Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/2062(REG)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0043/2009

Iesniegtie teksti :

A7-0043/2009

Debates :

PV 23/11/2009 - 21
CRE 23/11/2009 - 21

Balsojumi :

PV 25/11/2009 - 7.4
CRE 25/11/2009 - 7.4
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
PV 15/06/2010 - 7.9
CRE 15/06/2010 - 7.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2009)0088
P7_TA(2010)0204

Pieņemtie teksti
PDF 635kWORD 356k
Trešdiena, 2009. gada 25. novembris - Strasbūra
Eiropas Parlamenta Reglamenta pielāgošana Lisabonas līgumam
P7_TA(2009)0088A7-0043/2009

Eiropas Parlamenta 2009. gada 25. novembra lēmums par Eiropas Parlamenta Reglamenta pielāgošanu Lisabonas līgumam (2009/2062(REG))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Reglamenta 211. un 212. pantu,

–   ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A7-0043/2009), kurā iekļauti Budžeta komitejas 2009. gada 31. marta atzinumā ierosinātie grozījumi,

1.   nolemj veikt Reglamentā turpmāk minētos grozījumus;

2.   nolemj, ka šie grozījumi stāsies spēkā 2009. gada 1. decembrī;

3.   uzdod priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai.

Spēkā esošais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 3
Reglaments
11. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a Šā panta 1. punktu piemēro pēc analoģijas tik ilgi, līdz stājas spēkā vienošanās1, saskaņā ar kuru atsevišķām dalībvalstīm līdz Parlamenta septītā sasaukuma beigām piešķir papildu vietas. Attiecīgās dalībvalstis ir aicinātas izraudzīties novērotājus saskaņā ar šo valstu tiesību aktiem.
____________________________
1 Saskaņā ar 2008. gada 11. un 12. decembra Eiropadomes secinājumiem.
Grozījums Nr. 6
Reglaments
36. pants
Pamattiesību, subsidiaritātes un proporcionalitātes principu, tiesiskuma un finansiālās ietekmes ievērošanas pārbaude
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas ievērošana
Likumdošanas priekšlikuma izskatīšanas laikā Parlaments pievērš īpašu uzmanību pamattiesību ievērošanai un it īpaši seko, lai tiesību akts atbilstu Eiropas Savienības Pamattiesību hartai, subsidiaritātes un proporcionalitātes, kā arī tiesiskuma principiem. Turklāt, ja priekšlikumam ir finansiāla ietekme, Parlaments pārliecinās, vai ir paredzēti pietiekami finanšu resursi.
1.  Parlaments visā savā darbībā pilnībā ievēro pamattiesības, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.
Parlaments arī pilnībā ievēro tiesības un principus, kas ietverti Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā un 6. panta 2. un 3. punktā.
2.  Ja par konkrēto jautājumu atbildīgā komiteja, politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti uzskata, ka tiesību akta priekšlikums vai tā daļas neatbilst Eiropas Savienības Pamattiesību hartā paredzētajām tiesībām, jautājumu pēc par konkrēto jautājumu atbildīgās komitejas, grupas vai deputātu pieprasījuma nodod komitejai, kura atbildīga par Hartas interpretāciju. Šīs komitejas atzinumu pievieno par jautājuma izskatīšanu atbildīgās komitejas ziņojumam.
Grozījums Nr. 7
Reglaments
38. pants – -1. punkts (jauns)
-1.  Ja tiesību akta priekšlikumam ir finansiāla ietekme, Parlaments pārliecinās, vai ir paredzēti pietiekami finanšu resursi.
Grozījums Nr. 8
Reglaments
38.a pants (jauns)
38.a pants
Subsidiaritātes principa ievērošanas pārbaude
1.  Tiesību akta priekšlikuma izskatīšanas laikā Parlaments īpašu uzmanību pievērš subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa ievērošanai.
2.  Par subsidiaritātes principa ievērošanu atbildīgā komiteja var nolemt sagatavot ieteikumus atbildīgajai komitejai par jebkuru tiesību akta priekšlikumu.
3.  Ja valsts parlaments saskaņā ar Protokola par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 3. punktu un Protokola par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu 6. punktu iesniedz Parlamenta priekšsēdētājam pamatotu atzinumu, šo dokumentu nodod par konkrēto jautājumu atbildīgajai komitejai un informēšanas nolūkā nosūta komitejai, kas atbildīga par subsidiaritātes principa ievērošanu.
4.  Izņemot steidzamos gadījumus, kas minēti Protokola par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 4. punktā, par konkrēto jautājumu atbildīgajā komitejā galīgo balsojumu veic ne agrāk kā pēc astoņu nedēļu termiņa, kas noteikts Protokola par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu 6. punktā.
5.  Ja pamatoti atzinumi par tiesību akta priekšlikuma neatbilstību subsidiaritātes principam ir saņēmuši vismaz trešo daļu no visām balsīm, kas piešķirtas valstu parlamentiem, vai ceturto daļu no šīm balsīm gadījumā, kad tiesību akta priekšlikums ir iesniegts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 76. pantu, Parlaments nepieņem lēmumu, pirms priekšlikuma iesniedzējs nav paziņojis, kā paredzējis rīkoties.
6.  Ja saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pamatoti atzinumi par tiesību akta priekšlikuma neatbilstību subsidiaritātes principam ir saņēmuši vismaz vienkāršo vairākumu no valstu parlamentiem piešķirtajām balsīm, tad par konkrēto jautājumu atbildīgā komiteja, ņemot vērā valstu parlamentu un Komisijas iesniegtos pamatotos atzinumus un uzklausījusi par subsidiaritātes principa ievērošanu atbildīgo komiteju, var ieteikt Parlamentam noraidīt priekšlikumu tāpēc, ka ir pārkāpts subsidiaritātes princips, vai arī iesniegt Parlamentam citu ieteikumu, kurā var būt iekļauti ierosinājumi izdarīt grozījumus saistībā ar subsidiaritātes principa ievērošanu. Jebkuram šādam ieteikumam pievieno atzinumu, ko sniegusi par subsidiaritātes principa ievērošanu atbildīgā komiteja.
Ieteikumu iesniedz Parlamentam apspriešanai un balsošanai. Ja ieteikums noraidīt priekšlikumu ir pieņemts ar nodoto balsu vairākumu, Parlamenta priekšsēdētājs paziņo, ka procedūra ir pabeigta. Ja Parlaments priekšlikumu nenoraida, procedūra tiek turpināta, ņemot vērā visus Parlamenta apstiprinātos ieteikumus.
Grozījums Nr. 9
Reglaments
44. pants
Dalībvalsts izteikto ierosinājumu apspriešana
Likumdošanas procedūras par dalībvalstu izteiktajiem ierosinājumiem
1.  Ierosinājumus, ko dalībvalsts ir izteikusi saskaņā ar EK līguma 67. panta 1. punktu vai ES līguma 34. panta 2. punktu un 42. pantu, izskata saskaņā ar šo pantu noteikumiem un Reglamenta 36. līdz 39. pantu, 43. un 55. pantu.
1.  Ierosinājumus, ko dalībvalstis ir izteikušas saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 76. pantu, izskata saskaņā ar šo Reglamenta pantu, kā arī 36. līdz 39. pantu, 43. un 55. pantu.
2.  Atbildīgā komiteja var uzaicināt pārstāvi no dalībvalsts, kas izteikusi ierosinājumu, ar to iepazīstināt komiteju. Šo pārstāvi var pavadīt Padomes prezidentvalsts pārstāvis.
2.  Atbildīgā komiteja var uzaicināt pārstāvjus no dalībvalstīm, kas izteikušas ierosinājumu, ar to iepazīstināt komiteju. Šos pārstāvjus var pavadīt Padomes prezidentvalsts pārstāvis.
3.  Pirms balsošanas atbildīgā komiteja noskaidro, vai Komisija ir sagatavojusi nostāju par ierosinājumu, un, ja ir, tad lūdz Komisiju ar to iepazīstināt.
3.  Pirms balsošanas atbildīgā komiteja noskaidro, vai Komisija ir sagatavojusi nostāju par ierosinājumu, un, ja ir, tad lūdz Komisiju ar to iepazīstināt.
4.  Ja Komisija vai kāda dalībvalsts vienlaikus vai ar nelielu laika atstarpi iesniedz Parlamentam divus vai vairākus priekšlikumus ar vienu un to pašu mērķi, par tiem sagatavo vienu ziņojumu. Atbildīgā komiteja ziņojumā norāda, uz kuru tekstu ierosinātie grozījumi attiecas, un normatīvajā rezolūcijā sniedz atsauces arī uz visiem pārējiem tekstiem.
4.  Ja Komisija vai kāda dalībvalsts vienlaikus vai ar nelielu laika atstarpi iesniedz Parlamentam divus vai vairākus priekšlikumus ar vienu un to pašu likumdošanas mērķi, par tiem sagatavo vienu ziņojumu. Atbildīgā komiteja ziņojumā norāda, uz kuru tekstu ierosinātie grozījumi attiecas, un normatīvajā rezolūcijā sniedz atsauces arī uz visiem pārējiem tekstiem.
5.  ES līguma 39. panta 1. punktā noteikto termiņu skaita no dienas, kad Parlaments plenārsēdē paziņo, ka ir saņēmis ierosinājumu visās oficiālajās valodās kopā ar paskaidrojumu, kas apstiprina ierosinājuma atbilstību EK līgumam pievienotajam Protokolam par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu ievērošanu.
Grozījums Nr. 11
Reglaments
58. pants – 1. punkts
1.  Pēc tam, kad Parlaments ir pieņēmis nostāju par Komisijas priekšlikumu, atbildīgās komitejas priekšsēdētājs un referents pārrauga, kā virzās priekšlikuma pieņemšana Padomē, it īpaši, lai pārliecinātos, ka saistības, kuras Padome vai Komisija ir uzņēmusies pret Parlamentu attiecībā uz grozījumiem, pienācīgi ievēro.
1.  Pēc tam, kad Parlaments ir pieņēmis nostāju par Komisijas priekšlikumu, atbildīgās komitejas priekšsēdētājs un referents pārrauga, kā virzās priekšlikuma pieņemšana Padomē, it īpaši, lai pārliecinātos, ka saistības, kuras Padome vai Komisija ir uzņēmusies pret Parlamentu attiecībā uz tā nostāju, pienācīgi ievēro.
Grozījums Nr. 12
Reglaments
59. pants – 1. apakšvirsraksts
Koplēmuma procedūra
Parastā likumdošanas procedūra
(Horizontāls grozījums: vārdus "koplēmums" un "koplēmuma procedūra" visā Reglamenta tekstā aizstāj ar vārdiem "parastā likumdošanas procedūra".)
Grozījums Nr. 13
Reglaments
60. pants
60. pants
svītrots
Samierināšanas procedūra, kas noteikta 1975. gada Kopīgajā deklarācijā
1.  Ja ir jāpieņem svarīgi Kopienas lēmumi, Parlaments var, sniedzot savu atzinumu, ar Komisijas aktīvu līdzdalību uzsākt samierināšanas procedūru ar Padomi, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta atzinumam.
2.  Šo procedūru ierosina Parlaments pēc savas vai pēc Padomes iniciatīvas.
3.  Lai izveidotu delegāciju darbam Samierināšanas komitejā, izraudzīto procedūru un paziņotu Parlamentam par rezultātiem, piemēro 68. panta noteikumus.
4.  Atbildīgā komiteja sagatavo ziņojumu par samierināšanas rezultātiem, un Parlamentā šo ziņojumu apspriež un par to balso.
Grozījums Nr. 14
Reglaments
61. pants – virsraksts
Padomes kopējās nostājas paziņošana
Padomes nostājas paziņošana
(Horizontāls grozījums: vārdus "Padomes kopējā nostāja", "kopējā Padomes nostāja" vai "kopējā nostāja" visā Reglamenta tekstā aizstāj ar vārdiem "Padomes nostāja" vai "nostāja".)
Grozījums Nr. 15
Reglaments
62. pants – 1. punkts – 2. daļa
Jebkuram termiņa pagarinājumam, kuru nosaka saskaņā ar EK līguma 252. panta g) apakšpunktu vai ES līguma 39. panta 1. punktu, Parlamenta priekšsēdētājs lūdz Padomes piekrišanu.
svītrots
Grozījums Nr. 16
Reglaments
62. pants – 2. punkts
2.  Par Parlamenta vai Padomes ierosināto termiņa pagarinājumu, kas noteikts saskaņā ar EK līguma 251. panta 7. punktu, Parlamenta priekšsēdētājs paziņo Parlamentam.
2.  Par Parlamenta vai Padomes ierosināto termiņa pagarinājumu, kas noteikts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 14. punktu, Parlamenta priekšsēdētājs paziņo Parlamentam.
(Horizontāls grozījums: ES līguma un EK līguma pantu numerācija visā Reglamenta tekstā ir pielāgota Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētajām versijām.)
Grozījums Nr. 17
Reglaments
62. pants – 3. punkts
3.  Pēc apspriešanās ar atbildīgās komitejas priekšsēdētāju Parlamenta priekšsēdētājs var apstiprināt Padomes pieprasījumu pagarināt termiņu saskaņā ar EK līguma 252. panta g) apakšpunktu.
svītrots
Grozījums Nr. 18
Reglaments
65. pants – 4. punkts
4.  Atkāpjoties no 3. punkta, ja Parlaments pieņem lēmumu noraidīt kopējo nostāju, balstoties uz EK līguma 252. panta noteikumiem, Parlamenta priekšsēdētājs lūdz Komisiju savu priekšlikumu atsaukt. Ja Komiteja savu priekšlikumu atsauc, Parlamenta priekšsēdētājs plenārsēdē paziņo, ka likumdošanas procedūra ir pabeigta.
svītrots
Grozījums Nr. 73 un Nr. 88
Reglaments
II sadaļa – 6.a nodaļa (jauna) – virsraksts (jāiekļauj aiz 74. panta)
6.a NODAĻA
KONSTITUCIONĀLIE JAUTĀJUMI
Grozījums Nr. 20
Reglaments
74.a pants (jauns) (jāiekļauj 6.a nodaļā (jaunā))
74.a pants
Līguma pārskatīšana parastā kārtībā
1.  Saskaņā ar 41. un 48. pantu atbildīgā komiteja var iesniegt Parlamentam ziņojumu ar Padomei domātiem priekšlikumiem grozīt Līgumus.
2.  Ja Eiropadome nolemj sasaukt Konventu, Parlaments savus pārstāvjus ieceļ pēc Priekšsēdētāju konferences priekšlikuma.
Parlamenta delegācija ievēl savu vadītāju un kandidātus jebkuras Konventa izveidotas koordinācijas grupas vai Prezidija locekļu amatiem.
3.  Ja Eiropadome prasa Parlamenta piekrišanu saistībā ar lēmumu nesasaukt Konventu Līgumu grozījumu priekšlikumu izskatīšanai, jautājumu nodod atbildīgajai komitejai saskaņā ar 81. pantu.
Grozījums Nr. 21
Reglaments
74.b pants (jauns) (jāiekļauj 6.a nodaļā (jaunā))
74.b pants
Līguma vienkāršota pārskatīšana
Saskaņā ar Reglamenta 41. un 48. pantu atbildīgā komiteja atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienību 48. panta 6. punktā noteiktajai procedūrai var iesniegt Parlamentam ziņojumu, kurā iekļauti Eiropadomei paredzēti priekšlikumi pilnībā vai daļēji pārskatīt Līguma par Eiropas Savienības darbību trešo daļu.
Grozījums Nr. 22
Reglaments
74.c pants (jauns) (jāiekļauj 6.a nodaļā (jaunā))
74.c pants
Pievienošanās līgumi
1.  Visus kādas Eiropas valsts pieteikumus kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā.
2.  Pamatojoties uz atbildīgās komitejas, politiskās grupas vai vismaz 40 deputātu priekšlikumu, Parlaments var nolemt uzaicināt Komisiju vai Padomi piedalīties debatēs pirms sarunu uzsākšanas ar valsti, kas iesniegusi uzņemšanas iesniegumu.
3.  Visā sarunu gaitā Komisija un Padome regulāri un vispusīgi informē atbildīgo komiteju, vajadzības gadījumā konfidenciāli, par sarunu virzību.
4.  Jebkurā sarunu posmā Parlaments, pamatojoties uz atbildīgās komitejas ziņojumu, var pieņemt ieteikumus un prasīt, lai tos ņem vērā, pirms ar valsti, kas iesniegusi uzņemšanas iesniegumu, paraksta līgumu par pievienošanos Eiropas Savienībai.
5.  Kad sarunas ir beigušās, taču pirms jebkāda līguma parakstīšanas, līguma projektu iesniedz Parlamentam, lai tas dod piekrišanu saskaņā ar 81. pantu.
(89. pants tiek svītrots.)
Grozījums Nr. 23
Reglaments
74.d pants (jauns) (jāiekļauj 6.a nodaļā (jaunā))
74.d pants
Izstāšanās no Eiropas Savienības
Ja dalībvalsts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu nolemj izstāties no Eiropas Savienības, jautājumu nodod Parlamenta atbildīgajai komitejai. Pēc analoģijas piemēro 74.c pantu. Parlaments lēmumu sniegt piekrišanu līgumam par izstāšanos pieņem ar nodoto balsu vairākumu.
Grozījums Nr. 24
Reglaments
74.e pants (jauns) (jāiekļauj 6.a nodaļā (jaunā))
74.e pants
Pamatprincipu pārkāpumi dalībvalstī
1.  Pamatojoties uz īpašo ziņojumu, ko atbildīgā komiteja sagatavojusi saskaņā ar 41. un 48. pantu, Parlaments var:
a) balsot par pamatotu priekšlikumu, kurā aicina Padomi rīkoties saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 7. panta 1. punktu;
b) balsot par priekšlikumu, kurā aicina Komisiju vai dalībvalstis iesniegt priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 7. panta 2. punktu;
c) balsot par priekšlikumu, kurā aicina Padomi rīkoties saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 7. panta 3. punktu vai pēc tam saskaņā ar 7. panta 4. punktu.
2.  Visus Padomes pieprasījumus sniegt piekrišanu saistībā ar priekšlikumu, kas iesniegts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 7. panta 1. un 2. punktu, kopā ar attiecīgās dalībvalsts apsvērumiem paziņo Parlamentam un jautājumu nodod atbildīgajai komitejai saskaņā ar 81. pantu. Izņemot steidzamus un pamatotus gadījumus, Parlaments pieņem lēmumu par atbildīgās komitejas priekšlikumu.
3.  Šī panta 1. un 2. punktā minētos lēmumus pieņem ar divām trešdaļām nodoto balsu vairākuma, kas veido Parlamenta deputātu vairākumu.
4.  Ar Priekšsēdētāju konferences atļauju atbildīgā komiteja var iesniegt pievienotu rezolūcijas priekšlikumu. Šāds rezolūcijas priekšlikums atspoguļo Parlamenta viedokli par smagu pārkāpumu dalībvalstī, kā arī par attiecīgām sankcijām un to maiņu vai atcelšanu.
5.  Atbildīgā komiteja nodrošina, ka Parlaments ir pilnībā informēts un ka vajadzības gadījumā ir notikusi apspriešanās par visiem pārraudzības pasākumiem, kas seko Parlamenta piekrišanai, kura dota saskaņā ar 3. punktu. Padomi aicina ziņot par notikumu attīstību. Pēc atbildīgās komitejas priekšlikuma, kas izstrādāts ar Priekšsēdētāju konferences atļauju, Parlaments var pieņemt ieteikumus Padomei.
(II sadaļas 15. nodaļu svītro.)
Grozījums Nr. 25
Reglaments
74.f pants (jauns) (jāiekļauj 6.a nodaļā (jaunā))
74.f pants
Parlamenta sastāvs
Laikus pirms pilnvaru termiņa beigām Parlaments, pamatojoties uz atbildīgās komitejas ziņojumu, ko tā izstrādājusi saskaņā ar 41. pantu, var sagatavot priekšlikumu par izmaiņām Parlamenta sastāvā. Eiropadomes lēmuma projektu par Parlamenta sastāva noteikšanu izskata saskaņā ar 81. pantu.
Grozījums Nr. 26
Reglaments
82. pants (jāiekļauj kā 74.g pants 6.a nodaļā (jaunā))
82. pants
74.g pants
Procedūras Parlamentā
Ciešāka sadarbība starp dalībvalstīm
1.  Dalībvalstu pieprasījumus vai Komisijas priekšlikumus veidot ciešāku sadarbību starp dalībvalstīm un apspriesties ar Parlamentu saskaņā ar ES līguma 40.a panta 2. punktu Parlamenta priekšsēdētājs nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Vajadzības gadījumā piemēro Reglamenta 37., 38., 39., 43., 53. līdz 60. un 81. pantu.
1.  Pieprasījumus veidot ciešāku sadarbību starp dalībvalstīm saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 20. pantu Parlamenta priekšsēdētājs nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Vajadzības gadījumā piemēro Reglamenta 37., 38., 39., 43., 53. līdz 59. un 81. pantu.
2.  Atbildīgā komiteja pārbauda, vai ir ievērots EK līguma 11. pants un ES līguma 27.a, 27.b, 40., 43., 44. un 44.a pants.
2.  Atbildīgā komiteja pārbauda, vai ir ievērots Līguma par Eiropas Savienību 20. pants un Līguma par Eiropas Savienības darbību 326. līdz 334. pants.
3.  Turpmākos tiesību aktus, kurus ierosina attiecībā uz ciešāku sadarbību pēc tam, kad tā ir izveidota, izskata Parlamentā saskaņā ar tām pašām procedūrām kā gadījumos, kad ciešāku sadarbību nepiemēro.
3.  Turpmākos tiesību aktus, kuri ierosināti, pamatojoties uz ciešāku sadarbību pēc tās iedibināšanas, izskata Parlamentā saskaņā ar tām pašām procedūrām kā gadījumos, kad ciešāku sadarbību nepiemēro. Piemēro 43. pantu.
(II sadaļas 10. nodaļu svītro.)
Grozījums Nr. 27 un Nr. 28
Reglaments
Kopbudžets
Daudzgadu finanšu shēma
Procedūras, kuras jāpiemēro, izskatot Eiropas Savienības kopbudžetu un budžeta papildinājumus, saskaņā ar Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu finanšu noteikumiem pieņem ar Parlamenta rezolūciju un pievieno Reglamentam1.
Ja Padome prasa Parlamenta piekrišanu attiecībā uz priekšlikumu regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu, jautājumu nodod atbildīgajai komitejai saskaņā ar 81. pantu. Par Parlamenta piekrišanu jānobalso deputātu vairākumam.
1 Sk. V pielikumu.
(V pielikumu svītro.)
Grozījums Nr. 29
Reglaments
75.a pants (jauns)
75.a pants
Darba dokumenti
1.  Deputātiem ir pieejami šādi dokumenti:
a)  Komisijas iesniegtais budžeta projekts;
b) pārskats par Padomes apspriedēm attiecībā uz budžeta projektu;
c)  Padomes nostāja par budžeta projektu, kas sagatavots saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 3. punktu;
d) visi lēmumu projekti par provizoriskajām divpadsmitdaļām saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 315. pantu.
2.  Šos dokumentus nodod atbildīgajai komitejai. Visas attiecīgās komitejas var sniegt atzinumus.
3.  Ja citas komitejas vēlas sniegt atzinumus, Parlamenta priekšsēdētājs nosaka termiņu, kurā šīm komitejām tas jādara zināms atbildīgajai komitejai.
(V pielikuma 1. pantu svītro.)
Grozījums Nr. 30
Reglaments
75.b pants (jauns)
75.b pants
Budžeta projekta izskatīšana ‐ pirmais posms
1.  Ikviens deputāts saskaņā ar turpmāk noteikto kārtību var iesniegt budžeta projekta grozījumu projektus un izteikties par tiem.
2.  Grozījumu projekti ir pieņemami, ja tie ir iesniegti rakstiski, ja tos ir parakstījuši vismaz 40 deputāti vai ja tie ir iesniegti politiskās grupas vai komitejas vārdā, norādot, uz kuru budžeta pozīciju tie attiecas, un ja ir ievērots ieņēmumu un izdevumu līdzsvara princips. Grozījumu projektos ir visi vajadzīgie norādījumi attiecībā uz paskaidrojumiem, kuri jāpievieno attiecīgajai budžeta pozīcijai.
Visiem budžeta projekta grozījumu projektiem pievieno rakstisku pamatojumu.
3.  Parlamenta priekšsēdētājs nosaka grozījumu projektu iesniegšanas termiņu.
4.  Atbildīgā komiteja sniedz atzinumu par iesniegtajiem tekstiem, pirms tos apspriež plenārsēdē.
Par tiem grozījumu projektiem, kurus atbildīgā komiteja ir noraidījusi, plenārsēdē balso tikai tad, ja Parlamenta priekšsēdētāja noteiktajā termiņā to rakstiski pieprasa kāda komiteja vai vismaz 40 deputāti; šis termiņš jebkurā gadījumā ir vismaz divdesmit četras stundas pirms balsošanas sākuma.
5.  Parlamenta tāmes grozījumu projektus, kas līdzīgi tiem, kurus Parlaments ir noraidījis šīs tāmes sastādīšanas laikā, apspriež tikai tad, ja atbildīgā komiteja ir sniegusi labvēlīgu atzinumu.
6.  Atkāpjoties no Reglamenta 55. panta 2. punkta noteikumiem, Parlaments balso atsevišķi un secīgi par:
– katru grozījuma projektu,
– katru budžeta projekta iedaļu,
– rezolūcijas priekšlikumu par budžeta projektu.
Tomēr piemēro Reglamenta 161. panta 4. līdz 8. punkta noteikumus.
7.  Tos budžeta projekta pantus, nodaļas, sadaļas un iedaļas, par kuriem nav iesniegti grozījumu projekti, uzskata par pieņemtiem.
8.  Lai grozījumu projektus pieņemtu, par tiem jānobalso Parlamenta deputātu vairākumam.
9.  Ja Parlaments ir grozījis budžeta projektu, šādi grozīto budžeta projektu kopā ar pamatojumu nosūta Padomei un Komisijai.
10.  Tās sēdes protokolu, kuras laikā Parlaments ir sniedzis atzinumu par budžeta projektu, nosūta Padomei un Komisijai.
(V pielikuma 3. pantu svītro.)
Grozījums Nr. 31
Reglaments
75.c pants (jauns)
75.c pants
Finanšu trialogs
Priekšsēdētājs piedalās regulārās Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāju sanāksmēs, kas tiek sasauktas pēc Komisijas iniciatīvas saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību Sestās daļas II sadaļā minētajām procedūrām. Priekšsēdētājs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai sekmētu apspriešanos un attiecīgo iestāžu nostāju saskaņošanu nolūkā veicināt iepriekš minēto procedūru īstenošanu.
Parlamenta priekšsēdētājs var uzticēt šo uzdevumu priekšsēdētāja vietniekam, kam ir pieredze budžeta jautājumos, vai par budžeta jautājumiem atbildīgās komitejas priekšsēdētājam.
Grozījums Nr. 32
Reglaments
75.d pants (jauns)
75.d pants
Budžeta saskaņošana
1.  Priekšsēdētājs sasauc Samierināšanas komitejas sanāksmi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 4. punktu.
2.  Delegācijā, kas Parlamentu pārstāv Samierināšanas komitejas sanāksmēs budžeta procedūrā, ir tikpat locekļu, cik attiecīgajā Padomes delegācijā.
3.  Katru gadu pirms balsošanas Parlamentā par Padomes nostāju politiskās grupas ieceļ delegācijas locekļus, vēlams no tās komitejas locekļu vidus, kura atbildīga par budžeta jautājumiem, un no citām attiecīgajām komitejām. Delegācijas darbu vada Parlamenta priekšsēdētājs. Priekšsēdētājs var uzticēt šo lomu priekšsēdētāja vietniekam, kam ir pieredze budžeta jautājumos, vai par budžeta jautājumiem atbildīgās komitejas priekšsēdētājam.
4.  Piemēro 68. panta 2., 4., 5., 7. un 8. punktu.
5.  Kad Samierināšanas komiteja ir vienojusies par kopīgu dokumentu, šo jautājumu iekļauj tās Parlamenta plenārsēdes darba kārtībā, kurai jānotiek 14 dienu laikā no dienas, kad panākta vienošanās. Kopīgais dokuments ir pieejams visiem deputātiem. Piemēro 69. panta 2. un 3. punktu.
6.  Par visu kopīgo dokumentu ir viens balsojums. Balsošana notiek pēc saraksta. Kopīgo dokumentu uzskata par apstiprinātu, ja vien to nenoraida ar Parlamenta deputātu balsu vairākumu.
7.  Ja Parlaments kopīgo dokumentu apstiprina, taču Padome to noraida, atbildīgā komiteja visus vai dažus Parlamenta grozījumus Padomes nostājā var iesniegt apstiprināšanai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 7. punkta d) apakšpunktu.
Balsošanu par apstiprināšanu iekļauj tās Parlamenta plenārsēdes darba kārtībā, kurai jānotiek 14 dienu laikā no dienas, kad Padome ir paziņojusi, ka noraida kopīgo dokumentu.
Grozījumus uzskata par apstiprinātiem, ja tos apstiprina ar Parlamenta deputātu balsu vairākumu un trijām piektdaļām nodoto balsu.
Grozījums Nr. 33
Reglaments
75.e pants (jauns)
75.e pants
Budžeta pieņemšana galīgā variantā
Kad priekšsēdētājs ir pārliecināts, ka budžets pieņemts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta noteikumiem, viņš paziņo plenārsēdē, ka budžets ir pieņemts galīgā variantā. Parlamenta priekšsēdētājs nodrošina tā publicēšanu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".
(V pielikuma 4. pantu svītro.)
Grozījums Nr. 34
Reglaments
75.f pants (jauns)
75.f pants
Provizorisko divpadsmitdaļu sistēma
1.  Visus Padomes lēmumus, ar kuriem tiek atļauts izdevumiem iztērēt vairāk nekā provizorisko divpadsmitdaļu, nodod atbildīgajai komitejai.
2.  Atbildīgā komiteja var iesniegt projektu lēmumam, kurā paredzēts samazināt 1. punktā minētos izdevumus. Parlaments par šo projektu lemj 30 dienu laikā no dienas, kad Padome pieņēmusi lēmumu.
3.  Parlaments pieņem lēmumu ar deputātu balsu vairākumu.
(V pielikuma 7. pantu svītro.)
Grozījums Nr. 35
Reglaments
79.a pants (jauns)
79.a pants
Procedūra, kuru piemēro Parlamenta tāmes izstrādāšanai
1.  Lēmumus par Parlamenta budžetu Prezidijs un par budžeta jautājumiem atbildīgā komiteja pieņem šādā secībā:
a) par amatu sarakstu,
b) par provizorisko tāmes projektu un par tāmes projektu.
2.  Lēmumus par amatu sarakstu pieņem saskaņā ar šādu procedūru:
a)  Prezidijs nosaka amatu sarakstu katram finanšu gadam;
b) ja par budžeta jautājumiem atbildīgās komitejas atzinums atšķiras no Prezidija sākotnēji pieņemtajiem lēmumiem, uzsāk saskaņošanas procedūru;
c) procedūras nobeigumā galīgo lēmumu par tāmi amatu sarakstam pieņem Prezidijs saskaņā ar Reglamenta 207. panta 3. punktu, neskarot tos lēmumus, kuri pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu.
3.  Attiecībā uz pašu tāmi, tās izstrādāšanas procedūra sākas uzreiz pēc tam, kad Prezidijs ir pieņēmis galīgo lēmumu par amatu sarakstu. Šīs procedūras posmi ir tādi, kā izklāstīti Reglamenta 79. pantā. Saskaņošanas procedūru piemēro gadījumos, kad par budžeta jautājumiem atbildīgās komitejas un Prezidija nostājas ir ļoti atšķirīgas.
(79. panta 7. punktu un V pielikuma 8. punktu svītro.)
Grozījums Nr. 37
Reglaments
81. pants – 1. punkts
1.  Ja Parlamentu lūdz dot piekrišanu ierosinātajam tiesību aktam, Parlaments pieņem lēmumu, pamatojoties uz atbildīgās komitejas sagatavotu ieteikumu pieņemt vai noraidīt minēto tiesību aktu.
1.  Ja Parlamentu lūdz dot piekrišanu ierosinātajam tiesību aktam, Parlaments pieņem lēmumu, pamatojoties uz atbildīgās komitejas sagatavotu ieteikumu pieņemt vai noraidīt minēto tiesību aktu.
Parlaments pieņem lēmumu ar vienu balsojumu par tiesību aktu, kuram saskaņā ar EK vai ES līgumu vajadzīga Parlamenta piekrišana, un nevar iesniegt nekādus grozījumus. Vajadzīgo vairākumu, lai piekrišanu pieņemtu, nosaka saskaņā ar to EK vai ES līguma pantu, kurš veido ierosinātā tiesību akta juridisko pamatu.
Parlaments pieņem lēmumu ar vienu balsojumu par tiesību aktu, kuram saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību vai Līgumu par Eiropas Savienības darbību vajadzīga Parlamenta piekrišana, un nevar iesniegt nekādus grozījumus. Vajadzīgo vairākumu, lai piekrišanu pieņemtu, nosaka saskaņā ar to Līguma par Eiropas Savienību vai Līguma par Eiropas Savienības darbību pantu, kurš veido ierosinātā tiesību akta juridisko pamatu.
Grozījums Nr. 38
Reglaments
81. pants – 2. punkts
2.  Attiecībā uz pievienošanās līgumiem, starptautiskiem nolīgumiem un gadījumā, ja konstatē, ka dalībvalsts ir vairākkārt nopietni pārkāpusi kopīgos principus, piemēro attiecīgi 89., 90. un 102. pantu. Ja vajadzīga ciešāka sadarbība jomā, uz kuru attiecas EK līguma 251. pantā noteiktā procedūra, piemēro Reglamenta 82. pantu.
2.  Attiecībā uz pievienošanās līgumiem, starptautiskiem nolīgumiem un gadījumā, ja konstatē, ka dalībvalsts ir vairākkārt nopietni pārkāpusi kopīgos principus, piemēro attiecīgi 74.c, 74.e un 90. pantu. Ja vajadzīga ciešāka sadarbība jomā, uz kuru attiecas parastā likumdošanas procedūra, piemēro Reglamenta 74.g pantu.
(Horizontāls grozījums: vārdi "EK līguma 251. pantā noteiktā procedūra" visā Reglamenta tekstā jāaizstāj ar vārdiem "parastā likumdošanas procedūra".)
Grozījums Nr. 39
Reglaments
81. pants – 3. punkts
3.  Ja ir vajadzīga Parlamenta piekrišana likumdošanas priekšlikumam, atbildīgā komiteja, lai veicinātu pozitīvu procedūras iznākumu, var pieņemt lēmumu iesniegt Parlamentam starpposma ziņojumu par Komisijas priekšlikumu kopā ar rezolūcijas priekšlikumu, kurā ir ieteikumi par priekšlikuma grozīšanu vai īstenošanu.
3.  Ja ir vajadzīga Parlamenta piekrišana ierosinātam tiesību aktam vai paredzētam starptautiskam nolīgumam, atbildīgā komiteja, lai veicinātu pozitīvu procedūras iznākumu, var pieņemt lēmumu iesniegt Parlamentam starpposma ziņojumu par Komisijas priekšlikumu kopā ar rezolūcijas priekšlikumu, kurā ir ieteikumi par ierosinātā akta grozīšanu vai īstenošanu.
Ja Parlaments pieņem vismaz vienu ieteikumu, Parlamenta priekšsēdētājs prasa turpināt apspriešanos ar Padomi.
Atbildīgā komiteja, ņemot vērā apspriedes rezultātus ar Padomi, izstrādā galīgo ieteikumu attiecībā uz Parlamenta piekrišanu.
(Horizontāls grozījums: izņemot 56. un 57. pantu, visā pārējā Reglamenta tekstā vārdi "Komisijas priekšlikums" un "likumdošanas priekšlikums" jāaizstāj ar vārdiem "tiesību akta priekšlikums" vai "ierosinātais tiesību akts", ievietojot gramatiski pareizā formā.)
Grozījums Nr. 76
Reglaments
87.a pants (jauns)
87.a pants
Deleģētie akti
Ja ar tiesību aktu Komisijai ir dotas pilnvaras papildināt vai grozīt atsevišķus nebūtiskus tiesību akta elementus, atbildīgā komiteja
– izskata visus deleģēto aktu projektus, ja tie ir atsūtīti Parlamentam pārbaudes veikšanai;
– var Parlamentam ar rezolūcijas priekšlikumu iesniegt jebkādu piemērotu priekšlikumu saskaņā ar leģislatīvā akta noteikumiem.
Reglamenta 88. panta 1., 2. un 3. punkta noteikumus piemēro pēc analoģijas.
Grozījums Nr. 41
Reglaments
IIa sadaļas virsraksts (jauns) (jāiekļauj pirms 12. nodaļas)
IIa SADAĻA
ĀRĒJĀS ATTIECĪBAS
Grozījums Nr. 42
Reglaments
12. nodaļa – virsraksts
LĪGUMI UN STARPTAUTISKI NOLĪGUMI
STARPTAUTISKI NOLĪGUMI
Grozījums Nr. 43
Reglaments
92. pants
92. pants
svītrots
Kopējās ārpolitikas un drošības politikas Augstā pārstāvja iecelšana
1.  Pirms kopējās ārpolitikas un drošības politikas Augstā pārstāvja iecelšanas Parlamenta priekšsēdētājs aicina Padomes priekšsēdētāju sniegt paziņojumu Parlamentam saskaņā ar ES līguma 21. pantu. Parlamenta priekšsēdētājs aicina arī Komisijas priekšsēdētāju sniegt paziņojumu tajā pašā sēdē.
2.  Kad saskaņā ar EK līguma 207. panta 2. punktu ir iecelts Augstais pārstāvis kopējās ārpolitikas un drošības politikas jautājumos un pirms viņš ir sācis oficiāli pildīt savas funkcijas, Parlamenta priekšsēdētājs viņu aicina sniegt paziņojumu atbildīgajai komitejai un atbildēt uz tās uzdotajiem jautājumiem.
3.  Pēc 1. un 2. punktā minētā paziņojuma un atbilžu noklausīšanās un pēc atbildīgās komitejas ierosinājuma vai saskaņā ar 121. pantu Parlaments var sniegt ieteikumu.
Grozījums Nr. 44
Reglaments
93. pants – virsraksts
Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īpašo pārstāvju iecelšana
Īpašie pārstāvji
Grozījums Nr. 45
Reglaments
93. pants – 4.a punkts (jauns)
4.a Parlaments var aicināt Padomes iecelto īpašo pārstāvi, kam ir pilnvaras attiecībā uz atsevišķiem politiskiem jautājumiem, sniegt paziņojumu atbildīgajai komitejai, vai šis pārstāvis pats var lūgt, lai viņu uzaicina to darīt.
(94. panta 3. punktu svītro.)
Grozījums Nr. 46
Reglaments
94. pants
94. pants
svītrots
Kopējās ārpolitikas un drošības politikas Augstā pārstāvja un citu īpašo pārstāvju paziņojumi
1.  Augstais pārstāvis kopējās ārpolitikas un drošības politikas jautājumos sniedz Parlamentam paziņojumu vismaz četras reizes gadā. Piemēro 110. panta noteikumus.
2.  Vismaz četras reizes gadā Augsto pārstāvi aicina piedalīties atbildīgās komitejas sanāksmēs, sniegt paziņojumu un atbildēt uz jautājumiem. Augsto pārstāvi var uzaicināt arī citos gadījumos, kad komiteja to uzskata par vajadzīgu, vai arī pēc Augstā pārstāvja iniciatīvas.
3.  Kad Padome ieceļ īpašo pārstāvi un piešķir tam pilnvaras saistībā ar atsevišķiem politiskiem jautājumiem, viņu var aicināt sniegt paziņojumu atbildīgajai komitejai pēc viņa paša vai Parlamenta iniciatīvas.
Grozījums Nr. 47
Reglaments
96. pants – 2. punkts
2.  Attiecīgās komitejas cenšas panākt, lai Augstais pārstāvis kopējās ārpolitikas un drošības politikas jautājumos, Padome un Komisija tām regulāri un savlaicīgi sniedz informāciju par Eiropas Savienības kopējās ārpolitikas un drošības politikas attīstību un īstenošanu katru reizi, kad saistībā ar šo politiku pieņem lēmumu, kam ir finansiāla ietekme, kā arī par visiem citiem finansiālajiem apsvērumiem attiecībā uz darbību, kas saistīta ar šīs politikas īstenošanu. Izņēmuma gadījumos pēc Komisijas, Padomes vai Augstā pārstāvja pieprasījuma komiteja var nolemt noturēt sanāksmes aiz slēgtām durvīm.
2.  Attiecīgās komitejas cenšas panākt, lai Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padome un Komisija tām regulāri un savlaicīgi sniedz informāciju par Eiropas Savienības kopējās ārpolitikas un drošības politikas attīstību un īstenošanu katru reizi, kad saistībā ar šo politiku pieņem lēmumu, kam ir finansiāla ietekme, kā arī par visiem citiem finansiālajiem apsvērumiem attiecībā uz darbību, kas saistīta ar šīs politikas īstenošanu. Izņēmuma gadījumos pēc Komisijas, Padomes vai priekšsēdētāja vietnieka/augstā pārstāvja pieprasījuma komiteja var nolemt noturēt sanāksmes aiz slēgtām durvīm.
(Horizontāls grozījums: "Augstais pārstāvis kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā" visā Reglamenta tekstā jāaizstāj ar vārdiem "Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos".)
Grozījums Nr. 48
Reglaments
96. pants – 3. punkts
3.  Katru gadu notiek debates par Padomes izstrādāto apspriedes dokumentu, kurā izklāstīti kopējās ārpolitikas un drošības politikas galvenie aspekti un prioritātes, ieskaitot arī to finansiālo ietekmi uz Savienības budžetu. Piemēro 110. pantā noteiktās procedūras.
3.  Divreiz gadā notiek debates par priekšsēdētāja vietnieka / augstā pārstāvja izstrādāto apspriedes dokumentu, kurā izklāstīti kopējās ārpolitikas un drošības politikas, tostarp kopējās drošības un aizsardzības politikas, galvenie aspekti un prioritātes, arī to finansiālā ietekme uz Savienības budžetu. Piemēro 110. pantā noteiktās procedūras.
Grozījums Nr. 49
Reglaments
14. nodaļa – virsraksts
POLICIJAS UN TIESU IESTĀŽU SADARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS
svītrots
Grozījums Nr. 50
Reglaments
99. pants
99. pants
svītrots
Parlamenta informēšana par policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās
1.  Atbildīgā komiteja nodrošina, ka Parlaments ir pilnībā un regulāri informēts par policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un ka tā atzinumi ir atbilstoši ņemti vērā, kad Padome pieņem kopējās nostājas par Savienības pieeju kādā noteiktā jautājumā saskaņā ar ES līguma 34. panta 2. punkta a) apakšpunktu.
2.  Izņēmuma gadījumos pēc Komisijas vai Padomes pieprasījuma komiteja var nolemt noturēt sanāksmes aiz slēgtām durvīm.
3.  ES līguma 39. panta 3. punktā minētās debates notiek saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2., 3. un 4. punktā noteikto kārtību.
Grozījums Nr. 51
Reglaments
100. pants
100. pants
svītrots
Apspriešanās ar Parlamentu par policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās
ES līguma 34. panta 2. punkta b), c) un d) apakšpunktā noteiktā apspriešanās ar Parlamentu jāveic saskaņā ar Reglamenta 36. līdz 39., 43., 44. un 55. pantu.
Vajadzības gadījumā priekšlikuma izskatīšanu iekļauj vēlākais pēdējās plenārsēdes darba kārtībā, pirms beidzies termiņš, kas noteikts saskaņā ar ES līguma 39. panta 1. punktu.
Ja notiek apspriešanās ar Parlamentu par Padomes iesniegto lēmuma projektu attiecībā uz Eiropas Policijas dienesta (Eiropola) vadītāja vai valdes locekļu iecelšanu, pēc analoģijas piemēro Reglamenta 108. pantu.
Grozījums Nr. 52
Reglaments
101. pants
101. pants
svītrots
Ieteikumi par policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās
1.  Komiteja, kas atbildīga par dažādiem aspektiem policijas un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās, var sagatavot ieteikumus Padomei tajā jomā, uz kuru attiecas ES līguma VI sadaļa, kad tā ir saņēmusi Priekšsēdētāju konferences atļauju vai pamatojoties uz priekšlikumu [Reglamenta] 121. panta nozīmē.
2.  Steidzamos gadījumos 1. punktā minēto atļauju var dot Parlamenta priekšsēdētājs, kurš var arī atļaut attiecīgās komitejas ārkārtas sanāksmes sasaukšanu.
3.  Šādā veidā formulētus ieteikumus iekļauj nākamās sesijas darba kārtībā. Pēc analoģijas piemēro 97. panta 4. punktu.
(Sk. arī 121. pantam pievienoto komentāru.)
Grozījums Nr. 53
Reglaments
105. pants
1.  Pēc tam, kad Padome ir vienojusies par kandidātu Komisijas priekšsēdētāja amatam, Parlamenta priekšsēdētājs aicina amata kandidātu teikt uzrunu un iepazīstināt Parlamentu ar savām politiskajām pamatnostādnēm. Programmas izklāstam seko debates.
1.  Pēc tam, kad Eiropadome ir ierosinājusi kandidatūru Komisijas priekšsēdētāja amatam, Parlamenta priekšsēdētājs aicina šo kandidātu sniegt paziņojumu un iepazīstināt Parlamentu ar savām politiskajām pamatnostādnēm. Paziņojumam seko debates.
Padomi aicina piedalīties debatēs.
Eiropadomi aicina piedalīties debatēs.
2.  Parlaments apstiprina vai noraida izvirzīto kandidatūru ar nodoto balsu vairākumu.
2.  Parlaments ievēl Komisijas priekšsēdētāju ar Parlamenta deputātu vairākumu.
Balsošana notiek aizklāti.
Balsošana notiek aizklāti.
3.  Ja amata kandidāts ir ievēlēts, Parlamenta priekšsēdētājs par to informē Padomi un lūdz, lai tā, savstarpēji vienojoties ar jaunievēlēto Komisijas priekšsēdētāju, izvirza kandidātus komisāru amatiem.
3.  Ja kandidāts ir ievēlēts, Parlamenta priekšsēdētājs par to informē Padomi un lūdz, lai tā, savstarpēji vienojoties ar jaunievēlēto Komisijas priekšsēdētāju, izvirza kandidātus komisāru amatiem.
4.  Ja Parlaments neapstiprina izvirzīto amata kandidātu, Parlamenta priekšsēdētājs aicina Padomi izvirzīt jaunu kandidātu.
4.  Ja kandidāts neiegūst vajadzīgo balsu vairākumu, Parlamenta priekšsēdētājs aicina Eiropadomi mēneša laikā izvirzīt jaunu kandidātu ievēlēšanai saskaņā ar tādu pašu procedūru.
Grozījums Nr. 54
Reglaments
107.a pants (jauns)
107.a pants
Eiropas Savienības Tiesas tiesnešu un ģenerāladvokātu izvirzīšana
Parlaments pēc atbildīgās komitejas priekšlikuma ieceļ savu kandidātu amatam komitejā, kura sastāv no septiņām personām un kuras uzdevums ir izvērtēt Tiesas un Vispārējās tiesas tiesnešu un ģenerāladvokātu amatu kandidātu atbilstību ieņemamajam amatam.
Grozījums Nr. 55
Reglaments
121. pants – 1. punkts
1.  Politiskā grupa vai vismaz četrdesmit deputāti var iesniegt Padomei ieteikuma priekšlikumu par ES līguma V un VI sadaļas jautājumiem vai gadījumos, kad nav notikusi apspriešanās ar Parlamentu par kādu starptautisku nolīgumu, kā noteikts Reglamenta 90. un 91. pantā.
1.  Politiskā grupa vai vismaz četrdesmit deputāti var iesniegt Padomei ieteikuma priekšlikumu par Līguma par Eiropas Savienību V sadaļas jautājumiem vai gadījumos, kad nav notikusi apspriešanās ar Parlamentu par kādu starptautisku nolīgumu, kā noteikts Reglamenta 90. un 91. pantā.
Grozījums Nr. 56
Reglaments
124. pants – -1. punkts (jauns)
-1.  Ja Līgumā par Eiropas Savienības darbību paredzēta apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, priekšsēdētājs aizsāk apspriežu procedūru un informē par to Parlamentu.
Grozījums Nr. 57
Reglaments
124. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a Ekonomikas un sociālo lietu komitejas sniegtos atzinumus nodod atbildīgajai komitejai.
Grozījums Nr. 58
Reglaments
125. pants – -1. punkts (jauns)
-1.  Ja Līgumā par Eiropas Savienības darbību paredzēta apspriešanās ar Reģionu komiteju, priekšsēdētājs aizsāk apspriežu procedūru un informē par to Parlamentu.
Grozījums Nr. 59
Reglaments
125. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a Reģionu komitejas sniegtos atzinumus nodod atbildīgajai komitejai.
Grozījums Nr. 91
Reglaments
129. pants
129. pants
svītrots
Sekas, kas rodas, ja Padome nepieņem lēmumu pēc tam, kad tās kopējā nostāja ir apstiprināta saskaņā ar sadarbības procedūru
Ja triju mēnešu vai, ar Padomes piekrišanu, ne vairāk kā četru mēnešu laikā pēc kopējās nostājas paziņošanas saskaņā ar EK līguma 252. pantu Parlaments nav noraidījis vai grozījis Padomes kopējo nostāju un ja Padome nepieņem tiesību aktu, kas ierosināts saskaņā ar kopējo nostāju, Parlamenta priekšsēdētājs Parlamenta vārdā pēc apspriešanās ar komiteju, kuras pārziņā ir juridiskie jautājumi, var iesniegt prasību Eiropas Kopienu Tiesā pret Padomi saskaņā ar EK līguma 232. pantu.
Grozījums Nr. 61
Reglaments
132. pants
Priekšsēdētāju konference ieceļ Parlamenta delegāciju locekļus jebkuram konventam, konferencei vai līdzīgam pasākumam, kurā piedalās parlamentu pārstāvji, un piešķir tai pilnvaras saskaņā ar attiecīgajām Parlamenta rezolūcijām. Delegācija ievēlē vadītāju un vajadzības gadījumā vienu vai vairākus vadītāja vietniekus.
Priekšsēdētāju konference ieceļ Parlamenta delegāciju locekļus jebkurai konferencei vai līdzīgam pasākumam, kurā piedalās parlamentu pārstāvji, un piešķir tai pilnvaras saskaņā ar attiecīgajām Parlamenta rezolūcijām. Delegācija ievēlē vadītāju un vajadzības gadījumā vienu vai vairākus vadītāja vietniekus.
Grozījums Nr. 65
Reglaments
149. pants – 12. punkts
12.  Neskarot EK līguma 197. pantu, Parlamenta priekšsēdētājs cenšas vienoties ar Komisiju un Padomi par tām piemērotu uzstāšanās laika sadalījumu.
12.  Neskarot Līguma par Eiropas Savienības darbību 230.  pantu, Parlamenta priekšsēdētājs cenšas vienoties ar Komisiju, Padomi un Eiropadomes priekšsēdētāju par tiem piemērotu uzstāšanās laika sadalījumu.
(Šis punkts kļūst par 149. panta pēdējo punktu.)
Grozījums Nr. 67
Reglaments
204. pants – virsraksts
Ombuda iecelšana
Ombuda ievēlēšana
Grozījums Nr. 68
Reglaments
204. pants – 7. punkts
7.  Izvēlēto kandidātu nekavējoties aicina nodot zvērestu Eiropas Kopienu Tiesā.
7.  Ievēlēto kandidātu nekavējoties aicina nodot zvērestu Eiropas Kopienu Tiesā.
Grozījums Nr. 69
Reglaments
V pielikums – 2. pants
2. pants
svītrots
Likme
1.  Ikviens deputāts saskaņā ar turpmāk noteikto kārtību var iesniegt priekšlikumus un izteikties par lēmumu noteikt jaunu maksimālo likmi.
2.  Šādi priekšlikumi ir pieņemami, ja tie ir iesniegti rakstiski un ja tos ir parakstījuši vismaz četrdesmit deputāti, vai ja tie ir iesniegti politiskās grupas vai komitejas vārdā.
3.  Parlamenta priekšsēdētājs nosaka termiņu šādu priekšlikumu iesniegšanai.
4.  Pirms šos priekšlikumus apspriež plenārsēdē, atbildīgā komiteja par tiem sagatavo ziņojumu.
5.  Parlaments par šiem priekšlikumiem balso.
Parlaments pieņem lēmumu ar tā deputātu vairākumu un trīs piektdaļām nodoto balsu.
Ja Padome ir paziņojusi Parlamentam par tās piekrišanu noteikt jaunu likmi, Parlamenta priekšsēdētājs plenārsēdē paziņo, ka grozītā likme ir pieņemta.
Pretējā gadījumā Padomes nostāju nodod atbildīgajai komitejai.
Grozījums Nr. 70
Reglaments
V pielikums – 5. pants
5. pants
svītrots
Padomes apspriežu rezultātu izskatīšana - otrais posms
1.  Ja Padome ir labojusi vienu vai vairākus Parlamenta pieņemtos grozījumus, tekstu ar Padomes izdarītajiem labojumiem nodod atbildīgajai komitejai.
2.  Ikviens deputāts saskaņā ar turpmāk noteikto kārtību var iesniegt Padomes labotā teksta grozījumu projektus un izteikties par tiem.
3.  Šādi grozījumu projekti ir pieņemami, ja tie ir iesniegti rakstiski, ja tos ir parakstījuši vismaz četrdesmit deputāti vai ja tie ir iesniegti komitejas vārdā, un ja ir ievērots ieņēmumu un izdevumu līdzsvara princips. Reglamenta 49. panta 5. punktu nepiemēro.
Ir pieņemami tikai tie grozījumu projekti, kuri attiecas uz Padomes laboto tekstu.
4.  Parlamenta priekšsēdētājs nosaka grozījumu projektu iesniegšanas termiņu.
5.  Atbildīgā komiteja izsakās par Padomes labotajiem tekstiem un sniedz atzinumu par šo tekstu grozījumu projektiem.
6.  Neskarot 3. panta 4. punkta otrās daļas noteikumus, plenārsēdē balso par Padomes laboto tekstu grozījumu projektiem. Parlaments pieņem lēmumu ar tā deputātu vairākumu un trīs piektdaļām nodoto balsu. Ja šos grozījumu projektus pieņem, Padomes laboto tekstu noraida. Ja tos noraida, uzskata, ka ir pieņemts Padomes labotais teksts.
7.  Par Padomes apspriežu pārskatu saistībā ar Parlamenta pieņemtajiem ierosinātajiem labojumiem notiek debates, kuru nobeigumā var balsot par rezolūcijas priekšlikumu.
8.  Ja šajā pantā noteiktā procedūra ir pabeigta un ja 6. panta noteikumi ir izpildīti, Parlamenta priekšsēdētājs plenārsēdē paziņo, ka budžets ir pieņemts galīgajā variantā. Parlamenta priekšsēdētājs nodrošina tā publicēšanu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī"
Grozījums Nr. 71
Reglaments
V pielikums – 6. pants
6. pants
svītrots
Pilnīgs noraidījums
1.  Ja tam ir svarīgi iemesli, kāda komiteja vai vismaz četrdesmit deputāti var iesniegt priekšlikumu noraidīt budžeta projektu kopumā. Šis priekšlikums ir pieņemams, ja tas ir iesniegts kopā ar rakstisku pamatojumu un Parlamenta priekšsēdētāja noteiktajā termiņā. Noraidījuma iemesli nedrīkst būt pretrunīgi.
2.  Atbildīgā komiteja sniedz atzinumu par šādu priekšlikumu, pirms par to balso plenārsēdē.
Parlaments pieņem lēmumu ar tā deputātu vairākumu un divām trešdaļām nodoto balsu. Ja priekšlikumu pieņem, budžeta projektu kopumā nodod atpakaļ Padomei.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika