Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2062(REG)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0043/2009

Predkladané texty :

A7-0043/2009

Rozpravy :

PV 23/11/2009 - 21
CRE 23/11/2009 - 21

Hlasovanie :

PV 25/11/2009 - 7.4
CRE 25/11/2009 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 15/06/2010 - 7.9
CRE 15/06/2010 - 7.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0088
P7_TA(2010)0204

Prijaté texty
PDF 660kWORD 368k
Streda, 25. novembra 2009 - Štrasburg
Prispôsobenie rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu Lisabonskej zmluve
P7_TA(2009)0088A7-0043/2009

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2009 o prispôsobení rokovacieho poriadku Lisabonskej zmluve (2009/2062(REG))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na články 211 a 212 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci zahŕňajúcu pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Výboru pre rozpočet uvedené v jeho stanovisku z 31. marca 2009 (A7-0043/2009),

1.   sa rozhodol zmeniť a doplniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedených zmien;

2.   rozhodol, že tieto zmeny nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2009;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade a Komisii pre informáciu.

Platný text   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 11 – odsek 3 a (nový)
3a.  Odsek 1 sa s použije primerane až do nadobudnutia účinnosti dojednania1, na základe ktorého sa určitým členským štátom do konca siedmeho volebného obdobia pridelí niekoľko dodatočných kresiel v Parlamente. Príslušné členské štáty sa požiadajú, aby určili pozorovateľov v súlade so svojim vnútroštátnym právom.
____________________________
1 V súlade so závermi Európskej rady z 11. a 12. decembra 2008.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 36
Preskúmanie súladu so základnými právami, zásadami subsidiarity a proporcionality, princípmi právneho štátu a finančných dopadov
Dodržiavanie Charty základných práv Európskej únie
Pri skúmaní legislatívneho návrhu venuje Parlament osobitnú pozornosť jeho súladu so základnými právami a najmä tomu, či je legislatívny akt v súlade s Chartou základných práv Európskej únie, zásadami subsidiarity a proporcionality a princípmi právneho štátu. Ak má návrh finančný dopad, Parlament overí, či sú zabezpečené dostatočné finančné zdroje.
1.  Parlament vo všetkých svojich činnostiach plne dodržiava základné práva stanovené v Charte základných práv Európskej únie.
Parlament tiež plne dodržiava práva a princípy upravené v článku 2 a v článku 6 ods. 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii.
2.  Ak sa gestorský výbor, politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov domnieva, že návrh legislatívneho aktu alebo jeho časti nie sú v súlade s právami upravenými v Charte základných práv Európskej únie, vec sa na ich žiadosť pridelí výboru, v ktorého pôsobnosti je výklad Charty. Stanovisko tohto výboru sa pripojí k správe gestorského výboru.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 38 – odsek -1 (nový)
-1.  Ak má návrh legislatívneho aktu finančné dôsledky, Parlament zistí, či sú zabezpečené dostatočné finančné zdroje.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 38 a (nový)
Článok 38a
Posudzovanie dodržiavania zásady subsidiarity
1.  Pri posudzovaní návrhu legislatívneho aktu venuje Parlament osobitnú pozornosť jeho súladu so zásadami subsidiarity a proporcionality.
2.  Výbor, v ktorého pôsobnosti je dodržiavanie zásady subsidiarity, môže rozhodnúť, že gestorskému výboru poskytne odporúčania vo vzťahu k akémukoľvek návrhu legislatívneho aktu.
3.  Ak národný parlament zašle predsedovi odôvodnené stanovisko v súlade s článkom 3 Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii a s článkom 6 Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, tento dokument sa pridelí gestorskému výboru a pre informáciu pošle výboru, v ktorého pôsobnosti je dodržiavanie zásady subsidiarity.
4.  S výnimkou naliehavých prípadov uvedených v článku 4 Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii gestorský výbor nepristúpi ku konečnému hlasovaniu pred uplynutím lehoty ôsmich týždňov stanovenej v článku 6 Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality.
5.  Ak odôvodnené stanoviská k nesúladu návrhu legislatívneho aktu so zásadou subsidiarity zastupujú aspoň tretinu všetkých hlasov pridelených národným parlamentom alebo ich štvrtinu v prípade návrhu legislatívneho aktu predloženého na základe článku 76 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Parlament neprijme rozhodnutie, pokým autor návrhu neuvedie, ako chce ďalej postupovať.
6.  Ak v prípade riadneho legislatívneho postupu odôvodnené stanoviská k nesúladu návrhu legislatívneho aktu so zásadou subsidiarity zastupujú aspoň jednoduchú väčšinu hlasov pridelených národným parlamentom, gestorský výbor môže po zvážení odôvodnených stanovísk predložených národnými parlamentmi a Komisiou a po vypočutí názorov výboru, v ktorého pôsobnosti je dodržiavanie zásady subsidiarity, buď odporučiť Parlamentu, aby návrh zamietol z dôvodu porušenia zásady subsidiarity, alebo predložiť Parlamentu iné odporúčanie, ktoré môže zahŕňať návrhy na zmeny a doplnenia týkajúce sa dodržania zásady subsidiarity. Stanovisko výboru, v ktorého pôsobnosti je dodržiavanie zásady subsidiarity, sa pripojí ku každému takémuto odporúčaniu.
Odporúčanie sa predloží Parlamentu na rozpravu a hlasovanie. Ak sa odporúčanie zamietnuť návrh prijme väčšinou odovzdaných hlasov, predseda vyhlási postup za ukončený. Ak Parlament návrh nezamietne, postup pokračuje, pričom sa prihliada na akékoľvek odporúčania schválené Parlamentom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 44
Konzultácie o podnetoch členských štátov
Legislatívne postupy týkajúce sa iniciatív členských štátov
1.  Na podnety členských štátov v zmysle čl. 67 ods. 1 zmluvy o ES alebo čl. 34 ods. 2, a čl. 42 zmluvy o EÚ sa použije tento článok a čl. 36 až 39, čl. 43 a 55 rokovacieho poriadku.
1.  Na iniciatívy členských štátov v zmysle článku 76 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa použije tento článok a články 36 až 39 a články 43 a 55 rokovacieho poriadku.
2.  Gestorský výbor môže pozvať zástupcu členského štátu, ktorý je autorom podnetu, aby ho uviedol vo výbore. Zástupca môže byť sprevádzaný predsedníctvom Rady.
2.  Gestorský výbor môže pozvať zástupcov členských štátov, ktoré sú autormi iniciatívy, aby ju uviedli vo výbore. Zástupcovia môžu byť sprevádzaní predsedníctvom Rady.
3.  Predtým ako gestorský výbor pristúpi k hlasovaniu, požiada Komisiu o vyjadrenie, či pripravila stanovisko k iniciatíve. Ak áno, požiada ju, aby výboru svoje stanovisko predstavila .
3.  Skôr ako gestorský výbor pristúpi k hlasovaniu, požiada Komisiu o vyjadrenie, či pripravila stanovisko k iniciatíve. Ak áno, požiada ju, aby výboru svoje stanovisko predstavila.
4.  Ak boli súčasne alebo krátko po sebe predložené Parlamentu dva alebo viaceré návrhy (ktorých autorom je Komisia a/alebo členské štáty) s rovnakým zámerom úpravy, Parlament sa nimi zaoberá v jednej správe. Gestorský výbor vo svojej správe uvedie, ku ktorému textu navrhuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a odkáže na všetky ďalšie texty v legislatívnom uznesení.
4.  Ak boli Parlamentu súčasne alebo krátko po sebe predložené dva alebo viaceré návrhy s rovnakým zámerom úpravy, ktorých autorom je Komisia a/alebo členské štáty, Parlament sa nimi zaoberá v jednej správe. Gestorský výbor vo svojej správe uvedie, ku ktorému textu navrhuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, a odkáže na všetky ďalšie texty v legislatívnom uznesení.
5.  Lehota uvedená v čl. 39 ods. 1 zmluvy o EÚ začína plynúť od vyhlásenia v pléne o tom, že Parlament prijal v úradných jazykoch podnet spolu s dôvodovou správou, ktorá potvrdzuje súlad podnetu s Protokolom o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, ktorý tvorí prílohu zmluvy o ES.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 58 – odsek 1
1.  V období po prijatí pozície Parlamentu k návrhu Komisie dohliadajú predseda a spravodajca gestorského výboru na pokrok v postupe smerujúcom k prijatiu návrhu Radou, najmä aby zabezpečili dodržanie záväzkov, ktoré prijala Rada alebo Komisia voči Parlamentu ohľadne jeho pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
1.  V období po prijatí stanoviska Parlamentu k návrhu legislatívneho aktu sledujú predseda a spravodajca gestorského výboru ďalší vývoj v postupe smerujúcom k prijatiu návrhu Radou, najmä aby zabezpečili dodržanie záväzkov, ktoré prijala Rada alebo Komisia voči Parlamentu so zreteľom na jeho pozíciu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 59 – podnadpis 1
Spolurozhodovací postup
Riadny legislatívny postup
(Horizontálna zmena: slová "spolurozhodovanie", "spolurozhodovací postup" sa v celom texte rokovacieho poriadku nahrádzajú slovami "riadny legislatívny postup".)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 60
Článok 60
vypúšťa sa
Zmierovacie konanie podľa spoločného vyhlásenia z roku 1975
1.  Ak má Rada v prípade niektorých dôležitých rozhodnutí Spoločenstva v úmysle odkloniť sa od stanoviska Parlamentu, môže Parlament pri vydaní svojho stanoviska začať zmierovacie konanie s Radou za aktívnej účasti Komisie.
2.  Toto konanie začne Parlament z vlastného podnetu alebo na podnet Rady.
3.  Na zloženie a rokovací poriadok delegácie v zmierovacom výbore a podávanie správ o výsledkoch v Parlamente sa použije článok 68.
4.  Gestorský výbor podáva správu o výsledkoch zmierovacieho konania. O správe sa v Parlamente vedie rozprava a hlasuje sa o nej.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 61 – nadpis
Oznámenie spoločnej pozície Rady
Oznámenie pozície Rady
(Horizontálna zmena: spojenia "spoločná pozícia Rady" alebo "spoločná pozícia " sa v celom znení rokovacieho poriadku nahrádzajú spojeniami "pozícia Rady" alebo "pozícia".)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 62 – odsek 1 – pododsek 2
Pri každom predĺžení lehôt podľa čl. 252 písm. g) zmluvy o ES alebo čl. 39 ods. 1 zmluvy o EÚ, žiada predseda Radu o súhlas.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 62 – odsek 2
2.  Predseda oznámi Parlamentu každé predĺženie lehôt podľa čl. 251 ods. 7 zmluvy o ES bez ohľadu na to, či k nemu došlo na podnet Parlamentu alebo Rady.
2.  Predseda oznámi Parlamentu každé predĺženie lehôt podľa článku 294 ods. 14 Zmluvy o fungovaní Európskej únie bez ohľadu na to, či k nemu došlo na podnet Parlamentu alebo Rady.
(Horizontálna zmena: v celom rokovacom poriadku sa číslovanie článkov Zmluvy o EÚ a Zmluvy o ES upravuje podľa konsolidovanej verzie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie.)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 62 – odsek 3
3.  Predseda môže po porade s predsedom gestorského výboru súhlasiť so žiadosťou Rady o predĺženie lehôt podľa čl. 252 písm. g) zmluvy o ES.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 65 – odsek 4
4.  Odlišne od odseku 3, ak Parlament návrh zamietne podľa čl. 252 zmluvy o ES, predseda požiada Komisiu o späťvzatie návrhu. Ak tak Komisia urobí, predseda oznámi v Parlamente ukončenie legislatívneho postupu.
vypúšťa sa
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 73 a 88
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Hlava II – kapitola 6 a (nová) – nadpis (má sa začleniť za článkom 74)
KAPITOLA 6a
ÚSTAVNÉ OTÁZKY
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 74 a (nový) (vkladá sa do kapitoly 6 a (nová))
Článok 74a
Riadna revízia zmluvy
1.  Gestorský výbor môže v súlade s článkami 41 a 48 predložiť Parlamentu správu obsahujúcu návrhy pre Radu na zmenu a doplnenie zmlúv.
2.  Ak Európska rada rozhodne o zvolaní konventu, Parlament určí svojich zástupcov na návrh Konferencie predsedov.
Delegácia Parlamentu si zvolí svojho vedúceho a kandidátov na členstvo v ktorejkoľvek riadiacej skupine alebo predsedníctve, ktoré ustanoví konvent.
3.  Ak Európska rada požiada Parlament o súhlas týkajúci sa rozhodnutia nezvolať konvent na preskúmanie navrhnutých zmien a doplnení zmlúv, vec sa pridelí gestorskému výboru v súlade s článkom 81.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 74 b (nový) (ktorý sa má začleniť do kapitoly 6 a (nová))
Článok 74b
Zjednodušená revízia zmluvy
V súlade s článkami 41 a 48 a v súlade s postupom ustanoveným v článku 48 ods. 6 Zmluvy o Európskej únii môže gestorský výbor predložiť Parlamentu správu obsahujúcu návrhy pre Európsku radu na revíziu všetkých alebo časti ustanovení Tretej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 74 c (nový) (ktorý sa má začleniť do kapitoly 6 a (nová))
Článok 74c
Zmluvy o pristúpení
1.  Každá žiadosť európskeho štátu o členstvo v Európskej únii sa pridelí na posúdenie gestorskému výboru.
2.  Na návrh gestorského výboru, politickej skupiny alebo najmenej štyridsiatich poslancov môže Parlament rozhodnúť, že pred začatím rokovaní so štátom žiadajúcim o členstvo požiada Komisiu a Radu o účasť na rozprave.
3.  Počas rokovaní Komisia a Rada pravidelne a dôsledne informujú gestorský výbor o pokroku v rokovaniach, v prípade potreby dôverne.
4.  V každom štádiu rokovaní môže Parlament na základe správy gestorského výboru prijať odporúčania a žiadať, aby sa vzali do úvahy pred uzavretím zmluvy o pristúpení štátu žiadajúceho o členstvo v Európskej únii.
5.  Návrh dohody sa po skončení rokovaní, ale pred jej podpisom, predloží Parlamentu na udelenie súhlasu v súlade s článkom 81.
(Článok 89 sa vypúšťa.)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 74 d (nový) (ktorý sa má začleniť do kapitoly 6 a (nová))
Článok 74d
Vystúpenie z Únie
Ak sa členský štát rozhodne vystúpiť z Únie v súlade s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii, vec sa pridelí gestorskému výboru. Článok 74c sa použije primerane. Parlament rozhodne o súhlase s dohodou o vystúpení väčšinou odovzdaných hlasov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 74 e (nový) (ktorý sa má začleniť do kapitoly 6 a (nová))
Článok 74e
Porušenie základných zásad členským štátom
1.  Parlament môže na základe osobitnej správy gestorského výboru vypracovanej v súlade s článkami 41 a 48:
a) hlasovať o odôvodnenom návrhu vyzývajúcom Radu, aby konala v súlade s článkom 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii;
b) hlasovať o návrhu vyzývajúcom Komisiu alebo členské štáty, aby podali návrh podľa článku 7 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii;
c) hlasovať o návrhu vyzývajúcom Radu, aby konala v súlade s článkom 7 ods. 3 alebo následne v súlade s článkom 7 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii.
2.  Každá žiadosť Rady o súhlas s návrhom podaným podľa článku 7 ods. 1 a 2 Zmluvy o Európskej únii spolu s pripomienkami dotknutého členského štátu sa oznámi Parlamentu a pridelí gestorskému výboru v súlade s článkom 81. S výnimkou naliehavých a odôvodnených prípadov prijíma Parlament rozhodnutia na návrh gestorského výboru.
3.  Rozhodnutia podľa odsekov 1 a 2 vyžadujú na prijatie dvojtretinovú väčšinu odovzdaných hlasov, ktorá predstavuje väčšinu všetkých poslancov.
4.  Ak to schváli Konferencia predsedov, gestorský výbor môže predložiť návrh sprievodného uznesenia. Tento návrh uznesenia vyjadruje názor Parlamentu na vážne porušenie základných zásad členským štátom, na primerané sankcie, ako aj na zmenu alebo odvolanie týchto sankcií.
5.  Gestorský výbor zabezpečí, aby bol Parlament v plnom rozsahu informovaný a v prípade potreby požiadaný o názor na všetky opatrenia vyplývajúce z jeho súhlasu, udeleného podľa odseku 3. Rada sa vyzve, aby primerane informovala o vývoji situácie. Na návrh gestorského výboru vypracovaný so súhlasom Konferencie predsedov môže Parlament prijať odporúčania pre Radu.
(Kapitola 15 hlavy II sa vypúšťa.)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 74 f (nový) (ktorý sa má začleniť do kapitoly 6 a (nová))
Článok 74f
Zloženie Parlamentu
Parlament môže na základe správy gestorského výboru vypracovanej v súlade s článkom 41 a v dostatočnom predstihu pred koncom volebného obdobia predložiť návrh na zmenu svojho zloženia. Návrh rozhodnutia Európskej rady ustanovujúceho zloženie Parlamentu sa preskúma v súlade s článkom 81.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 82 (ktorý sa má začleniť ako článok 74 g do kapitoly 6 a (nová)
Článok 82
Článok 74g
Postup v Parlamente
Posilnená spolupráca medzi členskými štátmi
1.  Žiadosti členských štátov alebo návrhy Komisie na zavedenie rozšírenej spolupráce medzi členskými štátmi a konzultácie Parlamentu podľa čl. 40a ods. 2 zmluvy o EÚ pridelí predseda gestorskému výboru na posúdenie. Články 37, 38, 39, 43, čl. 53 až 60 a čl. 81 rokovacieho poriadku sa použijú primerane.
1.  Žiadosti o zavedenie posilnenej spolupráce medzi členskými štátmi podľa článku 20 Zmluvy o Európskej únii pridelí predseda gestorskému výboru na posúdenie. Články 37, 38, 39, 43, články 53 až 59 a článok 81 rokovacieho poriadku sa použijú primerane.
2.  Gestorský výbor preverí ich súlad s čl. 11 zmluvy o ES a čl. 27a, 27b, 40, 43, 44 a 44a zmluvy o EÚ.
2.  Gestorský výbor preverí ich súlad s článkom 20 Zmluvy o Európskej únii a článkami 326 až 334 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
3.  Po zavedení rozšírenej spolupráce Parlament posudzuje následné akty navrhnuté v jej rámci v rovnakých postupoch, aké sa použijú, keď nejde o rozšírenú spoluprácu.
3.  Po zavedení posilnenej spolupráce Parlament posudzuje následné akty navrhnuté v jej rámci v rovnakých postupoch, aké sa použijú, keď nejde o posilnenú spoluprácu. Použije sa článok 43.
(Kapitola 10 hlavy II sa vypúšťa.)
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 27 a 28
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 75
Všeobecný rozpočet
Viacročný finančný rámec
Vykonávacie postupy na preskúmanie všeobecného rozpočtu Európskej únie a dodatkových rozpočtov v súlade s finančnými ustanoveniami zmlúv o založení Európskych spoločenstiev prijíma Parlament uznesením. Postupy tvoria prílohu tohto rokovacieho poriadku1.
Ak Rada žiada o súhlas Parlamentu s návrhom nariadenia, ktorým sa určuje viacročný finančný rámec, vec sa pridelí gestorskému výboru v súlade s postupom ustanoveným v článku 81. Súhlas Parlamentu vyžaduje väčšinu hlasov všetkých poslancov.
1 Pozri prílohu V.
(Príloha V sa vypúšťa.)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 75 a (nový)
Pracovné dokumenty
Článok 75a
1.  Poslancom sú k dispozícii tieto dokumenty:
a) návrh rozpočtu predložený Komisiou;
b) zhrnutie rokovaní Rady o návrhu rozpočtu;
c) pozícia Rady k návrhu rozpočtu vypracovaná v súlade s článkom 314 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;
d) akýkoľvek návrh rozhodnutia o predbežných dvanástinách v súlade s článkom 315 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
2.  Tieto dokumenty sa pridelia gestorskému výboru. Každý dotknutý výbor môže vypracovať stanovisko.
3.  Ak chcú iné výbory vypracovať stanoviská, predseda určí lehotu na ich doručenie gestorskému výboru.
(Článok 1 prílohy V sa vypúšťa.)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 75 b (nový)
Článok 75b
Prerokovanie návrhu rozpočtu – prvé štádium
1.  Za podmienok uvedených nižšie môže každý poslanec predložiť predbežné zmeny a doplnenia k návrhu rozpočtu a vystúpiť na ich podporu.
2.  Predbežné zmeny a doplnenia sú prípustné, len ak sú predložené písomne a sú podpísané najmenej štyridsiatimi poslancami alebo sú predložené v mene politickej skupiny alebo výboru, uvádzajú rozpočtovú kapitolu, ktorej sa týkajú, a zaručujú udržanie rovnováhy príjmov a výdavkov. Predbežné zmeny a doplnenia obsahujú všetky potrebné informácie o poznámkach, ktoré sa majú uviesť v príslušnej rozpočtovej kapitole.
Všetky predbežné zmeny a doplnenia k návrhu rozpočtu musia byť písomne odôvodnené.
3.  Predseda určí lehotu na predkladanie predbežných zmien a doplnení.
4.  Gestorský výbor vydá svoje stanovisko k predloženým textom pred ich prerokovaním v pléne.
Predbežné zmeny a doplnenia, ktoré gestorský výbor zamietol, sa nepredložia na hlasovanie v pléne, pokiaľ o to v lehote určenej predsedom písomne nepožiada výbor alebo najmenej štyridsať poslancov. Lehota určená predsedom nemôže byť v žiadnom prípade kratšia ako 24 hodín pred začiatkom hlasovania.
5.  Predbežné zmeny a doplnenia k odhadu rozpočtu Parlamentu podobné tým, ktoré už Parlament zamietol v čase zostavovania odhadu rozpočtu, sa prerokujú, len ak k nim gestorský výbor vydal kladné stanovisko.
6.  Bez ohľadu na článok 55 ods. 2 Parlament hlasuje oddelene a postupne o:
– každej predbežnej zmene a doplnení,
– každej časti návrhu rozpočtu,
– návrhu uznesenia týkajúceho sa návrhu rozpočtu.
Použije sa však článok 161 ods. 4 až 8.
7.  Články, kapitoly, hlavy a oddiely návrhu rozpočtu, ku ktorým neboli predložené žiadne predbežné zmeny a doplnenia, sa považujú za prijaté.
8.  Na prijatie predbežných zmien a doplnení je potrebný súhlas väčšiny všetkých poslancov.
9.  Ak Parlament zmenil alebo doplnil návrh rozpočtu, takto zmenený a doplnený návrh rozpočtu sa spolu s odôvodneniami postúpi Rade a Komisii.
10.  Zápisnica z rokovania, na ktorom Parlament vydal stanovisko k návrhu rozpočtu, sa postúpi Rade a Komisii.
(Článok 3 prílohy V sa vypúšťa.)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 75 c (nový)
Článok 75c
Finančný trialóg
Predseda sa zúčastňuje na pravidelných stretnutiach predsedov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré sa zvolávajú z iniciatívy Komisie v rámci rozpočtových postupov uvedených v hlave II šiestej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Predseda prijme všetky potrebné opatrenia na podporu zmierenia a zblíženia pozícií inštitúcií s cieľom uľahčiť vykonávanie vyššie uvedených postupov.
Predseda Parlamentu môže touto úlohou poveriť podpredsedu so skúsenosťami v rozpočtových otázkach alebo predsedu výboru, v ktorého pôsobnosti sú rozpočtové veci.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 75 d (nový)
Článok 75d
Rozpočtové zmierovacie konanie
1.  Predseda zvoláva zmierovací výbor v súlade s článkom 314 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
2.  Delegácia zastupujúca Parlament na rokovaniach zmierovacieho výboru v rámci rozpočtového postupu má rovnaký počet členov ako delegácia Rady.
3.  Členov delegácie určujú politické skupiny každý rok pred hlasovaním Parlamentu o pozícii Rady prednostne spomedzi členov výboru, v ktorého pôsobnosti sú rozpočtové veci, a ďalších príslušných výborov. Delegáciu vedie predseda Parlamentu. Predseda môže touto úlohou poveriť podpredsedu so skúsenosťami v rozpočtových otázkach alebo predsedu výboru, v ktorého pôsobnosti sú rozpočtové veci.
4.  Použije sa článok 68 ods. 2, 4, 5, 7 a 8.
5.  Ak sa zmierovací výbor dohodne na spoločnom texte, vec sa zaradí do programu rokovania Parlamentu, ktoré sa uskutoční do 14 dní od dosiahnutia dohody. Spoločný text sa dá k dispozícii všetkým poslancom. Použije sa článok 69 ods. 2 a 3.
6.  O spoločnom texte ako celku sa rozhoduje v jedinom hlasovaní. Hlasuje sa podľa mien. Spoločný text sa považuje za schválený, pokiaľ ho nezamietne väčšina všetkých poslancov Parlamentu.
7.  Ak Parlament schváli spoločný text a Rada ho zamietne, gestorský výbor môže predložiť všetky alebo niektoré zmeny a doplnenia Parlamentu k pozícii Rady na ich potvrdenie v súlade s článkom 314 ods. 7 písm. d) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Hlasovanie o potvrdení sa zaradí do programu rokovania Parlamentu, ktoré sa uskutoční do štrnástich dní odo dňa oznámenia zamietnutia spoločného textu Radou.
Zmeny a doplnenia sa považujú za potvrdené, ak boli schválené väčšinou hlasov všetkých poslancov Parlamentu a trojpätinovou väčšinou odovzdaných hlasov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 75 e (nový)
Článok 75e
Prijatie rozpočtu s konečnou platnosťou
Ak je predseda presvedčený o tom, že rozpočet bol prijatý v súlade s ustanoveniami článku 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, vyhlási v pléne, že rozpočet bol prijatý s konečnou platnosťou. Zabezpečí jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie.
(Článok 4 prílohy V sa vypúšťa.)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 75 f (nový)
Článok 75f
Systém predbežných dvanástin
1.  Každé rozhodnutie Rady, ktorým sa schvaľujú výdavky nad rámec predbežnej dvanástiny výdavkov sa pridelí gestorskému výboru.
2.  Gestorský výbor môže predložiť návrh rozhodnutia o znížení výdavkov uvedených v odseku 1. Parlament o ňom rozhodne do 30 dní od prijatia rozhodnutia Rady.
3.  Parlament sa uznáša väčšinou hlasov všetkých poslancov.
(Článok 7 prílohy V sa vypúšťa.)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 79 a (nový)
Článok 79a
Postup pri zostavovaní odhadu rozpočtu Parlamentu
1.  Pokiaľ ide rozpočet Parlamentu, Predsedníctvo a výbor príslušný pre rozpočtové veci rozhodujú postupne o:
a) organizačnej štruktúre;
b) predbežnom návrhu a návrhu odhadu rozpočtu.
2.  Rozhodnutia o organizačnej štruktúre sa prijímajú v súlade s týmto postupom:
a)  Predsedníctvo vypracuje organizačnú štruktúru na každý rozpočtový rok;
b) ak sa stanovisko výboru, v ktorého pôsobnosti sú rozpočtové veci, líši od počiatočných rozhodnutí Predsedníctva, začne sa medzi nimi zmierovacie konanie;
c) na konci konania Predsedníctvo v súlade s článkom 207 ods. 3 rokovacieho poriadku prijme konečné rozhodnutie o odhade rozpočtu pre organizačnú štruktúru bez toho, aby tým boli dotknuté rozhodnutia prijaté podľa článku 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
3.  Pokiaľ ide o samotný odhad rozpočtu, postup jeho zostavovania sa začne hneď, ako Predsedníctvo prijme konečné rozhodnutie o organizačnej štruktúre. Štádiá tohto postupu sú vymedzené v článku 79. Ak sa stanoviská výboru, v ktorého pôsobnosti sú rozpočtové veci, a Predsedníctva výrazne odlišujú, začne sa zmierovacie konanie.
(Článok 79 ods. 7 a článok 8 prílohy V sa vypúšťajú.)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 81 – odsek 1
1.  Ak je Parlament požiadaný o súhlas s predloženým aktom, rozhoduje na základe odporúčania gestorského výboru o prijatí alebo zamietnutí aktu.
1.  Ak je Parlament požiadaný o súhlas s predloženým aktom, rozhoduje na základe odporúčania gestorského výboru o prijatí alebo zamietnutí aktu.
Parlament rozhodne o akte, na ktorého prijatie je podľa zmluvy o ES alebo zmluvy o EÚ potrebný jeho súhlas, jediným hlasovaním, pričom nie sú prípustné žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Väčšina potrebná na udelenie súhlasu je väčšina stanovená v článku zmluvy o ES alebo zmluvy o EÚ, ktorý tvorí právny základ navrhovaného aktu.
Parlament rozhodne o akte, na ktorého prijatie je podľa Zmluvy o Európskej únii alebo Zmluvy o fungovaní Európskej únie potrebný jeho súhlas, jediným hlasovaním, pričom nie sú prípustné žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Väčšina potrebná na udelenie súhlasu je väčšina stanovená v článku Zmluvy o Európskej únii alebo Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý tvorí právny základ navrhovaného aktu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 81 – odsek 2
2.  Na zmluvy o pristúpení, medzinárodné dohody a na zistenia vážneho a dlhotrvajúceho porušovania spoločných zásad členským štátom sa použijú články 89, 90 a 102. Na postup pri rozšírenej spolupráci v oblasti, na ktorú sa vzťahuje postup podľa čl. 251 zmluvy o ES, sa použije článok 82.
2.  Na zmluvy o pristúpení, medzinárodné dohody a na zistenia vážneho a dlhotrvajúceho porušovania spoločných zásad členským štátom sa použijú články 74c, 90 a 74e. Na postup pri rozšírenej spolupráci v oblasti, na ktorú sa vzťahuje riadny legislatívny postup, sa použije článok 74g.
(Horizontálna zmena: výraz "postup podľa čl. 251 zmluvy o ES" sa v celom texte rokovacieho poriadku nahrádza výrazom "riadny legislatívny postup".)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 81 – odsek 3
3.  Ak je na prijatie legislatívneho návrhu potrebný súhlas Parlamentu, môže gestorský výbor rozhodnúť, že v záujme pozitívneho výsledku postupu predloží Parlamentu predbežnú správu o návrhu Komisie s návrhom uznesenia obsahujúcim odporúčania na zmenu alebo vykonanie návrhu.
3.  Ak je na prijatie návrhu legislatívneho aktu alebo pripravovanej medzinárodnej dohody potrebný súhlas Parlamentu, môže gestorský výbor rozhodnúť, že v záujme pozitívneho výsledku postupu predloží Parlamentu predbežnú správu o návrhu s návrhom uznesenia obsahujúcim odporúčania na zmenu alebo vykonanie navrhovaného aktu.
Ak Parlament schváli aspoň jedno odporúčanie, predseda požiada o pokračovanie rokovaní s Radou.
Gestorský výbor pripraví na základe výsledkov rokovaní s Radou svoje záverečné odporúčanie o súhlase Parlamentu.
(Horizontálna zmena: s výnimkou článkov 56 a 57 sa spojenie "návrh Komisie" a "legislatívny návrh" v celom texte rokovacieho poriadku nahrádza spojením "návrh legislatívneho aktu" alebo "navrhovaný legislatívny akt", ak si to vyžaduje gramatická správnosť.)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 87 a (nový)
Článok 87a
Delegované akty
Ak legislatívny akt deleguje na Komisiu právomoc doplniť alebo zmeniť určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu, gestorský výbor:
‐ preskúma návrh delegovaného aktu, ak ho Parlament dostane na kontrolu;
‐ môže predložiť Parlamentu vhodný návrh vo forme návrhu uznesenia v súlade s ustanoveniami legislatívneho aktu.
Ustanovenia článku 88 ods. 1, 2 a 3 sa použijú primerane.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Hlava II a (nová) (ktorá sa má vložiť pred kapitolu 12)
HLAVA IIa
VONKAJŠIE VZŤAHY
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Kapitola 12 – nadpis
ZMLUVY A MEDZINÁRODNÉ DOHODY
MEDZINÁRODNÉ DOHODY
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 92
Článok 92
vypúšťa sa
Menovanie vysokého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku
1.  Pred menovaním vysokého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku vyzve predseda úradujúceho predsedu Rady, aby v Parlamente vystúpil s vyhlásením v súlade s čl. 21 zmluvy o EÚ. Zároveň vyzve predsedu Komisie, aby aj on pri tej príležitosti vystúpil s vyhlásením.
2.  Po menovaní nového vysokého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku podľa čl. 207 ods.2 zmluvy o ES a skôr, ako sa oficiálne ujme funkcie, vyzve predseda vysokého predstaviteľa, aby vystúpil pred gestorským výborom s vyhlásením a odpovedal na otázky.
3.  Po vyhláseniach a odpovediach podľa prvého a druhého odseku a na podnet gestorského výboru alebo podľa článku 121, môže Parlament vydať odporúčanie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 93 – nadpis
Menovanie osobitných zástupcov pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku
Osobitní zástupcovia
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 93 – odsek 4 a (nový)
4a.  Osobitný zástupca s mandátom pre osobitné politické otázky, ktorého vymenuje Rada, môže byť vyzvaný, aby vystúpil s vyhlásením pred gestorským výborom, a to na podnet Parlamentu alebo na vlastný podnet.
(Článok 94 ods. 3 sa vypúšťa.)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 94
Článok 94
vypúšťa sa
Vyhlásenia vysokého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a osobitných zástupcov
1.  Vysoký predstaviteľ je najmenej štyrikrát do roka vyzvaný, aby vystúpil v Parlamente s vyhlásením. Použije sa článok 110.
2.  Vysoký predstaviteľ je najmenej štyrikrát do roka vyzvaný, aby sa zúčastnil schôdze príslušného výboru, vystúpil s vyhlásením a odpovedal na otázky. Vysoký predstaviteľ môže byť prizvaný aj pri iných príležitostiach, vždy keď to výbor považuje za potrebné alebo na podnet predstaviteľa.
3.  Vždy, keď Rada vymenuje osobitného zástupcu s mandátom pre osobitné politické otázky, môže byť tento vyzvaný, aby vystúpil pred gestorským výborom s vyhlásením, a to na podnet Parlamentu alebo na základe vlastného podnetu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 96 – odsek 2
2.  Dotknuté výbory sa usilujú zabezpečiť, aby im vysoký predstaviteľ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, Rada a Komisia pravidelne a načas poskytovali informácie o vývoji a vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky únie, o predpokladaných nákladoch prijatia každého rozhodnutia, ktoré má vplyv na výdavky, a o všetkých ďalších finančných odhadoch súvisiacich s realizáciou opatrení v rámci tejto politiky. Na žiadosť Komisie, Rady alebo vysokého predstaviteľa môže výbor výnimočne rozhodnúť, že rokovanie sa uskutoční za zatvorenými dverami.
2.  Dotknuté výbory sa usilujú zabezpečiť, aby im podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rada a Komisia pravidelne a načas poskytovali informácie o vývoji a vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Únie, o predpokladaných nákladoch prijatia každého rozhodnutia, ktoré má vplyv na výdavky, a o všetkých ďalších finančných odhadoch súvisiacich s realizáciou opatrení v rámci tejto politiky. Na žiadosť Komisie, Rady alebo podpredsedu /vysokého predstaviteľa môže výbor výnimočne rozhodnúť, že rokovanie sa uskutoční za zatvorenými dverami.
(Horizontálna zmena: "vysoký predstaviteľ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku" sa v celom texte rokovacieho poriadku nahrádza spojením "podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku".)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 96 – odsek 3
3.  O poradnom dokumente týkajúcom sa hlavných aspektov a základných smerov spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vrátane finančných dopadov na rozpočet únie, ktorý vypracuje Rada, sa koná výročná rozprava. Použijú sa postupy stanovené v článku 110.
3.  O poradnom dokumente týkajúcom sa hlavných aspektov a základných smerov spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vrátane spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky a finančných dosahov na rozpočet Únie, ktorý vypracuje podpredseda/vysoký predstaviteľ, sa koná rozprava dvakrát ročne. Použijú sa postupy ustanovené v článku 110.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Kapitola 14 – nadpis
POLICAJNÁ A SÚDNA SPOLUPRÁCA V TRESTNÝCH VECIACH
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 99
Článok 99
vypúšťa sa
Informovanie Parlamentu v oblasti policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach
1.  Príslušný výbor zabezpečí, aby bol Parlament pravidelne a v plnom rozsahu informovaný o činnostiach v rámci policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach, a aby sa v dostatočnej miere zohľadnili jeho stanoviská v prípadoch, keď Rada podľa čl. 34 ods. 2 písm. a) zmluvy o EÚ prijíma spoločné pozície, ktoré vymedzujú prístup únie k určitým otázkam.
2.  Na žiadosť Komisie alebo Rady môže výbor výnimočne rozhodnúť, že sa jeho rokovanie uskutoční za zatvorenými dverami.
3.  Rozprava podľa čl. 39 ods. 3 zmluvy o EÚ sa koná v súlade s opatreniami stanovenými v čl. 110 ods. 2, 3 a 4.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 100
Článok 100
vypúšťa sa
Konzultácia Parlamentu v oblasti policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach
Konzultácia Parlamentu podľa čl. 34 ods. 2 písm. b), c), a d) zmluvy o EÚ sa uskutočňuje v súlade s článkami 36 až 39, 43, 44 a 55.
V prípade potreby sa posúdenie návrhu zaradí najneskôr do programu poslednej schôdze konanej pred uplynutím lehoty stanovenej v súlade s čl. 39 ods. 1 zmluvy o EÚ.
V prípade konzultácie Parlamentu ohľadne návrhu rozhodnutia Rady o menovaní riaditeľa a členov správnej rady Europolu sa článok 108 použije primerane.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 101
Článok 101
vypúšťa sa
Odporúčania v oblasti policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach
1.  Výbor, v ktorého pôsobnosti sú záležitosti týkajúce sa policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach, môže vypracovať odporúčania pre Radu týkajúce sa oblasti vymedzenej v hlave VI zmluvy o EÚ na základe povolenia od konferencie predsedov alebo návrhu podľa článku 121.
2.  V naliehavých prípadoch môže povolenie uvedené v prvom odseku udeliť predseda, ktorý tiež môže povoliť mimoriadnu schôdzu výboru.
3.  Takto vypracované odporúčania sa zaradia do programu nasledujúcej schôdze. Čl. 97 ods.4 sa použije primerane.
(Pozri tiež výklad k článku 121.)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 105
1.  Po schválení návrhu kandidáta na predsedu Komisie Radou, predseda požiada kandidáta, aby vystúpil pred Parlamentom s vyhlásením a predstavil svoje politické smerovanie. Po vyhlásení nasleduje rozprava.
1.  Po navrhnutí kandidáta na predsedu Komisie Európskou radou predseda požiada kandidáta, aby vystúpil pred Parlamentom s vyhlásením a predstavil svoje politické smerovanie. Po vyhlásení nasleduje rozprava.
Na účasť v rozprave sa prizve Rada.
Na účasť v rozprave sa prizve Európska rada.
2.  Parlament schváli alebo zamietne návrh kandidáta väčšinou odovzdaných hlasov.
2.  Parlament zvolí predsedu Komisie väčšinou hlasov všetkých poslancov.
Predseda Komisie sa volí v tajnom hlasovaní.
Predseda Komisie sa volí v tajnom hlasovaní.
3.  Ak Parlament kandidáta zvolí, predseda o tejto skutočnosti informuje Radu. Zároveň požiada Radu a zvoleného predsedu Komisie, aby po vzájomnej dohode navrhli kandidátov na jednotlivé posty komisárov.
3.  Ak Parlament kandidáta zvolí, predseda o tejto skutočnosti informuje Radu. Zároveň požiada Radu a zvoleného predsedu Komisie, aby po vzájomnej dohode navrhli kandidátov na jednotlivé posty komisárov.
4.  Ak Parlament kandidáta zamietne, predseda požiada Radu o predloženie nového návrhu kandidáta.
4.  Ak kandidát nezíska požadovanú väčšinu, predseda vyzve Európsku radu, aby do jedného mesiaca navrhla nového kandidáta do volieb v súlade s tým istým postupom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 107 a (nový)
Článok 107a
Vymenovanie sudcov a generálnych advokátov Súdneho dvora Európskej únie
Parlament vymenuje na návrh gestorského výboru svojho kandidáta do výboru siedmich osôb, ktoré majú preveriť vhodnosť kandidátov zastávať funkciu sudcu alebo generálneho advokáta Súdneho dvora a Všeobecného súdu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 121 – odsek 1
1.  Politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov môže podať návrh odporúčania pre Radu, ktorý sa týka záležitostí patriacich do hláv V a VI zmluvy o EÚ, alebo v prípadoch, keď Parlament nebol konzultovaný o medzinárodnej zmluve v rámci pôsobnosti článku 90 alebo článku 91.
1.  Politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov môže podať návrh odporúčania pre Radu, ktorý sa týka záležitostí patriacich do hlavy V Zmluvy o Európskej únii, alebo v prípadoch, keď sa s Parlamentom nekonzultovalo o medzinárodnej dohode v rámci rozsahu pôsobnosti článku 90 alebo článku 91.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 124 – odsek -1 (nový)
-1.  Ak Zmluva o fungovaní Európskej únie stanovuje konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, predseda začne konzultačný postup a informuje o tom Parlament.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 124 – odsek 2 a (nový)
2a.  Stanoviská poskytnuté Európskym hospodárskym a sociálnym výborom sa pridelia gestorskému výboru.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 125 – odsek -1 (nový)
-1.  Ak Zmluva o fungovaní Európskej únie stanovuje konzultáciu s Výborom regiónov, predseda začne konzultačný postup a informuje o tom Parlament.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 125 – odsek 2 a (nový)
2a.  Stanoviská poskytnuté Výborom regiónov sa pridelia gestorskému výboru.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 129
Článok 129
vypúšťa sa
Následky nečinnosti Rady po schválení spoločnej pozície v rámci postupu spolupráce
Ak do troch mesiacov, alebo so súhlasom Rady do štyroch mesiacov po oznámení spoločnej pozície podľa čl. 252 zmluvy o ES Parlament nezamietol pozíciu, ani ju nezmenil alebo nedoplnil, a Rada neprijala navrhovaný právny akt v súlade so spoločnou pozíciou, môže predseda v mene Parlamentu a po porade s výborom, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, podať na Súdnom dvore žalobu proti Rade podľa čl. 232 zmluvy o ES.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 132
Konferencia predsedov menuje členov delegácie Parlamentu na každý konvent, konferenciu alebo podobný orgán, ktorého sa zúčastňujú zástupcovia parlamentov, a udeľuje tejto delegácii mandát v súlade s príslušnými uzneseniami Parlamentu. Delegácia si volí svojho predsedu a v prípade potreby jedného alebo viacerých podpredsedov.
Konferencia predsedov vymenuje členov delegácie Parlamentu na každú konferenciu alebo do podobného orgánu, ktorého sa zúčastňujú zástupcovia parlamentov, a udeľuje tejto delegácii mandát v súlade s príslušnými uzneseniami Parlamentu. Delegácia si volí svojho predsedu a v prípade potreby jedného alebo viacerých podpredsedov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 149 – odsek 12
12.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia čl. 197 zmluvy o ES, sa predseda snaží dosiahnuť dohodu s Komisiou a Radou o primeranom rečníckom čase, ktorý im má byť pridelený.
12.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 230 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, sa predseda snaží dosiahnuť dohodu s Komisiou, Radou a predsedom Európskej rady o primeranom rečníckom čase, ktorý im má byť pridelený.
(Tento odsek sa stane posledným odsekom článku 149.)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 204 – nadpis
Menovanie ombudsmana
Voľba ombudsmana
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 204 – odsek 7
7.  Menovaná osoba sa hneď vyzve, aby zložila prísahu pred Súdnym dvorom.
7.  Zvolená osoba sa hneď vyzve, aby zložila prísahu pred Súdnym dvorom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha V – článok 2
Článok 2
vypúšťa sa
Miera
1.  Každý poslanec môže podľa ďalej uvedených podmienok predložiť návrhy na rozhodnutie o stanovení novej najvyššej prípustnej miery a podporiť ich svojim vystúpením v rozprave.
2.  Návrhy sú prípustné, iba ak sú predložené písomne a podpísané najmenej štyridsiatimi poslancami alebo sú predložené v mene politickej skupiny alebo za výbor.
3.  Predseda určí lehotu na predkladanie týchto návrhov.
4.  Gestorský výbor o týchto návrhoch podá správu pred tým, ako sa o nich vedie rozprava v pléne.
5.  Parlament následne o návrhoch hlasuje.
Parlament rozhoduje väčšinou hlasov všetkých poslancov a troma pätinami odovzdaných hlasov.
Ak Rada oznámi Parlamentu svoj súhlas so stanovením novej miery, predseda oznámi v pléne, že zmenená miera bola prijatá.
V opačnom prípade sa stanovisko Rady pridelí gestorskému výboru.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha V – článok 5
Článok 5
vypúšťa sa
Zváženie záverov rokovaní Rady - druhé štádium
1.  Ak Rada zmenila jeden alebo viac návrhov na zmeny a doplnenie prijatých Parlamentom, takto Radou zmenený text sa pridelí gestorskému výboru.
2.  Podľa ďalej uvedených podmienok môže každý poslanec predložiť návrhy na zmeny a doplnenia Radou zmeneného textu a vystúpiť na ich podporu.
3.  Návrhy na zmeny a doplnenia sú prípustné, len ak sú predložené písomne a sú podpísané najmenej štyridsiatimi poslancami, alebo sú predložené za výbor a zaručujú udržanie rovnováhy príjmov a výdavkov. Čl. 49 ods. 5 sa nepoužije.
Návrhy na zmeny a doplnenia sú prípustné, len ak sa týkajú textu zmeneného Radou.
4.  Predseda určí lehotu na predkladanie návrhov na zmeny a doplnenia.
5.  Gestorský výbor sa vyjadrí k textom zmeneným Radou a vydá stanovisko k návrhom na zmeny a doplnenia zmenených textov.
6.  O návrhoch na zmeny a doplnenia textov zmenených Radou sa hlasuje v pléne bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia čl. 3 ods. 4, druhý pododsek. Parlament rozhoduje väčšinou hlasov všetkých poslancov a troma pätinami odovzdaných hlasov. Ak sú návrhy na zmeny a doplnenia prijaté, texty zmenené Radou sa považujú za zamietnuté. Ak sú návrhy na zmeny a doplnenia zamietnuté, texty zmenené Radou sa považujú za prijaté.
7.  Závery rokovaní Rady o navrhovaných zmenách prijatých Parlamentom sú predmetom rozpravy, ktorá sa môže ukončiť hlasovaním o návrhu uznesenia.
8.  Po ukončení postupu stanoveného týmto článkom, s výnimkou článku 6, predseda vyhlási v pléne, že rozpočet bol s konečnou platnosťou prijatý. Predseda zabezpečí uverejnenie rozpočtu v Úradnom vestníku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha V – článok 6
Článok 6
vypúšťa sa
Úplné zamietnutie
1.  Výbor alebo najmenej štyridsať poslancov môže zo závažných dôvodov predložiť návrh na zamietnutie návrhu rozpočtu ako celku. Návrh je prípustný, len ak ho sprevádza písomné odôvodnenie a je predložený v lehote určenej predsedom. Jednotlivé dôvody na zamietnutie si nemôžu odporovať.
2.  Gestorský výbor vydá svoje stanovisko k návrhu pred tým, ako sa o ňom hlasuje v pléne.
Parlament rozhoduje väčšinou hlasov všetkých poslancov a dvomi tretinami odovzdaných hlasov. Ak je návrh prijatý, návrh rozpočtu ako celok sa vráti späť Rade.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia