Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2062(REG)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0043/2009

Texte depuse :

A7-0043/2009

Dezbateri :

PV 23/11/2009 - 21
CRE 23/11/2009 - 21

Voturi :

PV 25/11/2009 - 7.4
CRE 25/11/2009 - 7.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 15/06/2010 - 7.9
CRE 15/06/2010 - 7.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2009)0088
P7_TA(2010)0204

Texte adoptate
PDF 636kWORD 392k
Miercuri, 25 noiembrie 2009 - Strasbourg
Adaptarea Regulamentului de procedură al Parlamentului la Tratatul de la Lisabona
P7_TA(2009)0088A7-0043/2009

Decizia Parlamentului European din 25 noiembrie 2009 privind adaptarea Regulamentului de procedură al Parlamentului la Tratatul de la Lisabona (2009/2062(REG))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolele 211 și 212 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale care încorporează amendamentele propuse de Comisia pentru bugete, în avizul său din 31 martie 2009 (A7-0043/2009),

1.   hotărăște să aducă Regulamentului său de procedură modificările de mai jos;

2.   decide că modificările vor intra în vigoare la 1 decembrie 2009;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului și Comisiei.

Textul în vigoare   Amendamentul
Amendamentul 3
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 11 – alineatul 3a (nou)
(3a)  Alineatul (1) se aplică mutatis mutandis, până la intrarea în vigoare a aranjamentului1 prin care un număr de locuri suplimentare în Parlament este alocat anumitor state membre până la sfârșitul celei de-a șaptea legislaturi. Statele membre respective sunt invitate să își desemneze observatorii, în conformitate cu dispozițiile din dreptul intern.
____________________________
1 În conformitate cu Concluziile Consiliului European din 11 și 12 decembrie 2008.
Amendamentul 6
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 36
Examinarea respectării drepturilor fundamentale, a principiilor subsidiarității și proporționalității, a statului de drept și a implicațiilor financiare
Respectarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
La examinarea unei propuneri legislative, Parlamentul acordă o atenție deosebită respectării drepturilor fundamentale și ia măsuri, în special, pentru ca actul legislativ să fie în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, cu principiile subsidiarității și proporționalității și cu statul de drept. De asemenea, în cazul în care propunerea are implicații financiare, Parlamentul verifică dacă sunt prevăzute resurse financiare suficiente.
(1)  În toate activitățile sale, Parlamentul respectă pe deplin drepturile fundamentale prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
Parlamentul respectă, de asemenea, pe deplin drepturile și principiile înscrise la articolul 2 și la articolul 6 alineatele (2) și (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană.
(2)  În cazul în care comisia competentă pentru subiectul în cauză, un grup politic sau cel puțin 40 de deputați consideră că o propunere de act legislativ sau părți ale unei astfel de propuneri nu respectă drepturile înscrise în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, chestiunea este trimisă, la cererea acestora, comisiei competente pentru interpretarea Cartei. Avizul comisiei competente pentru subiectul în cauză se anexează raportului comisiei competente.
Amendamentul 7
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 38 – alineatul -1 (nou)
(-1) În cazul în care o propunere de act legislativ are implicații financiare, Parlamentul stabilește dacă sunt prevăzute resurse financiare suficiente.
Amendamentul 8
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 38a (nou)
Articolul 38a
Examinarea respectării principiului subsidiarității
(1)  La examinarea unei propuneri de act legislativ, Parlamentul acordă o atenție deosebită respectării principiilor subsidiarității și proporționalității.
(2)  Comisia competentă pentru respectarea principiului subsidiarității poate decide să facă recomandări în atenția comisiei competente în legătură cu orice propunere de act legislativ.
(3)  În cazul în care un parlament național trimite Președintelui un aviz motivat în conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană și cu articolul 6 din Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, avizul respectiv se trimite comisiei competente pentru subiectul în cauză și se transmite spre informare comisiei competente pentru respectarea principiului subsidiarității.
(4)  Cu excepția cazurilor urgente menționate la articolul 4 din Protocolul privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, comisia competentă pentru subiectul în cauză nu va proceda la votul său final înainte de expirarea termenului de opt săptămâni prevăzut la articolul 6 din Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității.
(5)  În cazul în care avizele motivate privind nerespectarea de către o propunere de act legislativ a principiului subsidiarității reprezintă cel puțin o treime din totalul voturilor atribuite parlamentelor naționale sau o pătrime în cazul unei propuneri de act legislativ prezentat în temeiul articolului 76 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Parlamentul nu adoptă nicio decizie înainte ca autorul propunerii să declare modalitatea în care intenționează să procedeze.
(6)  În cazul în care, în cadrul procedurii legislative ordinare, avizele motivate privind nerespectarea de către un proiect de act legislativ a principiului subsidiarității reprezintă cel puțin o majoritate simplă din voturile atribuite parlamentelor naționale, comisia competentă pentru subiectul în cauză, după examinarea avizelor motivate prezentate de parlamentele naționale și de Comisie și după audierea opiniilor comisiei competente pentru respectarea principiului subsidiarității, fie recomandă Parlamentului să respingă propunerea din motive de nerespectare a principiului subsidiarității, fie adresează Parlamentului orice altă recomandare, care poate include sugestii de amendamente privind respectarea principiului subsidiarității. Avizul comisiei competente pentru respectarea principiului subsidiarității se anexează la orice astfel de recomandare.
Recomandarea este prezentată Parlamentului spre a fi dezbătută și votată. În cazul adoptării unei recomandări de respingere a propunerii cu majoritatea voturilor exprimate, Președintele declară procedura încheiată. În cazul în care Parlamentul nu respinge propunerea, procedura continuă, luându-se în considerare orice recomandări aprobate de Parlament.
Amendamentul 9
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 44
Consultarea privind inițiativele prezentate de un stat membru
Procedurile legislative privind inițiativele prezentate de state membre
(1)  Inițiativele prezentate de un stat membru în conformitate cu articolul 67 alineatul (1) din Tratatul CE sau cu articolul 34 alineatul (2) și articolul 42 din Tratatul UE sunt examinate în conformitate cu dispozițiile prezentului articol și ale articolelor 36-39, 43 și 55 din prezentul regulament.
(1)  Inițiativele prezentate de state membre în conformitate cu articolul 76 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sunt examinate în conformitate cu dispozițiile prezentului articol și ale articolelor 36-39, 43 și 55 din prezentul regulament.
(2)  Comisia competentă poate invita un reprezentant al statului membru inițiator să îi prezinte inițiativa respectivă. Reprezentantul poate fi însoțit de Președinția Consiliului.
(2)  Comisia competentă poate invita reprezentanți ai statelor membre inițiatoare să îi prezinte inițiativa respectivă. Reprezentanții pot fi însoțiți de Președinția Consiliului.
(3)  Înainte de a se proceda la vot, comisia competentă întreabă Comisia dacă a luat poziție cu privire la inițiativă și, în cazul în care răspunsul este afirmativ, îi cere să o informeze în legătură cu poziția respectivă.
(3)  Înainte de a se proceda la vot, comisia competentă întreabă Comisia dacă a luat poziție cu privire la inițiativă și, în cazul în care răspunsul este afirmativ, îi cere să o informeze în legătură cu poziția respectivă.
(4)  În cazul în care două sau mai multe propuneri inițiate de Comisie sau de către un stat membru, având același obiectiv legislativ, au fost prezentate Parlamentului simultan sau într-o perioadă scurtă de timp, acestea fac obiectul unui raport unic. Comisia competentă precizează în acest raport textul la care se referă amendamentele propuse și menționează toate celelalte texte în rezoluția legislativă.
(4)  În cazul în care două sau mai multe propuneri inițiate de Comisie sau de către un stat membru, având același obiectiv legislativ, au fost prezentate Parlamentului simultan sau într-o perioadă scurtă de timp, acestea fac obiectul unui raport unic. Comisia competentă precizează în acest raport textul la care se referă amendamentele propuse și menționează toate celelalte texte în rezoluția legislativă.
(5)  Termenul prevăzut la articolul 39 alineatul (1) din Tratatul UE curge începând de la data la care Parlamentul anunță în plen primirea unei inițiative în limbile oficiale, însoțită de expunerea de motive, care atestă conformitatea inițiativei cu Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat la Tratatul CE.
Amendamentul 11
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 58 – alineatul 1
(1)  În cursul perioadei următoare adoptării de către Parlament a unei poziții privind o propunere a Comisiei, președintele și raportorul comisiei competente urmăresc derularea procedurii care conduce la adoptarea propunerii de către Consiliu, în special în scopul de a se asigura că angajamentele asumate de către Consiliu sau Comisie față de Parlament cu privire la amendamentele acestuia sunt respectate efectiv.
(1)  În cursul perioadei următoare adoptării de către Parlament a unei poziții privind o propunere a Comisiei, președintele și raportorul comisiei competente urmăresc derularea procedurii care conduce la adoptarea propunerii de către Consiliu, în special în scopul de a se asigura că angajamentele asumate de către Consiliu sau Comisie față de Parlament cu privire la poziția acestuia sunt respectate efectiv.
Amendamentul 12
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 59 – subtitlul 1
Procedura de codecizie
Procedura legislativă ordinară
(Amendament orizontal: termenii "codecizie", "procedură de codecizie" se înlocuiesc în tot textul Regulamentului de procedură cu sintagma "procedură legislativă ordinară".)
Amendamentul 13
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 60
Articolul 60
eliminat
Procedura de concertare prevăzută în Declarația comună din 1975
(1)  Pentru anumite decizii comunitare importante, Parlamentul, prin emiterea avizului său, poate deschide, cu concursul activ al Comisiei, o procedură de concertare cu Consiliul, în cazul în care acesta intenționează să se îndepărteze de avizul Parlamentului.
(2)  Parlamentul pune în aplicare această procedură din proprie inițiativă sau la inițiativa Consiliului.
(3)  Componența delegației la comitetul de concertare, procedura care trebuie urmată în cadrul acestuia și comunicarea rezultatelor către Parlament sunt reglementate de dispozițiile articolului 68.
(4)  Comisia competentă elaborează un raport cu privire la rezultatele concertării; acest raport se supune dezbaterii și votului Parlamentului.
Amendamentul 14
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 61 – titlu
Comunicarea poziției comune a Consiliului
Comunicarea poziției Consiliului
(Amendament orizontal: sintagmele "poziția comună a Consiliului" sau "poziția comună" se înlocuiesc în tot textul Regulamentului de procedură cu sintagma "poziția Consiliului" sau cu cuvântul "poziția".)
Amendamentul 15
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 62 – alineatul 1 – al doilea paragraf
Pentru orice prelungire a termenelor în conformitate cu articolul 252 litera (g) din Tratatul CE sau cu articolul 39 alineatul (1) din Tratatul UE, Președintele solicită aprobarea Consiliului.
eliminat
Amendamentul 16
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 62 – alineatul 2
(2)  Președintele notifică Parlamentului orice prelungire a termenelor stabilită, în conformitate cu articolul 251 alineatul (7) din Tratatul CE, la inițiativa Parlamentului sau a Consiliului.
(2)  Președintele notifică Parlamentului orice prelungire a termenelor stabilită, în conformitate cu articolul 294 alineatul (14) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, la inițiativa Parlamentului sau a Consiliului.
(Amendament orizontal: numerotarea articolelor din Tratatul UE și din Tratatul CE este adaptată în tot textul Regulamentului de procedură la versiunea consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.)
Amendamentul 17
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 62 – alineatul 3
(3)  După consultarea președintelui comisiei competente, Președintele poate aproba o cerere a Consiliului de prelungire a termenelor în conformitate cu articolul 252 litera (g) din Tratatul CE.
eliminat
Amendamentul 18
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 65 – alineatul 4
(4)  Prin derogare de la alineatul (3), în cazul în care Parlamentul ia o decizie de respingere care intră sub incidența dispozițiilor articolului 252 din Tratatul CE, Președintele invită Comisia să-și retragă propunerea. În cazul în care Comisia își retrage propunerea, Președintele anunță în plen încheierea procedurii legislative.
eliminat
Amendamentele 73 şi 88
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Titlul II - Capitolul 6a (nou) - titlu (se introduce după articolul 74)
CAPITOLUL 6a
ASPECTE CONSTITUȚIONALE
Amendamentul 20
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 74a (nou) [urmează să fie introdus în Capitolul 6a (nou)]
Articolul 74a
Revizuirea ordinară a tratatelor
(1)  În conformitate cu articolele 41 și 48, comisia competentă poate prezenta Parlamentului un raport conținând propuneri adresate Consiliului în vederea modificării tratatelor.
(2)  În cazul în care Consiliul European decide să convoace o convenție, reprezentanții Parlamentului sunt desemnați de Parlament la propunerea Conferinței președinților.
Delegația Parlamentului își alege conducătorul și candidații pentru orice grup de coordonare sau birou instituit de convenție.
(3)  În cazul în care Consiliul European solicită aprobarea Parlamentului cu privire la decizia de a nu convoca o convenție pentru examinarea propunerilor de modificare a tratatelor, chestiunea se trimite spre examinare comisiei competente, în conformitate cu articolul 81.
Amendamentul 21
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 74b (nou) [urmează să fie introdus în capitolul 6a (nou)]
Articolul 74b
Revizuirea simplificată a tratatelor
În conformitate cu articolele 41 și 48, comisia competentă poate prezenta Parlamentului, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 48 alineatul (6) din Tratatul privind Uniunea Europeană, un raport conținând propuneri adresate Consiliului European referitoare la revizuirea integrală sau parțială a dispozițiilor din partea a treia a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.
Amendamentul 22
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 74c (nou) [urmează să fie introdus în capitolul 6a (nou)]
Articolul 74c
Tratate de aderare
(1)  Orice cerere a unui stat european de a deveni membru al Uniunii Europene se trimite, spre examinare, comisiei competente.
(2)  La propunerea comisiei competente, a unui grup politic sau a unui număr de cel puțin 40 de deputați, Parlamentul poate decide să invite Consiliul sau Comisia să participe la o dezbatere înainte de începerea negocierilor cu statul solicitant.
(3)  Pe parcursul negocierilor, comisia competentă este informată periodic și complet de către Consiliu și Comisie, în mod confidențial, dacă este necesar, despre stadiul negocierilor.
(4)  În orice stadiu al negocierilor, pe baza unui raport al comisiei competente, Parlamentul poate adopta recomandări solicitând ca acestea să fie luate în considerare înainte de încheierea unui tratat de aderare a unui stat solicitant la Uniunea Europeană.
(5)  La încheierea negocierilor, dar înainte de semnarea oricărui acord, proiectul de acord se prezintă Parlamentului spre aprobare, în conformitate cu articolul 81.
(Articolul 89 se elimină.)
Amendamentul 23
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 74d (nou) [urmează să fie introdus în Capitolul 6a (nou)]
Articolul 74d
Retragerea din Uniune
În cazul în care un stat membru decide să se retragă din Uniune, în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, chestiunea se trimite spre examinare comisiei competente. Articolul 74c se aplică mutatis mutandis. Parlamentul hotărăște asupra aprobării unui acord de retragere cu majoritatea voturilor exprimate.
Amendamentul 24
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 74e (nou) [urmează să fie introdus în Capitolul 6a (nou)]
Articolul 74e
Încălcarea principiilor fundamentale de către un stat membru
(1)  Pe baza unui raport specific al comisiei competente, întocmit în temeiul articolelor 41 și 48, Parlamentul poate:
(a) să supună la vot o propunere motivată prin care invită Consiliul să acționeze în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană;
(b) să supună la vot o propunere prin care invită Comisia sau statele membre să prezinte o propunere în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană;
(c) să supună la vot o propunere prin care invită Consiliul să acționeze în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) sau, ulterior, cu articolul 7 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană.
(2)  Orice cerere de aviz conform introdusă de Consiliu cu privire la o propunere prezentată în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, însoțită de observațiile transmise de statul membru în cauză, se comunică Parlamentului și se transmite comisiei competente, în conformitate cu articolul 81. Parlamentul se pronunță, cu excepția cazurilor urgente și justificate, la propunerea comisiei competente.
(3)  Deciziile prevăzute la alineatele (1) și (2) necesită o majoritate de două treimi din voturile exprimate, constituind majoritatea membrilor care compun Parlamentul.
(4)  Sub rezerva autorizării de către Conferința președinților, comisia competentă poate depune o propunere de rezoluție suplimentară. O astfel de propunere de rezoluție reflectă opinia Parlamentului cu privire la o încălcare gravă de către un stat membru, precum și cu privire la sancțiunile adecvate și la modificarea sau ridicarea acestora.
(5)  Comisia competentă se asigură că Parlamentul este pe deplin informat și, dacă este necesar, consultat cu privire la toate măsurile adoptate în urma avizului său conform, prezentat în conformitate cu alineatul (3). Consiliul este invitat să semnaleze orice evoluție a chestiunii. La propunerea comisiei competente, elaborată cu autorizarea Conferinței președinților, Parlamentul poate adopta recomandări adresate Consiliului.
(Capitolul 15 din titlul II se elimină.)
Amendamentul 25
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 74f (nou) [urmează să fie introdus în Capitolul 6a (nou)]
Articolul 74f
Componența Parlamentului
În timp util înainte de sfârșitul legislaturii parlamentare, pe baza unui raport întocmit de comisia competentă în temeiul articolului 41, Parlamentul poate prezenta o propunere de modificare a componenței sale. Proiectul de decizie a Consiliului European de stabilire a componenței Parlamentului este examinat în conformitate cu articolul 81.
Amendamentul 26
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 82 [urmează să fie introdus ca articolul 74 g în capitolul 6a (nou)]
Articolul 82
Articolul 74g
Proceduri în cadrul Parlamentului
Cooperarea consolidată dintre statele membre
(1)  Președintele trimite comisiei competente, spre examinare, cererile statelor membre sau propunerile Comisiei privind instituirea unei cooperări consolidate între statele membre și consultarea Parlamentului în conformitate cu articolul 40a alineatul (2) din Tratatul UE. Dacă este cazul, se aplică articolele 37, 38, 39, 43, 53-60 și 81 din prezentul regulament.
(1)  Președintele trimite comisiei competente, spre examinare, cererile privind instituirea unei cooperări consolidate între statele membre în conformitate cu articolul 20 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Dacă este cazul, se aplică articolele 37, 38, 39, 43, 53-59 și 81 din prezentul regulament.
(2)  Comisia competentă verifică respectarea articolului 11 din Tratatul CE și a articolelor 27a, 27b, 40, 43, 44 și 44a din Tratatul UE.
(2)  Comisia competentă verifică respectarea articolului 20 din Tratatul privind Uniunea Europeană și a articolelor 326-334 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
(3)  Actele ulterioare propuse în cadrul cooperării consolidate, după ce aceasta a fost stabilită, sunt tratate în cadrul Parlamentului în conformitate cu procedurile aplicabile în cazul în care cooperarea consolidată nu se aplică.
(3)  Actele ulterioare propuse în cadrul cooperării consolidate, după ce aceasta a fost stabilită, sunt tratate în cadrul Parlamentului în conformitate cu procedurile aplicabile în cazul în care cooperarea consolidată nu se aplică. Se aplică dispozițiile articolului 43.
(Capitolul 10 din titlul II se elimină.)
Amendamentele 27 şi 28
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 75
Bugetul general
Cadrul financiar multianual
Procedurile prin care se asigură realizarea activității de examinare a bugetului general al Uniunii Europene și a bugetelor suplimentare, în conformitate cu dispozițiile financiare ale Tratatelor de instituire a Comunităților Europene, se adoptă printr-o rezoluție a Parlamentului și se anexează la prezentul regulament1.
În cazul în care Consiliul solicită aprobarea Parlamentului cu privire la o propunere de regulament de stabilire a cadrului financiar multianual, chestiunea se trimite spre examinare comisiei competente, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 81. Parlamentul aprobă propunerea cu majoritatea voturilor membrilor care îl compun.
1 A se vedea anexa V.
(Anexa V se elimină.)
Amendamentul 29
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 75a (nou)
Articolul 75a
Documente de lucru
(1)  Următoarele documente sunt puse la dispoziția deputaților:
(a) proiectul de buget prezentat de Comisie;
(b) expunerea Consiliului privind deliberările sale cu privire la proiectul de buget;
(c) poziția Consiliului referitoare la proiectul de buget elaborată în conformitate cu articolul 314 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
(d) orice proiect de decizie privind douăsprezecimile provizorii elaborat în conformitate cu articolul 315 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
(2)  Aceste documente se trimit comisiei competente. Orice comisie interesată poate emite un aviz.
(3)  În cazul în care alte comisii doresc să emită avize, Președintele stabilește termenul până la care acestea trebuie să fie comunicate comisiei competente.
(Articolul 1 din Anexa V se elimină.)
Amendamentul 30
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 75b (nou)
Articolul 75b
Examinarea proiectului de buget – prima etapă
(1)  Orice deputat poate prezenta și susține, în condițiile stabilite în continuare, proiecte de amendament la proiectul de buget.
(2)  Pentru a fi admisibile, proiectele de amendament trebuie depuse în scris și semnate de un număr de cel puțin 40 de deputați sau depuse în numele unui grup politic sau al unei comisii, trebuie să indice linia bugetară la care se referă și să asigure respectarea principiului echilibrului între venituri și cheltuieli. Proiectele de amendament furnizează toate indicațiile utile pentru comentariul privind linia bugetară în cauză.
Toate proiectele de amendament la proiectul de buget trebuie să fie însoțite de o justificare scrisă.
(3)  Președintele stabilește termenul de depunere a proiectelor de amendament.
(4)  Comisia competentă își dă avizul cu privire la textele astfel depuse, înainte de dezbaterea acestora în plen.
Proiectele de amendament care au fost respinse în cadrul comisiei competente se supun la vot în plen numai în cazul în care o comisie sau un număr de cel puțin 40 de deputați solicită în scris acest lucru, într-un termen stabilit de Președinte; acest termen trebuie să fie de cel puțin 24 de ore înainte de începerea votului.
(5)  Proiectele de amendament la estimarea bugetului Parlamentului care sunt asemănătoare cu cele deja respinse de Parlament la întocmirea estimării bugetului se dezbat numai în cazul în care avizul comisiei competente este favorabil.
(6)  Prin derogare de la dispozițiile articolului 55 alineatul (2) din prezentul regulament, Parlamentul se pronunță prin voturi separate și succesive cu privire la:
- fiecare proiect de amendament;
- fiecare secțiune a proiectului de buget,
- o propunere de rezoluție privind proiectul de buget.
Dispozițiile articolului 161 alineatele (4)-(8) din prezentul regulament sunt, cu toate acestea, aplicabile.
(7)  Articolele, capitolele, titlurile și secțiunile proiectului de buget pentru care nu s-au depus proiecte de amendament se consideră adoptate.
(8)  În vederea adoptării, proiectele de amendament trebuie să întrunească voturile majorității membrilor care compun Parlamentul.
(9)  În cazul în care Parlamentul a modificat proiectul de buget, proiectul de buget astfel modificat se trimite Consiliului și Comisiei însoțit de justificări.
(10)  Procesul-verbal al ședinței în cursul căreia Parlamentul s-a pronunțat cu privire la proiectul de buget se trimite Consiliului și Comisiei.
(Articolul 3 din Anexa V se elimină.)
Amendamentul 31
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 75c (nou)
Articolul 75c
Trilogul financiar
Președintele participă la întâlniri periodice între președinții Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, convocate la inițiativa Comisiei, în cadrul procedurilor bugetare prevăzute în partea a șasea titlul II din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Președintele ia toate măsurile necesare pentru a promova consultarea și apropierea pozițiilor instituțiilor, în vederea facilitării punerii în aplicare a procedurilor menționate anterior.
Președintele Parlamentului poate delega această sarcină unui vicepreședinte cu experiență în domeniul bugetar sau președintelui comisiei competente pentru chestiunile bugetare.
Amendamentul 32
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 75d (nou)
Articolul 75d
Concilierea bugetară
(1)  Președintele convoacă comitetul de conciliere în conformitate cu articolul 314 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
(2)  Delegația Parlamentului la reuniunile comitetului de conciliere în cadrul procedurii bugetare este formată dintr-un număr de membri egal cu numărul membrilor delegației Consiliului.
(3)  Membrii delegației sunt numiți de grupurile politice în fiecare an, înainte de votul Parlamentului asupra poziției Consiliului, de preferință dintre membrii comisiei competente pentru chestiunile bugetare și ai celorlalte comisii interesate. Delegația este condusă de Președintele Parlamentului. Președintele poate delega acest rol unui vicepreședinte cu experiență în domeniul bugetar sau președintelui comisiei competente pentru chestiunile bugetare.
(4)  Se aplică articolul 68 alineatele (2), (4), (5), (7) și (8).
(5)  În cazul în care comitetul de conciliere ajunge la un acord asupra unui proiect comun, chestiunea se înscrie pe ordinea de zi a unei ședințe a Parlamentului care urmează să aibă loc în termen de 14 zile de la data acordului. Proiectul comun este pus la dispoziția tuturor deputaților. Se aplică articolul 69 alineatele (2) și (3).
(6)  Proiectul comun în ansamblu face obiectul unui vot unic. Votul se efectuează prin apel nominal. Proiectul comun este considerat adoptat dacă nu este respins de majoritatea membrilor care compun Parlamentul.
(7)  În cazul în care Parlamentul aprobă proiectul comun, iar Consiliul îl respinge, comisia competentă poate depune toate sau unele dintre amendamentele Parlamentului la poziția Consiliului pentru a fi confirmate, în conformitate cu articolul 314 alineatul (7) litera (d) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Votul de confirmare se înscrie pe ordinea de zi a unei ședințe plenare care urmează să aibă loc în termen de 14 zile de la data anunțării de către Consiliu a respingerii proiectului comun.
Amendamentele sunt considerate confirmate dacă sunt aprobate de majoritatea membrilor care compun Parlamentul și cu trei cincimi din totalul voturilor exprimate.
Amendamentul 33
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 75e (nou)
Articolul 75e
Adoptarea definitivă a bugetului
În cazul în care constată că bugetul a fost adoptat în conformitate cu dispozițiile articolului 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Președintele anunță în plen adoptarea definitivă a bugetului. Președintele asigură publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(Articolul 4 din Anexa V se elimină.)
Amendamentul 34
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 75f (nou)
Articolul 75f
Regimul douăsprezecimilor provizorii
(1)  Orice decizie adoptată de Consiliu prin care se autorizează cheltuieli care depășesc douăsprezecimea provizorie se trimite spre examinare comisiei competente.
(2)  Comisia competentă poate depune un proiect de decizie de reducere a cheltuielilor menționate la alineatul (1). Parlamentul hotărăște cu privire la aceasta în termen de 30 de zile de la adoptarea deciziei Consiliului.
(3)  Parlamentul hotărăște cu majoritatea membrilor care îl compun.
(Articolul 7 din Anexa V se elimină.)
Amendamentul 35
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 79a (nou)
Articolul 79a
Procedura care se aplică pentru întocmirea estimării bugetului Parlamentului
(1)  În ceea ce privește bugetul Parlamentului, Biroul și comisia competentă pentru chestiuni bugetare hotărăsc în etape succesive:
(a) organigrama;
(b) proiectul preliminar și proiectul de estimare a bugetului.
(2)  Deciziile privind organigrama se adoptă în conformitate cu procedura următoare:
(a)  Biroul stabilește organigrama aferentă fiecărui exercițiu financiar;
(b) între Birou și comisia competentă pentru chestiuni bugetare se inițiază o procedură de conciliere în cazul în care avizul comisiei diferă de primele decizii ale Biroului;
(c) la sfârșitul procedurii, decizia finală privind estimarea bugetară a organigramei revine Biroului, în conformitate cu articolul 207 alineatul (3) din prezentul regulament, fără a aduce atingere deciziilor luate în conformitate cu articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
(3)  În ceea ce privește estimarea propriu-zisă a bugetului, procedura de întocmire începe de îndată ce Biroul a hotărât definitiv cu privire la organigramă. Etapele acestei proceduri sunt cele prevăzute la articolul 79 din prezentul regulament. Se inițiază o procedură de conciliere în cazul în care comisia competentă pentru chestiunile bugetare și Biroul au poziții foarte diferite.
(Articolul 79 alineatul (7) și articolul 8 din Anexa V se elimină.)
Amendamentul 37
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 81 – alineatul 1
(1)  În cazul în care este invitat să își dea avizul conform cu privire la un act propus, Parlamentul își adoptă decizia pe baza unei recomandări a comisiei competente pentru adoptarea sau respingerea actului respectiv.
(1)  În cazul în care este invitat să își dea aprobarea cu privire la un act propus, Parlamentul își adoptă decizia pe baza unei recomandări a comisiei competente pentru adoptarea sau respingerea actului respectiv.
Parlamentul se pronunță ulterior printr-un vot unic cu privire la actul care, în temeiul Tratatului CE sau a Tratatului UE, necesită avizul său conform, fără posibilitatea depunerii vreunui amendament. Majoritatea necesară pentru adoptarea avizului conform este cea prevăzută de articolul corespunzător din Tratatul CE sau din Tratatul UE care constituie temeiul juridic al actului propus.
Parlamentul se pronunță ulterior printr-un vot unic cu privire la actul care, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană sau al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, necesită aprobarea sa, fără posibilitatea depunerii vreunui amendament. Majoritatea necesară pentru adoptarea deciziei de aprobare este cea prevăzută la articolul corespunzător din Tratatul privind Uniunea Europeană sau din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene care constituie temeiul juridic al actului propus.
Amendamentul 38
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 81 – alineatul 2
(2)  Pentru tratatele de aderare, acordurile internaționale și constatarea unei încălcări grave și persistente a principiilor comune de către un stat membru, se aplică articolele 89, 90 și, respectiv, 102. Pentru procedura de cooperare consolidată într-un domeniu care se află sub incidența procedurii prevăzute la articolul 251 din Tratatul CE, se aplică articolul 82 din regulament.
(2)  Pentru tratatele de aderare, acordurile internaționale și constatarea unei încălcări grave și persistente a principiilor comune de către un stat membru, se aplică articolele 74c, 74e și, respectiv, 90. Pentru procedura de cooperare consolidată într-un domeniu care se află sub incidența procedurii legislative ordinare, se aplică articolul 74g din prezentul regulament.
(Amendament orizontal: sintagma "procedură prevăzută la articolul 251 din Tratatul CE" se înlocuiește în tot textul Regulamentului de procedură cu sintagma "procedură legislativă ordinară".)
Amendamentul 39
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 81 – alineatul 3
(3)  În cazul în care, pentru o propunere legislativă, este necesar avizul conform al Parlamentului, comisia competentă poate decide, în vederea ajungerii la un rezultat pozitiv în urma procedurii, să prezinte Parlamentului un raport interimar privind propunerea Comisiei, care conține o propunere de rezoluție cuprinzând recomandările privind modificarea sau punerea în aplicare a propunerii respective.
(3)  În cazul în care, pentru o propunere de act legislativ sau pentru un acord internațional preconizat, este necesară aprobarea Parlamentului, comisia competentă poate decide, în vederea ajungerii la un rezultat pozitiv în urma procedurii, să prezinte Parlamentului un raport interimar privind propunerea, care conține o propunere de rezoluție cuprinzând recomandările privind modificarea sau punerea în aplicare a actului propus.
În cazul în care Parlamentul adoptă cel puțin o recomandare, Președintele solicită continuarea examinării împreună cu Consiliul.
Pe baza rezultatelor obținute în urma examinării împreună cu Consiliul, comisia competentă elaborează o recomandare finală privind avizul conform al Parlamentului.
(Amendament orizontal: cu excepția articolelor 56 și 57, cuvintele "propunerea Comisiei" și "propunere legislativă" se înlocuiesc în tot textul Regulamentului de procedură cu cuvintele "propunere de act legislativ" sau "act legislativ propus", după cum este adecvat din punct de vedere gramatical. )
Amendamentul 76
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 87a (nou)
Articolul 87a
Acte delegate
În cazul în care printr-un act legislativ se deleagă Comisiei competența de a completa sau a modifica anumite elemente neesențiale ale unui act legislativ, comisia competentă:
- examinează orice proiect de act delegat care este transmis Parlamentului pentru control;
– poate prezenta Parlamentului, într-o propunere de rezoluție, propuneri adecvate în conformitate cu dispozițiile actului legislativ.
Dispozițiile articolului 88 alineatele (1), (2) şi (3) se aplică mutatis mutandis.
Amendamentul 41
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Titlul IIa (nou) (se introduce după capitolul 12)
TITLUL IIa
RELAȚII EXTERNE
Amendamentul 42
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Capitolul 12 – titlu
TRATATE ȘI ACORDURI INTERNAȚIONALE
ACORDURI INTERNAȚIONALE
Amendamentul 43
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 92
Articolul 92
eliminat
Numirea Înaltului Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună
(1)  Înainte de numirea Înaltului Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună, Președintele în exercițiu al Consiliului este invitat de Președinte să facă o declarație în fața Parlamentului în conformitate cu articolul 21 din Tratatul UE. De asemenea, Președintele Comisiei este invitat de Președinte să facă o declarație cu aceeași ocazie.
(2)  După numirea noului Înalt Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună, în conformitate cu articolul 207 alineatul (2) din Tratatul CE și înainte de preluarea oficială a funcțiilor, Înaltul Reprezentant este invitat de Președinte să facă o declarație în fața comisiei competente și să răspundă la întrebările acesteia.
(3)  După declarația și răspunsurile prevăzute la alineatele (1) și (2) și la inițiativa comisiei competente sau în conformitate cu articolul 121, Parlamentul poate face o recomandare.
Amendamentul 44
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 93 – titlu
Numirea reprezentanților speciali în cadrul politicii externe și de securitate comună
Reprezentanți speciali
Amendamentul 45
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 93 – alineatul 4a (nou)
(4a)  Un reprezentant special numit de Consiliu cu un mandat referitor la chestiuni politice speciale poate fi invitat de către Parlament sau poate solicita să fie invitat pentru a face o declarație în fața comisiei competente.
(Articolul 94 alineatul (3) se elimină.)
Amendamentul 46
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 94
Articolul 94
eliminat
Declarațiile Înaltului Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună și ale altor reprezentanți speciali
(1)  Înaltul Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună este invitat să facă o declarație în fața Parlamentului de cel puțin patru ori pe an. Se aplică dispozițiile articolului 110.
(2)  Înaltul Reprezentant este invitat de cel puțin patru ori pe an să asiste la reuniunile comisiei competente, să facă o declarație și să răspundă la întrebări. De asemenea, Înaltul Reprezentant poate fi invitat și cu alte ocazii, în cazul în care comisia consideră necesar acest lucru sau din propria sa inițiativă.
(3)  În cazul în care Consiliul numește un reprezentant special cu mandatul de a se ocupa de chestiuni politice speciale, reprezentantul special respectiv poate fi invitat să facă o declarație în fața comisiei competente, din proprie inițiativă sau la solicitarea Parlamentului.
Amendamentul 47
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 96 – alineatul 2
(2)  Comisiile în cauză fac tot posibilul pentru ca Înaltul Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună, Consiliul și Comisia să le furnizeze periodic și în timp util informații cu privire la evoluția și punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune a Uniunii, cu privire la costul prevăzut, de fiecare dată când se adoptă, în domeniul acestei politici, o decizie cu implicații financiare, precum și cu privire la toate celelalte aspecte financiare privind derularea acțiunilor din domeniul acestei politici. În mod excepțional, la cererea Comisiei, a Consiliului sau a Înaltului Reprezentant, o comisie poate organiza dezbateri cu ușile închise.
(2)  Comisiile în cauză fac tot posibilul pentru ca Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliul și Comisia să le furnizeze periodic și în timp util informații cu privire la evoluția și punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune a Uniunii, cu privire la costul prevăzut, de fiecare dată când se adoptă, în domeniul acestei politici, o decizie cu implicații financiare, precum și cu privire la toate celelalte aspecte financiare privind derularea acțiunilor din domeniul acestei politici. În mod excepțional, la cererea Comisiei, a Consiliului sau a Vicepreşedintelui/Înaltului Reprezentant, o comisie poate organiza dezbateri cu ușile închise.
(Amendament orizontal: "Înaltul Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună" se înlocuiește în tot textul Regulamentului de procedură cu "vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate".)
Amendamentul 48
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 96 – alineatul 3
(3)  Anual, are loc o dezbatere cu privire la documentul consultativ adoptat de Consiliu, în care sunt prezentate principalele aspecte și orientările fundamentale ale politicii externe și de securitate comune, inclusiv implicațiile financiare ale acestora pentru bugetul Uniunii. Se aplică procedurile prevăzute la articolul 110.
(3)  De două ori pe an are loc o dezbatere cu privire la documentul consultativ elaborat de Vicepreședinte /Înaltul Reprezentant , în care sunt prezentate principalele aspecte și orientările fundamentale ale politicii externe și de securitate comune, inclusiv politica comună de securitate și apărare și implicațiile financiare ale acestora pentru bugetul Uniunii. Se aplică procedurile prevăzute la articolul 110.
Amendamentul 49
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Capitolul 14 – titlu
COOPERAREA POLIȚIENEASCĂ ȘI JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ
eliminat
Amendamentul 50
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 99
Articolul 99
eliminat
Informarea Parlamentului în domeniul cooperării polițienești și judiciare în materie penală
(1)  Comisia competentă se asigură că Parlamentul este informat complet și periodic cu privire la activitățile care țin de această cooperare și că avizele acestuia sunt luate în considerare în mod corespunzător atunci când Consiliul adoptă poziții comune care definesc abordarea de către Uniune a unei chestiuni determinate, în conformitate cu articolul 34 alineatul (2) litera (a) din Tratatul UE.
(2)  În mod excepțional, la cererea Comisiei sau a Consiliului, o comisie poate impune organizarea dezbaterilor cu ușile închise.
(3)  Dezbaterea prevăzută la articolul 39 alineatul (3) din Tratatul UE se desfășoară în conformitate cu modalitățile stabilite la articolul 110 alineatele (2), (3) și (4) din prezentul regulament.
Amendamentul 51
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 100
Articolul 100
eliminat
Consultarea Parlamentului în domeniul cooperării polițienești și judiciare în materie penală
Consultarea Parlamentului, în conformitate cu articolul 34 alineatul (2) literele (b), (c) și (d) din Tratatul UE se efectuează în conformitate cu articolele 36-39, 43, 44 și 55 din prezentul regulament.
Dacă este necesar, examinarea propunerii se înscrie cel târziu pe ordinea de zi a ședinței plenare care precedă imediat data expirării termenului stabilit în conformitate cu articolul 39 alineatul (1) din Tratatul UE.
În cazul în care Parlamentul este consultat cu privire la proiectul de decizie a Consiliului privind numirea directorului și a consiliului de administrație al Europol, dispozițiile articolului 108 din prezentul regulament se aplică mutatis mutandis.
Amendamentul 52
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 101
Articolul 101
eliminat
Recomandări în domeniul cooperării polițienești și judiciare în materie penală
(1)  Comisia competentă privind diversele aspecte ale cooperării polițienești și judiciare în materie penală, după autorizarea de către Conferința președinților sau ca urmare a unei propuneri în sensul articolului 121, poate formula recomandări adresate Consiliului în domeniul aflat sub incidența titlului VI din Tratatul UE.
(2)  În caz de urgență, autorizarea prevăzută la alineatul (1) poate fi acordată de către Președinte, care poate, de asemenea, autoriza întrunirea de urgență a comisiei în cauză.
(3)  Recomandările astfel formulate se înscriu pe ordinea de zi a perioadei de sesiune imediat următoare prezentării acestora. Dispozițiile articolului 97 alineatul (4) se aplică mutatis mutandis.
(A se vedea de asemenea interpretarea de la articolul 121.)
Amendamentul 53
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 105
(1)  După ce Consiliul a convenit asupra unei propuneri în vederea desemnării Președintelui Comisiei, candidatul propus este invitat de Președinte să facă o declarație și să-și prezinte orientările politice în fața Parlamentului. Această declarație este urmată de o dezbatere.
(1)  După ce Consiliul European a propus un candidat la funcţia de președinte al Comisiei, candidatul este invitat de Președinte să facă o declarație și să-și prezinte orientările politice în fața Parlamentului. Această declarație este urmată de o dezbatere.
Consiliul este invitat să participe la dezbatere.
Consiliul European este invitat să participe la dezbatere.
(2)  Parlamentul aprobă sau respinge persoana propusă cu majoritatea voturilor exprimate.
(2)  Parlamentul alege Președintele Comisiei cu majoritatea membrilor care îl compun.
Votul este secret.
Votul este secret.
(3)  În cazul în care candidatul este ales, Președintele informează Consiliul cu privire la aceasta, invitându-l să propună, de comun acord cu președintele ales, candidații pentru diferitele posturi de comisari.
(3)  În cazul în care candidatul este ales, Președintele informează Consiliul cu privire la aceasta, invitându-l să propună, de comun acord cu președintele ales, candidații pentru diferitele posturi de comisari.
(4)  În cazul în care Parlamentul nu aprobă persoana desemnată, Președintele invită Consiliul să desemneze un nou candidat.
(4)  În cazul în care candidatul nu întruneşte majoritatea necesară, Președintele invită Consiliul European să propună, în termen de o lună, un nou candidat, care este ales în conformitate cu aceeași procedură.
Amendamentul 54
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 107a (nou)
Articolul 107a
Numirea judecătorilor și avocaților generali ai Curții de Justiție a Uniunii Europene
La propunerea comisiei competente, Parlamentul desemnează o persoană pentru comitetul format din șapte persoane însărcinat să controleze capacitatea candidaților de a exercita funcțiile de judecător și avocat general în cadrul Curții de Justiție şi în cadrul Tribunalului .
Amendamentul 55
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 121 – alineatul 1
(1)  Un grup politic sau un număr de cel puțin 40 de deputați pot prezenta o propunere de recomandare adresată Consiliului privind domeniile tratate în titlurile V și VI din Tratatul UE sau în cazul în care Parlamentul nu a fost consultat cu privire la un acord internațional în conformitate cu articolele 90 sau 91.
(1)  Un grup politic sau un număr de cel puțin 40 de deputați pot prezenta o propunere de recomandare adresată Consiliului privind domeniile tratate în titlul V din Tratatul privind Uniunea Europeană sau în cazul în care Parlamentul nu a fost consultat cu privire la un acord internațional în conformitate cu articolele 90 sau 91.
Amendamentul 56
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 124 – alineatul -1 (nou)
(-1) În cazul în care Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene prevede consultarea Comitetului Economic și Social, Președintele inițiază procedura de consultare și informează Parlamentul în legătură cu aceasta.
Amendamentul 57
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 124 – alineatul 2a (nou)
(2a)  Avizele transmise de Comitetul Economic și Social se trimit comisiei competente.
Amendamentul 58
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 125 – alineatul -1 (nou)
(-1) În cazul în care Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene prevede consultarea Comitetului Regiunilor, Președintele inițiază procedura de consultare și informează Parlamentul în legătură cu aceasta.
Amendamentul 59
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 125 – alineatul 2a (nou)
(2a)  Avizele transmise de Comitetul Regiunilor se trimit comisiei competente.
Amendamentul 91
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 129
Articolul 129
eliminat
Consecințele unei abțineri de a acționa a Consiliului după aprobarea poziției comune în cadrul procedurii de cooperare
În cazul în care, în termen de trei luni sau, cu acordul Consiliului, de cel mult patru luni de la comunicarea poziției comune în conformitate cu articolul 252 din Tratatul CE, Parlamentul nu a respins sau modificat poziția comună a Consiliului, iar Consiliul nu adoptă legislația propusă în conformitate cu poziția comună, Președintele, acționând în numele Parlamentului, după consultarea comisiei competente pentru chestiunile juridice, poate introduce o acțiune împotriva Consiliului înaintea Curții de Justiție, în conformitate cu articolul 232 din Tratatul CE.
Amendamentul 61
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 132
Conferința președinților desemnează membrii delegației Parlamentului la orice convenție, conferință sau organism echivalent la care participă reprezentanți ai parlamentelor și îi conferă acesteia un mandat în conformitate cu rezoluțiile pertinente ale Parlamentului. Delegația își alege președintele și, dacă este necesar, unul sau mai mulți vicepreședinți.
Conferința președinților desemnează membrii delegației Parlamentului la orice conferință sau organism echivalent la care participă reprezentanți ai parlamentelor și îi conferă acesteia un mandat în conformitate cu rezoluțiile pertinente ale Parlamentului. Delegația își alege președintele și, dacă este necesar, unul sau mai mulți vicepreședinți.
Amendamentul 65
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 149 – alineatul 12
(12)  Fără a aduce atingere articolului 197 din Tratatul CE, Președintele încearcă să ajungă la un acord cu Comisia și Consiliul privind repartizarea adecvată a timpului afectat acestora pentru luările de cuvânt.
(12)  Fără a aduce atingere articolului 230 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Președintele încearcă să ajungă la un acord cu Comisia, Consiliul și Președintele Consiliului European privind repartizarea adecvată a timpului afectat acestora pentru luările de cuvânt.
(Acest alineat va deveni ultimul alineat al articolului 149)
Amendamentul 67
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 204 – titlu
Numirea Ombudsmanului
Alegerea Ombudsmanului
Amendamentul 68
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 204 – alineatul 7
(7)  Candidatul numit este invitat imediat să depună jurământul în fața Curții de Justiție.
(7)  Candidatul ales este invitat imediat să depună jurământul în fața Curții de Justiție.
Amendamentul 69
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa V – Articolul 2
Articolul 2
eliminat
Rata
(1)  Orice deputat poate prezenta și susține propuneri de decizie pentru fixarea unei noi rate maxime în limita modalităților stabilite în cele ce urmează.
(2)  Pentru a fi admisibile, propunerile trebuie să fie prezentate în scris și semnate de un număr de cel puțin patruzeci de deputați sau depuse în numele unui grup politic sau al unei comisii.
(3)  Președintele stabilește termenul de depunere a propunerilor.
(4)  Comisia competentă în fond prezintă un raport privind aceste propuneri înainte de dezbaterea lor în plen.
5.  Parlamentul se pronunță ulterior cu privire la aceste propuneri.
Parlamentul hotărăște cu majoritatea membrilor care îl compun și cu 3/5 din voturile exprimate.
În cazul în care Consiliul a comunicat Parlamentului acordul privind stabilirea unei noi rate, Președintele anunță în plen modificarea ratei.
În caz contrar, comisia competentă în fond este sesizată cu privire la poziția Consiliului.
Amendamentul 70
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa V – Articolul 5
Articolul 5
eliminat
Examinarea deliberărilor Consiliului – a doua etapă
(1)  În cazul în care Consiliul a modificat unul sau mai multe amendamente adoptate de Parlament, textul astfel modificat de Consiliu se trimite comisiei competente în fond.
(2)  Orice deputat poate depune și prezenta, în limitele modalităților stabilite în continuare, proiecte de amendament la text, astfel cum a fost modificat de Consiliu.
(3)  Pentru a fi admisibile, aceste proiecte trebuie depuse în scris și semnate de un număr de cel puțin patruzeci de deputați sau depuse în numele unei comisii și trebuie să asigure respectarea principiului echilibrului între venituri și cheltuieli. Nu se aplică articolul 49 alineatul (5) din regulament.
Sunt admisibile doar proiectele de amendament care se referă la textul modificat de Consiliu.
(4)  Președintele stabilește termenul de depunere a proiectelor de amendament.
(5)  Comisia competentă în fond se pronunță cu privire la textele modificate de Consiliu și își dă avizul cu privire la proiectele de amendament la aceste texte.
(6)  Proiectele de amendament privind textele modificate de Consiliu se supun la vot în ședință plenară, fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 3 alineatul (4) al doilea paragraf. Parlamentul hotărăște cu majoritatea membrilor care îl compun și cu 3/5 din voturile exprimate. Adoptarea proiectelor de amendament atrage respingerea textelor modificate de către Consiliu. Respingerea acestora echivalează cu adoptarea textului modificat de Consiliu.
(7)  Expunerea Consiliului privind rezultatul deliberărilor sale cu privire la propunerile de modificare adoptate de Parlament face obiectul unei dezbateri care se poate încheia cu votarea unei propuneri de rezoluție.
(8)  În cazul în care procedura prevăzută de prezentul articol este încheiată, și sub rezerva dispozițiilor articolului 6, Președintele anunță în plen adoptarea definitivă a bugetului. Președintele asigură publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Amendamentul 71
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa V – Articolul 6
Articolul 6
eliminat
Respingerea globală
(1)  O comisie sau un număr de cel puțin patruzeci de deputați pot depune, din motive importante, o propunere de respingere a proiectului de buget în ansamblu. Pentru a fi admisibilă, o astfel de propunere trebuie motivată în scris și depusă în termenul stabilit de Președinte. Motivele respingerii nu pot fi contradictorii.
(2)  Comisia competentă în fond își dă avizul cu privire la această propunere înainte de votarea ei în plen.
Parlamentul hotărăște cu majoritatea membrilor care îl compun și cu 2/3 din voturile exprimate. Adoptarea acestei propuneri conduce la retrimiterea la Consiliu a proiectului de buget în ansamblu.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate