Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2062(REG)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0043/2009

Teksty złożone :

A7-0043/2009

Debaty :

PV 23/11/2009 - 21
CRE 23/11/2009 - 21

Głosowanie :

PV 25/11/2009 - 7.4
CRE 25/11/2009 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
PV 15/06/2010 - 7.9
CRE 15/06/2010 - 7.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2009)0088
P7_TA(2010)0204

Teksty przyjęte
PDF 652kWORD 372k
Środa, 25 listopada 2009 r. - Strasburg
Dostosowanie Regulaminu Parlamentu Europejskiego do traktatu z Lizbony
P7_TA(2009)0088A7-0043/2009

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dostosowania Regulaminu Parlamentu Europejskiego do traktatu z Lizbony (2009/2062(REG))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 211 oraz art. 212 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych zawierające poprawki zaproponowane przez Komisję Budżetową w opinii z dnia 31 marca 2009 r. (A7-0043/2009),

1.   podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższych zmian;

2.   zwraca uwagę, że poprawki wejdą w życie z dniem 1 grudnia 2009 r.,

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji tytułem informacji.

Tekst obowiązujący   Poprawka
Poprawka 3
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Ust. 1 stosowany jest odpowiednio w oczekiwaniu na wejście w życie ustalenia1, zgodnie z którym pewnym państwom członkowskim zostanie przyznana dodatkowa liczba mandatów w Parlamencie do końca jego siódmej kadencji. Przedmiotowe państwa członkowskie powinny zostać poproszone o wyznaczenie obserwatorów zgodnie z ich prawem krajowym.
____________________________
1 Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej ze szczytu w dniach 11 i 12 grudnia 2008 r.
Poprawka 6
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 36
Badanie przestrzegania praw podstawowych, zasad pomocniczości, proporcjonalności i państwa prawa oraz skutków finansowych
Respect for the Charter of Fundamental Rights of the European Union
Podczas rozpatrywania wniosków legislacyjnych Parlament zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie praw podstawowych oraz, w szczególności, czuwa nad zgodnością aktu prawnego z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, z zasadami pomocniczości, proporcjonalności i państwa prawa. Ponadto, jeżeli wniosek pociąga za sobą skutki finansowe, Parlament bada, czy zostały przewidziane wystarczające środki finansowe.
1.  We wszystkich działaniach Parlament w pełni przestrzega praw podstawowych określonych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
Parlament przestrzega również w pełni praw i zasad zapisanych w art. 2 i art. 6 ust. 2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej.
2.  Jeżeli komisja przedmiotowo właściwa, grupa polityczna lub co najmniej 40 posłów uważa, że wniosek dotyczący aktu prawnego lub jego fragmenty są niezgodne z prawami zapisanymi w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, na ich wniosek sprawa zostaje przekazana komisji odpowiedzialnej za dokonanie wykładni Karty. Opinia powyższej komisji jest załączana do sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej.
Poprawka 7
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 38 – ustęp -1 (nowy)
-1.  Jeżeli wniosek dotyczący aktu prawnego pociąga za sobą skutki finansowe, Parlament bada, czy zostały przewidziane wystarczające środki finansowe.
Poprawka 8
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 38 a (nowy)
Artykuł 38a
Badanie przestrzegania zasady pomocniczości
1.  Badając wniosek dotyczący aktu prawnego, Parlament zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie zasad pomocniczości i proporcjonalności.
2.  Komisja odpowiedzialna za przestrzeganie zasady pomocniczości może podjąć decyzję o wydaniu zaleceń dla komisji przedmiotowo właściwej odnoszących się do każdego wniosku dotyczącego aktu prawnego.
3.  Jeżeli parlament krajowy wysyła do Przewodniczącego uzasadnioną opinię zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów krajowych w Unii Europejskiej oraz art. 6 Protokołu w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, dokument ten jest odsyłany do komisji przedmiotowo właściwej oraz przekazywany tytułem informacji komisji odpowiedzialnej za przestrzeganie zasady pomocniczości.
4.  Z wyjątkiem pilnych przypadków, o których mowa w art. 4 Protokołu w sprawie roli parlamentów krajowych w Unii Europejskiej, komisja nie przystępuje do ostatecznego głosowania przed upływem terminu ośmiu tygodni określonego w art. 6 Protokołu w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności.
5.  W przypadku gdy uzasadnione opinie zawierające zarzuty co do niezgodności wniosku dotyczącego aktu prawnego z zasadą pomocniczości stanowią co najmniej jedną trzecią głosów przyznanych parlamentom krajowym lub jedną czwartą głosów w przypadku wniosku dotyczącego aktu prawnego przedłożonego na podstawie art. 76 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Parlament wstrzymuje się z decyzją do czasu, gdy autor wniosku oświadczy, jakie zamierza zastosować podejście.
6.  Jeżeli w ramach zwykłej procedury legislacyjnej uzasadnione opinie zawierające zarzuty co do niezgodności projektu aktu prawnego z zasadą pomocniczości stanowią co najmniej zwykłą większość głosów przyznanych parlamentom krajowym, komisja przedmiotowo właściwa, po rozpatrzeniu przedłożonych uzasadnionych opinii parlamentów krajowych i Komisji oraz po wysłuchaniu poglądów komisji przedmiotowo właściwej za poszanowanie zasady pomocniczości, może zalecić Parlamentowi odrzucenie projektu ze względu na naruszenie zasady pomocniczości lub wydaje dla Parlamentu jakiekolwiek inne zalecenie, które może zawierać sugerowane poprawki dotyczące przestrzegania zasady pomocniczości. Opinię wydaną przez komisję odpowiedzialną za przestrzeganie zasady pomocniczości załącza się do każdego tego typu zalecenia.
Zalecenie zostaje przekazane Parlamentowi do debaty i pod głosowanie. Jeżeli zalecenie dotyczące odrzucenia wniosku zostaje przyjęte większością oddanych głosów, przewodniczący ogłasza zamknięcie procedury. W przypadku gdy Parlament nie odrzuci wniosku, procedura ma dalszy ciąg przy uwzględnieniu zatwierdzonych przez Parlament zaleceń.
Poprawka 9
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 44
Konsultacje w sprawie inicjatyw państw członkowskich
Procedury legislacyjne w sprawie inicjatyw państw członkowskich
1.  Inicjatywy złożone przez jedno z państw członkowskich zgodnie z art. 67 ust.1 Traktatu WE lub art. 34 ust. 2 oraz art. 42 Traktatu UE są rozpatrywane zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu oraz art. 36-39, 43 i art. 55 niniejszego Regulaminu.
1.  Inicjatywy złożone przez jedno z państw członkowskich zgodnie z art. 76 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej są rozpatrywane zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu oraz art. 36-39, 43 i art. 55 niniejszego Regulaminu.
2.  Właściwa komisja może zwrócić się do przedstawiciela państwa członkowskiego, od którego pochodzi dana inicjatywa, o jej przedstawienie. Przedstawicielowi temu może towarzyszyć Prezydencja Rady.
2.  Właściwa komisja może zwrócić się do przedstawicieli państw członkowskich, od których pochodzi dana inicjatywa, o jej przedstawienie. Przedstawicielom tym może towarzyszyć Prezydencja Rady.
3.  Przed przystąpieniem do głosowania właściwa komisja zwraca się do Komisji z pytaniem, czy zajęła ona stanowisko odnośnie danej inicjatywy i, o ile stanowisko takie zostało przyjęte, prosi o jego przedstawienie komisji.
3.  Przed przystąpieniem do głosowania właściwa komisja zwraca się do Komisji z pytaniem, czy zajęła ona stanowisko odnośnie danej inicjatywy i, o ile stanowisko takie zostało przyjęte, prosi o jego przedstawienie komisji.
4.  Jeżeli dwa lub więcej niż dwa wnioski przedstawione przez Komisję lub jedno z państw członkowskich mające ten sam cel legislacyjny zostają przedstawione Parlamentowi jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu, są one przedmiotem jednego sprawozdania. Właściwa komisja wskazuje w nim do którego tekstu odnoszą się proponowane zmiany oraz wymienia w rezolucji legislacyjnej wszystkie inne teksty.
4.  Jeżeli dwa lub więcej niż dwa wnioski przedstawione przez Komisję lub jedno z państw członkowskich mające ten sam cel legislacyjny zostają przedstawione Parlamentowi jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu, są one przedmiotem jednego sprawozdania. Właściwa komisja wskazuje w nim do którego tekstu odnoszą się proponowane zmiany oraz wymienia w rezolucji legislacyjnej wszystkie inne teksty.
5.  Termin, o którym mowa w art. 39 ust. 1 Traktatu UE, biegnie od momentu ogłoszenia na posiedzeniu plenarnym wpłynięcia do Parlamentu inicjatywy zredagowanej w językach urzędowych wraz z jej uzasadnieniem potwierdzającym zgodność inicjatywy z Protokołem w sprawie stosowania zasad subsydiarności oraz proporcjonalności załączonym do Traktatu WE.
Poprawka 11
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 58 – ustęp 1
1.  W okresie następującym po przyjęciu przez Parlament opinii w kwestii wniosku Komisji, przewodniczący i sprawozdawca właściwej komisji śledzą przebieg dalszych prac zmierzających do przyjęcia wniosku przez Radę, w szczególności w celu upewnienia się, że zobowiązania dotyczące poprawek przyjęte przez Radę lub Komisję wobec Parlamentu są przez nie rzeczywiście przestrzegane.
1.  W okresie następującym po przyjęciu przez Parlament stanowiska w kwestii wniosku Komisji, przewodniczący i sprawozdawca właściwej komisji śledzą przebieg dalszych prac zmierzających do przyjęcia wniosku przez Radę, w szczególności w celu upewnienia się, że zobowiązania dotyczące stanowiska przyjęte przez Radę lub Komisję wobec Parlamentu są przez nie rzeczywiście przestrzegane.
Poprawka 12
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 59 – podtytuł 1
Procedura współdecyzji
Zwykła procedura legislacyjna
(Poprawka horyzontalna: sformułowania "współdecyzja" i "procedura współdecyzji" zostają zastąpione w całym tekście Regulaminu sformułowaniem "zwykła procedura legislacyjna".)
Poprawka 13
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 60
Artykuł 60
skreślony
Postępowanie porozumiewawcze przewidziane we wspólnej deklaracji z 1975 r.
1.  Jeśli w przypadku pewnych ważnych decyzji dotyczących Wspólnoty Rada zamierza zająć stanowisko odmienne od stanowiska Parlamentu, Parlament wydając swoją opinię może wszcząć postępowanie porozumiewawcze z Radą, przy aktywnym udziale Komisji.
2.  Procedura ta wszczynana jest przez Parlament z jego własnej inicjatywy lub z inicjatywy Rady.
3.  Do składu delegacji do komitetu porozumiewawczego, do obowiązującej w nim procedury oraz do przekazywania wyników Parlamentowi stosuje się postanowienia art. 68.
4.  Właściwa komisja sporządza sprawozdanie dotyczące wyników postępowania porozumiewawczego; sprawozdanie to jest przedkładane Parlamentowi pod dyskusję oraz głosowanie.
Poprawka 14
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 61 – tytuł
Ogłoszenie wspólnego stanowiska Rady
Ogłoszenie stanowiska Rady
(Poprawka horyzontalna: sformułowanie "wspólne stanowisko Rady" lub "wspólne stanowisko" zostaje zastąpione w całym tekście Regulaminu sformułowaniem "stanowisko Rady" lub "stanowisko".)
Poprawka 15
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 62 – ustęp 1 – akapit drugi
Przy przedłużaniu terminów na podstawie art. 252 lit. g Traktatu WE albo art. 39 ust.1 Traktatu UE, Przewodniczący zwraca się do Rady o ich zatwierdzenie.
skreślony
Poprawka 16
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 62 – ustęp 2
2.  Przewodniczący informuje Parlament o każdym przedłużeniu terminu na podstawie art. 251 ust. 7 Traktatu WE, udzielonym zarówno z inicjatywy Parlamentu jak i Rady.
2.  Przewodniczący informuje Parlament o każdym przedłużeniu terminu na podstawie art. 294 ust. 14 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, udzielonym zarówno z inicjatywy Parlamentu jak i Rady.
(Poprawka horyzontalna: numeracja artykułów w Traktacie UE i Traktacie WE zostaje dostosowana w całym tekście Regulaminu do wersji skonsolidowanej Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.)
Poprawka 17
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 62 – ustęp 3
3.  Po konsultacji z przewodniczącym właściwej komisji Przewodniczący może zatwierdzić wniosek Rady o przedłużenie terminów, na podstawie art. 252 lit. g Traktatu WE.
skreślony
Poprawka 18
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 65 – ustęp 4
4.  W drodze odstępstwa od ust. 3, jeżeli Parlament podejmie decyzję o odrzuceniu na podstawie art. 252 Traktatu WE, Przewodniczący zwraca się do Komisji o wycofanie wniosku. Jeśli Komisja wycofa swój wniosek, Przewodniczący ogłasza na posiedzeniu plenarnym zamknięcie procedury legislacyjnej.
skreślony
Poprawki 73 i 88
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Tytuł II – Rozdział 6 a (nowy) – tytuł (do wprowadzenia po art. 74)
ROZDZIAŁ 6a
SPRAWY KONSTYTUCYJNE
Poprawka 20
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 74 a (nowy) (do wprowadzenia w rozdziale 6 a (nowym))
Artykuł 74a
Zwykła rewizja traktatu
1.  Zgodnie z art. 41 i 48 komisja przedmiotowo właściwa może przedłożyć Parlamentowi sprawozdanie zawierające skierowane do Rady propozycje zmian traktatów.
2.  Jeżeli Rada Europejska postanowi zwołać konwent, przedstawiciele Parlamentu są mianowani przez Parlament na wniosek Konferencji Przewodniczących.
Delegacja Parlamentu wybiera swojego przewodniczącego i kandydatów do członkostwa w grupie sterującej lub urzędzie stworzonym przez konwent.
3.  Jeżeli Rada Europejska zwraca się do Parlamentu o wydanie zgody na decyzję o niezwoływaniu konwentu w celu przeanalizowania zaproponowanych poprawek do traktatów, sprawa zostaje przekazana do komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 81.
Poprawka 21
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 74 b (nowy) (do wprowadzenia w rozdziale 6 a (nowym))
Artykuł 74b
Uproszczona rewizja traktatu
Zgodnie z art. 41 i 48 komisja przedmiotowo właściwa może przedłożyć Parlamentowi, zgodnie z procedurą określoną w art. 48 ust. 6 Traktatu o Unii Europejskiej, sprawozdanie zawierające propozycje skierowane do Rady Europejskiej w celu rewizji całości lub części postanowień trzeciej części Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Poprawka 22
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 74 c (nowy) (do wprowadzenia w rozdziale 6 a (nowym))
Artykuł 74c
Traktaty akcesyjne
1.  Każdy wniosek państwa europejskiego o przystąpienie do Unii Europejskiej jest przekazywany właściwej komisji do rozpatrzenia.
2.  Na wniosek właściwej komisji, grupy politycznej lub co najmniej 40 posłów Parlament może zwrócić się do Komisji lub Rady o udział w debacie przed rozpoczęciem negocjacji z państwem kandydującym.
3.  Przez cały okres trwania negocjacji Komisja i Rada regularnie i wyczerpująco informują właściwą komisję parlamentarną, w razie potrzeby w trybie poufnym, o postępach w negocjacjach.
4.  Na każdym etapie negocjacji Parlament może, na podstawie sprawozdania właściwej komisji, przyjąć zalecenia i zwrócić się o ich wzięcie pod uwagę przed zawarciem traktatu o przystąpieniu państwa do Unii Europejskiej.
5.  Po zakończeniu negocjacji, lecz przed podpisaniem jakiegokolwiek porozumienia, projekt porozumienia jest przekazywany Parlamentowi w celu uzyskania zgody Parlamentu zgodnie z art. 81 Regulaminu.
(Art. 89 zostaje skreślony.)
Poprawka 23
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 74 d (nowy) (do wprowadzenia w rozdziale 6 a (nowym))
Artykuł 74d
Wystąpienie z Unii
Jeżeli na mocy art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej państwo członkowskie podejmuje decyzję o wystąpieniu z Unii, sprawa zostaje przekazana do właściwej komisji Parlamentu. Art.74c stosuje się odpowiednio. Parlament podejmuje decyzję o wydaniu zgody na porozumienie w sprawie wystąpienia z Unii większością oddanych głosów.
Poprawka 24
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 74 e (nowy) (do wprowadzenia w rozdziale 6 a (nowym))
Artykuł 74e
Naruszenie przez państwo członkowskie podstawowych zasad
1.  Na podstawie specjalnego sprawozdania właściwej komisji opracowanego zgodnie z art. 41 i 48 Parlament może:
(a) poddać pod głosowanie uzasadniony wniosek wzywający Radę do podjęcia działań zgodnie z art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej;
(b) poddać pod głosowanie wniosek wzywający Komisję lub państwa członkowskie do przedstawienia wniosku zgodnie z art. 7 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej;
(c) poddać pod głosowanie wniosek wzywający Radę do podjęcia działań zgodnie z art. 7 ust. 3 lub, następnie, z art. 7 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej.
2.  Każdy wniosek Rady o wyrażenie zgody na propozycję przedłożoną zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 Traktatu o Unii Europejskiej wraz z uwagami przekazanymi przez zainteresowane państwo członkowskie, jest przedstawiany w Parlamencie i kierowany do właściwej komisji zgodnie z art. 81. Z wyjątkiem pilnych i uzasadnionych przypadków, Parlament podejmuje decyzję na podstawie propozycji właściwej komisji.
3.  Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, wymagają większości dwóch trzecich oddanych głosów reprezentujących większość członków Parlamentu.
4.  Z zastrzeżeniem zgody Konferencji Przewodniczących komisja przedmiotowo właściwa może przedłożyć projekt rezolucji towarzyszącej. Projekt ten wyraża opinię Parlamentu co do poważnego naruszenia zasad podstawowych przez państwo członkowskie oraz co do odpowiednich sankcji, ich modyfikacji lub zniesienia.
5.  Właściwa komisja czuwa nad tym, aby Parlament był wyczerpująco informowany oraz, jeżeli to konieczne, aby wydał opinię co do wszystkich dalszych decyzji podejmowanych po udzieleniu zgody na podstawie ust. 3. Rada jest proszona o przekazywanie informacji na temat rozwoju sytuacji. Na podstawie sporządzonej za zgodą Konferencji Przewodniczących propozycji właściwej komisji Parlament może przyjąć zalecenia dla Rady.
(Art. 102 zostaje skreślony.)
Poprawka 25
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 74 f (nowy) (do wprowadzenia w rozdziale 6 a (nowym))
Artykuł 74f
Skład Parlamentu
W stosownym czasie przed końcem kadencji parlamentarnej Parlament może na podstawie sprawozdania sporządzonego przez właściwą komisję zgodnie z art. 41 przedstawić propozycję modyfikacji swojego składu. Projekt decyzji Rady Europejskiej określającej skład Parlamentu jest rozpatrywany zgodnie z art. 81.
Poprawka 26
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 82 (do wprowadzenia jako art. 74 g w rozdziale 6a (nowym))
Artykuł 82
Artykuł 74g
Procedury w Parlamencie
Ściślejsza współpraca pomiędzy państwami członkowskimi
1.  Wnioski państw członkowskich lub Komisji mające na celu ustanowienie ściślejszej współpracy między państwami członkowskimi oraz wyniki konsultacji Parlamentu zgodnie z art. 40a ust. 2 Traktatu UE są przekazywane przez Przewodniczącego do rozpatrzenia właściwej komisji. Art. 37, 38, 39, 43, 53-60 i art. 81 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
1.  Wnioski mające na celu ustanowienie ściślejszej współpracy między państwami członkowskimi zgodnie z art. 20 Traktatu o Unii Europejskiej są przekazywane przez Przewodniczącego do rozpatrzenia właściwej komisji. Art. 37, 38, 39, 43, 53-59 i art. 81 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
2.  Właściwa komisja sprawdza zgodność z art. 11 Traktatu WE oraz z art. 27a, 27b, 40, 43, 44 i art. 44a Traktatu UE.
2.  Właściwa komisja sprawdza zgodność z art. 20 Traktatu o Unii Europejskiej oraz z art. 326-334 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
3.  Po ustanowieniu ściślejszej współpracy późniejsze akty prawne proponowane w jej ramach podlegają w Parlamencie tym samym procedurom co akty niewchodzące w zakres ściślejszej współpracy.
3.  Po ustanowieniu ściślejszej współpracy późniejsze akty prawne proponowane w jej ramach podlegają w Parlamencie tym samym procedurom co akty niewchodzące w zakres ściślejszej współpracy. Zastosowanie mają postanowienia art. 43.
(Rozdział 10 tytułu II zostaje skreślony.)
Poprawki 27 i 28
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 75
Budżet ogólny
Wieloletnie ramy finansowe
Procedury stosowane przy rozpatrywania budżetu ogólnego Unii Europejskiej oraz budżetów dodatkowych, zgodnie z postanowieniami finansowymi Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie, są przyjmowane przez Parlament w drodze rezolucji i załączone do niniejszego Regulaminu1.
W przypadku gdy Rada wymaga zgody Parlamentu w odniesieniu do wniosku dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe, sprawa zostaje przekazana do komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z procedurą określoną w art. 81. Do osiągnięcia zgody Parlamentu wymagana jest większość głosów jego członków.
1Patrz Załącznik V.
(Załącznik V zostaje skreślony.)
Poprawka 29
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 75 a (nowy)
Artykuł 75a
Dokumenty robocze
1.  Posłom udostępniane są następujące dokumenty:
(a) projekt budżetu przedstawiany przez Komisję;
(b) sprawozdanie Rady z obrad nad projektem budżetu;
(c) stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu przyjęte zgodnie z art. 314 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
(d) wszelkie projekty decyzji w sprawie kwot miesięcznego prowizorium budżetowego zgodnie z art. 315 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
2.  Powyższe dokumenty są przekazywane właściwej komisji. Każda zainteresowana komisja może wydać swoją opinię.
3.  Przewodniczący wyznacza termin, w jakim komisje, które zamierzają wydać opinię, przekazują ją właściwej komisji.
(Art. 1 załącznika V zostaje skreślony.)
Poprawka 30
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 75 b (nowy)
Artykuł 75b
Rozpatrywanie projektu budżetu - pierwszy etap
1.  Zgodnie z określonymi niżej zasadami każdy poseł może złożyć i przedstawić projekty poprawek do projektu budżetu.
2.  Propozycje poprawek są dopuszczalne, jeżeli zostały złożone na piśmie i podpisane przez co najmniej 40 posłów albo przedłożone w imieniu grupy politycznej lub komisji, określają pozycje budżetowe, których dotyczą, oraz zapewniają przestrzeganie zasady równowagi przychodów i wydatków. Projekty poprawek zawierają wszelkie użyteczne informacje do zamieszczenia w uwagach do danej pozycji budżetowej.
Do wszystkich projektów poprawek do projektu budżetu dołączane są pisemne uzasadnienia.
3.  Przewodniczący wyznacza termin składania projektów poprawek.
4.  Właściwa komisja wydaje opinię na temat złożonych tekstów przed poddaniem ich pod dyskusję na posiedzeniu plenarnym.
Projekty poprawek, które zostały odrzucone przez właściwą komisję, są poddawane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym jedynie wówczas, gdy komisja lub co najmniej 40 posłów złoży odpowiedni wniosek na piśmie w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego. Termin ten nie może być w żadnym wypadku krótszy niż dwadzieścia cztery godziny przed rozpoczęciem głosowania.
5.  Projekty poprawek do preliminarza budżetowego Parlamentu Europejskiego zbieżne z projektami odrzuconymi wcześniej przez Parlament na etapie ustalania preliminarza są poddawane pod dyskusję jedynie wówczas, gdy właściwa komisja wyda pozytywną opinię.
6.  Na zasadzie odstępstwa od postanowień art. 55 ust. 2 Regulaminu Parlament stanowi w oddzielnych, następujących po sobie głosowaniach w sprawie:
– każdego projektu poprawki,
– sekcji projektu budżetu,
– projektów rezolucji odnoszących się do projektu budżetu.
Zastosowanie ma jednak art. 161 ust. 4-8 Regulaminu.
7.  Artykuły, rozdziały, tytuły i sekcje projektu budżetu, do których nie wniesiono projektów poprawek uznaje się za przyjęte.
8.  Do przyjęcia projektów poprawek wymagana jest większość głosów członków Parlamentu.
9.  Jeżeli Parlament wniósł poprawki do projektu budżetu, zmieniony projekt budżetu przekazywany jest wraz z uzasadnieniami Radzie i Komisji.
10.  Rada i Komisja otrzymują protokół z przebiegu posiedzenia, w czasie którego Parlament głosował nad projektem budżetu.
(Art. 3 załącznika V zostaje skreślony.)
Poprawka 31
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 75 c (nowy)
Artykuł 75c
Rozmowy trójstronne dotyczące kwestii finansowych
Przewodniczący uczestniczy w regularnych spotkaniach przewodniczących Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji zwoływanych z inicjatywy Komisji w ramach procedur budżetowych, o których mowa w części szóstej tytuł II Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przewodniczący podejmuje wszelkie środki niezbędne do popierania konsultacji i zbliżania stanowisk instytucji w celu ułatwienia wdrożenia procedur, o których mowa powyżej.
Przewodniczący Parlamentu może powierzyć to zadanie wiceprzewodniczącemu mającemu doświadczenie w kwestiach budżetowych lub przewodniczącemu komisji właściwej dla spraw budżetowych.
Poprawka 32
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 75 d (nowy)
Artykuł 75d
Postępowanie pojednawcze w sprawie budżetu
1.  Przewodniczący zwołuje komitet pojednawczy zgodnie z art. 314 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu unii Europejskiej.
2.  Delegacja reprezentująca Parlament na posiedzeniach komitetu pojednawczego w procedurze budżetowej składa się z takiej samej liczby członków co delegacja Rady.
3.  Członkowie delegacji są mianowani każdego roku przez grupy polityczne przed głosowaniem w Parlamencie nad stanowiskiem Rady, w miarę możliwości spośród członków komisji odpowiedzialnej za kwestie budżetowe oraz innych zainteresowanych komisji. Delegacji przewodniczy Przewodniczący Parlamentu. Przewodniczący może powierzyć to zadanie wiceprzewodniczącemu mającemu doświadczenie w kwestiach budżetowych lub przewodniczącemu komisji właściwej dla spraw budżetowych.
4.  Zastosowanie mają art. 68 ust. 2, 4, 5, 7 i 8.
5.  W przypadku osiągnięcia przez komitet pojednawczy porozumienia w sprawie wspólnego projektu sprawa zostaje wpisana do porządku dziennego posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w ciągu 14 dni od daty porozumienia. Wspólny projekt udostępniany jest posłom. Stosuje się art. 69 ust. 2 i 3.
6.  Wspólny projekt stanowi jako całość przedmiot jednego głosowania. Głosowanie jest imienne. Wspólny projekt uznaje się za zatwierdzony, o ile nie zostanie on odrzucony większością głosów ogólnej liczby posłów wchodzących w skład Parlamentu.
7.  Jeżeli Parlament zatwierdzi wspólny projekt, natomiast Rada go odrzuci, właściwa komisja może złożyć niektóre lub wszystkie poprawki Parlamentu do stanowiska Rady do zatwierdzenia zgodnie z art. 314 ust. 7 lit. d) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Głosowanie w sprawie potwierdzenia zostaje wpisane do porządku dziennego posiedzenia plenarnego Parlamentu, które odbędzie się w ciągu 14 dni od daty powiadomienia przez Radę o odrzuceniu przez nią wspólnego projektu.
Poprawki uznaje się za potwierdzone, jeżeli zostaną one przyjęte większością głosów posłów wchodzących w skład Parlamentu i trzech piątych oddanych głosów.
Poprawka 33
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 75 e (nowy)
Artykuł 75e
Ostateczne przyjęcie budżetu
Jeżeli Przewodniczący jest przekonany, że budżet został przyjęty zgodnie z przepisami art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ogłasza na posiedzeniu, że budżet został ostatecznie przyjęty. Przewodniczący zarządza publikację budżetu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
(Art. 4 załącznika V zostaje skreślony.)
Poprawka 34
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 75 f (nowy)
Artykuł 75f
Miesięczne prowizorium budżetowe
1.  Każda decyzja Rady upoważniająca do wydatkowania kwot przekraczających miesięczne prowizorium budżetowe jest przekazywana właściwej komisji.
2.  Właściwa komisja może złożyć projekt decyzji mającej na celu zmniejszenie wydatków, o których mowa w ust. 1. Parlament podejmuje w tej sprawie decyzję w ciągu 30 dni od przyjęcia decyzji Rady.
3.  Parlament podejmuje decyzję większością głosów swoich członków.
(Art. 7 załącznika V zostaje skreślony.)
Poprawka 35
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 79 a (nowy)
Artykuł 79a
Procedura stosowana przy opracowywaniu preliminarza budżetowego Parlamentu
1.  W kwestii budżetu Parlamentu Prezydium i Komisja Budżetowa podejmują w kolejnych fazach decyzje w zakresie:
(a) schematu organizacyjnego;
(b) wstępnego projektu i projektu preliminarza budżetowego.
2.  Decyzje dotyczące schematu organizacyjnego są podejmowane zgodnie z następującą procedurą:
(a)  Prezydium sporządza schemat organizacyjny na każdy rok budżetowy;
(b) w przypadku gdy opinia komisji odpowiedzialnej za kwestie budżetowe różni się od pierwotnych decyzji Prezydium, wszczyna się postępowanie uzgadniające pomiędzy Prezydium i tą komisją;
(c) na zakończenie postępowania Prezydium podejmuje ostateczną decyzję w sprawie preliminarza budżetowego dla schematu organizacyjnego, zgodnie z art. 207 ust. 3 Regulaminu, nie naruszając decyzji podjętych zgodnie z art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
3.  Procedura przygotowawcza dotycząca samego preliminarza rozpoczyna się z chwilą ostatecznego przyjęcia schematu organizacyjnego przez Prezydium. Etapy tej procedury odpowiadają etapom opisanym w art. 79 Regulaminu. Jeżeli stanowiska komisji właściwej w kwestiach budżetowych i Prezydium znacznie się różnią, wszczyna się postępowanie uzgadniające.
(Art. 79 ust. 7 i art. 8 załącznika V zostają skreślone.)
Poprawka 37
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 81 – ustęp 1
1.  Poproszony o wyrażenie zgody na proponowany akt prawny Parlament podejmuje decyzję na podstawie wydanego przez właściwą komisję parlamentarną zalecenia w sprawie przyjęcia lub odrzucenia danego aktu.
1.  Poproszony o wyrażenie zgody na proponowany akt prawny Parlament podejmuje decyzję na podstawie wydanego przez właściwą komisję parlamentarną zalecenia w sprawie przyjęcia lub odrzucenia danego aktu.
Parlament podejmuje w drodze jednego głosowania decyzję w sprawie aktu prawnego, który według postanowień Traktatu WE lub Traktatu UE wymaga jego zgody, przy czym nie ma możliwości wnoszenia poprawek. Zgoda wyrażana jest większością określoną w odpowiednim artykule Traktatu WE lub Traktatu UE stanowiącym podstawę prawną proponowanego aktu.
Parlament podejmuje w drodze jednego głosowania decyzję w sprawie aktu prawnego, który według postanowień Traktatu o Unii Europejskiej lub Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymaga jego zgody, przy czym nie ma możliwości wnoszenia poprawek. Zgoda wyrażana jest większością określoną w odpowiednim artykule Traktatu o Unii Europejskiej lub Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowiącym podstawę prawną proponowanego aktu.
Poprawka 38
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 81 – ustęp 2
2.  W przypadku traktatów akcesyjnych, umów międzynarodowych lub stwierdzenia poważnego i trwałego naruszenia wspólnych zasad przez państwo członkowskie stosuje się odpowiednio art. 89, 90 i art. 102. W przypadku procedury ściślejszej współpracy w dziedzinie objętej procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu WE stosuje się art.82 Regulaminu.
2.  W przypadku traktatów akcesyjnych, umów międzynarodowych lub stwierdzenia poważnego i trwałego naruszenia wspólnych zasad przez państwo członkowskie stosuje się odpowiednio art. 74c, 74e i art. 90. W przypadku procedury ściślejszej współpracy w dziedzinie objętej zwykłą procedurą ustawodawczą stosuje się art. 74g Regulaminu.
(Poprawka horyzontalna: sformułowanie "procedura przewidziana w art. 251 Traktatu WE" zostaje zastąpione w treści całego Regulaminu sformułowaniem "zwykła procedura legislacyjna".)
Poprawka 39
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 81 – ustęp 3
3.  Jeżeli wniosek legislacyjny wymaga zgody Parlamentu, właściwa komisja może, w celu pozytywnego zakończenia procedury, postanowić o przedstawieniu w Parlamencie wstępnego sprawozdania w sprawie wniosku Komisji. Sprawozdanie to zawiera projekt rezolucji z zaleceniami dotyczącymi zmiany lub wdrożenia rozpatrywanego wniosku.
3.  Jeżeli proponowany akt prawny lub planowana umowa międzynarodowa wymagają zgody Parlamentu, właściwa komisja może, w celu pozytywnego zakończenia procedury, postanowić o przedstawieniu w Parlamencie wstępnego sprawozdania w sprawie wniosku. Sprawozdanie to zawiera projekt rezolucji z zaleceniami dotyczącymi zmiany lub wdrożenia proponowanego aktu.
Jeżeli Parlament przyjmie co najmniej jedno zalecenie, Przewodniczący wnioskuje o dalszą dyskusję z Radą.
Właściwa komisja, w świetle wyników dyskusji z Radą, opracowuje zalecenie końcowe dotyczące zgody Parlamentu.
(Poprawka horyzontalna: z wyjątkiem art. 56 i 57 sformułowania "wniosek Komisji" i "wniosek ustawodawczy" zostają zastąpione się w całym tekście Regulaminu sformułowaniami "wniosek dotyczący aktu prawnego" lub, jeżeli jest to stosowne z gramatycznego punktu widzenia, "proponowany akt prawny".)
Poprawka 76
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 87 a (nowy)
Artykuł 87a
Akty delegowane
Jeżeli na mocy aktu ustawodawczego Komisji przekazane są uprawnienia do uzupełnienia lub zmiany niektórych, innych niż istotne, elementów aktu prawodawczego, właściwa komisja:
– rozpatruje każdy projekt aktu delegowanego po przekazaniu go Parlamentowi w celu wykonania kontroli parlamentarnej;
– może przedłożyć Parlamentowi w projekcie rezolucji wszelkie odpowiednie wnioski zgodnie z postanowieniami aktu prawodawczego.
Przepisy art. 88 ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
Poprawka 41
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Tytuł II a (nowy) (do wprowadzenia przed rozdziałem 12)
TYTUŁ IIa
STOSUNKI ZEWNĘTRZNE
Poprawka 42
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Rozdział 12 – tytuł
TRAKTATY I UMOWY MIĘDZYNARODOWE
UMOWY MIĘDZYNARODOWE
Poprawka 43
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 92
Artykuł 92
skreślony
Mianowanie Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa
1.  Przed mianowaniem Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Przewodniczący zwraca się do urzędującego przewodniczącego Rady o złożenie przed Parlamentem oświadczenia zgodnie z art. 21 Traktatu UE. Zwraca się on także do przewodniczącego Komisji o złożenie oświadczenia w tej samej sprawie.
2.  Po mianowaniu nowego Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, zgodnie z art. 207 ust. 2 Traktatu WE, a przed oficjalnym objęciem przez niego stanowiska, Przewodniczący zwraca się do Wysokiego Przedstawiciela o złożenie oświadczenia przed właściwą komisją oraz o udzielenie odpowiedzi na jej pytania.
3.  Po złożeniu oświadczenia oraz udzieleniu odpowiedzi, o których mowa w ust. 1 i 2, Parlament może wydać zalecenie z inicjatywy właściwej komisji albo zgodnie z art. 121.
Poprawka 44
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 93 – tytuł
Mianowanie specjalnych przedstawicieli w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
Specjalni przedstawiciele
Poprawka 45
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 93 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Specjalny przedstawiciel powołany przez Radę, z mandatem w zakresie poszczególnych kwestii politycznych, może zostać zaproszony przez Parlament lub poprosić o zaproszenie do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją.
(Art. 94 ust. 3 zostaje skreślony.)
Poprawka 46
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 94
Artykuł 94
skreślony
Oświadczenia Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz innych specjalnych przedstawicieli
1.  Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa jest proszony o składanie oświadczeń przed Parlamentem co najmniej cztery razy do roku. Zastosowanie mają postanowienia art. 110.
2.  Wysoki Przedstawiciel jest zapraszany co najmniej cztery razy do roku do udziału w posiedzeniach właściwej komisji, do złożenia oświadczenia oraz udzielenia odpowiedzi na pytania. Wysoki Przedstawiciel może być także zapraszany w innych przypadkach, jeśli komisja uzna to za konieczne lub z jego własnej inicjatywy.
3.  Gdy Rada powoła specjalnego przedstawiciela z mandatem w zakresie poszczególnych kwestii politycznych, może on zostać zaproszony do złożenia przed właściwą komisją oświadczenia, z jego własnej inicjatywy lub z inicjatywy Parlamentu.
Poprawka 47
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 96 – ustęp 2
2.  Zainteresowane komisje czynią starania, aby wysoki przedstawiciel do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, Rada oraz Komisja dostarczali im regularnie i na czas informacji o rozwoju i wdrażaniu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii, o przewidywanych kosztach w każdym przypadku podejmowania w ramach tej polityki decyzji pociągającej za sobą konsekwencje finansowe oraz o wszelkich innych kwestiach finansowych dotyczących działań podejmowanych w zakresie tej polityki. Wyjątkowo, na wniosek Komisji, Rady lub wysokiego przedstawiciela, komisja może postanowić o utajnieniu obrad.
2.  Zainteresowane komisje czynią starania, aby wiceprzewodniczący Komisji/Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Rada oraz Komisja dostarczali im regularnie i na czas informacji o rozwoju i wdrażaniu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii, o przewidywanych kosztach w każdym przypadku podejmowania w ramach tej polityki decyzji pociągającej za sobą konsekwencje finansowe oraz o wszelkich innych kwestiach finansowych dotyczących działań podejmowanych w zakresie tej polityki. Wyjątkowo, na wniosek Komisji, Rady lub wysokiego przedstawiciela, komisja może postanowić o utajnieniu obrad.
(Poprawka horyzontalna: sformułowanie "Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa" zostaje zastąpione w całym tekście Regulaminu sformułowaniem "wiceprzewodniczący Komisji/Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa".)
Poprawka 48
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 96 – ustęp 3
3.  Raz do roku przeprowadzana jest debata w sprawie opracowanego przez Radę dokumentu konsultacyjnego, który przedstawia zasadnicze aspekty i najważniejsze kierunki wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym także ich konsekwencje finansowe dla budżetu Unii. Zastosowanie mają procedury przewidziane w art. 110.
3.  Dwa razy do roku przeprowadzana jest debata w sprawie opracowanego przez wiceprzewodniczącego/Wysokiego Przedstawiciela dokumentu konsultacyjnego, który przedstawia zasadnicze aspekty i najważniejsze kierunki wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym także europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz ich konsekwencje finansowe dla budżetu Unii Zastosowanie mają procedury przewidziane w art. 110.
Poprawka 49
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Rozdział 14 – tytuł
WSPÓŁPRACA POLICYJNA I SĄDOWA W SPRAWACH KARNYCH
skreślony
Poprawka 50
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 99
Artykuł 99
skreślony
Informowanie Parlamentu w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych
1.  Właściwa komisja dba, aby Parlament był wyczerpująco i regularnie informowany o działaniach związanych z współpracą w tych dziedzinach oraz aby jego opinie były należycie brane pod uwagę przy przyjmowaniu przez Radę wspólnych stanowisk ustalających sposób postępowania Unii w określonej sprawie, zgodnie z art. 34 ust. 2 lit. a Traktatu UE.
2.  Wyjątkowo, na wniosek Komisji, Rady lub wysokiego przedstawiciela, komisja może postanowić o utajnieniu obrad.
3.  Debata, o której mowa w art. 39 ust. 3 Traktatu UE, odbywa się zgodnie z warunkami ustalonymi w art. 110 ust. 2, 3 i 4 niniejszego Regulaminu.
Poprawka 51
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 100
Artykuł 100
skreślony
Konsultacje z Parlamentem w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych
Konsultacje z Parlamentem, o których mowa w art. 34 ust. 2 lit. b, c i d Traktatu UE, przebiegają zgodnie z art. 36-39, 43, 44 i art. 55 niniejszego Regulaminu.
Rozpatrywanie danego wniosku jest wówczas włączane do porządku dziennego nie później niż ostatniego posiedzenia plenarnego bezpośrednio poprzedzającego datę upływu terminu wyznaczonego zgodnie z art. 39 ust. 1 Traktatu UE.
W przypadku konsultacji z Parlamentem w sprawie projektu decyzji Rady powołującej dyrektora oraz zarząd Europolu, art. 108 stosuje się odpowiednio.
Poprawka 52
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 101
Artykuł 101
skreślony
Zalecenia w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych
1.  Za zgodą Konferencji Przewodniczących lub na podstawie wniosku w rozumieniu art. 121, komisja właściwa w zakresie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych może sporządzać zalecenia dla Rady w dziedzinie objętej tytułem VI Traktatu UE.
2.  W pilnych przypadkach zgoda, o której mowa w ust. 1, może być udzielona przez Przewodniczącego, który może również zezwolić na nadzwyczajne posiedzenie danej komisji.
3.  Sporządzone w ten sposób zalecenia są wpisywane do porządku dziennego pierwszej sesji miesięcznej po ich przedstawieniu. Art. 97 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
(Zob. także wykładnię do art. 121.)
Poprawka 53
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 105
1.  Po wyznaczeniu przez Radę kandydata na stanowisko przewodniczącego Komisji, Przewodniczący zwraca się do tego kandydata o złożenie oświadczenia i przedstawienie założeń politycznych przed Parlamentem. Po złożeniu oświadczenia następuje debata.
1.  Po zaproponowaniu przez Radę Europejską kandydata na stanowisko przewodniczącego Komisji, Przewodniczący zwraca się do tego kandydata o złożenie oświadczenia i przedstawienie założeń politycznych przed Parlamentem. Po złożeniu oświadczenia następuje debata.
Do uczestnictwa w debacie zapraszana jest Rada.
Do uczestnictwa w debacie zapraszana jest Rada Europejska.
2.  Parlament zatwierdza lub odrzuca zaproponowaną kandydaturę większością oddanych głosów.
2.  Parlament dokonuje wyboru przewodniczącego Komisji większością głosów swoich członków.
Głosowanie jest tajne.
Głosowanie jest tajne.
3.  Jeżeli kandydat został wybrany, Przewodniczący Parlamentu informuje o tym Radę zwracając się do niej, jak również do nowo wybranego przewodniczącego Komisji, o wspólne zaproponowanie kandydatów na stanowiska członków Komisji.
3.  Jeżeli kandydat został wybrany, Przewodniczący Parlamentu informuje o tym Radę zwracając się do niej, jak również do nowo wybranego przewodniczącego Komisji, o wspólne zaproponowanie kandydatów na stanowiska członków Komisji.
4.  Jeżeli Parlament nie zatwierdził nominacji, Przewodniczący zwraca się do Rady o wysunięcie nowej kandydatury.
4.  Jeżeli kandydat nie otrzyma wymaganej większości, Przewodniczący zwraca się do Rady Europejskiej o zaproponowanie w ciągu miesiąca nowej kandydatury, która podlegać będzie takiej samej procedurze wyboru.
Poprawka 54
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 107 a (nowy)
Artykuł 107a
Mianowanie sędziów i rzeczników generalnych w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Na wniosek właściwej komisji Parlament mianuje swojego kandydata do siedmioosobowego zespołu odpowiedzialnego za dokładne zbadanie, czy kandydaci odpowiadają warunkom sprawowania funkcji sędziego lub rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Poprawka 55
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 121 – ustęp 1
1.  Grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów może przedstawić projekt zalecenia dla Rady w kwestiach objętych tytułami V i VI Traktatu UE lub też w przypadku, gdy nie skonsultowano się z Parlamentem w sprawie umowy międzynarodowej objętej zakresem art. 90 lub art. 91.
1.  Grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów może przedstawić projekt zalecenia dla Rady w kwestiach objętych tytułem V Traktatu o Unii Europejskiej lub też w przypadku, gdy nie skonsultowano się z Parlamentem w sprawie umowy międzynarodowej objętej zakresem art. 90 lub art. 91.
Poprawka 56
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 124 – ustęp -1 (nowy)
-1.  W przypadkach, w których Traktat przewiduje zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Przewodniczący wszczyna procedurę konsultacji i informuje o tym Parlament.
Poprawka 57
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 124 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Opinie przekazane przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny są przekazywane do komisji przedmiotowo właściwej.
Poprawka 58
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 125 – ustęp -1 (nowy)
-1.  W przypadkach, w których Traktat przewiduje zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów, Przewodniczący wszczyna procedurę konsultacji i informuje o tym Parlament.
Poprawka 59
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 125 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Opinie przekazane przez Komitet Regionów są przekazywane do komisji przedmiotowo właściwej.
Poprawka 91
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 129
Artykuł 129
skreślony
Konsekwencje bezczynności Rady po przyjęciu jej wspólnego stanowiska w ramach procedury współpracy
Jeżeli w terminie trzech miesięcy lub, za zgodą Rady, w terminie nieprzekraczającym czterech miesięcy od ogłoszenia wspólnego stanowiska zgodnie z art. 252 Traktatu WE Parlament nie odrzucił ani nie wprowadził poprawek do wspólnego stanowiska Rady, a Rada nie przyjmuje aktu prawnego proponowanego zgodnie ze wspólnym stanowiskiem prawodawstwa, Przewodniczący, działając w imieniu Parlamentu, może, po konsultacji z komisją właściwą w kwestiach prawnych, wnieść przeciwko Radzie skargę do Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z art. 232 Traktatu WE.
Poprawka 61
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 132
Konferencja Przewodniczących wyznacza członków delegacji Parlamentu na każdy zjazd, konferencję lub inne spotkanie, w którym uczestniczą przedstawiciele parlamentów i udziela jej mandatu zgodnie ze stosownymi rezolucjami Parlamentu. Delegacja wybiera swojego przewodniczącego oraz, w razie potrzeby, jednego lub kilku wiceprzewodniczących.
Konferencja Przewodniczących wyznacza członków delegacji Parlamentu na każdą konferencję lub inne spotkanie, w którym uczestniczą przedstawiciele parlamentów i udziela jej mandatu zgodnie ze stosownymi rezolucjami Parlamentu. Delegacja wybiera swojego przewodniczącego oraz, w razie potrzeby, jednego lub kilku wiceprzewodniczących.
Poprawka 65
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 149 – ustęp 12
12.  Z zastrzeżeniem postanowień art. 197 Traktatu WE, Przewodniczący stara się osiągnąć porozumienie z Komisją i Radą co do odpowiedniego przydziału czasu ich wystąpień.
12.  Z zastrzeżeniem postanowień art. 230 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Przewodniczący stara się osiągnąć porozumienie z Komisją, Radą i przewodniczącym Rady Europejskiej co do odpowiedniego przydziału czasu ich wystąpień.
(Ustęp ten staje się ostatnim ustępem art. 149.)
Poprawka 67
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 204 – tytuł
Mianowanie Rzecznika Praw Obywatelskich
Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich
Poprawka 68
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 204 – ustęp 7
7.  Mianowany kandydat jest niezwłocznie wzywany do złożenia ślubowania przed Trybunałem Sprawiedliwości.
7.  Wybrany kandydat jest niezwłocznie wzywany do złożenia ślubowania przed Trybunałem Sprawiedliwości.
Poprawka 69
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Załącznik V – artykuł 2
Artykuł 2
skreślony
Stopy wzrostu
1.  Zgodnie z określonymi niżej zasadami każdy poseł może przedstawić i omówić projekty decyzji mających na celu ustalenie nowej maksymalnej stopy wzrostu.
2.  Projekty te są dopuszczalne, jeżeli zostaną przedstawione na piśmie i podpisane przez co najmniej czterdziestu posłów lub też przedstawione w imieniu grupy politycznej lub komisji.
3.  Przewodniczący wyznacza termin składania projektów.
4.  Przedmiotowo właściwa komisja sporządza sprawozdanie dotyczące projektów przed poddaniem ich pod dyskusję na posiedzeniu plenarnym.
5.  Następnie Parlament głosuje nad projektami.
Parlament podejmuje decyzję większością głosów swoich członków i trzech piątych oddanych głosów.
Gdy Rada powiadomi Parlament o swojej zgodzie na ustalenie nowej stopy wzrostu, Przewodniczący ogłasza przyjętą w ten sposób zmianę stopy wzrostu na posiedzeniu plenarnym.
W przeciwnym przypadku stanowisko Rady jest odsyłane do przedmiotowo właściwej komisji.
Poprawka 70
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Załącznik V – artykuł 5
Artykuł 5
skreślony
Rozpatrywanie uwag Rady - drugi etap
1.  Jeżeli Rada zmieniła jedną lub więcej poprawek przyjętych przez Parlament, zmieniony przez Radę tekst jest odsyłany do przedmiotowo właściwej komisji.
2.  Zgodnie z określonymi niżej zasadami każdy poseł może złożyć i przedstawić projekty poprawek do zmienionego przez Radę tekstu.
3.  Projekty te są dopuszczalne, jeśli zostaną złożone na piśmie i podpisane przez co najmniej czterdziestu posłów lub przedłożone w imieniu komisji oraz jeśli zapewniają przestrzeganie zasady równowagi przychodów i wydatków. Art. 49 ust. 5 Regulaminu nie stosuje się.
Projekty poprawek są dopuszczalne jedynie wtedy, gdy odnoszą się do tekstu zmienionego przez Radę.
4.  Przewodniczący wyznacza termin składania projektów poprawek.
5.  Przedmiotowo właściwa komisja wypowiada się na temat tekstów zmienionych przez Radę i opiniuje projekty poprawek do tych tekstów.
6.  Z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 akapit drugi, podczas posiedzenia plenarnego poddaje się pod głosowanie projekty poprawek do tekstów zmienionych przez Radę. Parlament podejmuje decyzję większością głosów swoich członków i trzech piątych oddanych głosów. Przyjęcie tych projektów powoduje odrzucenie tekstu zmienionego przez Radę, natomiast ich odrzucenie jest jednoznaczne z przyjęciem tekstu zmienionego przez Radę.
7.  Sprawozdanie Rady dotyczące wyników rozpatrywania propozycji zmian przyjętych przez Parlament jest przedmiotem debaty, która może zakończyć się głosowaniem nad propozycją rezolucji.
8.  Po zakończeniu procedury przewidzianej w niniejszym artykule, z zastrzeżeniem postanowień art. 6, Przewodniczący ogłasza na posiedzeniu plenarnym, że budżet został ostatecznie przyjęty i zarządza publikację budżetu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Poprawka 71
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Załącznik V – artykuł 6
Artykuł 6
skreślony
Odrzucenie projektu budżetu w całości
1.  Komisja lub co najmniej czterdziestu posłów może z ważnych powodów złożyć propozycję odrzucenia projektu budżetu w całości. Taka propozycja jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy zawiera pisemne uzasadnienie i została złożona w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego. Przyczyny odrzucenia nie mogą być ze sobą sprzeczne.
2.  Przedmiotowo właściwa komisja opiniuje taką propozycję przed poddaniem jej pod głosowanie na posiedzeniu Parlamentu.
Parlament stanowi większością głosów swoich członków i dwóch trzecich oddanych głosów. Przyjęcie propozycji powoduje odesłanie projektu budżetu do Rady.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności