (új)
87a. cikk
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
Amennyiben egy jogalkotási aktus felhatalmazza a Bizottságot, hogy kiegészítse vagy módosítsa valamely jogalkotási aktus egyes nem alapvető fontosságú elemeit, az illetékes bizottság
– megvizsgálja a felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezetét, amelyet ellenörzés céljából továbbítanak a Parlamentnek,
– a jogalkotási aktus rendelkezéseinek megfelelően állásfoglalásra irányuló indítvány formájában megfelelő javaslatokat nyújthat be a Parlamentnek.
A 88. cikk (1), (2) és (3) bekezdésének rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.
Módosítás 41
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
IIa cím (új) (beillesztendő a 12 fejezet elé)
IIA.  CÍM
KÜLKAPCSOLATOK
Módosítás 42
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
12 fejezet – cím
SZERZŐDÉSEK ÉS NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK
NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK
Módosítás 43
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
92 cikk
92. cikk
törölve
A közös kül- és biztonságpolitika főképviselőjének kinevezése
1.  A közös kül- és biztonságpolitika főképviselőjének kinevezését megelőzően az elnök felkéri a Tanács soros elnökét, hogy az EU-Szerződés 21. cikke alapján tegyen nyilatkozatot a Parlament előtt. Az elnök ugyanekkor a Bizottság elnökét is nyilatkozattételre hívja fel.
2.  A közös kül- és biztonságpolitika új főképviselőjének az EK-Szerződés 207. cikkének (2) bekezdése szerinti kinevezését követően, de hivatalba lépését megelőzően az elnök felkéri a főképviselőt, hogy tegyen nyilatkozatot az illetékes bizottságnak és válaszoljon kérdéseire.
3.  Az (1) és a (2) bekezdésben említett nyilatkozatokat és válaszokat követően a Parlament az illetékes bizottság kezdeményezésére vagy a 121. cikkel összhangban ajánlást tehet.
Módosítás 44
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
93 cikk – cím
A közös kül- és biztonságpolitika különleges képviselőinek kinevezése
Különleges képviselők
Módosítás 45
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
93 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  A Tanács által bizonyos politikai kérdésekkel kapcsolatos megbízással kinevezett különleges képviselőt – saját vagy a Parlament kezdeményezésére – felhívhatják az illetékes bizottság előtt történő nyilatkozattételre.
(A 94. cikk (3) bekezdése törlésre kerül.)
Módosítás 46
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
94 cikk
94. cikk
törölve
A közös kül- és biztonságpolitika főképviselőjének és más különleges képviselőknek a nyilatkozatai
1.  A főképviselőt évente legalább négyszer felhívják a Parlamentben történő nyilatkozattételre. A 110. cikk alkalmazandó.
2.  A főképviselőt évente legalább négy alkalommal felhívják, hogy vegyen részt az illetékes bizottság ülésein nyilatkozattétel és kérdések megválaszolása céljából. A főképviselőt – ha a bizottság szükségesnek tartja, vagy a főképviselő saját kezdeményezésére – más alkalmakra is meghívhatják.
3.  Ha egy különleges képviselőt a Tanács nevez ki bizonyos politikai kérdésekkel kapcsolatos megbízással, a képviselőt – saját vagy a Parlament kezdeményezésére – felhívhatják az illetékes bizottság előtt történő nyilatkozattételre.
Módosítás 47
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
96 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az érintett bizottságok törekednek arra, hogy a közös kül- és biztonságpolitika főképviselője, a Tanács és a Bizottság rendszeresen és időszerűen tájékoztassa őket az Unió közös kül- és biztonságpolitikájának alakulásáról és végrehajtásáról, minden alkalommal, amikor a közös kül- és biztonságpolitika keretében kiadásokkal járó határozatot fogadnak el, és a közös kül- és biztonságpolitikai intézkedések végrehajtásával kapcsolatos minden más pénzügyi megfontolásról. Kivételesen a Bizottság, a Tanács vagy a főképviselő kérésére, a bizottság az eljárás zárt ülésen történő lefolytatását rendelheti el.
(2)  Az érintett bizottságok törekednek arra, hogy a Bizottság alelnöke/az Unió közös kül- és biztonságpolitikai főképviselője, a Tanács és a Bizottság rendszeresen és időszerűen tájékoztassa őket az Unió közös kül- és biztonságpolitikájának alakulásáról és végrehajtásáról, minden alkalommal, amikor a közös kül- és biztonságpolitika keretében kiadásokkal járó határozatot fogadnak el, és a közös kül- és biztonságpolitikai intézkedések végrehajtásával kapcsolatos minden más pénzügyi megfontolásról. Kivételesen a Bizottság, a Tanács vagy a főképviselő kérésére, a bizottság az eljárás zárt ülésen történő lefolytatását rendelheti el.
(Az egész szöveget érintő módosítás: a "közös kül- és biztonságpolitika főképviselője" kifejezés helyébe az eljárási szabályzat teljes szövegében a "Bizottság alelnöke/az Unió közös kül- és biztonságpolitikai főképviselője" lép.)
Módosítás 48
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
96 cikk – 3 bekezdés
(3)  A Tanács által megállapított, a közös kül- és biztonságpolitika fő szempontjairól és az alapvető lehetőségeiről – beleértve az Unió költségvetését érintő pénzügyi vonatkozásokat – készült konzultációs dokumentumról éves vitát tartanak. A 110. cikkben meghatározott eljárások alkalmazandók.
(3)  Az alelnök/főképviselő által megállapított, a közös kül- és biztonságpolitika fő szempontjairól és az alapvető lehetőségeiről – beleértve a közös kül- és biztonságpolitikát, valamint az Unió költségvetését érintő pénzügyi vonatkozásokat – készült konzultációs dokumentumról évente kétszer vitát tartanak. A 110. cikkben meghatározott eljárások alkalmazandók.
Módosítás 49
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
14 fejezet – cím
BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT RENDŐRSÉGI ÉS IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS
törölve
Módosítás 50
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
99 cikk
99. cikk
törölve
A Parlament tájékoztatása a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén
1.  Az illetékes bizottság biztosítja, hogy a Parlamentet teljes körűen és rendszeresen tájékoztassák a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés körébe tartozó tevékenységekről, és a Parlament véleményét kellőképpen figyelembe vegyék, amikor a Tanács az EU-Szerződés 34. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján az Unió egy adott ügyben történő fellépését meghatározó közös álláspontot fogad el.
2.  A Bizottság vagy a Tanács kérésére kivételes esetben a bizottság az eljárás zárt ülésen történő lefolytatásáról határozhat.
3.  Az EU-Szerződés 39. cikkének (3) bekezdésében említett vitát e szabályzat 110. cikkének (2), (3) és (4) bekezdésében megállapított rendelkezéseknek megfelelően folytatják le.
Módosítás 51
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
100 cikk
100. cikk
törölve
Konzultáció a Parlamenttel a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén
A Parlamenttel az EU-Szerződés 34. cikke (2) bekezdésének b), c) és d) pontja szerinti konzultáció e szabályzat 36-39., 43., 44. és 55. cikke alapján történik.
Adott esetben a javaslat megvitatását legkésőbb az EU-Szerződés 39. cikke (1) bekezdésének megfelelően megállapított határidő lejártát megelőzően tartandó utolsó ülés napirendjére tűzik.
Ha a Tanácsnak az Europol igazgatóját és igazgatótanácsi tagjait kinevező határozattervezetéről kérik ki a Parlament véleményét, e szabályzat 108. cikke értelemszerűen alkalmazandó.
Módosítás 52
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
101 cikk
101. cikk
törölve
Ajánlások a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén
1.  A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos ügyekben illetékes bizottság az EU-Szerződés VI. címe által szabályozott területeken az Elnökök Értekezlete engedélyének megszerzését követően, illetve az eljárási szabályzat 121. cikke szerinti javaslat alapján a Tanács részére ajánlásokat fogalmazhat meg.
2.  Sürgős esetekben az (1) bekezdésben említett engedélyt az elnök is megadhatja, és hasonlóképpen az elnök engedélyezheti az illetékes bizottság rendkívüli ülését is.
3.  Az így kidolgozott ajánlásokat a következő ülés napirendjére tűzik. A 97. cikk (4) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
(Lásd a 121. cikk értelmezését.)
Módosítás 53
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
105 cikk
1.  Ha a Tanács a Bizottság elnökének jelöléséről megállapodott, az elnök felkéri a jelöltet, hogy tegyen nyilatkozatot, és ismertesse politikai céljait a Parlament előtt. A nyilatkozatot vita követi.
1.  Ha az Európai Tanács jelöltet javasol a Bizottság elnöki tisztségére, az elnök felkéri a jelöltet, hogy tegyen nyilatkozatot, és ismertesse politikai irányvonalait a Parlament előtt. A nyilatkozatot vita követi.
A Tanácsot meghívják, hogy vegyen részt a vitában.
Az Európai Tanácsot meghívják, hogy vegyen részt a vitában.
2.  A Parlament a leadott szavazatok többségével jóváhagyja vagy elutasítja a jelölést.
2.  A Parlament összes képviselője többségével választja meg a Bizottság elnökét.
A szavazás titkos.
A szavazás titkos.
3.  Ha a jelöltet megválasztják, az elnök tájékoztatja erről a Tanácsot, és felkéri a Tanácsot, illetve a Bizottság megválasztott elnökét, hogy közös megegyezéssel tegyenek javaslatot az egyes biztosi tisztségekre vonatkozóan.
3.  Ha a jelöltet megválasztják, az elnök tájékoztatja erről a Tanácsot, és felkéri a Tanácsot, illetve a Bizottság megválasztott elnökét, hogy közös megegyezéssel tegyenek javaslatot az egyes biztosi tisztségekre vonatkozóan.
4.  Ha a Parlament a jelölést nem hagyja jóvá, az elnök felkéri a Tanácsot, hogy állítson új jelöltet.
4.  Ha a jelölt nem kapja meg a szükséges többséget, a Parlament elnöke felkéri az Európai Tanácsot, hogy egy hónapon belül javasoljon új jelöltet, akit ugyanezen eljárás szerint választanak meg.
Módosítás 54
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
107 a cikk (új)
107a. cikk
Az Európai Unió Bírósága bíráinak és főtanácsnokainak jelölése
Illetékes bizottságának javaslatára a Parlament megválasztja jelöltjét abba a héttagú testületbe, amelynek feladata a Bíróság és a Törvényszék bíró- és főtanácsnokjelöltjei alkalmasságának vizsgálata.
Módosítás 55
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
121 cikk – 1 bekezdés
(1)  Egy képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő a Tanácsnak címzett ajánlási javaslatot nyújthat be az EU-Szerződés V. és VI. címeinek hatálya alá tartozó ügyekben, illetve ha a 90., illetve 91. cikk hatálya alá tartozó nemzetközi megállapodásról a Parlamenttel nem konzultáltak.
(1)  Egy képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő a Tanácsnak címzett ajánlási javaslatot nyújthat be az Európai Unióról szóló szerződés V. címének hatálya alá tartozó ügyekben, illetve ha a 90., illetve 91. cikk hatálya alá tartozó nemzetközi megállapodásról a Parlamenttel nem konzultáltak.
Módosítás 56
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
124 cikk – -1 bekezdés (új)
(-1) Ahol az Európai Unió működéséről szóló szerződés az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációról rendelkezik, az elnök kezdeményezi a konzultációs eljárást, és erről tájékoztatja a Parlamentet.
Módosítás 57
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
124 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét az illetékes bizottsághoz utalják.
Módosítás 58
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
125 cikk – -1 bekezdés (új)
(-1) Ahol az Európai Unió működéséről szóló szerződés a Régiók Bizottságával való konzultációról rendelkezik, az elnök kezdeményezi a konzultációs eljárást, és erről tájékoztatja a Parlamentet.
Módosítás 59
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
125 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A Régiók Bizottsága véleményét az illetékes bizottsághoz utalják.
Módosítás 91
129 cikk
129. cikk
törölve
A Tanács közös álláspontjának az együttműködési eljárás során történő jóváhagyását követő határozathozatal elmulasztásának következményei
Ha a közös álláspontot a Parlament az álláspontnak az EK-Szerződés 252. cikke alapján történő közlését követő három – illetve a Tanács hozzájárulásával négy – hónapon belül nem utasította el és nem módosította, a Tanács pedig elmulasztja a közös álláspontnak megfelelően javasolt jogszabály elfogadását, az elnök a jogi ügyekben illetékes bizottsággal történő konzultációt követően a Parlament nevében az EK-Szerződés 232. cikke alapján a Bíróságnál keresetet nyújthat be a Tanács ellen.
Módosítás 61
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
132 cikk
Az Elnökök Értekezlete jelöli a Parlament küldöttségének tagjait bármely konventbe, konferenciára vagy más hasonló szervbe, amelynek parlamenti képviselők a tagjai, és bízza meg a küldöttséget bármely vonatkozó európai parlamenti állásfoglalással összefüggő feladattal. A küldöttség elnököt és szükség szerint egy vagy több alelnököt választ.
Az Elnökök Értekezlete jelöli a Parlament küldöttségének tagjait bármely konferenciára vagy más hasonló szervbe, amelynek parlamenti képviselők a tagjai, és bízza meg a küldöttséget bármely vonatkozó európai parlamenti állásfoglalással összefüggő feladattal. A küldöttség elnököt és szükség szerint egy vagy több alelnököt választ.
Módosítás 65
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
149 cikk – 12 bekezdés
(12)  Az EK-Szerződés 197. cikkének sérelme nélkül az elnök a Bizottsággal és a Tanáccsal a beszédidő megfelelő felosztásáról való megegyezésre törekszik.
(12)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 230. cikkének sérelme nélkül az elnök a Bizottsággal és a Tanáccsal és az Európai Tanács elnökével a felszólalási idő megfelelő felosztásáról való megegyezésre törekszik.
(Ez a bekezdés a 149. cikk utolsó bekezdése lesz.)
Módosítás 67
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
204 cikk – cím
Az ombudsman kinevezése
Az ombudsman megválasztása
Módosítás 68
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
204 cikk – 7 bekezdés
(7)  A kinevezett személyt haladéktalanul felhívják a Bíróság előtti eskütételre.
(7)  A megválasztott személyt haladéktalanul felhívják a Bíróság előtti eskütételre.
Módosítás 69
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
V. melléklet – 2. cikk
2. cikk
törölve
Arány
1.  Az alábbi feltételeknek megfelelően bármely képviselő az új legmagasabb arányt megállapító határozati javaslatokat terjeszthet elő és mellettük támogatólag felszólalhat.
2.  Az ilyen javaslatok csak abban az esetben fogadhatók el, ha írásban, legalább negyven képviselő aláírásával, illetve képviselőcsoport vagy bizottság nevében kerülnek előterjesztésre.
3.  Az elnök az ilyen javaslatok előterjesztésére határidőt állapít meg.
4.  Az illetékes bizottság a javaslatokról parlamenti megvitatásukat megelőzően jelentést készít.
5.  Ezután a Parlament szavaz a javaslatokról.
A Parlament a képviselők többségével és a leadott szavazatok háromötödével határoz.
Ha a Tanács tájékoztatta a Parlamentet az új arány megállapításának jóváhagyásáról, az elnök a Parlamentben bejelenti, hogy az új módosított arányt elfogadták.
Ellenkező esetben a Tanács álláspontját az illetékes bizottsághoz utalják.
Módosítás 70
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
V melléklet – 5 cikk
5. cikk
törölve
A Tanács tanácskozásainak vizsgálata – második szakasz
1.  Ha a Tanács a Parlament által elfogadott egy vagy több módosítást megváltoztatott, a Tanács által így módosított szöveget az illetékes bizottsághoz utalják.
2.  Az alábbi feltételeket is figyelembe véve, bármely képviselő a Tanács által módosított szövegekhez módosításokat terjeszthet elő, illetve mellettük támogatólag felszólalhat.
3.  Az ilyen módosítások csak abban az esetben fogadhatók el, amennyiben írásban és legalább negyven képviselő aláírásával, illetve bizottság nevében terjesztik elő és biztosítják a bevételek és a kiadások közötti egyensúly fenntartását. A 49. cikk (5) bekezdése nem alkalmazandó.
A módosítástervezetek csak abban az esetben fogadhatók el, ha a Tanács által módosított szövegekre vonatkoznak.
4.  Az elnök a módosítástervezetek előterjesztésére határidőt állapít meg.
5.  Az illetékes bizottság a Tanács által módosított szövegekről állásfoglalást készít, és a módosított szövegekhez előterjesztett módosítástervezetekről véleményt nyilvánít.
6.  A Tanács által módosított szövegekhez beterjesztett módosítástervezeteket a 3. cikk (4) bekezdése második albekezdésének sérelme nélkül bocsátják szavazásra a Parlamentben. A Parlament a képviselők többségével és a leadott szavazatok háromötödével határoz. Ha a módosítástervezeteket elfogadják, a Tanács által módosított szövegek elutasítottnak tekintendők. Elutasítás esetén a Tanács által módosított szövegek tekintendők elfogadottaknak.
7.  A Parlament által elfogadott javasolt változtatásokkal kapcsolatos tanácskozás eredményének a Tanács által készített összefoglalóját megvitatják, és azt követően állásfoglalási indítványt bocsáthatnak szavazásra.
8.  Az e cikkben szabályozott eljárás befejezését követően, és a 6. cikk rendelkezéseire is figyelemmel, az Elnök a Parlamentben bejelenti, hogy a költségvetést véglegesen elfogadták. Az Elnök intézkedik a Hivatalos Lapban történő kihirdetésről.
Módosítás 71
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
V melléklet – 6 cikk
6. cikk
törölve
Teljes elutasítás
1.  Bármely bizottság vagy legalább negyven képviselő lényeges okból a teljes költségvetés-tervezet elutasítására vonatkozó javaslatot terjeszthet elő. Az ilyen javaslat csak abban az esetben fogadható el, amennyiben írásos indokolással és az elnök által megállapított határidőn belül terjesztették elő. Az elutasítás indokai nem lehetnek ellentmondásosak.
2.  Az illetékes bizottság az ilyen javaslat parlamenti szavazásra bocsátását megelőzően véleményt nyilvánít.
A Parlament a képviselők többségével és a leadott szavazatok kétharmadával határoz. Ha a javaslatot elfogadják, a teljes költségvetés-tervezetet a Tanácshoz utalják vissza.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat