Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/2062(REG)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0043/2009

Predložena besedila :

A7-0043/2009

Razprave :

PV 23/11/2009 - 21
CRE 23/11/2009 - 21

Glasovanja :

PV 25/11/2009 - 7.4
CRE 25/11/2009 - 7.4
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
PV 15/06/2010 - 7.9
CRE 15/06/2010 - 7.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2009)0088
P7_TA(2010)0204

Sprejeta besedila
PDF 551kWORD 370k
Sreda, 25. november 2009 - Strasbourg
Prilagoditev Poslovnika Evropskega parlamenta Lizbonski pogodbi
P7_TA(2009)0088A7-0043/2009

Sklep Evropskega parlamenta z dne 25. novembra 2009 o prilagoditvi Poslovnika Evropskega parlamenta Lizbonski pogodbi (2009/2062(REG))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju členov 211 in 212 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve, ki vključuje predloge sprememb Odbora za proračun, ki jih je ta predlagal v mnenju z dne 31. marca 2009 (A7-0043/2009),

1.   se odloči spremeniti svoj Poslovnik, kot sledi;

2.   se odloči, da bodo spremembe začele veljati dne 1. decembra 2009;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

Sedanje besedilo   Sprememba
Sprememba 3
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 11 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Odstavek 1 se smiselno uporablja do začetka veljavnosti ureditve1, po kateri se nekaterim državam članicam dodelijo dodatni sedeži v Parlamentu do konca sedmega parlamentarnega obdobja. Te države članice se zaprosi, da v skladu s svojim nacionalnim pravom imenujejo opazovalce.
____________________________
1 V skladu s sklepi Evropskega sveta z dne 11. in 12. decembra 2008.
Sprememba 6
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 36
Ocena spoštovanja temeljnih pravic, načel subsidiarnosti, sorazmernosti in pravne države ter finančnih posledic
Spoštovanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah
Med obravnavo zakonodajnega predloga Parlament posveča posebno pozornost spoštovanju temeljnih pravic in zlasti skladnosti zakonodajnega akta z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije ter z načeli subsidiarnosti, sorazmernosti in pravne države. Kadar ima predlog finančne posledice, Parlament tudi ugotavlja, ali so zagotovljena zadostna finančna sredstva.
1.  Parlament pri vsem svojem delu v celoti spoštuje temeljne pravice, kot jih določa Listina Evropske unije o temeljnih pravicah.
Parlament v celoti spoštuje tudi pravice in načela iz člena 2 ter člena 6(2) in (3) Pogodbe o Evropski uniji.
2.  Če pristojni odbor, politična skupina ali najmanj štirideset poslancev meni, da predlog zakonodajnega akta ali njegovi deli niso skladni s pravicami iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, se zadeva na njihovo zahtevo posreduje odboru, pristojnemu za razlago te listine. Mnenje tega odbora se priloži poročilu pristojnega odbora.
Sprememba 7
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 38 – odstavek -1 (novo)
-1.  Če ima predlog zakonodajnega akta finančne posledice, Parlament ugotovi, ali je zagotovljenih dovolj finančnih sredstev.
Sprememba 8
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 38 a (novo)
Člen 38a
Pregled spoštovanja načela subsidiarnosti
1.  Med obravnavo predloga zakonodajnega akta Parlament posveča posebno pozornost spoštovanju načel subsidiarnosti in sorazmernosti.
2.  Odbor, pristojen za spoštovanje načela subsidiarnosti, se lahko odloči, da za pristojni odbor pripravi priporočila v zvezi s katerim koli predlogom zakonodajnega akta.
3.  Če nacionalni parlament predsedniku pošlje obrazloženo mnenje v skladu s členom 3 Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji in členom 6 Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, se ta dokument posreduje pristojnemu odboru, v vednost pa tudi odboru, pristojnemu za spoštovanje načela subsidiarnosti.
4.  Razen v nujnih primerih iz člena 4 Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji odbor ne preide na končno glasovanje pred pretekom osmih tednov, kot to določa člen 6 Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti.
5.  Če obrazložena mnenja o neskladnosti predloga zakonodajnega akta z načelom subsidiarnosti predstavljajo vsaj eno tretjino vseh glasov, dodeljenih nacionalnim parlamentom, oziroma četrtino v primeru predloga zakonodajnega akta, predloženega na podlagi člena 76 Pogodbe o delovanju Evropske unije, Parlament ne sprejme odločitve, dokler avtor predloga ne pove, kaj namerava storiti.
6.  Če po rednem zakonodajnem postopku obrazložena mnenja o neskladnosti predloga zakonodajnega akta z načelom subsidiarnosti predstavljajo vsaj navadno večino glasov, dodeljenih nacionalnim parlamentom, pristojni odbor po obravnavi obrazloženih mnenj nacionalnih parlamentov in Komisije ter po zaslišanju odbora, pristojnega za spoštovanje načela subsidiarnosti, Parlamentu lahko priporoči, naj predlog zavrne na podlagi kršitve načela subsidiarnosti, ali pa Parlamentu predloži drugo priporočilo, ki lahko vključuje predloge sprememb v zvezi s spoštovanjem načela subsidiarnosti. Vsakemu takšnemu priporočilu se priloži mnenje odbora, pristojnega za spoštovanje načela subsidiarnosti.
Priporočilo se predloži Parlamentu v razpravo in glasovanje. Če je priporočilo za zavrnitev predloga sprejeto z večino oddanih glasov, predsednik razglasi, da je postopek končan. Če Parlament predloga ne zavrne, se postopek nadaljuje ob upoštevanju vseh priporočil, ki jih je odobril Parlament.
Sprememba 9
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 44
Posvetovanje o pobudah držav članic
Zakonodajni postopki za pobude držav članic
1.  Pobude držav članic v skladu s členom 67(1) Pogodbe ES ali členoma 34(2) in 42 Pogodbe EU se obravnavajo v skladu s tem členom in členi 36 do 39, 43 in 55 tega poslovnika.
1.  Pobude držav članic v skladu s členom 76 Pogodbe o delovanju Evropske unije se obravnavajo v skladu s tem členom in členi 36 do 39, 43 in 55 tega poslovnika.
2.  Pristojni odbor lahko povabi predstavnika države članice pobudnice, da pobudo predstavi odboru. Predstavnika lahko spremlja predsedstvo Sveta.
2.  Pristojni odbor lahko povabi predstavnike držav članic pobudnic, da pobudo predstavijo odboru. Predstavnike lahko spremlja predsedstvo Sveta.
3.  Preden pristojni odbor glasuje, vpraša Komisijo, če je pripravila stališče o pobudi, in če je temu tako, od nje zahteva, da svoje stališče predstavi odboru.
3.  Preden pristojni odbor glasuje, vpraša Komisijo, če je pripravila stališče o pobudi, in če je temu tako, od nje zahteva, da svoje stališče predstavi odboru.
4.  Kadar se Parlamentu istočasno ali v kratkem časovnem presledku predložita dva ali več predlogov (od Komisije in/ali držav članic) z enakim zakonodajnim ciljem, jih Parlament obravnava v enem samem poročilu. Pristojni odbor v svojem poročilu navede, za katero besedilo je predlagal spremembe, in se sklicuje na vsa druga besedila v zakonodajni resoluciji.
4.  Kadar se Parlamentu istočasno ali v kratkem časovnem presledku predložita dva ali več predlogov (od Komisije in/ali držav članic) z enakim zakonodajnim ciljem, jih Parlament obravnava v enem samem poročilu. Pristojni odbor v svojem poročilu navede, za katero besedilo je predlagal spremembe, in se sklicuje na vsa druga besedila v zakonodajni resoluciji.
5.  Rok iz člena 39(1) Pogodbe EU začne teči, ko se na plenarnem zasedanju razglasi, da je Parlament v uradnih jezikih prejel pobudo skupaj z obrazložitvijo, ki potrjuje skladnost pobude s Protokolom o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, priloženim Pogodbi ES.
Sprememba 11
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 58 – odstavek 1
1.  V času po sprejetju stališča Parlamenta o predlogu Komisije predsednik in poročevalec pristojnega odbora spremljata napredek predloga v postopku za njegovo sprejetje v Svetu, zlasti zato, da bi zagotovila natančno upoštevanje s strani Sveta ali Komisije podanih zavez glede v Parlamentu sprejetih sprememb.
1.  V času po sprejetju stališča Parlamenta o predlogu Komisije predsednik in poročevalec pristojnega odbora spremljata napredek predloga v postopku za njegovo sprejetje v Svetu, zlasti zato, da bi zagotovila natančno upoštevanje s strani Sveta ali Komisije podanih zavez glede stališča Parlamenta.
Sprememba 12
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 59 – podnaslov 1
Postopek soodločanja
Redni zakonodajni postopek
(Horizontalna sprememba: besede "soodločanje" in "postopek soodločanja" se v celotnem besedilu Poslovnika nadomestijo z besedami "redni zakonodajni postopek".)
Sprememba 13
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 60
Člen 60
črtano
Usklajevalni postopek po skupni izjavi iz leta 1975
1.  Kadar v primeru pomembnejših pravnih aktov Skupnosti Svet ne namerava ravnati skladno z mnenjem Parlamenta, lahko Parlament ob predložitvi svojega mnenja začne usklajevalni postopek s Svetom ob dejavni udeležbi Komisije.
2.  Parlament sproži ta postopek na lastno pobudo ali pobudo Sveta.
3.  Za sestavo delegacije v usklajevalnem odboru, postopek, ki se naj uporabi, in poročanje Parlamentu o izidih se uporablja člen 68.
4.  Pristojni odbor izdela poročilo o izidu usklajevanja, ki se predloži Parlamentu v razpravo in glasovanje.
Sprememba 14
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 61 – naslov
Predložitev skupnega stališča Sveta
Predložitev stališča Sveta
(Horizontalna sprememba: besede "skupno stališče Sveta" ali "skupno stališče" se po vsem besedilu Poslovnika nadomestijo z besedami "stališče Sveta" ali "stališče".)
Sprememba 15
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 62 – odstavek 1 – pododstavek 2
Predsednik zaprosi za soglasje Sveta za vsako podaljšanje rokov v skladu s členom 252(g) Pogodbe ES ali členom 39(1) Pogodbe EU.
črtano
Sprememba 16
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 62 – odstavek 2
2.  Predsednik na pobudo Parlamenta ali Sveta obvesti Parlament o morebitnem podaljšanju rokov v skladu s členom 251(7) Pogodbe ES.
2.  Predsednik na pobudo Parlamenta ali Sveta obvesti Parlament o morebitnem podaljšanju rokov v skladu s členom 294(14) Pogodbe o delovanju Evropske unije.
(Horizontalna sprememba: številčenje členov v Pogodbi EU in Pogodbi ES se po vsem Poslovniku prilagodi prečiščenima različicama Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije.)
Sprememba 17
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 62 – odstavek 3
3.  Predsednik lahko po posvetovanju s predsednikom pristojnega odbora ugodi zahtevi Sveta za podaljšanje rokov v skladu s členom 252(g) Pogodbe ES.
črtano
Sprememba 18
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 65 – odstavek 4
4.  Z odstopanjem od odstavka 3, v primeru da zavrnitev s strani Parlamenta spada v okvir določb člena 252 Pogodbe ES, predsednik Komisijo pozove, naj svoj predlog umakne. Če Komisija to stori, predsednik v Parlamentu razglasi, da je zakonodajni postopek končan.
črtano
Spremembi 73 in 88
Poslovnik Evropskega parlamenta
Naslov II – odstavek 6 a (novo) – naslov (vstavi se za členom 74)
POGLAVJE 6a
USTAVNE ZADEVE
Sprememba 20
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 74 a (novo) (vstavi se v poglavje 6 a (novo))
Člen 74a
Redni postopek za spremembo Pogodb
1.  V skladu s členoma 41 in 48 lahko pristojni odbor Parlamentu predloži poročilo s predlogi Svetu za spremembo Pogodb.
2.  Če se Evropski svet odloči za sklic konvencije, Parlament na predlog konference predsednikov imenuje svoje predstavnike.
Parlamentarna delegacija izvoli svojega vodjo in kandidate za članstvo v morebitnih usmerjevalnih skupinah ali predsedstvu konvencije.
3.  Če Evropski svet od Parlamenta zahteva odobritev v zvezi s sklepom, naj ne skliče konvencije za proučitev predlaganih sprememb Pogodb, se zadeva posreduje pristojnemu odboru v skladu s členom 81.
Sprememba 21
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 74 b (novo) (vstavi se v poglavje 6 a (novo))
Člen 74b
Poenostavljeni postopek za spremembo Pogodb
V skladu s členoma 41 in 48 lahko pristojni odbor Parlamentu, v skladu s postopkom iz člena 48(6) Pogodbe o Evropski uniji, predloži poročilo s predlogi Evropskemu svetu za spremembo vseh ali nekaterih določb tretjega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije.
Sprememba 22
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 74 c (novo) (vstavi se v poglavje 6 a (novo))
Člen 74c
Pristopne pogodbe
1.  Prošnja evropske države za članstvo v Evropski uniji se da v presojo pristojnemu odboru.
2.  Parlament se lahko na predlog pristojnega odbora, politične skupine ali najmanj štiridesetih poslancev odloči, da bo od Komisije in Sveta zahteval, da pred začetkom pogajanj z državo prosilko sodelujeta v razpravi.
3.  Med pogajanji Komisija in Svet redno in temeljito obveščata pristojni odbor o napredku pri pogajanjih, po potrebi zaupno.
4.  Parlament lahko na kateri koli stopnji pogajanj sprejme priporočila na podlagi poročila pristojnega odbora in zahteva, da se ta upoštevajo pred sklenitvijo pogodbe o pristopu države prosilke k Evropski uniji.
5.  Po koncu pogajanj, vendar pred podpisom sporazuma, se osnutek sporazuma posreduje Parlamentu v odobritev v skladu s členom 81.
(Ker je ta sprememba sprejeta, se člen 89 črta.)
Sprememba 23
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 74 d (novo) (vstavi se v poglavje 6 a (novo))
Člen 74d
Izstop iz Unije
Če se država članica v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji odloči za izstop iz Unije, se zadeva posreduje pristojnemu odboru Parlamenta. Smiselno se uporablja člen 74c. Parlament se o odobritvi sporazuma o izstopu odloči z večino oddanih glasov.
Sprememba 24
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 74 e (novo) (vstavi se v poglavje 6 a (novo))
Člen 74e
Kršitev temeljnih načel s strani države članice
1.  Parlament lahko na podlagi posebnega poročila pristojnega odbora, pripravljenega v skladu s členoma 41 in 48:
(a) glasuje o obrazloženem predlogu, s katerim se Svet poziva, naj ukrepa v skladu s členom 7(1) Pogodbe o Evropski uniji;
(b) glasuje o predlogu, s katerim se Komisijo ali države članice poziva, naj vložijo predlog v skladu s členom 7(2) Pogodbe o Evropski uniji;
(c) glasuje o predlogu, s katerim se Svet poziva, naj ukrepa v skladu s členom 7(3) ali, naknadno, s členom 7(4) Pogodbe o Evropski uniji.
2.  Vse zahteve Sveta za odobritev v zvezi s predlogom, predloženim v skladu s členom 7(1) in (2) Pogodbe o Evropski uniji, skupaj s predloženimi pripombami zadevne države članice se razglasijo v Parlamentu in pošljejo pristojnemu odboru v skladu s členom 81. Razen v nujnih in upravičenih primerih Parlament sprejme sklep na predlog pristojnega odbora.
3.  Za sklepe iz odstavkov 1 in 2 je potrebna dvotretjinska večina oddanih glasov, ki predstavljajo večino poslancev.
4.  Po pridobitvi dovoljenja konference predsednikov lahko pristojni odbor vloži spremljajoči predlog resolucije. V njem navede stališče Parlamenta v zvezi s hujšo kršitvijo države članice, ustreznimi sankcijami in njihovo spremembo ali odpravo.
5.  Pristojni odbor zagotavlja, da je Parlament v celoti obveščen in po potrebi zaprošen za mnenje o vseh nadaljnjih ukrepih, sprejetih na podlagi njegove odobritve v skladu z odstavkom 3. Svet je zaprošen, da ustrezno predstavi razvoj dogodkov. Na predlog pristojnega odbora, pripravljen po pridobitvi dovoljenja konference predsednikov, lahko Parlament sprejme priporočila Svetu.
(Ker je ta sprememba sprejeta, se poglavje 15 naslova II črta.)
Sprememba 25
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 74 f (novo) (vstavi se v poglavje 6 a (novo))
Člen 74f
Sestava Parlamenta
Parlament lahko v primernem času pred koncem parlamentarnega obdobja predlaga spremembo svoje sestave na podlagi poročila, ki ga njegov pristojni odbor pripravi v skladu s členom 41. Osnutek sklepa Evropskega sveta o sestavi Parlamenta se preuči v skladu s členom 81.
Sprememba 26
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 82 (vstavi se kot člen 74 g v poglavje 6 a (novo)
Člen 82
Člen 74g
Postopki v Parlamentu
Okrepljeno sodelovanje med državami članicami
1.  Predsednik pošlje v obravnavo pristojnemu odboru prošnje držav članic ali predloge Komisije za vzpostavitev okrepljenega sodelovanja med državami članicami in posvetovanja s Parlamentom v skladu s členom 40a(2) Pogodbe EU. Ustrezno se uporabljajo členi 37, 38, 39, 43, 53 do 60 in 81 tega poslovnika.
1.  Predsednik pošlje v obravnavo pristojnemu odboru prošnje za vzpostavitev okrepljenega sodelovanja med državami članicami v skladu s členom 20 Pogodbe o Evropski uniji. Ustrezno se uporabljajo členi 37, 38, 39, 43, 53 do 59 in 81 tega poslovnika.
2.  Pristojni odbor preveri skladnost s členom 11 Pogodbe ES in členi 27a, 27b, 40, 43, 44 in 44a Pogodbe EU.
2.  Pristojni odbor preveri skladnost s členom 20 Pogodbe o Evropski uniji in členi 326 do 334 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
3.  Nadaljnji akti, predlagani v okviru okrepljenega sodelovanja po njegovi vzpostavitvi, se obravnavajo v Parlamentu po enakih postopkih, kot veljajo, kadar okrepljeno sodelovanje ni vzpostavljeno.
3.  Nadaljnji akti, predlagani v okviru okrepljenega sodelovanja po njegovi vzpostavitvi, se obravnavajo v Parlamentu po enakih postopkih, kot veljajo, kadar okrepljeno sodelovanje ni vzpostavljeno. Uporablja se člen 43.
(Ker je ta sprememba sprejeta, se poglavje 10 naslova II črta.)
Spremembi 27 in 28
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 75
Splošni proračun
Večletni finančni okvir
Izvedbeni postopki za obravnavo splošnega proračuna Evropske unije in dodatnih proračunov v skladu s finančnimi določbami pogodb o ustanovitvi Evropskih skupnosti se sprejmejo z resolucijo Parlamenta in so priloga tega poslovnika1.
Če Svet od Parlamenta zahteva odobritev v zvezi s predlogom uredbe o določitvi večletnega finančnega okvira, se zadeva posreduje pristojnemu odboru v skladu s postopkom iz člena 81. Za odobritev v Parlamentu je potrebna večina glasov poslancev.
1 Glej Prilogo V.
(Ker so ta in z njo povezane spremembe sprejete, se Priloga V črta.)
Sprememba 29
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 75 a (novo)
Člen 75a
Delovno gradivo
1.  Poslancem je na voljo naslednje gradivo:
(a) predlog proračuna, ki ga predloži Komisija;
(b) povzetek razprav Sveta o predlogu proračuna;
(c) stališče Sveta o predlogu proračuna, oblikovano v skladu s členom 314(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
(d) vsi osnutki sklepov o začasnih dvanajstinah v skladu s členom 315 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
2.  To gradivo se posreduje pristojnemu odboru. Vsak odbor, ki ga to zadeva, lahko poda svoje mnenje.
3.  Če želijo mnenja podati tudi drugi odbori, predsednik določi rok, v katerem jih morajo poslati pristojnemu odboru.
(Ker je ta sprememba sprejeta, se člen 1 Priloge V črta.)
Sprememba 30
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 75 b (novo)
Člen 75b
Obravnava predloga proračuna – prva faza
1.  Vsak poslanec lahko ob upoštevanju spodaj navedenih pogojev vloži in zagovarja osnutke dopolnitev predloga proračuna.
2.  Osnutki dopolnitev so dopustni le, če so predloženi v pisni obliki, če jih je podpisalo najmanj štirideset poslancev ali če so vloženi v imenu politične skupine ali odbora, če je navedena proračunska postavka, na katero se nanašajo, in če je zagotovljeno ravnotežje med prihodki in odhodki. Osnutki dopolnitev vsebujejo vse potrebne podatke o zaznamkih v zvezi z zadevno proračunsko postavko.
Vse osnutke dopolnitev predloga proračuna je treba pisno obrazložiti.
3.  Predsednik določi rok za vložitev osnutkov dopolnitev.
4.  Pristojni odbor poda svoje mnenje o predloženih besedilih pred obravnavo v Parlamentu.
O osnutkih dopolnitev, ki jih je pristojni odbor zavrnil, se v Parlamentu ne glasuje, razen če to pred iztekom roka, ki ga določi predsednik, pisno zahteva eden od odborov ali najmanj štirideset poslancev; ta rok nikakor ne sme biti krajši od štiriindvajset ur pred začetkom glasovanja.
5.  Osnutki dopolnitev načrta odhodkov Parlamenta, podobni tistim, ki jih je Parlament zavrnil že ob pripravi načrta odhodkov, se obravnavajo le, če je pristojni odbor o njih podal pozitivno mnenje.
6.  Ne glede na člen 55(2) tega poslovnika Parlament ločeno in zaporedno glasuje o:
– vsakem osnutku dopolnitve,
– vsakem oddelku predloga proračuna,
– predlogu resolucije o predlogu proračuna.
Ne glede na to se uporablja člen 161(4) do (8).
7.  Členi, poglavja, naslovi in oddelki predloga proračuna, glede katerih osnutki dopolnitev niso bili vloženi, se štejejo za sprejete.
8.  Za sprejetje osnutkov dopolnitev je potrebna večina glasov poslancev Evropskega parlamenta.
9.  Če je Parlament predlog proračuna spremenil, se tako spremenjeni predlog skupaj z obrazložitvami pošlje Svetu in Komisiji.
10.  Zapisnik seje, na kateri je Parlament podal svoje mnenje o predlogu proračuna, se pošlje Svetu in Komisiji.
(Ker je ta sprememba sprejeta, se člen 3 Priloge V črta.)
Sprememba 31
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 75 c (novo)
Člen 75c
Finančni trialog
Predsednik sodeluje na rednih sestankih predsednikov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, ki se skličejo na pobudo Komisije v okviru proračunskega postopka iz naslova II šestega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije. Da bi olajšali izvajanje omenjenih postopkov, predsednik sprejme vse potrebne ukrepe za spodbujanje posvetovanja in približevanja stališč institucij.
Predsednik Parlamenta lahko to nalogo prenese na podpredsednika z izkušnjami na proračunskem področju ali na predsednika odbora, pristojnega za proračunske zadeve.
Sprememba 32
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 75 d (novo)
Člen 75d
Sprava v proračunskem postopku
1.  Predsednik skliče Spravni odbor v skladu s členom 314(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije.
2.  Delegacija, ki zastopa Parlament na sejah Spravnega odbora v proračunskem postopku, je sestavljena iz toliko članov, kolikor jih je v delegaciji Sveta.
3.  Člane delegacije vsako leto pred glasovanjem Parlamenta o stališču Sveta imenujejo politične skupine, po možnosti izmed članov odbora, pristojnega za proračunske zadeve, in drugih zadevnih odborov. Delegacijo vodi predsednik Parlamenta. Predsednik lahko to funkcijo prenese na podpredsednika z izkušnjami na proračunskem področju ali na predsednika odbora, pristojnega za proračunske zadeve.
4.  Uporablja se člen 68(2), (4), (5), (7) in (8).
5.  Ko je v Spravnem odboru dosežen dogovor o skupnem besedilu, se zadeva uvrsti na dnevni red zasedanja Parlamenta, ki bo potekalo v štirinajstih dneh od datuma dogovora. Skupno besedilo je na voljo vsem poslancem. Uporablja se člen 69(2) in (3).
6.  Skupno besedilo je v celoti predmet enega samega glasovanja. Glasuje se poimensko. Skupno besedilo šteje za sprejeto, če ga ne zavrne večina poslancev Parlamenta.
7.  Če Parlament potrdi skupno besedilo, medtem ko ga Svet zavrne, lahko pristojni odbor vloži vse ali nekatere predloge sprememb Parlamenta k stališču Sveta za potrditev v skladu s točko (d) člena 314(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije.
Glasovanje o potrditvi se uvrsti na dnevni red zasedanja Parlamenta, ki bo potekalo v štirinajstih dneh od datuma, ko Svet sporoči, da je zavrnil skupno besedilo.
Predlogi sprememb štejejo za potrjene, če jih sprejme večina poslancev Parlamenta s tripetinsko večino oddanih glasov.
Sprememba 33
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 75 e (novo)
Člen 75e
Dokončno sprejetje proračuna
Če se predsednik strinja s tem, da je proračun sprejet v skladu z določbami člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v Parlamentu razglasi, da je proračun dokončno sprejet, in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije.
(Ker je ta sprememba sprejeta, se člen 4 Priloge V črta.)
Sprememba 34
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 75 f (novo)
Člen 75f
Sistem začasnih dvanajstin
1.  Vsi sklepi Sveta, s katerimi se odobrijo odhodki, ki presegajo začasno dvanajstino odhodkov, se posredujejo pristojnemu odboru.
2.  Pristojni odbor lahko vloži osnutek sklepa za zmanjšanje odhodkov iz odstavka 1. Parlament o njem odloča v 30 dneh po sprejetju sklepa Sveta.
3.  Parlament odloča z večino svojih poslancev.
(Ker je ta sprememba sprejeta, se člen 7 Priloge V črta.)
Sprememba 35
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 79 a (novo)
Člen 79a
Postopek priprave načrta odhodkov Parlamenta
1.  V zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na proračun Parlamenta, sprejmeta predsedstvo in odbor, pristojen za proračun, v dveh zaporednih korakih sklep o:
(a) kadrovskem načrtu;
(b) predhodnem predlogu in predlogu načrta odhodkov.
2.  Sklepi o kadrovskem načrtu se sprejmejo po tem postopku:
(a) predsedstvo pripravi kadrovski načrt za vsako proračunsko leto;
(b) usklajevalni postopek med predsedstvom in odborom, pristojnim za proračun, se sproži, kadar se mnenje slednjega razlikuje od prvotnih sklepov predsedstva;
(c) na koncu postopka predsedstvo v skladu s členom 207(3) Poslovnika sprejme končno odločitev o načrtu odhodkov v zvezi s kadrovskim načrtom brez poseganja v sklepe, sprejete v skladu s členom 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
3.  Kar zadeva načrt odhodkov kot takšen, se postopek priprave začne, kakor hitro predsedstvo sprejme dokončni sklep o kadrovskem načrtu. Faze tega postopka so takšne, kot so določene v členu 79. Usklajevalni postopek se sproži, kadar se stališči odbora, pristojnega za proračunske zadeve, in predsedstva bistveno razlikujeta.
(Ker je ta sprememba sprejeta, se člen 79(7) in člen 8 Priloge V črtata.)
Sprememba 37
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 81 – odstavek 1
1.  Kadar mora Parlament dati privolitev za predlagani akt, se odloči na podlagi priporočila pristojnega odbora za sprejetje ali zavrnitev akta.
1.  Kadar mora Parlament dati odobritev za predlagani akt, se odloči na podlagi priporočila pristojnega odbora za sprejetje ali zavrnitev akta.
Parlament se o aktu, za katerega je po Pogodbi ES ali Pogodbi EU potrebna njegova privolitev, izreče z enim samim glasovanjem, pri čemer ni mogoče vlagati predlogov sprememb. Za sprejetje privolitve je potrebna takšna večina, kakor je navedena v členu Pogodbe ES ali Pogodbe EU, ki je pravna podlaga za predlagani akt.
Parlament se o aktu, za katerega je po Pogodbi o Evropski uniji ali Pogodbi o delovanju Evropske unije potrebna njegova odobritev, izreče z enim samim glasovanjem, pri čemer ni mogoče vlagati predlogov sprememb. Za sprejetje odobritve je potrebna takšna večina, kakor je navedena v členu Pogodbe o Evropski uniji ali Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki je pravna podlaga za predlagani akt.
Sprememba 38
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 81 – odstavek 2
2.  Za pristopne pogodbe in mednarodne sporazume ter za ugotovitev hujšega in vztrajnega kršenja skupnih načel s strani države članice se uporablja člen 89, 90 oziroma 102. Za postopek okrepljenega sodelovanja na področju, za katerega velja postopek iz člena 251 Pogodbe ES, se uporablja člen 82 tega poslovnika.
2.  Za pristopne pogodbe in mednarodne sporazume ter za ugotovitev hujšega in vztrajnega kršenja skupnih načel s strani države članice se uporablja člen 74c, 74e in 90. Za postopek okrepljenega sodelovanja na področju, za katerega velja redni zakonodajni postopek, se uporablja člen 74g tega poslovnika.
(Horizontalna sprememba: besede "postopek iz člena 251 Pogodbe ES" se v celotnem besedilu Poslovnika nadomestijo z besedami "redni zakonodajni postopek".
Sprememba 39
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 81 – odstavek 3
3.  Kadar je za zakonodajni predlog potrebna privolitev Parlamenta, lahko pristojni odbor za vzpodbujanje pozitivnega izida postopka Parlamentu predloži vmesno poročilo o predlogu Komisije s predlogom resolucije, ki vsebuje priporočila za spremembo ali izvršitev predloga.
3.  Kadar je za predlog zakonodajnega akta ali predvidenega mednarodnega sporazuma potrebna odobritev Parlamenta, lahko pristojni odbor za vzpodbujanje pozitivnega izida postopka Parlamentu predloži vmesno poročilo o predlogu s predlogom resolucije, ki vsebuje priporočila za spremembo ali izvršitev predlaganega akta.
Če Parlament sprejme vsaj eno priporočilo, predsednik zahteva nadaljnjo razpravo s Svetom.
Pristojni odbor poda svoje končno priporočilo za privolitev Parlamenta ob upoštevanju izida razprave s Svetom.
(Horizontalna sprememba: razen v členih 56 in 57 se besede "predlog Komisije" in "zakonodajni predlog" v celotnem besedilu Poslovnika nadomestijo z besedami "predlog zakonodajnega akta" ali "predlagani zakonodajni akt", kot je slovnično ustrezno).
Sprememba 76
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 87 a (novo)
Člen 87a
Delegirani akti
Kadar se z zakonodajnim aktom prenese na Komisijo pooblastilo za dopolnitev ali spremembo nekaterih nebistvenih določb zakonodajnega akta, pristojni odbor:
– pregleda vse osnutke delegiranega akta, ki so bili posredovani Parlamentu v pregled;
– lahko s predlogom resolucije predloži Parlamentu kakršen koli ustrezen predlog v skladu z določbami zakonodajnega akta.
Smiselno se uporabljajo se določbe člena 88(1), (2) in (3).
Sprememba 41
Poslovnik Evropskega parlamenta
Naslov II a (novo) (vstavi se pred poglavjem 12)
NASLOV IIa
ZUNANJI ODNOSI
Sprememba 42
Poslovnik Evropskega parlamenta
Poglavje 12 – naslov
POGODBE IN MEDNARODNI SPORAZUMI
MEDNARODNI SPORAZUMI
Sprememba 43
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 92
Člen 92
črtano
Imenovanje visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko
1.  Pred imenovanjem visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko predsednik povabi predsedujočega Svetu, naj v Parlamentu poda izjavo v skladu s členom 21 Pogodbe EU. Predsednik povabi predsednika Komisije, da istočasno poda svojo izjavo.
2.  Po imenovanju visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko v skladu s členom 207(2) Pogodbe ES ter preden visoki predstavnik uradno nastopi svojo funkcijo, ga predsednik povabi, da pristojnemu odboru poda izjavo in odgovarja na njegova vprašanja.
3.  Po izjavah in odgovorih iz odstavkov 1 in 2 ter na pobudo pristojnega odbora ali v skladu s členom 121 lahko Parlament poda priporočilo.
Sprememba 44
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 93 – naslov
Imenovanje posebnih predstavnikov za namene skupne zunanje in varnostne politike
Posebni predstavniki
Sprememba 45
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 93 – odstavek 4 a (novo)
4a.  Posebni predstavnik, ki ga Svet imenuje za posebna politična vprašanja, je lahko na pobudo Parlamenta ali na lastno pobudo pozvan, da poda izjavo pred pristojnim odborom.
(Ker je ta sprememba sprejeta, se člen 94(3) črta.)
Sprememba 46
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 94
Člen 94
črtano
Izjave visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko ter drugih posebnih predstavnikov
1.  Visoki predstavnik je najmanj štirikrat letno povabljen, da Parlamentu poda izjave. Uporablja se člen 110.
2.  Visoki predstavnik je najmanj štirikrat letno povabljen na sejo pristojnega odbora, da poda izjavo in odgovarja na vprašanja. Visoki predstavnik je lahko povabljen tudi ob drugih priložnostih, kadar se pristojnemu odboru zdi potrebno ali na lastno pobudo.
3.  Kadar Svet imenuje posebnega predstavnika za določena politična vprašanja, je ta lahko povabljen, da na pobudo Parlamenta ali na lastno pobudo pred pristojnim odborom poda izjavo.
Sprememba 47
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 96 – odstavek 2
2.  Zadevni odbori skušajo zagotoviti, da jih visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko, Svet in Komisija redno in pravočasno obveščajo o razvoju in izvrševanju skupne zunanje in varnostne politike Unije, o predvidenih stroških, kadar je v okviru navedene politike sprejet z izdatki povezan sklep, ter o vseh drugih finančnih vprašanjih v zvezi z izvrševanjem ukrepov v okviru navedene politike. Izjemoma lahko odbor na zahtevo Komisije, Sveta ali visokega predstavnika sklene, da bo seja potekala brez navzočnosti javnosti.
2.  Zadevni odbori skušajo zagotoviti, da jih podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svet in Komisija redno in pravočasno obveščajo o razvoju in izvrševanju skupne zunanje in varnostne politike Unije, o predvidenih stroških, kadar je v okviru navedene politike sprejet z izdatki povezan sklep, ter o vseh drugih finančnih vprašanjih v zvezi z izvrševanjem ukrepov v okviru navedene politike. Izjemoma lahko odbor na zahtevo Komisije, Sveta ali visokega predstavnika sklene, da bo seja potekala brez navzočnosti javnosti.
(Horizontalna sprememba: "visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko" se v celotnem besedilu Poslovnika nadomesti s "podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko".
Sprememba 48
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 96 – odstavek 3
3.  O posvetovalnem dokumentu, ki ga pripravi Svet v zvezi z glavnimi vidiki in temeljnimi usmeritvami skupne zunanje in varnostne politike, vključno s finančnimi posledicami za proračun Unije, poteka vsakoletna razprava. Uporabljajo se določbe člena 110.
3.  O posvetovalnem dokumentu, ki ga pripravi podpredsednik/visoki predstavnik v zvezi z glavnimi vidiki in temeljnimi usmeritvami skupne zunanje in varnostne politike, vključno s skupno varnostno in obrambno politiko ter finančnimi posledicami za proračun Unije, poteka razprava dvakrat letno. Uporabljajo se določbe člena 110.
Sprememba 49
Poslovnik Evropskega parlamenta
Poglavje 14 – naslov
POLICIJSKO IN PRAVOSODNO SODELOVANJE V KAZENSKIH ZADEVAH
črtano
Sprememba 50
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 99
Člen 99
črtano
Obveščanje Parlamenta na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah
1.  Pristojni odbor skrbi za to, da je Parlament v celoti in redno obveščen o dejavnostih na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah ter da se njegova mnenja ustrezno upoštevajo, kadar Svet v skladu s členom 34(2)(a) Pogodbe EU sprejema skupna stališča, s katerimi opredeli pristop Unije do posamezne zadeve.
2.  Odbor lahko izjemoma na zahtevo Komisije ali Sveta sklene, da bo seja potekala brez navzočnosti javnosti.
3.  Razprava iz člena 39(3) Pogodbe EU poteka v skladu z določbami člena 110(2), (3) in (4) tega poslovnika.
Sprememba 51
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 100
Člen 100
črtano
Posvetovanje s Parlamentom na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah
Posvetovanje s Parlamentom na podlagi člena 34(2)(b), (c) in (d) Pogodbe EU urejajo členi 36 do 39, 43, 44 in 55 tega poslovnika.
Kadar je to primerno, se obravnava predloga uvrsti najpozneje na dnevni red zadnje seje pred potekom roka, določenega v skladu s členom 39(1) Pogodbe EU.
Kadar je Parlament zaprošen za mnenje o osnutku sklepa Sveta o imenovanju direktorja in članov upravnega odbora Europola, se smiselno uporablja člen 108 tega poslovnika.
Sprememba 52
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 101
Člen 101
črtano
Priporočila na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah
1.  Odbor, pristojen za vprašanja policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, lahko na področju, zajetem v naslovu VI Pogodbe EU, po pridobitvi dovoljenja konference predsednikov ali na predlog v skladu s členom 121 tega poslovnika pripravi priporočila Svetu.
2.  V nujnih primerih lahko dovoljenje iz odstavka 1 podeli predsednik, ki prav tako lahko dovoli nujno sejo tega odbora.
3.  Tako pripravljena priporočila se uvrstijo na dnevni red naslednjega delnega zasedanja. Smiselno se uporablja člen 97(4).
(Glej tudi razlago člena 121).
Sprememba 53
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 105
1.  Ko Svet doseže dogovor glede kandidature za predsednika Komisije, predsednik kandidata pozove, naj poda izjavo in Parlamentu predstavi svoje politične smernice. Izjavi sledi razprava.
1.  Ko Evropski svet predlaga kandidata za predsednika Komisije, predsednik kandidata pozove, naj poda izjavo in Parlamentu predstavi svoje politične smernice. Izjavi sledi razprava.
Svet je vabljen k sodelovanju v razpravi.
Evropski svet je vabljen k sodelovanju v razpravi.
2.  Parlament kandidaturo potrdi ali zavrne z večino oddanih glasov.
2.  Parlament izvoli predsednika Komisije z večino svojih poslancev.
Glasuje se tajno.
Glasuje se tajno.
3.  Če je kandidat izvoljen, predsednik o tem obvesti Svet ter njega in novoizvoljenega predsednika Komisije pozove, naj soglasno predlagata kandidate za različna mesta komisarjev.
3.  Če je kandidat izvoljen, predsednik o tem obvesti Svet ter njega in novoizvoljenega predsednika Komisije pozove, naj soglasno predlagata kandidate za različna mesta komisarjev.
4.  Če Parlament kandidature ne potrdi, predsednik pozove Svet, naj predlaga novega kandidata.
4.  Če kandidat ne dobi potrebne večine, predsednik pozove Evropski svet, naj v enem mesecu po istem postopku predlaga novega kandidata za volitve.
Sprememba 54
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 107 a (novo)
Člen 107a
Imenovanje sodnikov in generalnih pravobranilcev Sodišča Evropske unije
Na predlog pristojnega odbora Parlament imenuje svojega kandidata za sedemčlanski odbor, katerega naloga je pregledati ustreznost kandidatov za mesta sodnikov in generalnih pravobranilcev Sodišča in Splošnega sodišča.
Sprememba 55
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 121 – odstavek 1
1.  Politična skupina ali najmanj štirideset poslancev lahko vloži predlog priporočila Svetu v zvezi z zadevami, ki spadajo pod naslova V in VI Pogodbe EU, ali v primeru, da Parlament ni bil zaprošen za mnenje v zvezi z mednarodnim sporazumom v okviru člena 90 ali 91 tega poslovnika.
1.  Politična skupina ali najmanj štirideset poslancev lahko vloži predlog priporočila Svetu v zvezi z zadevami, ki spadajo pod naslov V Pogodbe o Evropski uniji, ali v primeru, da Parlament ni bil zaprošen za mnenje v zvezi z mednarodnim sporazumom v okviru člena 90 ali 91 tega poslovnika.
Sprememba 56
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 124 – odstavek -1 (novo)
-1.  Če Pogodba o delovanju Evropske unije predvideva posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom, predsednik začne postopek posvetovanja in o tem obvesti Parlament.
Sprememba 57
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 124 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Mnenja, ki jih posreduje Evropski ekonomsko-socialni odbor, se pošljejo pristojnemu odboru.
Sprememba 58
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 125 – odstavek -1 (novo)
-1.  Če Pogodba o delovanju Evropske unije predvideva posvetovanje z Odborom regij, predsednik začne postopek posvetovanja in o tem obvesti Parlament.
Sprememba 59
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 125 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Mnenja, ki jih posreduje Odbor regij, se pošljejo pristojnemu odboru.
Sprememba 91
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 129
Člen 129
črtano
Posledice opustitve ukrepanja Sveta po potrditvi njegovega skupnega stališča v postopku sodelovanja
Če v roku treh ali po dogovoru s Svetom štirih mesecev po posredovanju skupnega stališča v skladu s členom 252 Pogodbe ES Parlament stališča niti ne zavrne niti spremeni in Svet ne sprejme predlagane zakonodaje v skladu s skupnim stališčem, lahko predsednik v imenu Parlamenta in po posvetovanju z odborom, pristojnim za pravne zadeve, proti Svetu vloži tožbo pri Sodišču Evropskih skupnosti v skladu s členom 232 Pogodbe ES.
Sprememba 61
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 132
Konferenca predsednikov imenuje člane parlamentarne delegacije pri kateri koli konvenciji, konferenci ali podobnem telesu, ki vključuje predstavnike parlamentov, in ji dodeli mandat, skladen z vsemi ustreznimi resolucijami Parlamenta. Delegacija izvoli svojega predsednika in po potrebi enega ali več podpredsednikov.
Konferenca predsednikov imenuje člane parlamentarne delegacije pri kateri koli konferenci ali podobnem telesu, ki vključuje predstavnike parlamentov, in ji dodeli mandat, skladen z vsemi ustreznimi resolucijami Parlamenta. Delegacija izvoli svojega predsednika in po potrebi enega ali več podpredsednikov.
Sprememba 65
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 149 – odstavek 12
12.  Brez poseganja v člen 197 Pogodbe ES si predsednik prizadeva doseči dogovor s Komisijo in Svetom o ustrezni dodelitvi časa za njun govor.
12.  Ne glede na člen 230 Pogodbe o delovanju Evropske unije si predsednik prizadeva doseči dogovor s Komisijo, Svetom in predsednikom Evropskega sveta o ustrezni dodelitvi časa za njihov govor.
(Ta odstavek postane zadnji odstavek člena 149.)
Sprememba 67
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 204 – naslov
Imenovanje varuha človekovih pravic
Izvolitev varuha človekovih pravic
Sprememba 68
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 204 – odstavek 7
7.  Imenovani je nemudoma pozvan, da zapriseže pred Sodiščem Evropskih skupnosti.
7.  Izvoljeni kandidat je nemudoma pozvan, da zapriseže pred Sodiščem.
Sprememba 69
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga V – člen 2
Člen 2
črtano
Stopnja
1.  Vsak poslanec lahko ob upoštevanju spodaj navedenih pogojev vloži in zagovarja predloge sklepov za določitev nove najvišje stopnje.
2.  Taki predlogi so dopustni le, če so vloženi v pisni obliki in jih je podpisalo najmanj štirideset poslancev ali če so vloženi v imenu politične skupine ali odbora.
3.  Predsednik določi rok za vložitev teh predlogov.
4.  Pristojni odbor poroča o predlogih pred razpravo v Parlamentu.
5.  Nato Parlament o predlogih glasuje.
Parlament odloča z večino svojih poslancev in tremi petinami oddanih glasov.
Kadar Svet obvesti Parlament, da soglaša z določitvijo nove stopnje, predsednik v Parlamentu razglasi, da je spremenjena stopnja sprejeta.
V nasprotnem primeru se stališče Sveta pošlje pristojnemu odboru.
Sprememba 70
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga V – člen 5
Člen 5
črtano
Obravnava mnenj Sveta – druga faza
1.  Če Svet spremeni eno ali več dopolnitev, ki jih je sprejel Parlament, se tako spremenjeno besedilo posreduje pristojnemu odboru.
2.  Vsak poslanec lahko ob upoštevanju spodaj navedenih pogojev vloži in zagovarja osnutke dopolnitev besedil, ki jih je spremenil Svet.
3.  Taki osnutki dopolnitev so dopustni le, če so predloženi v pisni obliki, če jih je podpisalo najmanj štirideset poslancev ali so vloženi v imenu odbora in če je zagotovljeno ravnotežje med prihodki in odhodki. Člen 49(5) se ne uporablja.
Osnutki dopolnitev so dopustni le, če se nanašajo na besedila, ki jih je dopolnil Svet.
4.  Predsednik določi rok za vložitev osnutkov dopolnitev.
5.  Pristojni odbor se izreče o besedilih, ki jih je spremenil Svet, in poda svoje mnenje o osnutkih dopolnitev k tem besedilom.
6.  O osnutkih dopolnitev besedil, ki jih je spremenil Svet, se v Parlamentu glasuje brez poseganja v določbe drugega pododstavka člena 3(4). Parlament odloča z večino svojih poslancev in tremi petinami oddanih glasov. Če so osnutki dopolnitev sprejeti, se šteje, da so besedila, ki jih je spremenil Svet, zavrnjena. Če so zavrnjeni, se šteje, da so besedila, ki jih je spremenil Svet, sprejeta.
7.  Povzetek Sveta glede izidov razprav o predlaganih spremembah, ki jih je sprejel Parlament, je predmet razprave, ki se lahko zaključi z glasovanjem o predlogu resolucije.
8.  Po zaključku postopka, predvidenega v tem členu, in ob upoštevanju določb člena 6 predsednik razglasi v Parlamentu, da je proračun dokončno sprejet. Predsednik poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije.
Sprememba 71
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga V – člen 6
Člen 6
črtano
Popolna zavrnitev
1.  Odbor ali najmanj štirideset poslancev lahko iz tehtnih razlogov vloži predlog zavrnitve predloga proračuna v celoti. Tak predlog je dopusten le, če je pisno obrazložen in vložen v roku, ki ga določi predsednik. Razlogi za zavrnitev ne smejo biti protislovni.
2.  Pristojni odbor poda svoje mnenje o takem predlogu, preden se o njem glasuje v Parlamentu.
Parlament odloča z večino svojih poslancev in dvema tretjinama oddanih glasov. Če je predlog sprejet, se predlog proračuna v celoti vrne Svetu.
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov